The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

διότι (dioti, 1360)

Meanings

because, for, therefore

Greek-English Concordance: 23 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.1:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία. διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου, Ἐλεισάβετ, γεννήσει υἱόν σοι. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην. 13 But the angel said {RPT} {RPT} , Don’t be afraid , Zechariah ! {NEQ} God has heard your {NEQ} prayer . {NEQ} Your {NEQ} wife , Elizabeth , will give you a son , and you are to name him John .
Luke.2:7 7καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς, τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 7 {NEQ} She gave birth to her {NEQ} first child , a son . {NEQ} She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger , because there was no {NEQ} {NEQ} lodging available for them .
Luke.21:28 28ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 28 So when all these things begin to happen , stand and look up {RPT} , for your {NEQ} salvation is near !
Acts.13:35 35διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ, λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 35 {NEQ} {NEQ} Another psalm explains it more fully : You will not allow your {NEQ} Holy One to rot in the grave . * 
Acts.18:10 10διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 10 For I am with you , and no one will attack {RPT} and {NEQ} harm you , for many people in this {NEQ} city belong to me .
Acts.20:26 26διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι, ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων, 26 {NEQ} I declare {NEQ} {NEQ} today {RPT} that I have been faithful . If anyone suffers eternal death , it’s not my fault , * 
Acts.22:18 18καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 18 {NEQ} I saw a vision of Jesus * saying to me , Hurry ! {NEQ} Leave {RPT} Jerusalem , for the people here won’t accept your testimony about me .
Rom.1:19 19διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 19 {NEQ} They know the truth about {NEQ} God because he {RPT} {RPT} {RPT} has made it obvious to them .
Rom.1:21 21διότι γνόντες τὸν θεόν, οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν· ἀλλὰ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν. καί, ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 21 Yes , they knew {NEQ} God , but they wouldn’t worship him as God or even give him thanks . And they began to think up foolish ideas of what God was like . As a result , their {NEQ} minds became dark and confused .
Rom.3:20 20διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ· διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 20 For no one can ever be made right with God by doing what the law commands . {NEQ} The law simply shows us how sinful we are .
Rom.8:7 7διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν· τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται. 7 For {RPT} {RPT} the sinful nature is always hostile to God . {NEQ} It never did obey {NEQ} God’s {NEQ} laws , and it never will .
1Cor.15:9 9ἐγὼ γάρ εἰμι ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων· ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ. 9 For I am the least of all the apostles . In fact , {RPT} I’m not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted {NEQ} God’s {NEQ} church .
Phil.2:26 26ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν, καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 26 I am sending him because he has been longing to see you , and he was very distressed that you heard {RPT} he was ill .
1Thes.2:8 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλά, καί, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 8 {NEQ} We loved you so much that we shared with you not only {NEQ} God’s {NEQ} Good News but our own {NEQ} lives , too .
1Thes.2:18 18διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγώ, μὲν Παῦλος, καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς Σατανᾶς. 18 {NEQ} We wanted very much to come to you , and I , {NEQ} Paul , tried again and again , but {NEQ} Satan prevented us .
1Thes.4:6 6τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. 6 {NEQ} Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating his wife , * for the Lord avenges all such sins , as we have solemnly warned you before .
Heb.11:5 5πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον— Καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως, μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ· 5 It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying {NEQ} he disappeared , because {NEQ} God took him . * For before he was {NEQ} taken up , he was known as a person who pleased {NEQ} God .
Heb.11:23 23πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ· διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 23 It was by faith that Moses' {NEQ} parents {RPT} hid him for three months when he was born . {NEQ} They saw that God had given them an unusual child , and they were not afraid to disobey the {NEQ} king’s command .
Jas.4:3 3αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε διότι κακῶς αἰτεῖσθε— ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. 3 And even when you ask , you don’t get it because your motives are all wrong {NEQ} you want only what will give you {NEQ} pleasure .
1Pet.1:16 16διότι γέγραπται ὅτι, ̔Άγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ ἅγιος. εἰμι. 16 For the Scriptures say , You must be holy because I am holy . * 
1Pet.1:24 24διότι, Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη χόρτος καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν· 24 As the Scriptures say , People are like grass ; {NEQ} their beauty is like a flower in the field . The grass withers and the flower fades .
1Pet.2:6 6διότι περιέχει ἐν γραφῇ, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτόν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον, καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 6 As the Scriptures say , {NEQ} I am placing a cornerstone in Jerusalem , * chosen for great honor , and anyone who trusts in him will never be disgraced . *