The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δύναμαι (dynamai, 1410)

Meanings

[for you] to be able, [surely] he is able, [surely] isable, able, am able, am I able, are (were) able, are [those sacrifices] able, are able, are they able, are we able, are you able, areable, being able, can, can it be, can you make out, he is able, he was able, he wasable, he would be able, I am able, I might be able, is able, is it possible, is it possible [for], isable, it is possible [for him], it is possible [for], it will be possible [for], it would have been possible, power, she could, should be able, they are able, they can, they might be able, they were able, to be able, to enable, to make [it] possible [for], was able, was being able, we are able, we are able [to do], we will be able, were able, will be able, you are able, you can, you can do, you may be able, you were able, you were able [to receive it], you will able, you will be able

Greek-English Concordance: 211 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.5:14 14ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου— οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. 14 You are the light of the world like a city on a hilltop that cannot be hidden .
Matt.5:36 36μήτε, ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς· ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι μέλαιναν. 36 Do not even say , By my {NEQ} head ! for you can’t turn one hair white or black .
Matt.6:24 24οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 24 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Matt.6:27 27τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 27 {NEQ} {NEQ} Can {NEQ} all your worries add a single moment to your {NEQ} life ?
Matt.7:18 18οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 18 A good tree can’t produce bad fruit , and a bad tree can’t produce good fruit .
Matt.8:2 2καὶ ἰδού, λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 2 Suddenly , a man with leprosy approached him and knelt before him . Lord , the man said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Matt.9:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 15 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests mourn while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Matt.9:28 28ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 28 {NEQ} They went right into the house where he was staying , and {NEQ} Jesus asked them , Do you believe {NEQ} I can make you see ? Yes , Lord , they told him , we do .
Matt.10:28 28καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα· τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι. φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 28 {NEQ} Don’t be afraid of those who want to kill your body ; {NEQ} they cannot touch your soul . Fear only God , who can destroy both soul and body in hell . * 
Matt.12:29 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσῃ. 29 For who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Matt.12:34 34γεννήματα ἐχιδνῶν· πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 34 You brood of snakes ! How could evil men like you speak what is good and right ? For whatever is in your heart determines what you say .
Matt.16:3 3καὶ πρωί, Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε. 3 {NEQ} red {NEQ} sky in the morning means foul weather all day . {NEQ} {NEQ} You know how to interpret the weather signs in the sky , but you don’t know how to interpret the signs of the times ! * 
Matt.17:16 16καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 16 So I brought him to your {NEQ} disciples , but they couldn’t heal him .
Matt.17:19 19τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπαν, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 19 Afterward the disciples asked {NEQ} Jesus privately , Why couldn’t we cast out that demon ?
Matt.19:12 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 12 {NEQ} Some are born as eunuchs , {NEQ} some {RPT} have been made eunuchs by others , and {RPT} some choose not to marry for the sake of the Kingdom of {NEQ} Heaven . Let anyone accept this who can .
Matt.19:25 25ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα. λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 25 {NEQ} {NEQ} The disciples were astounded . Then who in the world can be saved ? they asked .
Matt.20:22 22ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. 22 But {NEQ} Jesus answered by saying to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {NEQ} I am about to drink ? Oh yes , they replied {RPT} , we are able !
Matt.22:46 46καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον. οὐδὲ ἐτόλμησέν τις, ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 46 {NEQ} No one could answer him . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Matt.26:9 9ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 9 {NEQ} It could have been sold for a high price and the money given to the poor .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.26:53 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 53 {NEQ} Don’t you realize that I could ask my {NEQ} Father for thousands * of angels to protect us , and he would send them {RPT} instantly ?
Matt.26:61 61εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 61 who declared , This man said , I am able to destroy the Temple of {NEQ} God and rebuild it in three days .
Matt.27:42 42̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. βασιλεὺς Ἰσραήλ, ἐστιν; καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 42   He saved others , they scoffed , but he can’t save himself ! So he is the King of Israel , is he ? Let him come down from the cross right now , and we will believe in him !
Mark.1:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν. λέγων αὐτῷ ὅτι, Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 40 {NEQ} A man with leprosy came and knelt in front of Jesus , begging to be healed {RPT} . If you are willing , you can heal me and make me clean , he said {RPT} .
Mark.1:45 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον. ὥστε, μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν. ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 45 But the man went and spread the word , {NEQ} proclaiming to everyone what had happened . As a result , large crowds soon surrounded Jesus , and he couldn’t publicly enter {RPT} a town anywhere . {NEQ} He had to stay out in the secluded places , but people from everywhere kept coming to him .
Mark.2:4 4καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν· καὶ ἐξορύξαντες, χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου παραλυτικὸς κατέκειτο. 4 {NEQ} They couldn’t bring him to Jesus because of the crowd , so they dug a hole through the roof above his head . Then they lowered the man on his mat , right down in front of Jesus .
Mark.2:7 7Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς θεός; 7 What is he saying ? This is blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Mark.2:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν. 19 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests fast while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . They can’t fast while the groom is with them .
Mark.3:20 20καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον, καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος· ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 20 One time Jesus entered a house , and the crowds began to gather again . Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat .
Mark.3:23 23καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν; 23 {NEQ} Jesus called them over and responded {RPT} with an illustration . How can Satan cast out Satan ? he asked .
Mark.3:24 24καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι βασιλεία ἐκείνη. 24 {NEQ} {NEQ} A kingdom divided by civil war will collapse {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:25 25καί, ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται οἰκία ἐκείνη στῆναι. 25 Similarly , {NEQ} a family splintered by feuding will fall apart {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.3:27 27ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ. καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 27 Let me illustrate this further . Who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who {NEQ} could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.4:32 32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων· καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 32 but it becomes the largest of all {NEQ} garden plants ; {NEQ} it grows long branches , and {NEQ} birds can make nests in its {NEQ} shade .
Mark.4:33 33καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν. 33 {NEQ} Jesus used many similar stories and illustrations to teach the people as much as they could understand .
Mark.5:3 3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι, οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι· 3 This man {NEQ} lived among the burial caves and {NEQ} could no longer be restrained {RPT} , even with a chain .
Mark.6:5 5καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 5 And because of their unbelief , he couldn’t do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them .
Mark.6:19 19 δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι. καὶ οὐκ ἠδύνατο, 19 So {NEQ} Herodias bore a grudge against John and wanted to kill him . But without Herod’s approval she was powerless ,
Mark.7:15 15οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν δύναται κοινῶσαι αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 15 It’s not what {NEQ} {NEQ} {NEQ} goes into {RPT} your body that defiles you ; {NEQ} you {RPT} are defiled by what comes from {RPT} your heart . * 
Mark.7:18 18καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; 18 Don’t you understand either ? {NEQ} he asked {RPT} . Can’t you see that the food you put into {RPT} your body cannot defile you ?
Mark.7:24 24ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν. 24 Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre . * {NEQ} He didn’t want anyone to know which house he was staying in {RPT} , but he couldn’t keep it a secret .
Mark.8:4 4καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι, Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; 4 {NEQ} {NEQ} His disciples replied {RPT} , How are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness ?
Mark.9:3 3καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 3 and his {NEQ} clothes became dazzling white , {RPT} far whiter than any earthly bleach could ever make them .
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
Mark.9:23 23 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τό, Εἰ δύνῃ; πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 23 What do you mean , If I can ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} . Anything is possible if a person believes .
Mark.9:28 28καί, εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν, ἐπηρώτων αὐτόν, ̔Ότι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 28 Afterward , when Jesus was alone in {RPT} the house with his {NEQ} disciples , they asked him , Why couldn’t we cast out that evil spirit ?
Mark.9:29 29καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 29 {NEQ} Jesus replied {RPT} , This {NEQ} kind can be cast out only by prayer . * 
Mark.9:39 39 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν. οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με. 39 Don’t stop him ! {NEQ} {NEQ} Jesus said . {NEQ} No one {NEQ} who performs a miracle in my {NEQ} name {NEQ} will soon be able to speak evil of me .
Mark.10:26 26οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο· λέγοντες πρὸς αὐτόν, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 26 {NEQ} The disciples were astounded . Then who in the world can be saved ? they asked {RPT} .
Mark.10:38 38 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 38 But {NEQ} Jesus said to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {RPT} I am about to drink ? {NEQ} Are you able to be baptized with the baptism of suffering {RPT} I must be baptized with ?
Mark.10:39 39οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δυνάμεθα. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε. 39 Oh yes , they {NEQ} replied {RPT} , we are able ! Then {NEQ} Jesus told them , You will indeed drink from {RPT} my bitter {NEQ} cup and be baptized with my {NEQ} baptism {RPT} of suffering .
Mark.14:5 5ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. 5 {NEQ} It could have been sold for a year’s wages * and the money given to the poor ! So they scolded her harshly .
Mark.14:7 7πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι. ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 7 {NEQ} You will always have the poor among you , and you can help them whenever you want to . But you will not always have me .
Mark.15:31 31ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων· ἔλεγον, ̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 31   The leading priests and {NEQ} teachers of religious law also mocked Jesus . He saved others , they scoffed , but he can’t save himself !
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.1:22 22ἐξελθὼν δέ, οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός. 22 When he finally did come out , he couldn’t speak to them . Then they realized from {NEQ} his gestures {RPT} and his silence that he must have seen a vision in the sanctuary .
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.5:21 21καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος; ὃς λαλεῖ βλασφημίας. τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος θεός; 21 But the Pharisees and {RPT} teachers of religious law said to themselves , Who does he think he is ? That’s blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Luke.5:34 34 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι; 34 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , Do wedding guests fast while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not .
Luke.6:39 39εἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς· Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται; 39 Then Jesus gave {NEQ} the following illustration {RPT} : Can one blind person lead another ? Won’t they both fall into a ditch ?
Luke.6:42 42πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ· καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 42 How can you think of saying , Friend , * let me help you get rid of that speck {RPT} in your {NEQ} eye , when you can’t see past the log in your own {NEQ} eye ? Hypocrite ! First get rid of the log in your own {NEQ} eye ; then you will see well enough to deal with the speck {RPT} in your {NEQ} friend’s {NEQ} eye .
Luke.8:19 19παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 19 Then Jesus' {NEQ} mother and {NEQ} brothers came to see him , but they couldn’t get to him because of the crowd .
Luke.9:40 40καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 40 {NEQ} I begged your {NEQ} disciples to cast out the spirit , but they couldn’t do it .
Luke.11:7 7κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 7 And suppose he calls out from his bedroom , Don’t bother me . The door is locked for the night , and my family and I are all in {NEQ} bed . I can’t help you .
Luke.12:25 25τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; 25 Can all your worries add a single moment to your {NEQ} life ?
Luke.12:26 26εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 26 And if worry can’t accomplish a little thing like that , what’s the use of worrying over bigger things ?
Luke.13:11 11καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ· καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 11 he saw a woman who had been crippled by an evil spirit . {NEQ} She had been bent double for eighteen years and was unable to stand up straight .
Luke.14:20 20καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 20 {NEQ} Another said , I now have a wife , so I can’t come .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.14:27 27ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27 And if you do not carry your own {NEQ} cross and follow me , you cannot be my disciple .
Luke.14:33 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 33 So you cannot become my disciple {RPT} without giving up everything {NEQ} you own .
Luke.16:2 2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 2 So the employer called him in and said {RPT} , What’s this I hear about you ? Get your report in order , because you are going to be fired .
Luke.16:13 13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 13 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Luke.16:26 26καὶ ἐν πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται· ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 26 And besides , there is a great chasm separating us . {NEQ} {NEQ} {NEQ} No one can cross over to you from here , and no one can cross over to us from there .
Luke.18:26 26εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 26 {NEQ} Those who heard this said , Then who in the world can be saved ?
Luke.19:3 3καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 3 {NEQ} He tried to get a look at {NEQ} Jesus {RPT} {NEQ} , but he was {NEQ} {NEQ} too short to see over the crowd .
Luke.20:36 36οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν. καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 36 And they will never die again . In this respect they will be like angels . {NEQ} They are children of God and children {NEQ} of the resurrection .
Luke.21:15 15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 15 for I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you !
John.1:46 46καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος, ̓Έρχου καὶ ἴδε. 46 Nazareth ! {NEQ} exclaimed Nathanael {RPT} . Can anything good come from Nazareth ? Come and see for yourself , {NEQ} Philip replied {RPT} .
John.3:2 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτόν, νυκτός. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος. οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 2 After dark one evening , he came to speak with Jesus . Rabbi , {NEQ} he said {RPT} , we all know that God has sent you to teach us . Your {NEQ} miraculous signs {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} are evidence that {NEQ} God is with you .
John.3:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 3 Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , unless you are born again , * you cannot see the Kingdom of {NEQ} God .
John.3:4 4λέγει πρὸς αὐτὸν Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 4 What do you mean ? exclaimed {NEQ} {RPT} {NEQ} Nicodemus . How can an {RPT} old man {NEQ} {RPT} go back into {RPT} his {NEQ} mother’s {NEQ} womb and be born again ?
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:9 9ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 9 How are these things possible ? Nicodemus asked {RPT} .
John.3:27 27ἀπεκρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 27 John replied , No one can receive anything unless God gives it {RPT} from {NEQ} heaven .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.5:44 44πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι· δόξαν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε. 44 No wonder you can’t believe ! For you gladly honor each other , but you don’t care about the honor that comes {RPT} from the one who alone is God . * 
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:52 52ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν; 52 Then the people began arguing with each other about what he meant . How can this man give us his {NEQ} flesh to eat ? they asked .
John.6:60 60πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν λόγος οὗτος. τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 60 {NEQ} Many {NEQ} of his {NEQ} disciples said , This is very hard to understand . How can anyone accept it ?
John.6:65 65καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 65 Then he said , That is why I said {RPT} that people can’t come to me unless the Father gives them to me .
John.7:7 7οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 7 The world can’t hate you , but it does hate me because I accuse it of {NEQ} doing {RPT} evil .
John.7:34 34ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με. καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 34 You will search for me but not find me . And you cannot go where I am going .
John.7:36 36τίς ἐστιν λόγος οὗτος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με· καί, ̔Όπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 36 What does he {NEQ} mean {RPT} when he says , You will search for me but not find me , and You cannot go where I am going ?
John.8:21 21εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω. καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 21 Later Jesus said to them again , I am going away . {NEQ} You will search for me but will die in your {NEQ} sin . You cannot come where I am going .
John.8:22 22ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν; ὅτι λέγει, ̔Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 22 {NEQ} The people * asked , {NEQ} Is he planning to commit suicide ? {NEQ} What does he mean , You cannot come where I am going ?
John.8:43 43διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 43 Why can’t you understand {RPT} what {RPT} I am saying ? It’s because you can’t even hear {RPT} me !
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.9:16 16ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 16 {NEQ} Some of the Pharisees said , This {NEQ} man Jesus is not from God , for he is working on the Sabbath . {NEQ} Others said , But how could an ordinary sinner do such miraculous signs ? So there was a deep division of opinion among them .
John.9:33 33εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 33 If this man were not from God , he couldn’t have done it .
John.10:21 21ἄλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι; 21 Others said , This doesn’t sound like a man possessed by a demon ! {NEQ} Can a demon open the eyes of the blind ?
John.10:29 29 πατήρ μου, ὃς δέδωκέν μοι, πάντων μείζων ἐστιν· καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 29 for my {NEQ} Father has given them to me , and he is more powerful than anyone else . * {NEQ} No one can snatch them from the Father’s {NEQ} hand .
John.10:35 35εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς, πρὸς οὓς λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι γραφή. 35 And you know that the Scriptures cannot be altered . So if those people who received {NEQ} God’s {NEQ} message were called gods ,
John.11:37 37τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 37 But some said {RPT} , This man {NEQ} healed a blind man . Couldn’t he have kept {NEQ} {NEQ} Lazarus from dying ?
John.12:39 39διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας, 39 But the people couldn’t believe , for as Isaiah also said ,
John.13:33 33τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι, ̔Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 33 Dear children , I will be with you only a little longer . And as I told the Jewish leaders , {NEQ} you will search for me , {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} but you can’t come where I am going .
John.13:36 36λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, ̔Όπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 36 Simon Peter asked {RPT} , Lord , where are you going ? And Jesus replied , {NEQ} You can’t go with me now {RPT} , but you will follow me later .
John.13:37 37λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθεῖν ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 37 But why can’t I come now , Lord {RPT} ? he asked {RPT} . I’m ready to die {RPT} for you .
John.14:5 5λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 5 No , we don’t know , Lord , Thomas said {RPT} . We have no idea where you are going , so how can we know the way ?
John.14:17 17τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας· κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει. ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 17 He is the Holy Spirit , who leads into all {NEQ} truth . The world cannot receive him , because it isn’t looking for him and doesn’t recognize him . But you know him , because he lives with you now and later will be in you . * 
John.15:4 4μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 4 Remain in me , and I will remain in you . For a branch cannot produce fruit {NEQ} {NEQ} if it is severed from the vine , and you cannot be fruitful unless you remain in me .
John.15:5 5ἐγώ εἰμι ἄμπελος· ὑμεῖς τὰ κλήματα. μένων ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν. ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 5 Yes , I am the vine ; you are the branches . Those who remain in me , and I in them , {RPT} will produce much fruit . For apart from me you can do nothing .
John.16:12 12ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 12 There is so much more I want to tell you , but you can’t bear it now .
Acts.4:16 16λέγοντες, Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾽ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι· 16 What should we do with these {NEQ} men ? they asked each other . {NEQ} We can’t deny that {NEQ} {NEQ} they have performed a miraculous sign , and everybody in Jerusalem knows about it .
Acts.4:20 20οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 20 {NEQ} We cannot stop telling about everything we have seen and heard .
Acts.5:39 39εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστίν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς· μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. 39 But if it is from God , you will not be able to overthrow them . You may even find yourselves fighting against God !
Acts.8:31 31 δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 31 {NEQ} The man replied , How can I , unless someone instructs me ? And he urged {NEQ} Philip to come up into the carriage and sit with him .
Acts.10:47 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 47 {NEQ} Can anyone object to their {NEQ} being baptized , now that they have received the Holy {RPT} Spirit just as we did ?
Acts.13:39 39καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι— ἐν τούτῳ πᾶς πιστεύων δικαιοῦται. 39 Everyone who believes in him is declared right with God {NEQ} {NEQ} {NEQ} something {RPT} {RPT} the law of Moses could never do .
Acts.15:1 1καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι· Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωυσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι. 15:1 While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria , {NEQ} some men from {NEQ} Judea arrived and began to teach the believers * : Unless you are circumcised as required by the law of {RPT} Moses , you cannot be saved .
Acts.17:19 19ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ̓Άρειον Πάγον ἤγαγον. λέγοντες, Δυνάμεθα γνῶναι τίς καινὴ αὕτη ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή. 19 Then they took him to the high council of the city . * Come and tell us about this {RPT} new {RPT} {RPT} teaching , they said .
Acts.19:40 40καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος· περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. 40 I am afraid we are in danger of being charged with rioting {NEQ} {NEQ} {NEQ} by the Roman government , since there is no cause for all this {NEQ} commotion . And if Rome demands an explanation , we won’t {RPT} {RPT} know what to say .
Acts.20:32 32καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 32 And now I entrust you to {NEQ} God and the message of his {NEQ} grace {RPT} that is able to build you up and give you an inheritance with all those he has set apart for himself .
Acts.21:34 34ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ. μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. 34 Some shouted one thing and some another . Since he couldn’t find out the truth in all the uproar and confusion , he ordered that Paul be taken to the fortress .
Acts.24:8 8παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 8 You can find out the truth of our {RPT} accusations {RPT} by examining him yourself .
Acts.24:11 11δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ. 11 You can quickly discover that I arrived in Jerusalem no more than twelve days ago {RPT} to worship at the Temple .
Acts.24:13 13οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου. 13 These men {RPT} cannot prove the things {NEQ} they accuse me of doing .
Acts.25:11 11εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 11 If {NEQ} {NEQ} I have done something worthy of death , I don’t refuse {NEQ} to die . But if I am innocent , no one has a right to turn me over to these men to kill me . I appeal to Caesar !
Acts.26:32 32Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 32 And Agrippa said to {NEQ} Festus , He could have been set free if he hadn’t appealed to Caesar .
Acts.27:12 12ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος— πρὸς παραχειμασίαν— οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι λιμένα τῆς Κρήτης· βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. 12 And since Fair Havens was an exposed harbor a poor place to spend the winter {NEQ} most of the crew wanted to go on to Phoenix , farther up the coast of Crete , and spend the winter there . Phoenix was a good harbor with only a southwest and {RPT} northwest exposure .
Acts.27:15 15συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. 15 The sailors couldn’t turn {NEQ} the ship into the wind , so they gave up and let it run before the gale .
Acts.27:31 31εἶπεν Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε. 31 But {NEQ} Paul said to the commanding officer and the soldiers , You will all die unless the sailors stay aboard .
Acts.27:39 39ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 39 When morning dawned , they didn’t recognize the coastline , but they saw a bay with a beach and wondered if they could get to shore by running the ship aground .
Acts.27:43 43 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος. ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι· 43 But the commanding officer wanted to spare {NEQ} Paul , so he didn’t let them carry out their {NEQ} plan . Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for {NEQ} {NEQ} land .
Rom.8:7 7διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν· τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται. 7 For {RPT} {RPT} the sinful nature is always hostile to God . {NEQ} It never did obey {NEQ} God’s {NEQ} laws , and it never will .
Rom.8:8 8οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. 8 That’s why those who are still under the control of their sinful nature can never please God .
Rom.8:39 39οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος— οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 39 No power in the sky above or in the earth below indeed , nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of {NEQ} God that is revealed {RPT} in Christ Jesus our {NEQ} Lord .
Rom.15:14 14πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης· πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 14 {NEQ} I am fully convinced {NEQ} , my dear brothers and sisters {RPT} {RPT} , * that {NEQ} you are full of goodness . You know these things so well you can teach {NEQ} each other all about them .
Rom.16:25 25τῷ δέ, δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου. 25 Now all glory to God , who is able to make you strong , just as my {NEQ} Good News says . {NEQ} This message about Jesus Christ has revealed his plan for you Gentiles , a plan kept secret from the beginning of time .
1Cor.2:14 14ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστὶν καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. 14 But people who aren’t spiritual * can’t receive these truths from {RPT} God’s {RPT} Spirit . {NEQ} It all sounds foolish to them and they can’t understand it , for only those who are spiritual can understand what the Spirit means .
1Cor.3:1 1κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς· ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 3:1 Dear brothers and sisters , * when I was with you I couldn’t talk to you as I would to spiritual people . * {NEQ} I had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in the Christian life . * 
1Cor.3:2 2γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, 2 I had to feed you with milk , not with solid food , because you weren’t ready for anything stronger . And you still aren’t ready ,
1Cor.3:11 11θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον— ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 11 For no one can lay any foundation other than the one we already have {RPT} {NEQ} Jesus Christ .
1Cor.6:5 5πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 5 I am saying this to shame you . Isn’t there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues {RPT} ?
1Cor.7:21 21δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω— ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 21 Are you a slave ? Don’t let that worry you but if you get a chance to be free , take it .
1Cor.10:13 13πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ θεός· ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ δύνασθε· ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 13 The temptations in {NEQ} {NEQ} your life are no different from what others experience . And {NEQ} God is faithful . He will not allow the temptation to be more than {RPT} you can stand . When you are tempted , {NEQ} he will show you a way out so that you can endure .
1Cor.10:21 21οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 21 You cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of demons , too . You cannot eat at the Lord’s Table and at the table of demons , too .
1Cor.12:3 3διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 3 So I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus , and no one can say Jesus is Lord , except by the Holy Spirit .
1Cor.12:21 21οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· πάλιν κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω· 21 {NEQ} The eye can never say to the hand , I don’t need you . The head can’t say to the feet , I don’t need you .
1Cor.14:31 31δύνασθε γάρ, καθ᾽ ἕνα, πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται. 31 In this way , all who prophesy will have a turn to speak , one after the other , so that everyone will learn and {RPT} be encouraged .
1Cor.15:50 50τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται· οὐδὲ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. 50 What {NEQ} I am saying , dear brothers and sisters , is that our physical bodies cannot inherit the Kingdom of God . These dying bodies cannot inherit what will last forever .
2Cor.1:4 4 παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει· διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ. 4 He comforts us in all our {NEQ} troubles so that we can comfort others . When they are troubled , we will be able to give them the same comfort {RPT} {NEQ} God has given us .
2Cor.3:7 7εἰ δὲ διακονία, τοῦ θανάτου, ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως· διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ, τὴν καταργουμένην. 7 {NEQ} {NEQ} The old way , * with laws etched in stone , {NEQ} led to death , though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' {NEQ} face . For his {NEQ} face shone with the glory of God , even though the brightness was already fading away .
2Cor.13:8 8οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 8 For we cannot oppose the truth , but must always stand for the truth .
Gal.3:21 21 οὖν, νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐν νόμῳ ἂν ἦν δικαιοσύνη. 21 Is there a conflict , then , between God’s {NEQ} law and {NEQ} God’s {NEQ} promises ? * Absolutely not ! {NEQ} If the law {NEQ} could give us new life , we could be {NEQ} made right with God by obeying it .
Eph.3:4 4πρὸς δύνασθε ἀναγινώσκοντες, νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ· 4 As you read what I have written , you will understand my {NEQ} insight into this plan regarding {NEQ} Christ .
Eph.3:20 20τῷ δὲ δυναμένῳ, ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν· 20 Now all glory to God , who is able , through his mighty power {RPT} at work within {RPT} us , to accomplish infinitely more than {RPT} we might ask or think .
Eph.6:11 11ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 11 Put on {NEQ} all of {NEQ} God’s armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil .
Eph.6:13 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ· ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 13 Therefore , put on {NEQ} every piece of {NEQ} God’s armor so you will be able to resist the enemy in the time of {RPT} evil . Then after the battle you will still be standing firm .
Eph.6:16 16ἐν πᾶσιν, ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως ἐν δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι· 16 In addition to all of these , hold up the shield of {NEQ} faith {NEQ} {RPT} to stop the {NEQ} fiery arrows of the devil . * 
Phil.3:21 21ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα. 21 He will take our {NEQ} weak mortal {NEQ} bodies and change them into {NEQ} glorious {NEQ} bodies like his own , using the same power with which he {NEQ} will bring everything under his control .
1Thes.2:7 7δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν· ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα· 7 As apostles of Christ we certainly had a right to make some demands of you , but instead we were like children * among you . Or we were like a mother feeding and caring for her own {NEQ} children .
1Thes.3:9 9τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν· ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν· 9 How we thank {NEQ} God for you ! Because of you we have great {NEQ} joy {RPT} as we enter {NEQ} God’s presence .
1Tim.5:25 25ὡσαύτως καί, τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα· καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. 25 In the same way , the {RPT} good deeds of some people are obvious . And the good deeds done in secret will someday come to light .
1Tim.6:7 7οὐδέν, γάρ, εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· 7 After all , we brought nothing with us when we came into the world , {NEQ} and we can’t take anything with us when we leave it .
1Tim.6:16 16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν. 16 He alone can never die , and he lives in light so brilliant that no human can approach him . No human eye has ever seen him , nor ever will . All honor and power to him forever ! Amen .
2Tim.2:13 13εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 13 If we are unfaithful , he remains faithful , for he cannot deny who he is .
2Tim.3:7 7(πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.) 7 ( Such women are forever following new teachings , but they are never able to understand the truth . )
2Tim.3:15 15καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 {NEQ} {NEQ} You have been taught the holy Scriptures from childhood , and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting {NEQ} in Christ Jesus .
Heb.2:18 18ἐν γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 18 Since he himself has gone through suffering and testing , he is able to help us when we are being tested .
Heb.3:19 19καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπιστίαν. 19 So we see that because of their unbelief they were not able to enter his rest .
Heb.4:15 15οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. 15 {NEQ} This High Priest of ours understands our {NEQ} weaknesses , for he faced all of the same testings we do , yet he did not sin .
Heb.5:2 2μετριοπαθεῖν δυνάμενος, τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· 2 And he is able to deal gently with {NEQ} ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses .
Heb.5:7 7ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας, πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου· μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας· 7 While Jesus was {NEQ} here on earth {RPT} , he offered prayers {NEQ} and pleadings , with a loud cry and tears , to the one who could rescue him from death . And God heard his prayers because of his deep reverence for God .
Heb.7:25 25ὅθεν καὶ σῴζειν, εἰς τὸ παντελὲς δύναται, τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ θεῷ· πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 25 Therefore he is able , once and forever , to save * those who come to {NEQ} God through him . He lives forever to intercede with God on their behalf .
Heb.9:9 9ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα· καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα· 9 This is an illustration pointing to the present {RPT} time . For {RPT} the gifts {NEQ} and sacrifices that the priests offer are not able to cleanse {NEQ} the consciences of the people who bring them .
Heb.10:1 1σκιὰν γὰρ ἔχων νόμος, τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων· κατ᾽ ἐνιαυτόν, ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν, εἰς τὸ διηνεκές, οὐδέποτε δύνανται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι· 10:1 {NEQ} The old system under the law of Moses was only a shadow , a dim preview of the good things to come , not the good things themselves . The sacrifices under that system {RPT} were repeated again and again , year after year , but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship .
Heb.10:11 11καί, πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν, λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 11 Under the old covenant , {NEQ} {NEQ} the priest stands and ministers before the altar day after day , {NEQ} offering the same sacrifices again and again , which can never take away sins .
Jas.1:21 21διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 21 So get rid of all the filth and evil in your lives , and humbly accept the word God has planted in your hearts , for it has the power to save your {NEQ} souls .
Jas.2:14 14τί ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται πίστις σῶσαι αὐτόν; 14 What good is it , dear brothers and sisters , if you say you have faith but don’t show it by your actions ? Can that kind of faith save anyone ?
Jas.3:8 8τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων· ἀκατάστατον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 8 but no one can tame the tongue . It is restless and evil , full of deadly poison .
Jas.3:12 12μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἄμπελος σῦκα; οὔτε, ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 12 Does {RPT} {RPT} a fig tree produce olives , or a grapevine produce figs ? No , and you can’t draw fresh water from a salty spring . * 
Jas.4:2 2ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε, φονεύετε· καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν, μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς· 2 {NEQ} You want what you don’t have , so you scheme and kill to get it . {NEQ} You are jealous of what others have , but you can’t get it , so you fight and wage war to take it away from them . Yet you don’t have what you want because you don’t ask God for it .
Jas.4:12 12εἷς ἔστιν νομοθέτης, καὶ κριτής· δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ κρίνων τὸν πλησίον; 12 God alone , who gave the law , is {NEQ} the Judge . He alone has the power to save or to destroy . So what right do you have to {NEQ} judge your neighbor ?
1Jn.3:9 9πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει. καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 9 Those who have been born into {NEQ} God’s family do not make a practice of sinning , because God’s life * is in them . So they can’t keep on sinning , because they are children of {NEQ} God .
1Jn.4:20 20ἐάν τις εἴπῃ ὅτι, Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν, οὐ δύναται ἀγαπᾶν; 20 If someone says , I love {NEQ} God , but hates a Christian brother or sister {RPT} , * that person is a liar ; for if we don’t love people {RPT} {RPT} we can see , how can we love {NEQ} God , whom we cannot see ?
Jude.1:24 24τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους, καὶ στῆσαι, κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει· 24 Now all glory to God , who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into his {NEQ} glorious presence without a single fault .
Rev.2:2 2Οἶδα τὰ ἔργα σου· καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου. καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν. καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. 2 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your {NEQ} hard work and your {NEQ} patient endurance . {NEQ} {NEQ} I know you don’t tolerate evil people . {NEQ} You have examined the claims of those who say they are apostles but are not . {NEQ} You have discovered they are liars .
Rev.3:8 8Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 8 I know all the things you do , {NEQ} and I have opened a door for you that no one can close {RPT} . {NEQ} You have little strength , yet you obeyed my {NEQ} word and did not deny me .
Rev.5:3 3καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 3 But no one in {NEQ} heaven or on {NEQ} earth or under the earth was able to open the scroll and read it .
Rev.6:17 17ὅτι ἦλθεν ἡμέρα μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι; 17 For the {RPT} great day of their {NEQ} wrath has come , and who is able to survive ?
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.9:20 20καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν· ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ, καὶ τὰ ἀργυρᾶ, καὶ τὰ χαλκᾶ, καὶ τὰ λίθινα, καὶ τὰ ξύλινα— οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν. 20 But the people who did not die in these {NEQ} plagues still refused to repent of their evil deeds and turn to God . {NEQ} {NEQ} They continued to worship {NEQ} demons and {RPT} idols {RPT} made of gold , {NEQ} {RPT} silver , {NEQ} {RPT} bronze , {NEQ} {RPT} stone , and {RPT} wood idols that can neither see nor hear nor walk !
Rev.13:4 4καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ· λέγοντες, Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; καί, Τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 4 {NEQ} They worshiped the dragon for giving the beast such power , and they also worshiped the beast . Who is as great as the beast ? they exclaimed . {NEQ} Who is able to fight against him ?
Rev.13:17 17καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι πωλῆσαι εἰ μὴ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 17 And no one could buy or sell anything without that mark , which was either the name of the beast or the number representing his {NEQ} name .
Rev.14:3 3καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 3 {NEQ} This great choir sang {NEQ} a wonderful new song in front of the throne of God and before the four living beings and the twenty-four elders . {NEQ} No one could learn this song except the 144,000 who had been redeemed from the earth .
Rev.15:8 8καὶ ἐγεμίσθη ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 8 {NEQ} The Temple was filled with smoke from {NEQ} God’s {NEQ} glory and {RPT} {RPT} power {RPT} . {NEQ} No one could enter {RPT} the Temple until the seven angels had completed pouring out the seven plagues .