The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔξω1 (exo, 1854)

Meanings

[are] outside, out, outside, outward

Greek-English Concordance: 38 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:13 13ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ; ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 13 You are the salt of the earth . But what good is {NEQ} salt if it has lost its flavor ? Can you make it salty again ? {NEQ} {NEQ} It will be thrown out and trampled underfoot as worthless .
Matt.12:46 46ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 46 As Jesus was speaking to the crowd , his {NEQ} {NEQ} mother and {NEQ} brothers stood outside , asking to speak to him .
Matt.12:47 47εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν, ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 47 {NEQ} Someone told Jesus , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to speak to you .  * 
Matt.13:48 48ἣν ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, καὶ καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 48 When the net was full , they dragged it up onto the shore , {NEQ} sat down , and sorted the good fish into crates , but threw the bad ones away .
Matt.26:69 69 δέ, Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ. καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 69 Meanwhile , {NEQ} Peter was sitting outside in the courtyard . A servant girl {NEQ} came over and said to him , {NEQ} You were one of those with Jesus the Galilean .
Matt.26:75 75καί, ἐμνήσθη Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι· Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς. 75 Suddenly , Jesus' words flashed through {NEQ} Peter’s mind : Before the rooster crows , you will deny three times that you even know me . And he went away {RPT} , weeping bitterly .
Mark.1:45 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον. ὥστε, μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν. ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 45 But the man went and spread the word , {NEQ} proclaiming to everyone what had happened . As a result , large crowds soon surrounded Jesus , and he couldn’t publicly enter {RPT} a town anywhere . {NEQ} He had to stay out in the secluded places , but people from everywhere kept coming to him .
Mark.3:31 31καὶ ἔρχονται μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 31 Then Jesus' {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} came to see him . {NEQ} They stood outside and sent word for him to come out and talk with them {RPT} .
Mark.3:32 32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 32 {NEQ} There was a crowd sitting around Jesus , and someone said {RPT} , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers  *  are outside asking for you .
Mark.11:4 4καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν, ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου. 4 {NEQ} The two disciples left and found the colt standing in the street , tied outside {NEQ} the front door .
Mark.14:68 68 δὲ ἠρνήσατο. λέγων, Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον. καί, ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 68 But Peter denied it . I don’t know {RPT} {RPT} what you’re talking about , he said , and he went out {RPT} into the entryway . Just then , a rooster crowed .  * 
Luke.1:10 10καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ, προσευχόμενον ἔξω, τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 10 While the incense was being burned , {NEQ} a great crowd stood outside , praying .
Luke.8:20 20ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε. 20 {NEQ} Someone told Jesus , Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to see you .
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.14:35 35οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 35 Flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile . It is thrown away . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Luke.22:62 62καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς. 62 And Peter left {RPT} the courtyard , weeping bitterly .
John.6:37 37πᾶν δίδωσίν μοι πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 37 However , those the Father has given me will come to me , and I will never reject them .
John.9:34 34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος· καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 34 You were born a total sinner ! they answered {RPT} . {NEQ} Are you trying to teach us ? And they threw him out of the synagogue {RPT} .
John.9:35 35ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 35 When Jesus heard {NEQ} what had happened {RPT} , {NEQ} he found the man and asked , Do you believe in the Son of {NEQ} Man ?  * 
John.11:43 43καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 43 Then Jesus shouted , Lazarus , come out !
John.12:31 31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, ἐκβληθήσεται ἔξω· 31 The time for judging this {NEQ} world has come , when Satan , the ruler of this {NEQ} world , will be cast out {RPT} .
John.15:6 6ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοὶ ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη. καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 6 Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers . {NEQ} Such branches are gathered into a pile {NEQ} to be burned .
John.18:16 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 16 {NEQ} {NEQ} Peter had to stay outside the gate . Then the disciple {RPT} {RPT} who knew the high priest {NEQ} {NEQ} spoke to the woman watching at the gate , and she let {NEQ} Peter in .
John.18:29 29ἐξῆλθεν οὖν Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 29 So {NEQ} Pilate , the governor , went out {RPT} to them and asked , What is your charge against this {NEQ} man ?
John.19:4 4καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Ίδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 4 {NEQ} Pilate {NEQ} went outside {RPT} again and said to the people , I am going to bring him out to you now , but understand clearly that I find him not guilty .
John.19:5 5ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδού, ἄνθρωπος. 5 Then {NEQ} Jesus came out {RPT} wearing the crown of thorns and the purple robe . And Pilate said {RPT} , Look , here is the man !
John.19:13 13 οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν. καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον (Ἑβραϊστί, δὲ Γαββαθά). 13 {NEQ} When they said {NEQ} this , {NEQ} Pilate brought {NEQ} Jesus out to them again . Then Pilate sat down on the judgment seat on the platform that is called the Stone Pavement ( in Hebrew , {NEQ} Gabbatha ) .
John.20:11 11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα, ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον. 11 Mary {NEQ} was standing outside the tomb crying , and as she wept , she stooped and looked in .
Acts.5:34 34ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ, Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι. 34 But one member , a Pharisee named Gamaliel , who was an expert in religious law and respected by all the people , stood up and ordered that the men be sent outside the council chamber for a while .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.16:30 30καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 30 Then he brought them out and asked , Sirs , what must I do to be saved ?
Acts.26:11 11καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν· περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 11 {NEQ} Many times I had them punished in the synagogues to get them to curse Jesus .  *  {NEQ} I was so violently opposed to them that I even chased them down in foreign {NEQ} cities .
2Cor.4:16 16διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν· ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 16 That is why we never give up . Though our bodies are dying , our {NEQ} spirits are  *  being renewed every day .
1Jn.4:18 18φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον· ὅτι φόβος κόλασιν ἔχει, δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 18 Such love has no fear , because perfect {NEQ} love expels all {NEQ} fear . If we are {NEQ} afraid , {NEQ} it is for {NEQ} fear of punishment , and this shows that we have not fully experienced his perfect {NEQ} {NEQ} love .
Rev.3:12 12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου— τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου· καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 12 All who are victorious will become {RPT} pillars in the Temple of my {NEQ} God , and they will never have to leave {RPT} it . And I will write on them the name of my {NEQ} God , and they will be citizens in the city of my {NEQ} God the new Jerusalem that comes down from {NEQ} heaven from my {NEQ} God . And I will also write on them my {RPT} new {RPT} name .
Rev.22:15 15ἔξω οἱ κύνες— καὶ οἱ φάρμακοι, καὶ οἱ πόρνοι, καὶ οἱ φονεῖς, καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 15 Outside the city are the dogs {NEQ} the sorcerers , {NEQ} the sexually immoral , {NEQ} the murderers , {NEQ} the idol worshipers , and all who love {NEQ} to live a lie .