The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

δώδεκα (dodeka, 1427)

Meanings

[were] twelve, of twelve, twelve, Twelve

Greek-English Concordance: 75 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.9:20 20καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 20 Just then a woman who had suffered for twelve years with constant bleeding came up behind him . She touched the fringe of his {NEQ} robe ,
Matt.10:1 1καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 10:1 {NEQ} Jesus called his {NEQ} twelve disciples together and gave them authority {NEQ} to cast out evil * spirits {RPT} and to heal every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Matt.10:5 5τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, 5 {NEQ} Jesus sent out the {NEQ} twelve apostles with these instructions {RPT} : Don’t go to the Gentiles {RPT} {RPT} or {RPT} {NEQ} the Samaritans ,
Matt.11:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 11:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished giving these instructions to his {NEQ} twelve disciples , he went out {RPT} {NEQ} to teach and preach in {NEQ} towns {RPT} throughout the region .
Matt.14:20 20καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καί, ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 20 {NEQ} They all ate {NEQ} as much as they wanted , and afterward , the disciples picked up twelve {NEQ} baskets {NEQ} of leftovers .
Matt.19:28 28 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 28 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I assure you that when the world is made new * and the Son of {NEQ} Man * sits upon his glorious throne , you who have been my followers will also sit {RPT} on twelve thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Matt.20:17 17καὶ ἀναβαίνων Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν καὶ ἐν τῇ ὁδῷ. 17 {NEQ} As {NEQ} Jesus was going {NEQ} up to Jerusalem , he took the twelve disciples aside privately and told them what was going to happen to him .
Matt.26:14 14τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 14 Then Judas Iscariot , one of the twelve disciples , went to the leading priests
Matt.26:20 20ὀψίας δὲ γενομένης, ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν. 20 {NEQ} When it was evening , Jesus sat down at the table * with the twelve disciples . * 
Matt.26:47 47καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 47 And even as Jesus said this , {NEQ} Judas , one of the twelve disciples , arrived with {RPT} a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests and elders of the people .
Matt.26:53 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 53 {NEQ} Don’t you realize that I could ask my {NEQ} Father for thousands * of angels to protect us , and he would send them {RPT} instantly ?
Mark.3:14 14καὶ ἐποίησεν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν. ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν, 14 Then he appointed twelve of them and called them his apostles . * They were to accompany him , and {RPT} he would send them out to preach ,
Mark.3:16 16καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα· (καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι) Πέτρον, 16 {NEQ} These are the twelve he chose : {NEQ} Simon ( {NEQ} whom he named Peter ) ,
Mark.4:10 10καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτων αὐτόν, οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. 10 Later , when Jesus was alone with the twelve disciples and with the others who were gathered around {RPT} , they asked him what the parables meant .
Mark.5:25 25καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη· 25 {NEQ} A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding .
Mark.5:42 42καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ. 42 And the girl , {NEQ} who was twelve years old , immediately stood up and walked around ! {NEQ} {NEQ} They were overwhelmed and totally amazed .
Mark.6:7 7καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων. 7 And he called his twelve disciples together and began sending them out two by two , {NEQ} giving them authority to cast out {RPT} evil * {RPT} spirits .
Mark.6:43 43καί, ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 43 and afterward , the disciples picked up twelve baskets {NEQ} of leftover bread and {NEQ} fish .
Mark.8:19 19ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα. 19 When I fed the 5,000 with {NEQ} five loaves of bread , how many baskets of leftovers did you pick up afterward ? Twelve , they said {RPT} .
Mark.9:35 35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 35 {NEQ} He sat down , called the twelve disciples over to him , and said {RPT} , {NEQ} Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else .
Mark.10:32 32ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς Ἰησοῦς. καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. 32 They were now on the way up to Jerusalem , and {NEQ} Jesus was walking ahead of them . {NEQ} The disciples were filled with awe , and the people following behind were overwhelmed with fear . {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus once more began to describe {RPT} everything that was about to happen to him .
Mark.11:11 11καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν. καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας· ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 11 So Jesus came to Jerusalem and went into the Temple . {NEQ} After looking around carefully at everything , he left because it was late in the afternoon . Then he returned to Bethany with the twelve disciples .
Mark.14:10 10καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώθ, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 10 Then Judas Iscariot , {NEQ} one of the twelve disciples , went to the leading priests to arrange to betray Jesus to them .
Mark.14:17 17καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 17 {NEQ} In the evening Jesus arrived with the twelve disciples . * 
Mark.14:20 20 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς τῶν δώδεκα ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον. 20 He {NEQ} replied {RPT} , It is one of you twelve who is eating from this bowl with me .
Mark.14:43 43καὶ εὐθύς, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων· παρὰ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 43 And immediately , even as Jesus said this , Judas , one of the twelve disciples , {NEQ} arrived {RPT} with a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders .
Luke.2:42 42καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς. 42 {NEQ} When Jesus was twelve years old , they attended the festival as usual .
Luke.6:13 13καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους. ὠνόμασεν· 13 At daybreak he called together all of his disciples and chose twelve of them to be {NEQ} apostles . Here are their names :
Luke.8:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 8:1 Soon afterward {NEQ} Jesus began a tour of the nearby towns and villages , preaching and announcing the Good News about the Kingdom of {NEQ} God . {NEQ} He took his twelve disciples with him ,
Luke.8:42 42ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ, ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτόν, οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 42 {NEQ} {NEQ} His only daughter , * who was about twelve years old , {NEQ} was dying . As {NEQ} Jesus went with him , he was surrounded by the crowds .
Luke.8:43 43καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι. 43 {NEQ} A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding , * and she {RPT} could find no cure .
Luke.9:1 1Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν. 9:1 One day Jesus called together his twelve disciples * and gave them power and authority to cast out all {NEQ} demons and to heal all diseases .
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.9:17 17καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καί, ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 17 {NEQ} They all ate {NEQ} as much as they wanted , and afterward , the disciples picked up twelve baskets of leftovers !
Luke.18:31 31παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 31 {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus said {NEQ} {RPT} , Listen , we’re going up to Jerusalem , where all the predictions of the prophets concerning the Son of {NEQ} Man {NEQ} will come true .
Luke.22:3 3εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα, 3 Then Satan entered into {RPT} Judas Iscariot , who was one of the twelve disciples ,
Luke.22:30 30ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων, τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. 30 to eat and drink at my {NEQ} table in my {NEQ} Kingdom . And you will sit on thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Luke.22:47 47ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς. καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 47 But even as Jesus said this , a crowd approached , {NEQ} led by Judas {RPT} , one of the twelve disciples . {NEQ} Judas walked over to {NEQ} Jesus to greet him with a kiss .
John.6:13 13συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν. 13 So they picked up the pieces and filled twelve baskets with scraps left by the people who had eaten from the five {NEQ} barley loaves .
John.6:67 67εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 67 Then {NEQ} Jesus turned to the Twelve and asked , Are you also going to leave ?
John.6:70 70ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 70 Then {NEQ} Jesus said {RPT} , {NEQ} I chose the twelve of you , but one is a devil .
John.6:71 71ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν, Σίμωνος Ἰσκαριώτου, οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα. 71 {NEQ} He was speaking of {NEQ} Judas , son of Simon Iscariot , {NEQ} one of the Twelve , who would later betray him .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.20:24 24Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, (ὁ λεγόμενος Δίδυμος), οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. 24 {NEQ} One of the twelve disciples , Thomas ( nicknamed the Twin ) , * was not with the others when Jesus came .
Acts.6:2 2προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν. εἶπαν, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. 2 So the Twelve called a meeting of all the believers . They said , We apostles should spend our time teaching the word of {NEQ} God , not running a food program .
Acts.7:8 8καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς. καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ· καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 8 God also gave Abraham the covenant of circumcision at that time . So when Abraham became the father of {NEQ} Isaac , {NEQ} he circumcised him on the {RPT} eighth day . And the practice was continued when Isaac became the father of {NEQ} Jacob , and when Jacob became the father of the twelve patriarchs of the Israelite nation .
Acts.19:7 7ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. 7 {NEQ} There were about twelve {NEQ} men in all .
Acts.24:11 11δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ. 11 You can quickly discover that I arrived in Jerusalem no more than twelve days ago {RPT} to worship at the Temple .
1Cor.15:5 5καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα. 5 {NEQ} {NEQ} He was seen by Peter * and then by the Twelve .
Jas.1:1 1Ἰάκωβος, θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος· ταῖς δώδεκα φυλαῖς— ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ· χαίρειν. 1:1 This letter is from James , a slave of God and of the Lord Jesus Christ . I am writing to the twelve tribes Jewish believers scattered abroad . Greetings !
Rev.7:5 5ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες 5 from {RPT} Judah 12,000 {RPT} from {RPT} Reuben 12,000 from {RPT} Gad 12,000
Rev.7:6 6ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες 6 from {RPT} Asher 12,000 from {RPT} Naphtali 12,000 from {RPT} Manasseh 12,000
Rev.7:7 7ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες 7 from {RPT} Simeon 12,000 from {RPT} Levi 12,000 from {RPT} Issachar 12,000
Rev.7:8 8ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι 8 from {RPT} Zebulun 12,000 from {RPT} Joseph 12,000 from {RPT} Benjamin 12,000 {RPT}
Rev.12:1 1καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ· γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα· 12:1 Then I witnessed in {NEQ} heaven an event of great significance . I saw a woman clothed with the sun , with the moon beneath her {NEQ} feet , and a crown of twelve stars on her {NEQ} head .
Rev.21:12 12ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα· καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 12 The city wall was broad and high , with twelve gates guarded by twelve angels . And the names of the twelve tribes of Israel {RPT} were written {RPT} {NEQ} {NEQ} on the gates .
Rev.21:14 14καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 14 {NEQ} The wall of the city had twelve foundation stones , and on them were written the {RPT} names of the twelve apostles of the Lamb .
Rev.21:16 16καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος· καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ· ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 16 {NEQ} When he measured it , he found it was a square , {NEQ} as {NEQ} wide as it was {NEQ} long . In fact , {NEQ} its {RPT} length and {RPT} width and {RPT} height were each 1,400 miles . * 
Rev.21:21 21καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται— ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρόν, ὡς ὕαλος διαυγής. 21 {NEQ} The twelve gates were made of {RPT} pearls each {NEQ} gate from {NEQ} a single pearl ! And the main street was pure gold , as clear as glass .
Rev.22:2 2ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς· καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ· καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 2 It flowed down the center of the main street . {NEQ} On each side of the river grew a tree of life , bearing twelve crops of fruit , * with a fresh crop each month {RPT} . {NEQ} The leaves were used for medicine to heal the nations .