The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

διακονία (diakonia, 1248)

Meanings

[a] ministry, [his] service, ministry, of ministries, of ministry, service, support

Greek-English Concordance: 34 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.10:40 40 δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 40 But {NEQ} Martha was distracted by the big dinner she was preparing . She came to Jesus and said , Lord , doesn’t it seem unfair to you that my {NEQ} sister just sits here while I do all the work ? {NEQ} Tell her to come and help me .
Acts.1:17 17ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 17 {NEQ} Judas was one of us and shared in the ministry {RPT} with us .
Acts.1:25 25λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 25 {NEQ} as an apostle to replace Judas in this {NEQ} ministry , for {RPT} he has deserted us and gone {RPT} where he {RPT} belongs .
Acts.6:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν· ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 6:1 But as the believers * rapidly multiplied , there were rumblings of discontent . The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers , saying that their {NEQ} widows were being discriminated against in the {RPT} daily distribution of food .
Acts.6:4 4ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 4 Then we apostles can spend our time in {RPT} prayer and {RPT} teaching the word .
Acts.11:29 29τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· 29 So the believers in Antioch decided {RPT} to send relief to the brothers and sisters * in {NEQ} Judea , everyone giving as much as they could .
Acts.12:25 25Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες Ἰωάνην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον. 25 {NEQ} When Barnabas and Saul had finished their mission to Jerusalem , they returned , * taking John Mark with them .
Acts.20:24 24ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ— διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 24 But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing {RPT} {NEQ} the work {RPT} assigned me by the Lord Jesus the work of telling others the Good News about the wonderful grace of {NEQ} God .
Acts.21:19 19καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 19 {NEQ} After greeting them , Paul gave a detailed account of the things {NEQ} God had accomplished among the Gentiles through his {NEQ} ministry .
Rom.11:13 13ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος· τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 13 {NEQ} I am saying all this especially for you {NEQ} Gentiles . God has appointed me as the apostle to the Gentiles . I stress this ,
Rom.12:7 7εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ· εἴτε διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ· 7 If your gift is serving others , serve them well . If you are a teacher , teach well .
Rom.15:31 31ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ· καὶ διακονία μου εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται· 31 Pray that I will be rescued from those in {NEQ} Judea who refuse to obey God . Pray also that the believers there will be willing to accept the donation * I am taking {RPT} to Jerusalem .
1Cor.12:5 5καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν, καὶ αὐτὸς κύριος. 5 {NEQ} There are different kinds of service , but we serve the same Lord .
1Cor.16:15 15παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, (οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·) 15 You know that Stephanas and his household were the first of the harvest of believers {NEQ} in Greece , * and they are spending their lives in service {NEQ} to God’s people . {NEQ} I urge you , dear brothers and sisters , * 
2Cor.3:7 7εἰ δὲ διακονία, τοῦ θανάτου, ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως· διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τὴν καταργουμένην. 7 {NEQ} {NEQ} The old way , * with laws etched in stone , {NEQ} led to death , though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' {NEQ} face . For his {NEQ} face shone with the glory of God , even though the brightness was already fading away .
2Cor.3:8 8πῶς οὐχὶ μᾶλλον, διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 8 Shouldn’t we expect far greater glory under the new way , now that the Holy Spirit is giving life ?
2Cor.3:9 9εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ. 9 If {NEQ} the old way , which brings condemnation , was glorious , how much more glorious is the new way , which makes us right with God !
2Cor.4:1 1διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐγκακοῦμεν. 4:1 Therefore , since God in his mercy has given us {NEQ} this {NEQ} new way , * we never give up .
2Cor.5:18 18τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ, τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ· καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς· 18 And all of this is a gift from {NEQ} God , who brought us back to himself through Christ . And God has given us this task of {NEQ} reconciling people to him .
2Cor.6:3 3μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ διακονία· 3 We live in such a way that no one {RPT} will stumble because of us , and no one will find fault with our ministry .
2Cor.8:4 4μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους. 4 They begged us again and again for the privilege {NEQ} {NEQ} of sharing in the gift {RPT} for the believers in Jerusalem .
2Cor.9:1 1περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν. 9:1 I really don’t need {NEQ} to write to you about {NEQ} this ministry of giving {RPT} for the believers in Jerusalem . * 
2Cor.9:12 12ὅτι διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης— οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ. 12 So two good things will result from {NEQ} {NEQ} this {NEQ} ministry of {NEQ} giving the needs of the believers in Jerusalem will be met , {NEQ} and they will joyfully express their thanks to {NEQ} God .
2Cor.9:13 13διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης, δοξάζοντες τὸν θεόν· ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας· 13 As a result of your {NEQ} ministry , they will give glory to {NEQ} God . For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the Good News of {NEQ} Christ .
2Cor.11:8 8ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, 8 I robbed other churches by accepting their contributions so {NEQ} I could serve you at no cost .
Eph.4:12 12πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 12 Their responsibility is to equip {NEQ} God’s people to do his work and build up the church , the body of {NEQ} Christ .
Col.4:17 17καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 17 And say to Archippus , Be sure to carry out {RPT} the ministry the Lord {RPT} gave you .
1Tim.1:12 12χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με, Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν· ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, 12 I thank Christ Jesus our {NEQ} Lord , who has given me strength to do his work . {NEQ} He considered me trustworthy and appointed me to serve him ,
2Tim.4:5 5σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν· κακοπάθησον· ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 5 But you should keep a clear mind in every situation . Don’t be afraid of suffering for the Lord . Work at telling others the Good News , and fully carry out the ministry God has given you .
2Tim.4:11 11Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 11 Only Luke is with me . Bring Mark with you when you come , for he will be helpful to me in my ministry .
Heb.1:14 14οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικά— πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 14 Therefore , angels are only servants spirits sent to care for people who will inherit salvation .
Rev.2:19 19Οἶδά σου τὰ ἔργα— καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 19 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your love , {NEQ} your faith , {NEQ} your service , and your {NEQ} patient endurance . And I can see your constant improvement in all these things .