The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

διδαχή (didache, 1322)

Meanings

[a] teaching, of teaching, teaching, teachings

Greek-English Concordance: 30 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:28 28καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 28 When {NEQ} Jesus had finished saying these {NEQ} things , the crowds were amazed at his {NEQ} teaching ,
Matt.16:12 12τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 Then at last they understood that he wasn’t speaking {RPT} about the yeast in {NEQ} bread , but about the deceptive teaching of the Pharisees and Sadducees .
Matt.22:33 33καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 33 {NEQ} When the crowds heard him , they were astounded at his {NEQ} teaching .
Mark.1:22 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 22 {NEQ} The people were amazed at his {NEQ} teaching , for he taught {RPT} with real authority quite unlike the teachers of religious law .
Mark.1:27 27καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν αὐτούς. λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή; κατ᾽ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 27 {NEQ} Amazement gripped the audience , and they began to discuss what had happened . What sort of new teaching is this ? they asked excitedly . It has such authority ! Even {RPT} evil {RPT} spirits {NEQ} obey his orders !
Mark.4:2 2καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 2 {NEQ} He taught them by telling many stories in the form of parables , {NEQ} such {RPT} as this one {RPT} :
Mark.11:18 18καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 18 {NEQ} When the leading priests and {RPT} teachers of religious law heard what Jesus had done , {NEQ} they began planning how to kill him . But they were afraid of him because the people were so amazed at his {NEQ} teaching .
Mark.12:38 38καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν· Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων· τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, 38 Jesus also taught : Beware of these teachers of religious law ! For they like to parade around in flowing robes and receive respectful greetings as they walk in the marketplaces .
Luke.4:32 32καί, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν λόγος αὐτοῦ. 32 There , too , the people were amazed at his {NEQ} teaching , for he spoke with authority .
John.7:16 16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 16 So {NEQ} Jesus told them , {NEQ} My message is not my own ; it comes from God who sent me .
John.7:17 17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 17 {NEQ} Anyone who wants to do the will of God will know whether my {NEQ} teaching is from {NEQ} God or is {RPT} merely my own .
John.18:19 19 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 19 Inside , the high priest began asking {NEQ} Jesus about his {NEQ} followers and what he had been {NEQ} teaching them .
Acts.2:42 42ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου, καὶ ταῖς προσευχαῖς. 42 {NEQ} All the believers devoted themselves to the apostles' {NEQ} teaching , and to {NEQ} fellowship , and to sharing in meals ( including the Lord’s Supper  *  ) , and to {NEQ} prayer .
Acts.5:28 28λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 28 Didn’t we tell you never again to teach in this {NEQ} man’s name ? he demanded . Instead , you have filled {NEQ} all Jerusalem {NEQ} with your teaching about him , and you want to make us responsible for his death !
Acts.13:12 12τότε ἰδὼν ἀνθύπατος τὸ γεγονός, ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 12 {NEQ} When the governor saw what had happened , he became a believer , for he was astonished at the teaching about the Lord .
Acts.17:19 19ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ̓Άρειον Πάγον ἤγαγον. λέγοντες, Δυνάμεθα γνῶναι τίς καινὴ αὕτη ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή. 19 Then they took him to the high council of the city .  *  Come and tell us about this {RPT} new {RPT} {RPT} teaching , they said .
Rom.6:17 17χάρις δὲ τῷ θεῷ· ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε, δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς· 17 Thank {NEQ} {NEQ} God ! Once you were slaves of {NEQ} sin , but now you wholeheartedly obey {RPT} this teaching we have given you .
Rom.16:17 17παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας· καὶ ἐκκλίνετε ἀπ᾽ αὐτῶν. 17 And now I make one more appeal {RPT} , my dear brothers and sisters . Watch out for people who cause {NEQ} divisions and {NEQ} upset people’s faith by {NEQ} teaching things contrary to what you have been taught . {NEQ} Stay away from them .
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters ,  *  if I should come to you speaking in an unknown language ,  *  how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
1Cor.14:26 26τί οὖν, ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 26 Well , my brothers and sisters , let’s summarize . When you meet together , one will sing , another will teach , another will tell some special revelation God has given , one will speak in tongues , and another will interpret what is said . But everything that is done must strengthen all of you .
2Tim.4:2 2κήρυξον τὸν λόγον· ἐπίστηθι, εὐκαίρως ἀκαίρως· ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ, καὶ διδαχῇ. 2 Preach the word of God . Be prepared , whether the time is favorable or not . Patiently correct , rebuke , and encourage your people {NEQ} with good teaching .
Titus.1:9 9ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου· ἵνα δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 9 He must have a strong belief in the trustworthy message he was {NEQ} taught ; then he will be able {NEQ} to encourage others with {NEQ} wholesome {RPT} teaching and show those who oppose it where they are wrong .
Heb.6:2 2βαπτισμῶν διδαχήν, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 2 You don’t need further instruction about baptisms , {NEQ} the laying on of hands , {NEQ} the resurrection of the dead , and eternal judgment .
Heb.13:9 9διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις, μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 9 So do not be attracted by strange , {NEQ} new ideas . {NEQ} Your strength comes from God’s grace , not from rules about food , which don’t help those who follow them .
2Jn.1:9 9πᾶς προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· μένων ἐν τῇ διδαχῇ οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 9 Anyone who wanders away from {RPT} {NEQ} this {NEQ} teaching has no relationship with God . But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son .
2Jn.1:10 10εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε. 10 If anyone comes to your meeting and {RPT} does not teach the truth about Christ , don’t invite that person into your home or give {RPT} {RPT} any kind of encouragement .
Rev.2:14 14ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα· ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 14   But I have a few complaints against you . {NEQ} You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam , who showed {NEQ} Balak how to trip up the people of Israel . He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin .
Rev.2:15 15οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν, ὁμοίως. 15 In a similar way , you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching .
Rev.2:24 24ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν (τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ— ὡς λέγουσιν). οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος 24 But I also have a message for the rest of you {RPT} in Thyatira who have not {RPT} {RPT} followed this {NEQ} false teaching ( deeper truths , as they call them {NEQ} depths of {NEQ} Satan , actually ) . I will ask nothing more of you