The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δοῦλος1 (doulos, 1400)

Meanings

[a] slave, [as] slaves, [his] slaves, [is a] slave, [the] slave, [while a] slave, from [a] slave, male slaves, of [a] slave, slave, slave [to be], slaves

Greek-English Concordance: 124 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:9 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Matt.10:24 24οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 24 Students * are not greater than their teacher , and slaves are not greater than their {NEQ} master .
Matt.10:25 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 25 {NEQ} Students {NEQ} are to be like their {NEQ} teacher , and {NEQ} slaves are to be like their {NEQ} master . And since I , the master of the household , have been called the prince of demons , * the members of my household will be called by even worse names !
Matt.13:27 27προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 27 {NEQ} The farmer’s {NEQ} workers went to him and said , Sir , the field where {NEQ} you planted that good seed is full of weeds ! Where did they come from ?
Matt.13:28 28 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν, Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 28 An enemy has done this ! {NEQ} the farmer exclaimed {RPT} . {NEQ} Should we pull out the weeds ? {NEQ} they asked {RPT} .
Matt.18:23 23διὰ τοῦτο, ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 23 Therefore , the Kingdom of {NEQ} Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with {NEQ} servants who had borrowed money from him .
Matt.18:26 26πεσὼν οὖν δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι. 26 But the man fell down before his master and begged him , Please , be patient with me , and I will pay it all {RPT} .
Matt.18:27 27σπλαγχνισθεὶς δὲ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 27 Then his {NEQ} master was filled with pity for him , and he released him and forgave his {NEQ} debt .
Matt.18:28 28ἐξελθὼν δέ, δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 28 But when the man left the king , {RPT} he went to a {NEQ} fellow servant {RPT} who owed him a few thousand dollars . * {NEQ} He grabbed him by the throat and demanded instant payment .
Matt.18:32 32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ· πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. 32 Then the king {RPT} called in the man he had forgiven and said {RPT} , You evil servant ! I forgave you that tremendous {NEQ} debt because you pleaded with me .
Matt.20:27 27καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος. 27 and whoever wants to be first among you must become your slave .
Matt.21:34 34ὅτε δὲ ἤγγισεν καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 34 At the time of the grape harvest , he sent his {NEQ} servants to collect his share of the crop .
Matt.21:35 35καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 35 But the farmers grabbed his {NEQ} servants , beat one , killed one , and stoned another .
Matt.21:36 36πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 36 So the landowner sent a larger group of his servants to collect for him , but the results were the same {RPT} .
Matt.22:3 3καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους. καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 3 When the banquet was ready , {NEQ} he sent his {NEQ} servants to notify those who were invited . But they all refused to come !
Matt.22:4 4πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα· καὶ πάντα ἕτοιμα. δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 4 So he sent other servants to tell them , {NEQ} The feast {RPT} has been prepared . The bulls {RPT} and {NEQ} fattened cattle have been killed , and everything is ready . Come to the banquet !
Matt.22:6 6οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν, καὶ ἀπέκτειναν. 6 Others seized his {NEQ} messengers and insulted them and killed them .
Matt.22:8 8τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. 8 And he said to his {NEQ} servants , The wedding feast is ready , and the guests I invited aren’t worthy of the honor .
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.24:45 45τίς ἄρα ἐστὶν πιστὸς δοῦλος, καὶ φρόνιμος; ὃν κατέστησεν κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ· 45 A faithful , {NEQ} sensible servant is one {NEQ} {NEQ} to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them .
Matt.24:46 46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 46 If the master {RPT} {RPT} returns and finds that the {NEQ} servant has done a good job , there will be a reward .
Matt.24:48 48ἐὰν δὲ εἴπῃ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει μου κύριος, 48 But what if the {NEQ} servant is evil and thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while ,
Matt.24:50 50ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, 50 The master {RPT} {RPT} {RPT} will return unannounced {RPT} and {RPT} unexpected ,
Matt.25:14 14ὥσπερ γάρ, ἄνθρωπος ἀποδημῶν· ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 14 Again {NEQ} , the Kingdom of Heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip . He called together {NEQ} his servants and entrusted his money to them while he was gone .
Matt.25:19 19μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 19 After {NEQ} a long time their {NEQ} master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money .
Matt.25:21 21ἔφη αὐτῷ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ. ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 21 The {NEQ} master was full of praise {RPT} . Well done , my good and faithful servant . You have been faithful in handling this small amount , so now I will give you many more responsibilities . Let’s {RPT} celebrate together ! * 
Matt.25:23 23ἔφη αὐτῷ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ. ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 23 The {NEQ} master said {RPT} , Well done , my good and faithful servant . You have been faithful in handling this small amount , so now I will give you many more responsibilities . Let’s {RPT} celebrate together !
Matt.25:26 26ἀποκριθεὶς δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ. ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα, 26 But the {NEQ} master replied {RPT} , You wicked and lazy servant ! If you knew {NEQ} I harvested crops I didn’t plant and gathered crops I didn’t cultivate ,
Matt.25:30 30καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 30 Now throw this useless servant into {RPT} outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.26:51 51καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 51 But one of the men with Jesus pulled out his {NEQ} sword and struck the {NEQ} high priest’s slave , slashing off his {NEQ} ear .
Mark.10:44 44καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος. 44 and whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else .
Mark.12:2 2καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος. 2 {NEQ} At the time of the grape harvest , he sent one of his servants to collect his share of the crop .
Mark.12:4 4καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον. κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. 4 The owner then sent {RPT} another servant , but they insulted him and beat him over the head .
Mark.13:34 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 34 The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip . When he left {NEQ} home {RPT} , {NEQ} he gave each of his {NEQ} slaves {NEQ} instructions about the work they were to do , and he told the gatekeeper to watch for his return .
Mark.14:47 47εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 47 But one of the men with Jesus pulled out his sword and struck the {NEQ} high priest’s slave , {NEQ} slashing off his {NEQ} ear .
Luke.2:29 29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ. 29 Sovereign Lord , now let your {NEQ} servant die in peace , as you have promised .
Luke.7:2 2ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 2 At that time the highly valued {RPT} {NEQ} {RPT} slave of a Roman officer * was sick and near death .
Luke.7:3 3ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 3 {NEQ} When the officer heard about {NEQ} Jesus , {NEQ} {RPT} he sent some respected {NEQ} Jewish elders to ask him {NEQ} to come and heal his {NEQ} slave .
Luke.7:8 8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, τασσόμενος ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται. καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 8 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Luke.7:10 10καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες, εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα. 10 And when the officer’s friends returned to his house , they found the slave completely healed .
Luke.12:37 37μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 37 The servants {RPT} who are ready and waiting for his return will be rewarded . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} he himself will seat them , put on an apron , and serve them as they sit and eat !
Luke.12:43 43μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 43 If the master {RPT} returns {RPT} and finds that the servant {RPT} has done a good job , there will be a reward .
Luke.12:45 45ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν, καὶ μεθύσκεσθαι; 45 But what if the servant {RPT} thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while , and he begins beating the {RPT} other servants , partying , and getting drunk ?
Luke.12:46 46ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 46 The master will return unannounced and unexpected , and he will cut the servant {RPT} in pieces {RPT} and banish him with the unfaithful .
Luke.12:47 47ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· 47 And a servant {RPT} who knows what the master {RPT} wants , but isn’t prepared and doesn’t carry out those instructions , will be severely punished .
Luke.14:17 17καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, ̓Έρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν. 17 When the banquet was ready , {NEQ} he sent his {NEQ} servant to tell the guests , Come , {NEQ} the banquet is ready .
Luke.14:21 21καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ̓Έξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ ἀναπείρους, καὶ τυφλούς, καὶ χωλούς, εἰσάγαγε ὧδε. 21 {NEQ} The servant returned and told his {NEQ} master what they had said . {NEQ} His master was furious and said {NEQ} {RPT} {RPT} , Go quickly into the streets and alleys of the town and invite {RPT} the poor , {NEQ} the crippled , {NEQ} the blind , and the lame .
Luke.14:22 22καὶ εἶπεν δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ἐπέταξας καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 22 {RPT} After the servant had done this , {NEQ} he reported , {NEQ} There is still room for more .
Luke.14:23 23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, ̓Έξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος. 23 So his {NEQ} master said , Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come , so that the house {RPT} will be full .
Luke.15:22 22εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχύ· ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν. καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας. 22 But his father said to the servants {RPT} , Quick ! Bring the finest robe in the house and put it on him . {NEQ} Get a ring for his {NEQ} finger and sandals for his feet .
Luke.17:7 7τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε; 7   When a servant {RPT} {RPT} comes in from plowing or taking care of sheep , {RPT} does his master say {RPT} , {NEQ} Come in and eat with me ?
Luke.17:9 9μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 9 And does the master thank the servant for doing what he was told to do ? Of course not .
Luke.17:10 10οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι, Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. 10 In the same way {RPT} , when you obey me you should say , We are unworthy servants who have simply done our duty .
Luke.19:13 13καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ἔρχομαι. 13 Before he left , he called together ten of his servants and divided among them ten pounds of silver , * {NEQ} saying {RPT} , Invest this for me while I am gone .
Luke.19:15 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον· ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. 15 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} After he was crowned king , he returned and called in {RPT} the {NEQ} servants to whom he had given the money . {NEQ} He wanted to find out what their profits were .
Luke.19:17 17καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε· ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 17   Well done ! {NEQ} the king exclaimed {RPT} . You are a good servant . {NEQ} You have been faithful with the little I entrusted to you , so you will be governor of ten cities as your reward .
Luke.19:22 22λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε· πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα, 22 You wicked servant ! the king roared {RPT} . Your own words condemn you . If you knew that {RPT} I’m a hard man who takes what isn’t mine and harvests crops {RPT} I didn’t plant ,
Luke.20:10 10καὶ καιρῷ, ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ. οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτόν, δείραντες κενόν. 10 {NEQ} At the time of the grape harvest , he sent one of his servants to collect his share of the crop . But the farmers attacked the servant , beat him up , and sent him back empty-handed .
Luke.20:11 11καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον, οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες, καὶ ἀτιμάσαντες, ἐξαπέστειλαν κενόν. 11 So the owner sent another servant , but they also {NEQ} insulted him , beat him up , and sent him away empty-handed .
Luke.22:50 50καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον, καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 50 And one of them struck at {RPT} the {NEQ} high priest’s slave , {NEQ} slashing off his {RPT} right {RPT} ear .
John.4:51 51ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι παῖς αὐτοῦ ζῇ. 51 While the man was on his way , some of his servants met him with the news that his {NEQ} son was alive and well .
John.8:34 34ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 34 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} everyone who sins is a slave of {NEQ} sin .
John.8:35 35 δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα, υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 35 {NEQ} A slave is not a permanent member of the family , but a son is part of the family forever .
John.13:16 16ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 16 I tell you the truth , slaves are not greater than their {NEQ} master . Nor is the messenger more important than the one who sends the message {RPT} .
John.15:15 15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 15 I no longer call you slaves , because a master doesn’t confide in his {NEQ} slaves . Now you are my friends , since I have told you everything the Father told me .
John.15:20 20μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν; Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 20 Do you remember what {RPT} I told you ? A slave is not greater than the master {RPT} . Since they persecuted me , naturally they will persecute you . And if they had listened to me , {NEQ} they would listen to {NEQ} you .
John.18:10 10Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 10 Then Simon Peter drew a sword {RPT} and slashed off {RPT} the {RPT} right ear of Malchus , {NEQ} {NEQ} {RPT} the {NEQ} high priest’s slave .
John.18:18 18εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν. καὶ ἐθερμαίνοντο, ἦν δὲ καὶ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστώς, καὶ θερμαινόμενος. 18 Because it was cold , the household servants and the guards had made a charcoal fire . {NEQ} They stood around it , {NEQ} warming themselves , and {NEQ} {NEQ} Peter stood with them , {NEQ} warming himself .
John.18:26 26λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 26 But one of the household slaves of the high priest , a relative {NEQ} of the man whose ear Peter had cut off , asked , Didn’t I see you out there in the olive grove with Jesus ?
Acts.2:18 18καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 18 In those {NEQ} days I will pour out {NEQ} my Spirit even on my {NEQ} servants men and {RPT} {RPT} women {RPT} alike and they will prophesy .
Acts.4:29 29καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου, μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου. 29 And now , O Lord , hear their {NEQ} threats , and give us , your {NEQ} servants , great boldness in preaching your {NEQ} word .
Acts.16:17 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 17 She followed {NEQ} Paul and the rest of us , shouting , These {NEQ} men are servants of the Most High {RPT} God , and they have come to tell you how to be saved .
Rom.1:1 1Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ· 1:1 This letter is from Paul , a slave of Christ Jesus , chosen by God to be an apostle and sent out to preach his Good News .
Rom.6:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; 16 Don’t you realize that you become the slave of whatever you choose to obey ? {RPT} You {RPT} can be a slave {RPT} {RPT} to sin , which leads to death , or you can choose to obey God , which leads to righteous living .
Rom.6:17 17χάρις δὲ τῷ θεῷ· ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε, δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς· 17 Thank {NEQ} {NEQ} God ! Once you were slaves of {NEQ} sin , but now you wholeheartedly obey {RPT} this teaching we have given you .
Rom.6:20 20ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 20 {NEQ} When you were slaves to {NEQ} sin , you were free from the obligation to {NEQ} do right .
1Cor.7:21 21δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω— ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 21 Are you a slave ? Don’t let that worry you but if you get a chance to be free , take it .
1Cor.7:22 22 γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 22 And remember , if you were a slave when the Lord called you , you are now free in the Lord . And if you were free when the Lord called you , you are now a slave of Christ .
1Cor.7:23 23τιμῆς ἠγοράσθητε, μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 23 God paid a high price for you , so don’t be enslaved by the world . * 
1Cor.12:13 13καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι, εἴτε ̔Έλληνες, εἴτε δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι· καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. 13 Some of us are Jews , some are Gentiles , * some are slaves , and some are free . But {NEQ} we have all been baptized into one body by one Spirit , and we all share the same Spirit . * 
2Cor.4:5 5οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν κύριον· ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 5 You see , we don’t go around preaching about ourselves . {NEQ} We preach that Jesus Christ is Lord , and we ourselves are your servants for Jesus' sake .
Gal.1:10 10ἄρτι γάρ, ἀνθρώπους πείθω τὸν θεόν; ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; —εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 10 Obviously , I’m not trying {RPT} to win the approval of people , but of {NEQ} God . If {NEQ} {NEQ} pleasing people were my goal , I would not be Christ’s servant .
Gal.3:28 28οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ ̔Έλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 28 There is no longer Jew or Gentile , * {RPT} {RPT} slave or free , {RPT} {RPT} male and female . For you are all one in Christ Jesus .
Gal.4:1 1λέγω δέ· ἐφ᾽ ὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου· κύριος πάντων ὤν. 4:1 Think of it this way {NEQ} . If a father dies and leaves an inheritance for his young children , those children are not much better off than slaves until they grow up , even though they actually own everything their father had .
Gal.4:7 7ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ. 7 Now you are no longer a slave but God’s own child . * And since you are his child , {NEQ} God has made you his heir .
Eph.6:5 5οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου· ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ· 5 {NEQ} Slaves , obey your earthly masters with deep respect and fear . Serve them sincerely as you would serve {NEQ} Christ .
Eph.6:6 6μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλίαν, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι· ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς· 6 Try to please them all the time , not just when they are watching you . {NEQ} As slaves of Christ , do the will of {NEQ} God with all your heart .
Eph.6:8 8εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 8 Remember that the Lord will reward each one of us for the good {NEQ} {NEQ} we do , whether we are slaves or free .
Phil.1:1 1Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ· πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 1:1 This letter is from Paul and Timothy , slaves of Christ Jesus . I am writing to all of {NEQ} God’s holy people {NEQ} {NEQ} in Philippi who belong to Christ Jesus , including the elders * and deacons .
Phil.2:7 7ἀλλά, ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβὼν ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, 7 Instead , he gave up his divine privileges * ; he took the humble position of a slave * and was born as a human being . When he appeared in human form , * 
Col.3:11 11ὅπου, οὐκ ἔνι ̔Έλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος· ἀλλὰ τὰ πάντα, καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 11 In this new life , it doesn’t matter if you are a Jew or a Gentile , * circumcised or uncircumcised , barbaric , uncivilized , * slave , or free . Christ is all that matters , and he lives in all of us .
Col.3:22 22οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις· μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι· ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν κύριον. 22 {NEQ} Slaves , obey your earthly masters in everything you do . {NEQ} Try to please them all the time , not just when they are watching you . {NEQ} Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord .
Col.4:1 1οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε· εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον— ἐν οὐρανῷ. 4:1 {NEQ} Masters , be {NEQ} just and {NEQ} fair to your slaves . Remember that you also have a Master in heaven .
Col.4:12 12ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς, ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ· πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι, καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 12 Epaphras , a member of your own fellowship and a servant of Christ Jesus , sends you his greetings . He always prays earnestly for you , asking God to make you strong and perfect , {NEQ} fully confident that you are following the whole will of {NEQ} God .
1Tim.6:1 1ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται. 6:1 All slaves should show full respect for their masters so they will not bring shame on the name of {NEQ} God and his teaching .
2Tim.2:24 24δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον· 24 A servant {NEQ} of the Lord must not quarrel but must be kind to everyone , be able to teach , and be patient with difficult people .
Titus.1:1 1Παῦλος, δοῦλος θεοῦ ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ· κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν. 1:1 This letter is from Paul , a slave of God and an apostle of Jesus Christ . I have been sent to proclaim faith to * those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live {NEQ} godly lives .
Titus.2:9 9δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι· μὴ ἀντιλέγοντας 9 Slaves must always obey their masters and do their best to please them . They must not talk back
Phlm.1:16 16οὐκέτι ὡς δοῦλον· ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί. πόσῳ δὲ μᾶλλον σοί, καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. 16 He is no longer like a slave to you . {NEQ} He is more than a slave , for he is a beloved brother , especially to me . Now he will mean much more to you , both as a man and as a brother in the Lord .
Jas.1:1 1Ἰάκωβος, θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος· ταῖς δώδεκα φυλαῖς— ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ· χαίρειν. 1:1 This letter is from James , a slave of God and of the Lord Jesus Christ . I am writing to the twelve tribes Jewish believers scattered abroad . Greetings !
1Pet.2:16 16ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 16 For you are free , yet you are God’s slaves , so don’t use your freedom as an excuse to do {NEQ} evil .
2Pet.1:1 1Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ· τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν· ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος, Ἰησοῦ Χριστοῦ· 1:1 This letter is from Simon * Peter , a slave and apostle of Jesus Christ . I am writing to you who share the same precious faith we have . This faith was given to you because of the justice and fairness * of Jesus Christ , our {NEQ} God and Savior .
2Pet.2:19 19ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· γάρ τις ἥττηται τούτῳ δεδούλωται. 19 They promise freedom , but they themselves are slaves of sin and {NEQ} corruption . For you are a slave to whatever controls {RPT} you .
Jude.1:1 1Ἰούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου. τοῖς ἐν θεῷ πατρί, ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις, κλητοῖς. 1:1 This letter is from Jude , a slave of Jesus Christ and a brother of James . I am writing to all who have been called by God the Father , who loves you and keeps you safe in the care of Jesus Christ . * 
Rev.1:1 1Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάνῃ. 1:1 This is a revelation from * Jesus Christ , which {NEQ} God gave him to show {NEQ} his servants the events that must soon * take place . He sent an angel {RPT} {NEQ} to present this revelation to his {NEQ} servant John ,
Rev.2:20 20ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ· ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα— Ἰεζάβελ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν— καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους, πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 20 But I have this complaint against you . {NEQ} You are permitting that woman that Jezebel who calls herself a prophet {NEQ} to lead my {NEQ} servants astray . {NEQ} She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols .
Rev.6:15 15καί— οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ ἰσχυροί, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος— ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων. 15 Then everyone the kings of the earth , {NEQ} the rulers , {NEQ} the generals , {NEQ} the wealthy , {NEQ} the powerful , and every slave and free person all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains .
Rev.7:3 3λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 3 Wait ! Don’t harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of {NEQ} God {RPT} on the foreheads of his servants {RPT} .
Rev.10:7 7ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ. ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 7   {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} When the seventh angel {NEQ} blows his trumpet , {NEQ} God’s {NEQ} mysterious plan {NEQ} will be fulfilled . It will happen just as he announced it to his {NEQ} servants the prophets .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.13:16 16καὶ ποιεῖ πάντας— τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους— ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν· 16 {NEQ} He required everyone {NEQ} small and {NEQ} great , {NEQ} {NEQ} rich and {NEQ} poor , {NEQ} {NEQ} free and {NEQ} slave to be given a mark on {RPT} the {RPT} right hand {RPT} or on the forehead {RPT} .
Rev.15:3 3καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως, τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεός, παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 3 And they were singing the song of Moses , the servant of {NEQ} God , and the song of the Lamb : Great and marvelous are your {NEQ} works , O Lord {NEQ} God , the Almighty . Just and true are your {NEQ} ways , O {NEQ} King of the nations . * 
Rev.19:2 2ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς· καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 2 {NEQ} His {NEQ} judgments are true and just . {NEQ} He has punished the great {RPT} prostitute who corrupted the earth with her {NEQ} immorality . {NEQ} He has avenged {RPT} the murder of his {NEQ} servants .
Rev.19:5 5καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 5 And from the throne came a voice that said , Praise our {NEQ} God , all his {NEQ} servants , all who fear him , from the least to the greatest .
Rev.19:18 18ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν· καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 18 Come and eat the flesh of kings , {RPT} {RPT} generals , and {RPT} strong warriors ; {RPT} {RPT} of horses and their {NEQ} riders ; and {RPT} of all humanity , both free and slave , {NEQ} small and great .
Rev.22:3 3καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ· 3 {NEQ} No longer will there be a curse upon anything . For the throne of {NEQ} God and of the Lamb will be there , and his {NEQ} servants will worship him .
Rev.22:6 6καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ κύριος θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 6 Then the angel said to me , Everything you have heard and seen is trustworthy and true . {NEQ} The Lord {RPT} God , who inspires his prophets , * has sent his {NEQ} angel to tell his {NEQ} servants what will happen soon . *