The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

διαθήκη (diatheke, 1242)

Meanings

[a] covenant, covenant, covenants

Greek-English Concordance: 33 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.26:28 28τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης· τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 28 for this is my {NEQ} blood , which confirms the covenant * between God and his people . It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many .
Mark.14:24 24καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης· τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 24 And he said to them , This is my {NEQ} blood , which confirms the covenant * between God and his people . It is poured out as a sacrifice for many .
Luke.1:72 72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ— 72 He has been merciful to our {NEQ} ancestors by {NEQ} remembering his sacred covenant
Luke.22:20 20καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη— ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον. 20 After supper {NEQ} he took another cup of wine and said , This {NEQ} cup is the new covenant between God and his people an agreement confirmed with my {NEQ} blood , which is poured out as a sacrifice for you . * 
Acts.3:25 25ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς θεὸς διέθετο πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν· λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 25 You are the children of those prophets , and you are included in the covenant {RPT} {NEQ} God promised to your {NEQ} ancestors . For God said to Abraham , {NEQ} Through your {NEQ} descendants all the families on {NEQ} earth will be blessed . * 
Acts.7:8 8καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς. καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ· καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 8 God also gave Abraham the covenant of circumcision at that time . So when Abraham became the father of {NEQ} Isaac , {NEQ} he circumcised him on the {RPT} eighth day . And the practice was continued when Isaac became the father of {NEQ} Jacob , and when Jacob became the father of the twelve patriarchs of the Israelite nation .
Rom.9:4 4οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι· 4 They are the people of Israel , {RPT} chosen to be God’s adopted children . * God revealed {NEQ} his glory to them . He made {NEQ} {NEQ} covenants with them and gave them his law . {NEQ} He gave them the privilege of worshiping him and receiving his wonderful promises .
Rom.11:27 27καὶ αὕτη αὐτοῖς παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 27 And this is my {NEQ} covenant with them , that I will take away their {NEQ} sins . * 
1Cor.11:25 25ὡσαύτως καί, τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐστίν— ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι. τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 25 In the same way , he took the cup of wine after supper , saying , This {NEQ} cup is the new covenant between God and his people an agreement confirmed with {NEQ} my blood . Do this to remember {NEQ} me as often as you drink it .
2Cor.3:6 6ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης· οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος. τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει· τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. 6 {NEQ} He has enabled us to be ministers of his new covenant . This is a covenant not of written laws , but of the Spirit . {NEQ} The old written covenant ends in death ; but under the new covenant , the Spirit gives life .
2Cor.3:14 14ἀλλὰ ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν, ἄχρι γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας, τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει· μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται· 14 But the people’s minds were hardened , and to {NEQ} this day whenever the old covenant {NEQ} is being read , the same veil covers their minds so they cannot understand the truth . And this veil can be removed only by believing in Christ .
Gal.3:15 15ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἐπιδιατάσσεται. 15 Dear brothers and sisters , * here’s an example from everyday life . Just as no one can set aside or amend an irrevocable agreement , so it is in this case .
Gal.3:17 17τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ· εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 17 {NEQ} This is what I am trying to say : The agreement {NEQ} God made with Abraham could not be canceled 430 years later when God gave the law to Moses . God would be breaking his promise .
Gal.4:24 24ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι· μία, μὲν ἀπὸ ὄρους Σινὰ εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ̔Άγαρ, 24 {NEQ} These two women serve as an illustration of God’s {RPT} two covenants . The first woman , {NEQ} Hagar , represents Mount Sinai where people received the law that enslaved them .
Eph.2:12 12ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ· ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας· ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 12 {NEQ} In those days you were living apart from Christ . You were excluded from {NEQ} citizenship among the people of {NEQ} Israel , and you did not know the covenant {NEQ} promises God had made to them . You lived in this world without God and without hope .
Heb.7:22 22κατὰ τοσοῦτο, καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 22 Because of this oath , {NEQ} Jesus is the one who guarantees this better covenant with God .
Heb.8:6 6νῦν δέ, διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. 6 But now Jesus , our High Priest , has been given a ministry that is far superior to the old priesthood , for he is the one who mediates for us a far better covenant with God , {RPT} based on better promises .
Heb.8:8 8μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει· Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν· 8 But when God found fault with the people , he said : {NEQ} The day is coming , says the LORD , when I will make a new covenant with the people of Israel and {RPT} {RPT} {RPT} Judah .
Heb.8:9 9οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 9 This covenant will not be like the one I made with their {NEQ} ancestors when I took them by the hand and led them out of {RPT} the land of Egypt . {NEQ} They did not remain faithful to my {NEQ} covenant , so I turned my back on them , says the LORD .
Heb.8:10 10ὅτι αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς. καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 10 But this is the new covenant {RPT} I will make with the people of Israel on that {NEQ} day , * says the LORD : I will put my laws in their {NEQ} minds , and I will write them on their hearts . {NEQ} I will be their God , and they will be my people .
Heb.9:4 4χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ· ἐν στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ῥάβδος Ἀαρὼν βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης· 4 In that room were a gold incense altar and a wooden chest called the Ark of the Covenant , which was covered with gold on all sides . Inside the Ark were a gold jar containing {NEQ} manna , {NEQ} Aaron’s {NEQ} staff that sprouted leaves , and the stone tablets of the covenant .
Heb.9:15 15καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ, παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 15 That is why he is the one who mediates a new covenant between God and people , so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them . For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant .
Heb.9:16 16ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου· 16 Now when someone leaves a will , * it is necessary to prove that the person who made it is dead . * 
Heb.9:17 17διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία· ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει, ὅτε ζῇ διαθέμενος. 17 {NEQ} The will goes into effect only after the person’s death . While the person who made it is still alive , {NEQ} the will cannot be put into effect .
Heb.9:20 20λέγων, Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς θεός· 20 Then he said , This {NEQ} blood confirms the covenant {RPT} {NEQ} God has made with you . * 
Heb.10:16 16Αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς. 16 This is the new covenant {NEQ} I will make with my people on that {NEQ} day , * says the LORD : I will put my laws in their hearts , and I will write them on their {NEQ} minds . * 
Heb.10:29 29πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 29 Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of {NEQ} God , and have treated the blood of the covenant , which made us holy , as if it were common and unholy , and have insulted and disdained the Holy Spirit who {NEQ} brings God’s mercy to us .
Heb.12:24 24καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ, Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ, κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν ̔Άβελ. 24 {NEQ} You have come to Jesus , the one who mediates the new covenant between God and people , and to the sprinkled blood , which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of {NEQ} Abel .
Heb.13:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης— ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν— τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν, ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου— τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν— 20 Now may the God of {NEQ} peace who brought up from the dead our {NEQ} Lord Jesus , the {RPT} great Shepherd of the sheep , and ratified an eternal covenant with his blood
Rev.11:19 19καί, ἠνοίγη ναὸς τοῦ θεοῦ, ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. καὶ ἐγένοντο ἀστραπαί, καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 19 Then , {RPT} in {NEQ} heaven , the Temple of {NEQ} God was opened and the Ark of his {NEQ} covenant could be seen inside the Temple {RPT} . {NEQ} Lightning flashed , {NEQ} thunder {NEQ} crashed and roared , and there was an earthquake and a terrible hailstorm .