The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔμπροσθεν2 (emprosthen, 1715A)

Meanings

before, in front of

Greek-English Concordance: 44 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:16 16οὕτως, λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 16 In the same way , let your {NEQ} good deeds shine out for all to see {RPT} , so that everyone will praise your {NEQ} {RPT} heavenly {NEQ} Father .
Matt.5:24 24ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου. καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 24 leave your {NEQ} sacrifice there at the altar . Go and be reconciled to that {NEQ} person . Then come and offer your {NEQ} sacrifice to God .
Matt.6:1 1προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς, εἰ δὲ μή γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 6:1 {NEQ} Watch out ! Don’t do your {NEQ} good deeds publicly , to be admired by others , for you will lose the reward from your {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.6:2 2ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου— ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν— ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 2 When {NEQ} you give to someone in need , don’t do as the hypocrites do blowing trumpets {RPT} in the synagogues and {RPT} {RPT} streets to call attention to their acts of charity ! I tell you the truth , they have received all the reward they will ever get .
Matt.7:6 6μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων· μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 6 Don’t waste {NEQ} what is holy {NEQ} on people who are unholy . * Don’t throw your {NEQ} pearls to {NEQ} pigs ! {NEQ} They will trample the pearls {RPT} , then turn and attack you .
Matt.10:32 32πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 32 {NEQ} Everyone who acknowledges me publicly here on earth , I will also acknowledge {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.10:33 33ὅστις δὲ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 33 But everyone who denies me here on earth , I will also deny {RPT} before my {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.11:10 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Matt.11:26 26ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 26 Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way !
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.23:13 13οὐαὶ δὲ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδέ, τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 13 {NEQ} What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you shut the door of the Kingdom of {NEQ} Heaven in {NEQ} people’s faces . {NEQ} You won’t go in yourselves , and you don’t let others enter either . * 
Matt.25:32 32καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων. 32 {NEQ} All the nations * will be gathered in his presence , and he will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats .
Matt.26:70 70 δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων. λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 70 But Peter denied it in front of everyone . I don’t know what you’re talking about , he said .
Matt.27:11 11 δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ἡγεμὼν λέγων, Σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ Ἰησοῦς ἔφη, Σὺ λέγεις. 11 Now {NEQ} Jesus was standing before Pilate , the Roman governor . Are you the king of the Jews ? {NEQ} the governor asked him . {NEQ} {NEQ} Jesus replied , You have said it .
Matt.27:29 29καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ· καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες, Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων. 29 {NEQ} They wove thorn branches into a crown and put it on his {NEQ} head , and they placed a reed stick in his {NEQ} right hand as a scepter . Then they knelt before him in mockery and taunted {RPT} , Hail ! King of the Jews !
Mark.2:12 12καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον, ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι, Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 12 And the man jumped up , {NEQ} {NEQ} grabbed his mat , and walked out through the stunned onlookers . {NEQ} They were all amazed and praised {NEQ} God , exclaiming , We’ve never seen anything like this before !
Mark.9:2 2καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καί, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 2 Six days {NEQ} later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John , and led them up a high mountain to be alone . As the men watched , Jesus' appearance was transformed ,
Luke.5:19 19καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον· ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων. καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ, εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 19 but they couldn’t reach {RPT} him because of the crowd . So they went up to the roof and took off some tiles . Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd , right in front of {NEQ} Jesus .
Luke.7:27 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 27 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.12:8 8λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 8 {NEQ} I tell you the truth , everyone who acknowledges {RPT} me publicly here on earth , the Son of {NEQ} Man * will also acknowledge {RPT} {RPT} in the presence of {NEQ} God’s {NEQ} angels .
Luke.14:2 2καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 2 There was a man there whose arms and legs were swollen {RPT} . * 
Luke.19:27 27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς— ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 27 And as for these {NEQ} enemies of mine who didn’t want me to be their king bring them in and execute them right here in front of me .
Luke.21:36 36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ· δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 36 {NEQ} Keep alert at all times . And pray that you might be strong enough to escape these {NEQ} coming horrors and stand before the Son of {NEQ} Man .
John.1:15 15Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 15 John testified about him when he shouted to the crowds , This is the one I was talking about when I said , Someone is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.1:30 30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 30 He is the one I was talking about when I said , A man is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.3:28 28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον ἐγώ, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ Χριστός· ἀλλ᾽ ὅτι, Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 28 You yourselves know how plainly {RPT} {NEQ} I told you , I am not the Messiah . I am only {NEQ} here to prepare the way for him .
John.10:4 4ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 4 After he has gathered his own flock , he walks ahead of them , and they follow him because they know his {NEQ} voice .
John.12:37 37τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 37 But despite all the miraculous signs Jesus had done {RPT} , most of the people still did not believe in him .
Acts.10:4 4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος. εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} Cornelius stared at him {NEQ} in terror . What is it , sir ? he asked the angel . And the angel replied {RPT} , Your {NEQ} prayers and {NEQ} gifts to the poor {RPT} have been received by {NEQ} God as an offering !
Acts.18:17 17ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην, τὸν ἀρχισυνάγωγον, ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 17 The crowd * then grabbed Sosthenes , the leader of the synagogue , and beat him right there in the courtroom . But {NEQ} Gallio paid no attention .
2Cor.5:10 10τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ· ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 10 For we must {NEQ} all stand before {RPT} Christ to be judged . {NEQ} We will each receive whatever we deserve for the {RPT} good or evil {NEQ} {RPT} we have done in this earthly body .
Gal.2:14 14ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σύ, Ἰουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; 14 When I saw that they were not following the truth of the gospel message , I said to {NEQ} Peter in front of all the others , Since you , a Jew by birth , {NEQ} have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile , why are you now trying to make these Gentiles follow the Jewish traditions ?
1Thes.1:3 3μνημονεύοντες, ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 3 As we pray to our {NEQ} God and Father about you , we think of your {NEQ} faithful {NEQ} work , {NEQ} your {NEQ} loving {NEQ} deeds , and the enduring {NEQ} hope you have because of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
1Thes.2:19 19τίς γάρ, ἡμῶν ἐλπὶς χαρά, στέφανος καυχήσεως (ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς;) ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 19 After all , what gives us hope and joy , and what will be our proud reward and crown as we stand before our {NEQ} Lord Jesus when he {NEQ} returns ? {NEQ} {NEQ} It is you !
1Thes.3:9 9τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν· ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν· 9 How we thank {NEQ} God for you ! Because of you we have great {NEQ} joy {RPT} as we enter {NEQ} God’s presence .
1Thes.3:13 13εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας, ἀμέμπτους, ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. ἀμήν. 13 May he , as a result , make your {NEQ} hearts strong , blameless , and holy as you stand before {NEQ} God our {NEQ} Father when our {NEQ} Lord Jesus comes again with all his {NEQ} holy people . Amen .
1Jn.3:19 19ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν. 19 Our actions will show that we belong to the truth , so we will be confident when we stand before God .
Rev.19:10 10καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 10 Then I fell down at his {NEQ} feet to worship him , but he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {RPT} brothers and sisters * who testify about their faith in Jesus . Worship only {NEQ} God . For the essence of {NEQ} prophecy is to give a clear witness for Jesus . * 
Rev.22:8 8κἀγώ, Ἰωάννης, ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 8 I , John , am the one who heard and saw all these things . And when I heard and saw them , I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me .