The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δίκαιος2 (dikaios, 1342A)

Meanings

[a] righteous man, [a] righteous person, [the] just, [the] righteous, [the] righteous ones, for [a] righteous one, just, of [a] righteous man, of [a] righteous person, of [the] righteous, of [the] upright, righteous, righteous man, righteous one, righteous ones

Greek-English Concordance: 68 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:45 45ὅπως, γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 45 In that way , you will be acting as true children of your {RPT} Father {RPT} in heaven . For {NEQ} he gives his sunlight to both the evil and the good , and he sends rain on the just and the unjust alike .
Matt.9:13 13πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· ̓Έλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 13 Then he added , Now go and learn the meaning of this Scripture : I want you to show mercy , {NEQ} not offer sacrifices . * For I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Matt.10:41 41 δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου, μισθὸν προφήτου λήμψεται. καὶ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισθὸν δικαίου λήμψεται. 41 If you receive a prophet as one who speaks for God , * you will be given the same reward as a prophet . And if you receive righteous people because of their righteousness , you will be given a reward like theirs .
Matt.13:17 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 17 {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} many prophets and righteous people longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Matt.13:43 43τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 43 Then the righteous will shine like the sun in their {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.13:49 49οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 49 That is the way it will be at the end of the world . The angels will come and separate the wicked people from the righteous ,
Matt.23:29 29οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων. 29 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you build {NEQ} tombs for the prophets your ancestors killed , and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed .
Matt.25:37 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν· διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 37 Then these righteous ones will reply {RPT} , Lord , when did we ever see you hungry and feed you ? Or thirsty and give you something to drink ?
Matt.25:46 46καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 46 And they will go away into eternal punishment , but the righteous will go into eternal life .
Mark.2:17 17καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς, λέγει αὐτοῖς ὅτι, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he told them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do . I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Luke.1:17 17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου· ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων· ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 17 {NEQ} He will be a man {RPT} {RPT} with the spirit and power of Elijah . He will prepare the people for the coming of the Lord . He will turn the hearts of the fathers to {RPT} their children , * and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly .
Luke.5:32 32οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 32 I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners and need to repent .
Luke.14:14 14καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 14 Then at the resurrection of the righteous , {NEQ} {RPT} {RPT} God will reward you for inviting those who could not repay you .
Luke.15:7 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως, χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 7 {NEQ} {RPT} In the same way , there is more joy in {NEQ} heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away !
Acts.3:14 14ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον, καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν· 14 {NEQ} You rejected this holy , {NEQ} righteous one and instead demanded the release of {RPT} a murderer .
Acts.7:52 52τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου— οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε. 52 Name one prophet your {NEQ} ancestors didn’t persecute ! They even killed the ones who predicted the coming of the Righteous One the Messiah whom {NEQ} you betrayed and murdered .
Acts.22:14 14 δὲ εἶπεν, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· 14 Then he told me , The God of our {NEQ} ancestors has chosen you to know his {NEQ} will and to see the Righteous One and hear him speak .
Acts.24:15 15ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 15 I have the same hope in {NEQ} God that these men have , that he will raise both the righteous and the unrighteous .
Rom.1:17 17δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται· ἐκ πίστεως εἰς πίστιν. καθὼς γέγραπται, δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 17 {NEQ} This Good News tells us how God makes us right in his sight . This is accomplished from start to finish by faith {RPT} . As the Scriptures say , {NEQ} It is through faith that a righteous person has life . * 
Rom.5:7 7μόλις, γάρ, ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται, ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. 7 Now , most people would not be willing to die for an upright person , though someone might perhaps {NEQ} be willing to die for a person who is especially good .
Rom.5:19 19ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί· οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνός, δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 19 {NEQ} {NEQ} Because {NEQ} one person disobeyed God , {NEQ} many became sinners . But because {NEQ} one other person obeyed God , {NEQ} many will be made righteous .
Gal.3:11 11ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον· ὅτι, δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 11 So it is clear that no one can be made right with {NEQ} God by trying to keep the law . For the Scriptures say , It is through faith that a righteous person has life . * 
1Tim.1:9 9εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται· ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις, καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 9 {NEQ} {RPT} For the law was not intended for people who do what is right . {NEQ} It is for people who are lawless and rebellious , who are ungodly and sinful , who consider nothing sacred and defile what is holy , who kill their father or mother or commit other murders .
Heb.10:38 38 δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 38 And my {NEQ} righteous ones will live by faith . * But {NEQ} I will take no pleasure in anyone who turns away . * 
Heb.12:23 23καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων, ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς· καὶ κριτῇ θεῷ, πάντων· καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων· 23 {NEQ} You have come to the assembly of God’s firstborn children , whose names are written in heaven . You have come to God himself , {NEQ} who is the judge over all things . {NEQ} You have come to the spirits of the righteous ones in heaven who have now been made perfect .
Jas.5:6 6κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον, οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν. 6 You have condemned and killed innocent {NEQ} people , * who do not resist you . * 
Jas.5:16 16ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 16 {NEQ} Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed . The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results .
1Pet.3:12 12ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν· πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 12 {NEQ} The eyes of the Lord watch over those who do right , and his ears are open to their prayers . But the Lord turns his face against those who do evil . * 
1Pet.3:18 18ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν· δίκαιος, ὑπὲρ ἀδίκων· ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ· θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· 18 {NEQ} {NEQ} Christ suffered * for our sins once for all time . He never sinned , but he died for sinners to bring you safely home to {NEQ} God . {RPT} He suffered physical death , but he was raised to life in the Spirit . * 
1Pet.4:18 18καί, Εἰ δίκαιος μόλις σῴζεται, ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 18 And also , If the righteous are barely saved , what will happen to {NEQ} godless {NEQ} sinners ? * 
1Jn.2:1 1τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα· Ἰησοῦν Χριστόν, δίκαιον. 2:1 My dear children , I am writing this to you so that you will not sin . But if anyone does sin , we have an advocate who pleads our case before the Father . He is Jesus Christ , the one who is truly righteous .
Rev.22:11 11 ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι· καὶ ῥυπαρός, ῥυπανθήτω ἔτι· καὶ δίκαιος, δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι· καὶ ἅγιος, ἁγιασθήτω ἔτι. 11 Let the one who is doing harm continue to do harm ; {NEQ} let the one who is vile continue to be vile ; {NEQ} let the one who is righteous continue to live righteously ; {NEQ} let the one who is holy continue to be holy .