The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δουλεύω (douleuo, 1398)

Meanings

[should] serve, being slaves, do serve, doing service, have been enslaved, he served, I serve, let them serve [them], serve, serve as slaves, serving, she is in slavery, they will serve as slaves, to serve, to serve as slaves, will serve, you serve, you served as slaves

Greek-English Concordance: 26 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:24 24οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 24 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Luke.15:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον· καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 29 but he replied {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} All these years I’ve slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to . And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my {NEQ} friends .
Luke.16:13 13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 13 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
John.8:33 33ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν, Σπέρμα Ἀβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι, Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 33 But we are descendants of Abraham , they said {RPT} . {NEQ} We have never been slaves to anyone . What do you mean , You will be set free ?
Acts.7:7 7καὶ τὸ ἔθνος ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, θεὸς εἶπεν, Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 7 But I will punish the nation that enslaves them , {NEQ} God said , and in the end they will come out and worship me here in this {NEQ} place .  * 
Acts.20:19 19δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων· καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων. 19 I have done the Lord’s work humbly and with many tears . {NEQ} I have endured the trials that came to me from the plots of the Jews .
Rom.6:6 6τοῦτο γινώσκοντες ὅτι παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας· τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ· 6 {RPT} We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that {NEQ} sin might lose its power in our lives . We {NEQ} are no longer slaves to {NEQ} sin .
Rom.7:6 6νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν κατειχόμεθα· ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 6 But now we have been released from the law , for we died to it and are no longer captive to its power . Now we can serve God , {NEQ} not in the old way of obeying the letter of the law , but in the new way of living in the Spirit .
Rom.7:25 25χάρις δὲ τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν· αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ̈ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 25 {NEQ} Thank {NEQ} God ! The answer is in Jesus Christ our {NEQ} Lord . So you see how it is : In my {NEQ} {NEQ} mind I really want to obey God’s law , but {NEQ} because of my sinful nature I am a slave to sin .
Rom.9:12 12οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος.) ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι, μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. 12 he calls people , but not according to their good or bad works . ) She was told , Your older son will serve your younger son .  * 
Rom.12:11 11τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες τῷ κυρίῳ δουλεύοντες· 11 Never be lazy , {NEQ} but work hard and serve the Lord enthusiastically .  * 
Rom.14:18 18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ, εὐάρεστος τῷ θεῷ, καί, δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 18 If you serve {NEQ} Christ with this attitude , you will please {NEQ} God , and others will approve of you , too .
Rom.16:18 18οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν· ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ. καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 18 {NEQ} {NEQ} Such people are not serving Christ our {NEQ} Lord ; {NEQ} they are serving their own personal interests . {NEQ} By {NEQ} smooth talk and glowing words they deceive innocent people .
Gal.4:8 8ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεόν, ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς. 8 {NEQ} Before you Gentiles knew God , you were slaves to so-called {NEQ} gods that do not even exist .
Gal.4:9 9νῦν δὲ γνόντες θεὸν (μᾶλλον, δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ), πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 9 So now that you know God ( or should I say , now that God knows you ) , why do you want to go back again and become slaves {RPT} once more to the weak and useless spiritual principles of this world ?
Gal.4:25 25τὸ δὲ ̔Άγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 25 And now Jerusalem is {NEQ} just like Mount Sinai in {NEQ} Arabia ,  *  because she and her {NEQ} children live in slavery to the law .
Gal.5:13 13ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί· ἀλλά, διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 13 For you have been called to live in freedom , my brothers and sisters . But don’t use your freedom to satisfy your sinful nature . Instead , use your freedom to serve one another in {NEQ} love .
Eph.6:7 7μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις· 7 Work with enthusiasm , as though you were working for the Lord rather than for people .
Phil.2:22 22τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε· ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 22 But you know how Timothy has proved himself . {NEQ} Like a son with his father , he has served with me in preaching the Good News .
Col.3:24 24εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας, τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε· 24 Remember that the Lord will give you {RPT} an {NEQ} inheritance as your reward , and that the Master you are serving is Christ .  * 
1Thes.1:9 9αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ· 9 for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} idols to serve the living and true God .
1Tim.6:2 2οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν· ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε, καὶ παρακάλει. 2 {NEQ} {NEQ} {NEQ} If the masters are believers , that is no excuse for being disrespectful . Those slaves {NEQ} {NEQ} should work all the harder because their efforts {NEQ} {NEQ} are helping other believers  *  {NEQ} who are well loved . Teach these things , Timothy , and encourage everyone to obey them .
Titus.3:3 3ἦμεν γάρ, ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς· πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις, καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις· ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες· στυγητοὶ μισοῦντες ἀλλήλους. 3 {NEQ} Once we , too , were foolish and disobedient . We were misled and became slaves to many lusts and pleasures . Our lives were full of evil and envy , and we hated {RPT} each other .