The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δίκαιος1 (dikaios, 1342)

Meanings

[a] righteous, [a] righteous [man], [are] just, [his] righteous, [it is a] just [thing], [the] righteous, just, right, righteous, righteous [man]

Greek-English Concordance: 43 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:19 19Ἰωσήφ δέ, ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 19 Joseph {NEQ} , her {NEQ} fiancé , was a good man and did not want to disgrace her publicly , so he decided to break the engagement {RPT}  *  quietly .
Matt.20:4 4καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. καὶ ἐὰν δίκαιον δώσω ὑμῖν. 4 So he hired them , telling them he would pay them {NEQ} whatever was right at the end of the day .
Matt.23:28 28οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 28 {NEQ} {NEQ} Outwardly you look like righteous people , but inwardly your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness .
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Matt.27:19 19καθημένου δέ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ. πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 19 Just then , as Pilate was sitting on the judgment seat , his {NEQ} wife sent him this message : Leave {NEQ} that {NEQ} innocent man alone . {NEQ} I suffered through a terrible nightmare about him last night .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Luke.1:6 6ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 6 Zechariah and Elizabeth were {NEQ} righteous in {NEQ} God’s eyes , careful to obey {NEQ} all of the Lord’s {NEQ} commandments and regulations .
Luke.2:25 25καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών. καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτὸν 25 At that time there was a man in Jerusalem {RPT} named Simeon . {NEQ} He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue {NEQ} Israel . {NEQ} The Holy Spirit was upon him
Luke.18:9 9εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην· 9 Then Jesus told this {NEQ} story to some who had great confidence in their own {NEQ} righteousness and scorned everyone else :
Luke.20:20 20καὶ παρατηρήσαντες, ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι· ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 20 {NEQ} Watching for their opportunity , the leaders sent spies pretending to be honest men . {NEQ} They tried to get Jesus to say something that could be reported to the Roman governor so he would arrest Jesus .
Luke.23:47 47ἰδὼν δὲ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον, ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, ̓Όντως ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 47 {NEQ} When the Roman officer  *  overseeing the execution saw what had happened , he worshiped {NEQ} God and said , Surely this {NEQ} man was innocent .  * 
Luke.23:50 50καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων· ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 50 Now there was {RPT} a good and righteous man named Joseph . He was a member of the Jewish high council ,
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.7:24 24μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. 24 Look beneath the surface so you can judge correctly {RPT} .
John.17:25 25πατὴρ δίκαιε, καὶ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων· καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 25 O righteous Father , {NEQ} the world doesn’t know you , but I do ; and these disciples know {NEQ} you sent me .
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Rom.2:13 13οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ· ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. 13 For merely listening to the law doesn’t make us right with {NEQ} God . It is obeying the law that makes us right in his sight .
Rom.3:10 10καθὼς γέγραπται ὅτι, Οὐκ ἔστιν δίκαιος— οὐδὲ εἷς· 10 As the Scriptures say , No one is righteous not even one .
Rom.3:26 26ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, ἐν τῷ νῦν καιρῷ· εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον, καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. 26 for he was looking ahead and including them in what he would do in this present time . God did this to {NEQ} demonstrate his {NEQ} righteousness , for he himself is fair and just , and he declares sinners to be right in his sight when they believe in Jesus .
Rom.7:12 12ὥστε, μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 12 But still , the {NEQ} law itself is holy , and its commands are holy and right and good .
Eph.6:1 1τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. 6:1 {NEQ} Children , obey your {NEQ} parents because you belong to the Lord ,  *  for this is the right thing to do .
Phil.1:7 7καθώς, ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς· ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συνκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 7 So it is right that I should feel as I do about all of you , for you have a special place in my {NEQ} heart . You share with me the special favor of God , both in my {NEQ} imprisonment and in {NEQ} defending and confirming the truth of the Good News .
Phil.4:8 8τὸ λοιπόν, ἀδελφοί· ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα· εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 8 And now , dear brothers and sisters , one final thing . Fix your thoughts on what is true , and {RPT} honorable , and {RPT} right , and {RPT} pure , and {RPT} lovely , and {RPT} admirable . Think about things {NEQ} {NEQ} that are excellent and {NEQ} {NEQ} worthy of praise .
2Thes.1:5 5ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε· 5 And {NEQ} God will use this persecution to show his justice and to make you worthy of his {NEQ} Kingdom , for which {NEQ} you are suffering .
2Thes.1:6 6εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν· 6 {NEQ} In his justice he will pay back those who persecute you .
2Tim.4:8 8λοιπὸν ἀπόκειταί μοι— τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει μοι κύριος, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 8 And now the prize awaits me the crown of {NEQ} righteousness , which the Lord , the righteous Judge , will give me on the day of his return . And the prize is not just for me but for all who eagerly look forward to his {NEQ} appearing .
Titus.1:8 8ἀλλά, φιλόξενον, φιλάγαθον· σώφρονα, δίκαιον· ὅσιον, ἐγκρατῆ· 8 Rather , he must enjoy having guests in his home , and he must love what is good . He must live wisely and be just . He must live a devout and disciplined life .
Heb.11:4 4πίστει πλείονα θυσίαν ̔Άβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν τῷ θεῷ· δι᾽ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀποθανών, ἔτι λαλεῖ. 4 It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to {NEQ} God than Cain did . Abel’s offering gave evidence that he was a righteous man , and {NEQ} God showed his approval of his {NEQ} gifts . Although Abel is long dead , he still speaks to us by his example of faith .
2Pet.1:13 13δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει· 13 And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live .  * 
2Pet.2:7 7καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρύσατο· 7 But God also rescued Lot out of Sodom because he was a righteous man who was sick of the shameful immorality of the wicked people around him .
2Pet.2:8 8βλέμματι γάρ, καὶ ἀκοῇ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· 8 Yes , Lot was a righteous man who was tormented in his soul by the wickedness he saw and heard day after day .
1Jn.1:9 9ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 9   But if we confess our {NEQ} sins to him , he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness .
1Jn.2:29 29ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 29 Since we know that Christ is righteous , we also know that all who do {NEQ} what is right are God’s children .
1Jn.3:7 7τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· 7 Dear children , don’t let anyone deceive you about this : When people do {NEQ} what is right , it shows that they are righteous , even as Christ is righteous .
1Jn.3:12 12οὐ καθὼς Κάϊν, ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 12 We must not be like Cain , who belonged to the evil one and killed his {NEQ} brother . And why did he kill him ? Because Cain had been doing what was evil , and his {NEQ} brother had been doing what was righteous .
Rev.15:3 3καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως, τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεός, παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 3 And they were singing the song of Moses , the servant of {NEQ} God , and the song of the Lamb : Great and marvelous are your {NEQ} works , O Lord {NEQ} God , the Almighty . Just and true are your {NEQ} ways , O {NEQ} King of the nations .  * 
Rev.16:5 5καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὢν καὶ ἦν, ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 5 And I heard the angel who {NEQ} had authority over all water saying , You are just , O Holy One , who is and who always was , because you have sent these judgments .
Rev.16:7 7καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε, θεός, παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 7 And I heard a voice from the altar , saying , Yes , O Lord {NEQ} God , the Almighty , your {NEQ} judgments are true and just .
Rev.19:2 2ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς· καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 2 {NEQ} His {NEQ} judgments are true and just . {NEQ} He has punished the great {RPT} prostitute who corrupted the earth with her {NEQ} immorality . {NEQ} He has avenged {RPT} the murder of his {NEQ} servants .