The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δοκέω (dokeo, 1380)

Meanings

[which] we think, appearing, are you thinking, assuming, considers [himself], do think, do you think, having [a] reputation, having supposed, having thought, he seems, he was thinking, I consider [myself], I may seem, I think, may seem, may suppose, seeming, seeming [to be something], seeming good, should think, supposed, supposes, supposing, they think, they thought, they were thinking, think, thinks, thought, were thinking, you do think, you dothink

Greek-English Concordance: 47 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.6:7 7προσευχόμενοι δέ, μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί. δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 7 {NEQ} When you pray , don’t babble on and on as {NEQ} people of other religions do . {NEQ} They think {NEQ} their prayers are answered merely by {NEQ} repeating their words again and again .
Matt.24:44 44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 44 {NEQ} {NEQ} You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Matt.26:53 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 53 {NEQ} Don’t you realize that I could ask my {NEQ} Father for thousands  *  of angels to protect us , and he would send them {RPT} instantly ?
Mark.6:49 49οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα, ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν. 49 but when they saw him walking on the water , {NEQ} they cried out in terror , thinking {NEQ} he was a ghost .
Mark.10:42 42καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 42 So {NEQ} Jesus called them together and said {RPT} , You know that the rulers in this world lord it over their people , and {RPT} officials flaunt their authority over those under them .
Luke.8:18 18βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε. ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ. καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 18 So pay attention to how you hear . To those who listen to my teaching {RPT} , more understanding will be given . But for those who are not listening , even what they think they understand will be taken away from them .
Luke.12:40 40καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 40 You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Luke.12:51 51δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ διαμερισμόν. 51 Do you think {NEQ} I have come to bring peace to the earth ? No , I have come to divide people against each other !
Luke.13:2 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 2 Do you think {NEQ} those {NEQ} Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . Is that why they suffered ?
Luke.13:4 4 ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ; 4 And what about {RPT} the eighteen people who {NEQ} died when the tower in {NEQ} Siloam fell on them ? {RPT} {RPT} Were they the worst sinners in Jerusalem ?
Luke.19:11 11ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα· προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτόν, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 11 The crowd {NEQ} was listening to everything Jesus said . And because he was nearing Jerusalem , {NEQ} he told them a story {NEQ} {RPT} to correct the impression that the Kingdom of {NEQ} God would begin right away .
Luke.24:37 37πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι, ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 37 But the whole group was startled and frightened , thinking they were seeing a ghost !
John.5:39 39ἐραυνᾶτε τὰς γραφὰς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. 39 You search the Scriptures because you think they give you eternal life . But the Scriptures {NEQ} point to me !
John.5:45 45μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 45 Yet it isn’t {NEQ} I who will accuse you before the Father . Moses will {NEQ} accuse you ! Yes , Moses , in whom you put your hopes .
John.11:13 13εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 13 {NEQ} They thought {NEQ} Jesus meant Lazarus was simply sleeping , but {NEQ} Jesus meant Lazarus had died .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.13:29 29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 29 Since Judas was their treasurer , some {NEQ} thought {NEQ} Jesus {NEQ} was telling him to go and pay for the food or to give some money to the poor .
John.16:2 2ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 2 For you will be expelled from the synagogues , and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for {NEQ} God .
John.20:15 15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 15 Dear woman , why are you crying ? Jesus asked her . Who are you looking for ? She thought {NEQ} he was the gardener . Sir , she said {RPT} , if you have taken him away , tell me where you have put him , and I will go and get him .
Acts.12:9 9καὶ ἐξελθών, ἠκολούθει. καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 9 So Peter left the cell , following the angel . But all the time he thought it was a vision . {NEQ} He didn’t realize {NEQ} it was actually happening .
Acts.17:18 18τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στωικῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ· καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 18 He also had a debate with some of the Epicurean and Stoic philosophers . When he told them about {NEQ} Jesus and his resurrection , {NEQ} {RPT} they said , What’s this {NEQ} babbler trying to say with these strange ideas he’s picked up ? Others said , He seems to be preaching about some foreign gods .
Acts.26:9 9ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 9 {NEQ} {NEQ} I used to believe that I ought to do everything I could to oppose the very name of Jesus the Nazarene .  * 
Acts.27:13 13ὑποπνεύσαντος δὲ νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι· ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 13 {NEQ} When a light wind began blowing from the south , the sailors thought they could make it . So they pulled up anchor and sailed close to the shore of {NEQ} Crete .
1Cor.3:18 18μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός. 18 Stop deceiving yourselves . If you think {NEQ} you are wise by this {NEQ} world’s standards , you need to become a fool to be truly wise .
1Cor.4:9 9δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ— καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 9 Instead , I sometimes think {NEQ} God has put us {NEQ} apostles on display , like prisoners of war at the end of a victor’s parade , condemned to die . {NEQ} We have become a spectacle to the entire world to people and angels alike .
1Cor.7:40 40μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 40 But in {NEQ} my opinion it would be better for her to stay single , {NEQ} and I think I am giving you counsel from God’s Spirit when I say this .
1Cor.8:2 2εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι. 2 {NEQ} Anyone who claims to know all the answers doesn’t really know very much .
1Cor.10:12 12ὥστε δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ. 12 If you think you are standing strong , be careful not to fall .
1Cor.11:16 16εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ. 16 But if anyone wants to argue about this , I simply say that we have no other custom than this , and neither do {NEQ} God’s other churches .
1Cor.12:22 22ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον, τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν. 22 In fact , some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary .
1Cor.12:23 23καὶ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν· καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει, 23 And the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care . So we carefully protect those parts that should not be seen ,
1Cor.14:37 37εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή. 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual , you should recognize that what I am saying {RPT} is a command from the Lord himself .
2Cor.10:9 9ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν· 9 {NEQ} I’m not trying to frighten you by my letters .
2Cor.11:16 16πάλιν λέγω, μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι. εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι. 16 Again I say , don’t think that I am a fool to talk like this . But even if you do , listen to me , as you would to a foolish person , while I also boast a little .
2Cor.12:19 19πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 19 Perhaps you think {NEQ} {RPT} we’re saying these things just to defend ourselves . No , we tell you this as Christ’s servants , and with God as our witness . {NEQ} Everything we do , dear friends , is to strengthen you .
Gal.2:2 2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν. καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν· μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον. 2 {NEQ} I went there because God revealed to me that I should go . While I was there I met privately {NEQ} with those considered to be leaders of the church and shared with them the message {RPT} I had been preaching to the Gentiles . I wanted to make sure that we were in agreement , for fear that all my efforts had been wasted and I was running the race for nothing .
Gal.2:6 6(ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε, ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει, πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει.) ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 6 And the leaders of the church had nothing to add to what I was preaching . ( By the way , their reputation as great leaders made no difference to me , for {NEQ} God has no favorites . )
Gal.2:9 9καί, γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος, καὶ Κηφᾶς, καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας· ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν· 9 In fact , James , {NEQ} Peter ,  *  and John , who were known as pillars of the church , recognized the gift {RPT} God had given me , and they accepted Barnabas and me as their co-workers . {NEQ} They encouraged us to keep preaching to the Gentiles , while they continued their work with the Jews .
Gal.6:3 3εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν. 3 {NEQ} If you think you are too important to help someone , you are only fooling yourself . You are not that important .
Phil.3:4 4καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον· 4 though I could have confidence in {NEQ} my own effort if anyone could . Indeed , if others have reason for confidence in their own efforts , I have even more !
Heb.4:1 1φοβηθῶμεν οὖν, μήποτε, καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. 4:1 God’s promise of entering {RPT} his {NEQ} rest still stands , so we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it .
Heb.10:29 29πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 29 Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of {NEQ} God , and have treated the blood of the covenant , which made us holy , as if it were common and unholy , and have insulted and disdained the Holy Spirit who {NEQ} brings God’s mercy to us .
Heb.12:10 10οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον· δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 10 For {NEQ} our earthly fathers disciplined us for a few years , doing the best they knew how . But God’s discipline is always good for us , so that we might share in his {NEQ} holiness .
Jas.1:26 26εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ἑαυτοῦ, τούτου μάταιος θρησκεία. 26 If you claim to be religious but don’t control your tongue , {NEQ} you are fooling yourself , and your {NEQ} religion is worthless .
Jas.4:5 5 δοκεῖτε ὅτι κενῶς γραφὴ λέγει, Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα κατῴκισεν ἐν ἡμῖν; 5 {NEQ} Do you think the Scriptures have no meaning when they say that the spirit {RPT} God has placed within us is filled with envy ?  *