The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

διδάσκω (didasko, 1321)

Meanings

[when] teaching, [while he was] teaching, [while] teaching, did you teach, he taught, he was teaching, he was teaching [them], I teach, may they teach, she teaches, should teach, taught, teach, teaches, teaches [them], teaching, teaching [as], they taught, they were taught, to teach, was I taught [it], was teaching, were taught, were teaching, will teach, you taught, you teach, you were taught

Greek-English Concordance: 97 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:23 23καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 23 {NEQ} Jesus traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.5:2 2καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων, 2 and he began to teach them {NEQ} .
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.7:29 29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν. 29 for he taught {RPT} with real authority quite unlike their {NEQ} teachers of religious law .
Matt.9:35 35καὶ περιῆγεν Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus traveled through all the towns and {NEQ} villages of that area , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.11:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 11:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished giving these instructions to his {NEQ} twelve disciples , he went out {RPT} {NEQ} to teach and preach in {NEQ} towns {RPT} throughout the region .
Matt.13:54 54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ. ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 54 {NEQ} He returned to Nazareth , his {NEQ} hometown . When he taught there in the synagogue {RPT} , everyone was amazed and said , Where does he get this {NEQ} wisdom and the power to do miracles ?
Matt.15:9 9μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 9 {NEQ} Their worship is a farce {RPT} , for they teach man-made ideas as commands from God . * 
Matt.21:23 23καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 23 {NEQ} When Jesus returned to the Temple and began teaching , the leading priests and {RPT} elders came up to him . They demanded , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} ?
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.28:15 15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις, μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 15 So the guards accepted the bribe and said what they were told to say . {NEQ} Their {NEQ} story spread widely among the Jews , and they still tell it today .
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.1:21 21καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν, εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. 21 {NEQ} Jesus and his companions went to {RPT} the town of Capernaum . When the Sabbath day came , he went into the synagogue and began to teach .
Mark.1:22 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 22 {NEQ} The people were amazed at his {NEQ} teaching , for he taught {RPT} with real authority quite unlike the teachers of religious law .
Mark.2:13 13καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 13 Then Jesus went out to the lakeshore again {NEQ} and taught the crowds {RPT} that were coming to him .
Mark.4:1 1καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα· καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 4:1 Once again Jesus began teaching by the lakeshore . A very large crowd {NEQ} soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat in the boat while all the people remained on the shore .
Mark.4:2 2καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 2 {NEQ} He taught them by telling many stories in the form of parables , {NEQ} such {RPT} as this one {RPT} :
Mark.6:2 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ, καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο. λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα καὶ τίς σοφία δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 2 The next Sabbath he began teaching in the synagogue , and many who heard him were amazed . They asked , Where {RPT} {RPT} {RPT} did he get all {NEQ} {RPT} this wisdom and the power to perform {NEQ} such miracles {RPT} ?
Mark.6:6 6καὶ ἐθαύμασεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ, διδάσκων. 6 And he was amazed at their {NEQ} unbelief . Then Jesus went from {NEQ} village to village , teaching the people .
Mark.6:30 30καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 30 {NEQ} The apostles returned to {NEQ} Jesus from their ministry tour and told him all they had done and {RPT} taught .
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.7:7 7μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 7        Their worship {NEQ} is a farce {RPT} , for they teach man-made ideas as commands from God . * 
Mark.8:31 31καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 31 Then Jesus began to tell them that the Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things and be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but three days later he would rise from the dead .
Mark.9:31 31ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι, υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 31 for he wanted to spend more time with his {NEQ} disciples and teach them . {NEQ} He said to them , The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies . {NEQ} He will be killed , but three days later he will rise from the dead .
Mark.10:1 1καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 10:1 Then Jesus left Capernaum and went down to the region of {NEQ} Judea and into the area east of the Jordan River . Once again crowds gathered around him , and as usual he was teaching them .
Mark.11:17 17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 17 {NEQ} He said to them , {NEQ} The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer for all {NEQ} nations , but you have turned it into a den of thieves . * 
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:35 35καί, ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς ἔλεγεν, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 35 Later , as {NEQ} Jesus was teaching the people in the Temple , he asked , Why do the teachers of religious law claim that the Messiah is the son of David ?
Mark.14:49 49καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 49 {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there among you teaching every day . But these things are happening to fulfill what the Scriptures say about me .
Luke.4:15 15καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 15 {NEQ} {RPT} He taught regularly in their {NEQ} synagogues and was praised by everyone .
Luke.4:31 31καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναούμ, πόλιν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν. 31 Then Jesus went to Capernaum , a town in {NEQ} Galilee , and taught there in the synagogue every {NEQ} Sabbath day .
Luke.5:3 3ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 3 {NEQ} Stepping into one of the boats , Jesus asked Simon , * its owner , to push it out into the water {NEQ} . So he sat in the boat and taught the crowds from there .
Luke.5:17 17καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι. (οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας, καὶ Ἰερουσαλήμ.) καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 17 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} day {NEQ} while Jesus was teaching , some Pharisees and teachers of religious law {NEQ} were sitting nearby . ( It seemed that these men showed up from every village in all {NEQ} Galilee and Judea , as well as from Jerusalem . ) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus .
Luke.6:6 6ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ, εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν, καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν ξηρά. 6 {NEQ} {NEQ} On another Sabbath day , a man {NEQ} with a deformed {RPT} right {RPT} hand {RPT} {NEQ} was in the synagogue {RPT} while Jesus was {NEQ} teaching .
Luke.11:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον· ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 11:1 Once Jesus was in a certain place praying . As he finished , one of {NEQ} his disciples came to him and said , Lord , teach us to pray , just as John taught his {NEQ} disciples .
Luke.12:12 12τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν. 12 for the Holy Spirit will teach you at that {NEQ} time what needs to be said .
Luke.13:10 10ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν, 10 One {NEQ} Sabbath day {NEQ} as Jesus was teaching in a {NEQ} synagogue ,
Luke.13:22 22καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας, διδάσκων, καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα. 22 {NEQ} Jesus went through the towns and villages , teaching as he went , {NEQ} always pressing on toward Jerusalem .
Luke.13:26 26τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 26 Then you will say , But we ate and drank with you , and you taught in our {NEQ} streets .
Luke.19:47 47καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ, οἱ δὲ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. 47 After that , he taught daily in the Temple , but the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the other leaders of the people began planning how to kill him .
Luke.20:1 1καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. 20:1 {NEQ} {NEQ} One day as Jesus was teaching the people and preaching the Good News in the Temple , the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders came up to him .
Luke.20:21 21καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον· ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 21 {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know that you speak and teach what is right and are not influenced by what others think . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully .
Luke.21:37 37ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ̓Όρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν. 37 {NEQ} Every day Jesus went to {NEQ} the Temple to teach , and each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives .
Luke.23:5 5οἱ δὲ ἐπίσχυον. λέγοντες ὅτι, Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 5 Then they became insistent . But he is causing riots by his teaching wherever he goes {NEQ} {NEQ} all over {NEQ} Judea , from {NEQ} Galilee to Jerusalem !
John.6:59 59ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ. 59 He said these things while he was teaching in the synagogue in Capernaum .
John.7:14 14ἤδη δέ, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 14 Then , midway through the festival , Jesus went up to the Temple and began to teach .
John.7:28 28ἔκραξεν οὖν, ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς, καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 28 While {NEQ} Jesus was teaching in the Temple , {NEQ} he called out , Yes , you know me , and you know where I come from . But I’m not here on my own . {NEQ} The one who sent me is true , and you don’t know him .
John.7:35 35εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς ̔Έλληνας; 35   The Jewish leaders were puzzled by this statement . Where is he planning to go {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} ? {NEQ} they asked . Is he thinking of leaving the country and going to the Jews in other lands ? * Maybe he will even teach the Greeks !
John.8:2 2̓Όρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν. καὶ πᾶς λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 2 but early the next morning he was back again at the Temple . {NEQ} A crowd soon gathered {RPT} , and he sat down and taught them .
John.8:20 20ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 20 Jesus made these {NEQ} statements while he was teaching in the section of the Temple known as the Treasury . But he was not arrested , because his {NEQ} time * had not yet come .
John.8:28 28εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̔Όταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι· καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με πατὴρ ταῦτα λαλῶ. 28 So {NEQ} Jesus said , When you have lifted up the Son of {NEQ} Man on the cross , then you will understand that I AM he . * I do nothing {NEQ} on my own but say only what the Father taught me .
John.9:34 34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος· καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 34 You were born a total sinner ! they answered {RPT} . {NEQ} Are you trying to teach us ? And they threw him out of the synagogue {RPT} .
John.14:26 26 δὲ παράκλητος— τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον— πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ. 26 But {RPT} when the Father sends the Advocate as my {NEQ} representative that is , the {RPT} Holy Spirit he will teach you everything and will remind you of everything {RPT} I have told you .
John.18:20 20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ, ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται. καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 20 Jesus replied {RPT} , Everyone knows what I teach . I have preached regularly in the synagogues and {RPT} the Temple , where the people * gather . I have not spoken {NEQ} in secret .
Acts.1:1 1Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 1:1 In my {NEQ} {NEQ} first book * I told you , {NEQ} Theophilus , about everything {RPT} {NEQ} Jesus began to do {NEQ} and teach
Acts.4:2 2διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 2 These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people {NEQ} that through {NEQ} Jesus there is a resurrection {RPT} of the dead .
Acts.4:18 18καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 18 So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of {NEQ} Jesus .
Acts.5:21 21ἀκούσαντες δέ, εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον— καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. 21 So at {NEQ} daybreak the apostles entered {RPT} the Temple , as they were told , and immediately began teaching . {NEQ} When the high priest and his officials arrived , they convened the high council * {NEQ} the full assembly of the elders of Israel . Then they sent for the apostles to be brought from the jail for trial .
Acts.5:25 25παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι· Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 25 Then someone arrived with startling news {RPT} : The men {RPT} you put in {NEQ} jail are standing in the Temple , {NEQ} teaching the people !
Acts.5:28 28λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 28 Didn’t we tell you never again to teach in this {NEQ} man’s name ? he demanded . Instead , you have filled {NEQ} all Jerusalem {NEQ} with your teaching about him , and you want to make us responsible for his death !
Acts.5:42 42πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι· Τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 42 And every day , in the Temple and from house to house , they continued to teach and preach this message : Jesus is the Messiah .
Acts.11:26 26καὶ εὑρών, ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν· (χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.) 26 {NEQ} When he found him , he brought him back to Antioch . {NEQ} {NEQ} Both of them stayed there with the church {NEQ} for a full year , {NEQ} teaching large crowds of people . ( It was at Antioch {NEQ} that the believers * were first called Christians . )
Acts.15:1 1καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι· Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωυσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι. 15:1 While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria , {NEQ} some men from {NEQ} Judea arrived and began to teach the believers * : Unless you are circumcised as required by the law of {RPT} Moses , you cannot be saved .
Acts.15:35 35Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ· διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 35 {NEQ} Paul and Barnabas stayed in Antioch . They and many others taught and preached the word of the Lord there .
Acts.18:11 11ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 11 So Paul stayed there for the next year and a half , teaching {NEQ} {RPT} the word of {NEQ} God .
Acts.18:25 25οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ· ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάνου. 25 He had been taught the way of the Lord , and he taught others about {NEQ} Jesus with an enthusiastic spirit * and with accuracy . However , he knew only about John’s {NEQ} baptism .
Acts.20:20 20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς, δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους· 20 {NEQ} I never shrank back from {NEQ} telling you what you {NEQ} needed to hear , either publicly or in your homes .
Acts.21:21 21κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων· μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 21 But the Jewish believers here in Jerusalem have been told that you {RPT} are teaching all the Jews who live among the Gentiles to turn their backs on {RPT} the laws of Moses . They’ve heard that you teach them not to circumcise their children or follow other Jewish customs .
Acts.21:28 28κράζοντες, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων· ἔτι τε— καὶ ̔Έλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 28 yelling , Men of Israel , help us ! This is the man who {RPT} preaches against our people everywhere and tells everybody to disobey {NEQ} the Jewish laws . He speaks against {NEQ} {NEQ} the Temple and even {RPT} defiles this {NEQ} holy place by bringing in {RPT} {NEQ} Gentiles {RPT} {RPT} . * 
Acts.28:31 31κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως. 31 boldly proclaiming the Kingdom of {NEQ} God and teaching about the Lord Jesus Christ . And no one tried to stop him .
Rom.2:21 21 οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; 21 Well then , if you teach others , why don’t you teach yourself ? You tell others not to steal , but do you steal ?
Rom.12:7 7εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ· εἴτε διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ· 7 If your gift is serving others , serve them well . If you are a teacher , teach well .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.11:14 14οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν; 14 Isn’t it obvious that {NEQ} {NEQ} it’s disgraceful for a man to have long hair {RPT} ?
Gal.1:12 12οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην· ἀλλά, δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 {NEQ} I received my message from no human source , and no one taught me . Instead , I received it by direct revelation from Jesus Christ . * 
Eph.4:21 21εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, 21 Since you have heard about {NEQ} Jesus and {RPT} {RPT} have learned the truth that comes from him ,
Col.1:28 28ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ· ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον, τέλειον ἐν Χριστῷ· 28 So we tell others about Christ , warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us . {NEQ} We want to present them to God , perfect * in their relationship to Christ .
Col.2:7 7ἐρριζωμένοι, καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ· καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ. 7 Let your roots grow down into him , and let your lives be built on him . Then your faith will grow strong in the truth {NEQ} you were taught , and you will overflow with thankfulness .
Col.3:16 16 λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως· ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς· ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ· 16 Let the message about {NEQ} Christ , in all its richness , fill your lives . Teach and counsel each other with all the wisdom he gives . Sing psalms and hymns and spiritual songs to {NEQ} God with thankful {RPT} {NEQ} hearts {RPT} .
2Thes.2:15 15ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 15 With all these things in mind , dear brothers and sisters , stand firm and keep a strong grip on the teaching {RPT} we passed on to you both in person and by letter .
1Tim.2:12 12διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός· ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 12 I do not let women teach {NEQ} men or have authority over them . * Let them listen quietly .
1Tim.4:11 11παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 11 Teach these things and insist that everyone learn them .
1Tim.6:2 2οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν· ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε, καὶ παρακάλει. 2 {NEQ} {NEQ} {NEQ} If the masters are believers , that is no excuse for being disrespectful . Those slaves {NEQ} {NEQ} should work all the harder because their efforts {NEQ} {NEQ} are helping other believers * {NEQ} who are well loved . Teach these things , Timothy , and encourage everyone to obey them .
2Tim.2:2 2καὶ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων· ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 2 You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses . Now teach these truths to other trustworthy people who will be able {NEQ} to pass them on to others .
Titus.1:11 11οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν· οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες μὴ δεῖ· αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 11 They must be silenced , because they are turning whole families away from the truth by their false teaching . And they do it only for money .
Heb.5:12 12καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον· πάλιν, χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 12 You have been believers so long now that you ought to be teaching others . Instead {NEQ} , you need someone {NEQ} to teach you again the basic things about {NEQ} God’s {NEQ} word . * {NEQ} You are like babies who need milk and cannot eat solid food .
Heb.8:11 11καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι πάντες, εἰδήσουσίν με, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν. 11 And they will not need to teach their neighbors , nor will they need to teach their relatives , * saying , You should know the LORD . For everyone , from the least to the greatest {RPT} , will know me already .
1Jn.2:27 27καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν— καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος. καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ. 27 But you have {RPT} received the Holy Spirit {RPT} , * and he lives within you , so you don’t need {NEQ} anyone to teach you what is true . For the {RPT} Spirit * teaches you everything you need to know , and what he teaches is true {NEQ} it is not a lie . So just as he has taught you , remain in fellowship with Christ .
Rev.2:14 14ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα· ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 14   But I have a few complaints against you . {NEQ} You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam , who showed {NEQ} Balak how to trip up the people of Israel . He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin .
Rev.2:20 20ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ· ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα— Ἰεζάβελ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν— καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους, πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 20 But I have this complaint against you . {NEQ} You are permitting that woman that Jezebel who calls herself a prophet {NEQ} to lead my {NEQ} servants astray . {NEQ} She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols .