The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δόξα (doxa, 1391)

Meanings

[a] glory, [be] glory, [is] glory, [the Lord] of glory, [the] glory, glories, glorious beings, glory, honor, in glory, of [the] glory, of glory, splendor, with glory

Greek-English Concordance: 166 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:8 8πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. 8 Next the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their {NEQ} glory .
Matt.6:29 29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 29 {RPT} {RPT} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Matt.16:27 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 27 For the Son of {NEQ} Man will come with his {NEQ} angels in the glory of his {NEQ} Father and {NEQ} will judge all people according to their {NEQ} deeds .
Matt.19:28 28 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 28 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I assure you that when the world is made new * and the Son of {NEQ} Man * sits upon his glorious throne , you who have been my followers will also sit {RPT} on twelve thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Matt.24:30 30καὶ τότε, φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 30 And then at last , the sign that the Son of {NEQ} Man is coming will appear in the heavens , and there will be deep mourning among all the peoples of the earth . And they will see the Son of {NEQ} Man coming on the clouds of {NEQ} heaven with power and great glory . * 
Matt.25:31 31ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ. 31 But when the Son of {NEQ} Man * comes in his {NEQ} glory , and all the angels with him , then he will sit upon his glorious throne .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.10:37 37οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν, καθίσωμεν, ἐν τῇ δόξῃ σου. 37 They {NEQ} replied {RPT} , When you sit on your glorious throne , we want to sit in places of honor next to you , {NEQ} one on your right and the other on your left .
Mark.13:26 26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 26 Then everyone will see the Son of {NEQ} Man * coming on the clouds with great power and glory . * 
Luke.2:9 9καί, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς. καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, 9 Suddenly , an angel of the Lord appeared among them , and the radiance of the Lord’s glory surrounded them . {NEQ} They were terrified ,
Luke.2:14 14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 14 Glory to God in highest heaven , and peace on earth to those with whom God is pleased .
Luke.2:32 32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 32 He is a light to reveal God to the nations , and he is the glory of your people Israel !
Luke.4:6 6καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 6 I will give you the glory {NEQ} of these kingdoms and {NEQ} authority over them , {NEQ} the devil said {RPT} , because they are mine {NEQ} to give to anyone I please .
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.9:31 31οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ· ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ. 31 They were glorious to see . And they were speaking about his {NEQ} exodus from this world , which was about to be fulfilled in Jerusalem .
Luke.9:32 32 δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ. διαγρηγορήσαντες δέ, εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 32 {NEQ} {NEQ} Peter and the others had fallen asleep . {NEQ} When they woke up , they saw Jesus' {NEQ} glory and the two men {NEQ} standing with him .
Luke.12:27 27κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 27 Look at the lilies and how they grow . They don’t work or make their clothing , {NEQ} {NEQ} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Luke.14:10 10ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 10 Instead {RPT} {RPT} , take the lowest place at the foot of the table . Then when your {NEQ} host sees you , he will come and say , Friend , we have a better place for you ! Then you will be honored in front of all the other guests {RPT} .
Luke.17:18 18οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος; 18 Has no one returned to give glory to {NEQ} God except this {NEQ} foreigner ?
Luke.19:38 38λέγοντες, Εὐλογημένος ἐρχόμενος, βασιλεύς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 38 Blessings on the King who comes in the name of the LORD ! Peace in heaven , and glory in highest heaven ! * 
Luke.21:27 27καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 27 Then everyone will see the Son of {NEQ} Man * coming on a cloud with power and great glory . * 
Luke.24:26 26οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 26 Wasn’t it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things {NEQ} before entering {RPT} his {NEQ} glory ?
John.1:14 14καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 14 So the Word became human * and made his home among us . He was full of unfailing love and faithfulness . * And we have seen his {NEQ} glory , the glory of the Father’s one and only Son .
John.2:11 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 11 This miraculous {NEQ} sign at Cana in {NEQ} Galilee was the first time {NEQ} Jesus {NEQ} revealed his {NEQ} glory . And his {NEQ} disciples believed in him .
John.5:41 41δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 41 Your approval means nothing to me ,
John.5:44 44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι· δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε. 44 No wonder you can’t believe ! For you gladly honor each other , but you don’t care about the honor that comes {RPT} from the one who alone is God . * 
John.7:18 18 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 18 Those who speak for themselves want {NEQ} glory {NEQ} only for themselves , {NEQ} but a person who seeks {NEQ} to honor the one who sent him speaks truth , not {NEQ} {RPT} {RPT} lies .
John.8:50 50ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ζητῶν καὶ κρίνων. 50 And though I have no wish to {NEQ} glorify myself , God is going to glorify me . {NEQ} He is the true judge .
John.8:54 54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδέν ἐστιν. ἔστιν πατήρ μου δοξάζων με· ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Θεὸς ἡμῶν ἐστίν, 54 Jesus answered , If I want glory for myself , it doesn’t count . But it is my {NEQ} Father who will glorify me . {RPT} You say , He is our God ,
John.9:24 24ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ, ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 24 So for the second time they called in the man who had been blind and told him , {NEQ} God should get the glory for this , * because we know this {NEQ} man Jesus is a sinner .
John.11:4 4ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον· ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 4 But when {NEQ} Jesus heard about it he said , Lazarus’s {NEQ} sickness will not end in death . No , it happened for the glory of {NEQ} God so that the Son of {NEQ} God will receive glory from this .
John.11:40 40λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 40 {NEQ} Jesus responded {RPT} , Didn’t I tell you that you would see {NEQ} God’s {NEQ} glory if you believe ?
John.12:41 41ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 41 Isaiah was referring to Jesus when he said this , because he saw the future and spoke of the Messiah’s {NEQ} glory .
John.12:43 43ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 43 For they loved {NEQ} human {NEQ} praise more than the praise of {NEQ} God .
John.17:5 5καὶ νῦν, δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 5 Now , Father , {RPT} bring me into the glory {NEQ} {RPT} we shared before the world began {RPT} {RPT} {RPT} .
John.17:22 22κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν· 22 I have given them the glory {RPT} you gave me , so they may be one as we are one .
John.17:24 24πατήρ, δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ· ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 24 Father , I want these whom you have given me to be with me {NEQ} where I am . Then they can see all the glory {RPT} {RPT} {RPT} you gave me because you loved me even before the world began !
Acts.7:2 2 δὲ ἔφη· ̓Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν. 2 {NEQ} This was Stephen’s reply : Brothers and fathers , listen to me . Our {NEQ} glorious {NEQ} God appeared to our {NEQ} ancestor Abraham in {NEQ} Mesopotamia before he settled in Haran . * 
Acts.7:55 55ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 55 But Stephen , full of the Holy Spirit , gazed steadily into {NEQ} heaven and saw the glory of God , and he saw Jesus standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Acts.12:23 23παραχρῆμα δέ, ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ· καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 23 Instantly , an angel of the Lord struck Herod with a sickness , because he accepted the people’s worship instead of giving the glory to {NEQ} God . So he was consumed with worms and died .
Acts.22:11 11ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 11 {NEQ} {NEQ} I was blinded by the intense {NEQ} {NEQ} light and had to be led by the hand to Damascus by my companions .
Rom.1:23 23καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ, ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 23 And instead of worshiping the {NEQ} glorious , {NEQ} ever-living God , they worshiped idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles .
Rom.2:7 7τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον· 7 He will give eternal life to those who {NEQ} keep on doing good , seeking after the glory and honor and immortality that God offers .
Rom.2:10 10δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι· 10 But there will be glory and honor and peace from God for all who do good {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile .
Rom.3:7 7εἰ δέ, ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 7 But , someone might still argue , how can God condemn {NEQ} me as a sinner if {NEQ} my dishonesty highlights his {NEQ} truthfulness and brings him more {NEQ} glory ?
Rom.3:23 23πάντες γὰρ ἥμαρτον· καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ· 23 For everyone has sinned ; {NEQ} we all fall short of {NEQ} God’s glorious standard .
Rom.4:20 20εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλὰ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ θεῷ· 20   Abraham never wavered in {NEQ} believing {NEQ} God’s {NEQ} promise . In fact , his faith grew stronger , and in this he brought glory {NEQ} to God .
Rom.5:2 2δι᾽ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν, τῇ πίστει, εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. 2 Because of our faith , Christ {NEQ} has brought us into this place of {NEQ} undeserved privilege where we now stand , and we confidently and joyfully look forward to sharing {NEQ} God’s {NEQ} glory .
Rom.6:4 4συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον· ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 4   For we died and were buried with Christ by {NEQ} baptism . And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father , now we also may live new lives .
Rom.8:18 18λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 18 {RPT} Yet {NEQ} what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later .
Rom.8:21 21ὅτι καὶ αὐτὴ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. 21 {NEQ} {NEQ} {RPT} the creation looks forward to the day when it will join {NEQ} God’s {NEQ} children in glorious {NEQ} freedom from {RPT} death and {RPT} decay .
Rom.9:4 4οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλεῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι· 4 They are the people of Israel , {RPT} chosen to be God’s adopted children . * God revealed {NEQ} his glory to them . He made {NEQ} {NEQ} covenants with them and gave them his law . {NEQ} He gave them the privilege of worshiping him and receiving his wonderful promises .
Rom.9:23 23ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, προητοίμασεν εἰς δόξαν· 23 He does this to make the riches of his {NEQ} glory shine even brighter on those to whom he shows mercy , who were prepared in advance for glory .
Rom.11:36 36ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 36 For everything comes from him and exists by his power and is intended for his glory . All glory to him forever ! Amen .
Rom.15:7 7διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 7 Therefore , accept each other just as {NEQ} Christ has accepted you so that {NEQ} God will be given glory .
Rom.16:27 27μόνῳ σοφῷ, θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 27 All glory to the only wise God , through Jesus Christ {RPT} , forever . Amen .
1Cor.2:7 7ἀλλά, λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ— τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν· 7 No , the wisdom we speak of is {NEQ} the mystery of God * his plan that was previously hidden , even though he made it for our ultimate glory before the world began .
1Cor.2:8 8ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 8 But the rulers of this {NEQ} world {RPT} have not understood it ; {NEQ} if they had , they would not have crucified our {NEQ} glorious {NEQ} Lord .
1Cor.10:31 31εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. 31 So whether you eat or drink , or whatever you do , do it all for the glory of God .
1Cor.11:7 7ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 7 A man {NEQ} {NEQ} should not wear anything on his head when worshiping , for man is made in God’s image and reflects God’s glory . And {NEQ} woman reflects man’s glory .
1Cor.11:15 15γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 15 And isn’t long hair a woman’s pride and joy {RPT} ? For it has been given to her as a covering .
1Cor.15:40 40καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλὰ ἑτέρα μὲν τῶν ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ τῶν ἐπιγείων. 40 There are also bodies in the heavens and bodies on the earth . {NEQ} {NEQ} {NEQ} The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies .
1Cor.15:41 41ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. 41 The sun has one kind of glory , while the moon and stars each have another kind . And even the stars differ from each other in their glory .
1Cor.15:43 43σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ. σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει. 43 Our bodies are buried in brokenness , but they will be raised in glory . They are buried in weakness , but they will be raised in strength .
2Cor.1:20 20ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ ἐν αὐτῷ Τὸ Ναί· διὸ καὶ δι᾽ αὐτοῦ, Τὸ ἀμήν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι᾽ ἡμῶν. 20 For all of God’s promises have been fulfilled in Christ with a resounding Yes ! And {NEQ} through Christ , our Amen ( which means Yes ) ascends to {NEQ} God for his glory {NEQ} {RPT} .
2Cor.3:7 7εἰ δὲ διακονία, τοῦ θανάτου, ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως· διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τὴν καταργουμένην. 7 {NEQ} {NEQ} The old way , * with laws etched in stone , {NEQ} led to death , though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' {NEQ} face . For his {NEQ} face shone with the glory of God , even though the brightness was already fading away .
2Cor.3:8 8πῶς οὐχὶ μᾶλλον, διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 8 Shouldn’t we expect far greater glory under the new way , now that the Holy Spirit is giving life ?
2Cor.3:9 9εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ. 9 If {NEQ} the old way , which brings condemnation , was glorious , how much more glorious is the new way , which makes us right with God !
2Cor.3:10 10καὶ γάρ, οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 10 In fact {NEQ} , that first glory was not glorious at all compared with the overwhelming glory of the new way .
2Cor.3:11 11εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον, διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον, τὸ μένον ἐν δόξῃ. 11 So if the old way , which has been replaced , was glorious , how much more glorious is the new , which remains forever !
2Cor.3:18 18ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι· τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου— πνεύματος—. 18 So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord . And the Lord who is the Spirit makes us more and more like him as we are changed into {NEQ} his glorious image .
2Cor.4:4 4ἐν οἷς θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων· εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} {NEQ} Satan , who is the god of this {NEQ} world , has blinded the minds of those who don’t believe . They are unable to see the glorious light of the Good News . They don’t understand this message about the glory of {NEQ} Christ , who is the exact likeness of {NEQ} God .
2Cor.4:6 6ὅτι θεός, εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 For {NEQ} God , who said , Let there be light in the darkness , {RPT} has made this light shine in our {NEQ} hearts so we could know the glory of {NEQ} God that is seen in the face of Jesus Christ .
2Cor.4:15 15τὰ γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς· ἵνα χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων, τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ, εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 15 {NEQ} All of this is for your benefit . And as God’s grace reaches more and more {NEQ} people , there will be great {NEQ} thanksgiving , and {NEQ} God will receive more and more {NEQ} glory .
2Cor.4:17 17τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν· καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν· 17 For our {NEQ} present {NEQ} troubles are small and won’t last very long . Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever !
2Cor.6:8 8διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς· 8 We serve God whether people honor us or despise us , whether they slander us or praise us . We are honest , but they call us impostors .
2Cor.8:19 19οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν— πρὸς τὴν τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν. 19 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} He was appointed by the churches to accompany us {RPT} as we take the {RPT} offering to Jerusalem * a service that glorifies the Lord and shows our eagerness to help .
2Cor.8:23 23εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 23 If anyone asks about Titus , say that he is my partner who {NEQ} works with me to help you . And the brothers {RPT} with him have been sent by the churches , * and they bring honor to Christ .
Gal.1:5 5 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 5 All glory to God forever and ever ! Amen .
Eph.1:6 6εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ. 6 So we praise God for the glorious grace {RPT} he has poured out on us who belong to his dear Son . * 
Eph.1:12 12εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ. 12 God’s purpose was that we Jews who were the first to trust in {NEQ} Christ would bring praise and glory to God .
Eph.1:14 14 ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως· εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 14 The Spirit is God’s guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people . He did this so we would praise and {NEQ} glorify him .
Eph.1:17 17ἵνα θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως, ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ· 17 asking {NEQ} God , the {NEQ} glorious Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ , to give you spiritual wisdom * and insight so that you might grow in your knowledge of God .
Eph.1:18 18πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις· 18 I pray that your {NEQ} hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called {NEQ} his holy people who {RPT} are his {NEQ} rich and {RPT} glorious {RPT} inheritance . * 
Eph.3:13 13διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου· ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 13 So please don’t lose heart because of my {NEQ} trials here . I am suffering for you , so you should feel honored .
Eph.3:16 16ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ, δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον· 16 I pray that from his {NEQ} glorious , unlimited resources he will empower you with inner strength through his {NEQ} Spirit .
Eph.3:21 21αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 {NEQ} Glory to him in the church and in Christ Jesus through all {NEQ} generations forever and ever ! Amen .
Phil.1:11 11πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης— τόν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ— εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ. 11 May you always be filled with the fruit of your salvation the righteous character produced in your life by Jesus Christ * for this will bring much {NEQ} glory and praise to God .
Phil.2:11 11καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord , to the glory of God the Father .
Phil.3:19 19ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια· ὧν θεὸς κοιλία, καὶ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 19 They are headed for destruction . Their {NEQ} god is their appetite , {NEQ} they brag about shameful things {RPT} , and they think only about this life here on earth .
Phil.3:21 21ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα. 21 He will take our {NEQ} weak mortal {NEQ} bodies and change them into {NEQ} glorious {NEQ} bodies like his own , using the same power with which he {NEQ} will bring everything under his control .
Phil.4:19 19 δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 19 And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches , which have been given to us in Christ Jesus .
Phil.4:20 20τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 20 Now all glory to {NEQ} God {NEQ} our Father forever and ever ! Amen .
Col.1:11 11ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν. μετὰ χαρᾶς, 11 We also pray that you will be strengthened with all his {NEQ} glorious power so you will have all the endurance and patience you need . May you be filled with joy , * 
Col.1:27 27οἷς ἠθέλησεν θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου, ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἐλπὶς τῆς δόξης· 27 For {NEQ} God wanted them to know that the riches and {NEQ} glory of Christ are for you {NEQ} {NEQ} Gentiles , too . And this is the secret : {RPT} {NEQ} Christ lives in you . This gives you {NEQ} assurance {NEQ} of sharing his glory .
Col.3:4 4ὅταν Χριστὸς φανερωθῇ, ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 4 And when {NEQ} Christ , who is your * {NEQ} life , is revealed to the whole world , {NEQ} {NEQ} you will share in all his glory .
1Thes.2:6 6οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων· 6 As for human praise , we have never sought it {RPT} from you or {RPT} anyone else .
1Thes.2:12 12παρακαλοῦντες ὑμᾶς, καὶ παραμυθούμενοι, καὶ μαρτυρόμενοι εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ· τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 12 We pleaded with you , {NEQ} encouraged you , and urged you to live your lives in a way that {NEQ} God would consider worthy . For he called you to share in his {NEQ} Kingdom and glory .
1Thes.2:20 20ὑμεῖς γάρ, ἐστε δόξα ἡμῶν καὶ χαρά. 20 Yes , you are our {NEQ} pride and {NEQ} joy .
2Thes.1:9 9οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον, ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ· 9 They will be punished with eternal destruction , forever separated from the Lord and from his {RPT} glorious {RPT} power .
2Thes.2:14 14εἰς ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 14 He called you to salvation when we told you the Good News ; now you can share in the glory {NEQ} of our Lord Jesus Christ .
1Tim.1:11 11κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ ἐπιστεύθην ἐγώ. 11 that comes from the {NEQ} glorious Good News {RPT} entrusted to me by our blessed God .
1Tim.1:17 17τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων· ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ· τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 17 All honor and glory to God forever and ever ! {NEQ} He is the eternal King , the unseen one who never dies ; he alone is God . Amen .
1Tim.3:16 16καὶ ὁμολογουμένως, μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι· ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν· ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 16 Without question , this is the great mystery of our faith * : Christ * was revealed in a human body and vindicated by the Spirit . * He was seen by angels and announced to the nations . He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory .
2Tim.2:10 10διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 10 So I am willing to endure anything if it {RPT} will bring salvation and eternal {NEQ} {NEQ} glory in Christ Jesus to {NEQ} those God has chosen .
2Tim.4:18 18ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 18 Yes , and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his {RPT} heavenly {RPT} Kingdom . All glory to God forever and ever ! Amen .
Titus.2:13 13προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ· 13 while we look forward with {NEQ} hope to that wonderful day {NEQ} when the glory of our {NEQ} great God and Savior , Jesus Christ , will be revealed .
Heb.1:3 3ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς· 3 The Son radiates God’s own glory and expresses the very character of God , and he sustains {NEQ} everything by the {NEQ} mighty power of his command . When he had cleansed us from our sins , he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven .
Heb.2:7 7ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν· 7 Yet you made them only a little lower than the angels and crowned them with glory and honor . * 
Heb.2:9 9τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον, βλέπομεν Ἰησοῦν· διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον· ὅπως, χάριτι θεοῦ, ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 9   What we do see is Jesus , who {NEQ} {NEQ} {NEQ} was given a position a little lower than the angels ; and because he {NEQ} suffered {NEQ} death for us , he is now crowned with glory and honor . Yes , by God’s grace , Jesus tasted death for everyone .
Heb.2:10 10ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ— δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα— πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα· τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν, διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 10 God , for whom and through whom everything {RPT} {RPT} was made , chose to bring many children into glory . And it was only right that he should make Jesus , through his suffering , a perfect leader , fit to bring them into their {NEQ} salvation .
Heb.3:3 3πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου κατασκευάσας αὐτόν· 3 But Jesus deserves far more glory than Moses , just as a person who builds a house deserves more praise than the house itself .
Heb.9:5 5ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβεὶν δόξης, κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 5 Above {NEQ} the Ark were the cherubim of divine glory , whose wings stretched out over the Ark’s cover , the place of atonement . But we cannot explain these things in detail now .
Heb.13:21 21καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ· ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 may he equip you with all you need for doing his {NEQ} will . May he produce in you , * through the power of Jesus Christ , every good thing that is pleasing to him . All glory to him forever and ever ! Amen .
Jas.2:1 1ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης; 2:1 My dear brothers and sisters , * how can you claim to have {NEQ} faith in our {NEQ} glorious {NEQ} Lord Jesus Christ if you favor some people over others ?
1Pet.1:7 7ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως— πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου· διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 These trials will show that your {NEQ} faith is {NEQ} genuine . It is being tested as fire tests and purifies gold though your faith is far more precious than {NEQ} mere gold . So when your faith remains strong through many trials , it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world .
1Pet.1:11 11ἐραυνῶντες εἰς τίνα ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 11 They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when he told them in advance about Christ’s {NEQ} suffering and his great glory afterward .
1Pet.1:21 21τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεόν· τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 21 Through Christ you have come to trust in God . And you have placed your {NEQ} faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory .
1Pet.1:24 24διότι, Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη χόρτος καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν· 24 As the Scriptures say , People are like grass ; {NEQ} their beauty is like a flower in the field . The grass withers and the flower fades .
1Pet.4:11 11εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐστὶν δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 11 Do you have the gift of speaking ? Then speak as though God himself were speaking through you . Do you have the gift of helping others ? Do it with all the strength and energy that {NEQ} God supplies . Then everything you do will bring glory to {NEQ} God through Jesus Christ . All {NEQ} glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
1Pet.4:13 13ἀλλά, καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν— χαίρετε— ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 13 Instead , be very glad for these trials make you partners with {NEQ} Christ in his suffering , so that you will have the wonderful joy of seeing his {NEQ} glory when it is revealed to all the world .
1Pet.4:14 14εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 14 So be happy when you are insulted for being a Christian , * for then the {NEQ} {NEQ} {RPT} glorious Spirit of {NEQ} God * rests upon you . * 
1Pet.5:1 1πρεσβυτέρους οὖν, ἐν ὑμῖν παρακαλῶ, συμπρεσβύτερος· καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων· καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός· 5:1 And now , a word to you who are elders in the churches . I , too , am an elder and a witness to the sufferings of {NEQ} Christ . And I , too , will {NEQ} share in his glory when he is revealed to the whole world . As a fellow elder , I appeal to you :
1Pet.5:4 4καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος, κομιεῖσθε— τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 4 And when the Great Shepherd appears , you will receive a crown of {NEQ} never-ending {NEQ} glory and honor .
1Pet.5:10 10 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. 10 {RPT} In his kindness God called you to share in his {NEQ} eternal glory by means of Christ Jesus . So after you have suffered a little while , he will restore , support , and strengthen you , and he will place you on a firm foundation .
2Pet.1:3 3ὡς πάντα ἡμῖν, τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ, τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης· διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς, ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ· 3 {NEQ} By his divine power , {NEQ} God has given us everything {NEQ} we need for living a godly life . We have received all of this by {NEQ} coming to know him , the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence .
2Pet.1:17 17λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν· φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, υἱός μου ἀγαπητός μου, οὗτός ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα· 17 {NEQ} when he received honor and glory from God the Father . The voice from the majestic glory of God said to him , This is my {NEQ} dearly loved {NEQ} Son {RPT} , who brings me great joy . * 
2Pet.2:10 10μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους, καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταὶ αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες, 10 He is especially {NEQ} hard on those who follow their own twisted sexual desire , and who despise authority . These people are proud and arrogant , daring even to scoff at supernatural beings * without so much as trembling .
2Pet.3:18 18αὐξάνετε δέ, ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν. 18 Rather , you must grow in the grace and knowledge of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ . All glory to him , both now and forever ! Amen .
Jude.1:8 8ὁμοίως μέντοι, καὶ οὗτοι— ἐνυπνιαζόμενοι— σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 8 In the same way , these people who claim authority from their dreams {NEQ} live immoral lives , {NEQ} defy authority , and scoff at supernatural beings . * 
Jude.1:24 24τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους, καὶ στῆσαι, κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει· 24 Now all glory to God , who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into his {NEQ} glorious presence without a single fault .
Jude.1:25 25μόνῳ θεῷ, σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 All glory to him who alone is God , our Savior through Jesus Christ our {NEQ} Lord . All glory , majesty , power , and authority are his before all {NEQ} time , and in the present , and beyond all {NEQ} time ! Amen .
Rev.1:6 6καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 6 {NEQ} He has made us a Kingdom of priests for {NEQ} God {NEQ} his Father . All glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
Rev.4:9 9καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου (τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων), 9 {NEQ} Whenever the living beings give glory and honor and thanks to the one sitting on the throne ( the one who lives forever and ever ) ,
Rev.4:11 11̓Άξιος εἶ, κύριος καὶ θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν. ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 11 You are worthy , O {NEQ} Lord {NEQ} our {NEQ} God , to receive {RPT} glory and {RPT} honor and {RPT} power . For you created all things , and they exist because you {NEQ} created what you pleased .
Rev.5:12 12λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ· ̓Άξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον, τὸ ἐσφαγμένον· λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 12 And they sang in a mighty chorus : Worthy is the Lamb who was slaughtered to receive {NEQ} power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing .
Rev.5:13 13καὶ πᾶν κτίσμα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας· Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ εὐλογία καὶ τιμὴ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 13 And then I heard every creature {RPT} in {NEQ} heaven and on {NEQ} earth and under the earth and in the sea {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} . They sang : {RPT} Blessing and {RPT} honor and {RPT} glory and {NEQ} power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever .
Rev.7:12 12λέγοντες, ἀμήν. εὐλογία καὶ δόξα καὶ σοφία καὶ εὐχαριστία καὶ τιμὴ καὶ δύναμις καὶ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12 They sang , Amen ! {RPT} Blessing and {RPT} glory and {RPT} wisdom and {RPT} thanksgiving and {RPT} honor and {RPT} power and {RPT} strength belong to our {NEQ} God forever and ever ! Amen .
Rev.11:13 13καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν. καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 13 {NEQ} At the same {NEQ} time there was a terrible earthquake that destroyed a tenth of the city . {NEQ} Seven thousand people died in that earthquake , and everyone else was terrified and gave glory to the God of {NEQ} heaven .
Rev.14:7 7λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν· ὅτι ἦλθεν ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πηγὰς ὑδάτων. 7 Fear {NEQ} God , he shouted . {NEQ} Give glory to him . For the time has come when he will sit as {NEQ} judge . {NEQ} Worship him who made the heavens , {NEQ} the earth , {NEQ} the sea , and all the springs of water .
Rev.15:8 8καὶ ἐγεμίσθη ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 8 {NEQ} The Temple was filled with smoke from {NEQ} God’s {NEQ} glory and {RPT} {RPT} power {RPT} . {NEQ} No one could enter {RPT} the Temple until the seven angels had completed pouring out the seven plagues .
Rev.16:9 9καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας· καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 9 {NEQ} Everyone was burned by this blast of heat , and they cursed the name of {NEQ} God , who had {NEQ} control over all these plagues . {NEQ} They did not repent of their sins and turn to God and give him glory .
Rev.18:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 18:1 After all this I saw another angel come down from {NEQ} heaven with great authority , and the earth grew bright with his {NEQ} splendor .
Rev.19:1 1μετὰ ταῦτα, ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων, Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν· 19:1 After this , I heard what sounded like a vast crowd in {NEQ} heaven shouting , Praise the LORD ! * {NEQ} Salvation and {RPT} glory and {RPT} power belong to our {NEQ} God .
Rev.19:7 7χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσομεν τὴν δόξαν αὐτῷ· ὅτι ἦλθεν γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν· 7 Let us be glad and rejoice , and let us give {NEQ} honor to him . For the time has come for the wedding feast of the Lamb , and his {NEQ} bride has prepared herself .
Rev.21:11 11ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ— ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι. 11 It shone with the glory of {NEQ} God and sparkled {RPT} like a precious stone like jasper as clear as crystal .
Rev.21:23 23καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 23 And the city has no need of {NEQ} sun or {NEQ} moon {NEQ} {RPT} {RPT} , for the glory of {NEQ} God illuminates the city , and the Lamb is its light .
Rev.21:24 24καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν· 24 {NEQ} The nations will walk in its {NEQ} light , and the kings of the world will enter the city in all their {NEQ} glory .
Rev.21:26 26καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 26 And all the nations will bring their glory and {RPT} honor into the city .