The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔθνος (ethnos, 1484)

Meanings

[a] nation, [the] Gentiles, [the] nations, [to the] Gentiles, Gentiles, nation, nations, of (for) [the] Gentiles, of [the] Gentiles, of Gentiles, people, to [a] nation, to [the] Gentiles [that], to Gentiles, to nation

Greek-English Concordance: 163 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:15 15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 15 In the land of Zebulun and {RPT} of Naphtali , beside the sea , beyond the Jordan River , in Galilee {NEQ} where so many Gentiles live ,
Matt.6:32 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 32 {NEQ} {RPT} These things dominate the thoughts of {NEQ} unbelievers , but your {RPT} heavenly {RPT} Father already knows {RPT} all {NEQ} your needs .
Matt.10:5 5τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, 5 {NEQ} Jesus sent out the {NEQ} twelve apostles with these instructions {RPT} : Don’t go to the Gentiles {RPT} {RPT} or {RPT} {NEQ} the Samaritans ,
Matt.10:18 18καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 18 {NEQ} You will stand trial before governors {NEQ} and kings because you are my followers . But this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me . * 
Matt.12:18 18Ἰδοὺ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα· ἀγαπητός μου, ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 18 Look at my {NEQ} Servant , whom I have chosen . He is my {NEQ} Beloved , who pleases me . I will put my {NEQ} Spirit upon him , and he will proclaim justice to the nations .
Matt.12:21 21καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 21 And his {NEQ} name will be the hope of all the world . * 
Matt.20:19 19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι, καὶ μαστιγῶσαι, καὶ σταυρῶσαι· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 19 Then they will hand him over to the Romans * to be mocked , {NEQ} flogged with a whip , and crucified . But on the third day he will be raised from the dead .
Matt.20:25 25 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 25 But {NEQ} Jesus called them together and said , You know that the rulers in this world lord it over their people , and officials flaunt their authority over those under them .
Matt.21:43 43διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 43 {NEQ} {NEQ} I tell you , {NEQ} the Kingdom of {NEQ} God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit .
Matt.24:7 7ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 7 {NEQ} Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom . {NEQ} There will be famines and earthquakes in many parts of the world .
Matt.24:9 9τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 9 Then you will be arrested , persecuted , and killed {RPT} . {NEQ} You will be hated all over the world because you are my followers . * 
Matt.24:14 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 14 And {RPT} the Good News about the Kingdom will be preached throughout the whole world , so that all {NEQ} nations * will hear it ; and then the end will come .
Matt.25:32 32καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων. 32 {NEQ} All the nations * will be gathered in his presence , and he will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goats .
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Mark.10:33 33ὅτι, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν. καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν. 33 Listen , he said , we’re going up to Jerusalem , {NEQ} where the Son of {NEQ} Man * will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law . {NEQ} They will sentence him to die and hand him over to the Romans . * 
Mark.10:42 42καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 42 So {NEQ} Jesus called them together and said {RPT} , You know that the rulers in this world lord it over their people , and {RPT} officials flaunt their authority over those under them .
Mark.11:17 17καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι, οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν. 17 {NEQ} He said to them , {NEQ} The Scriptures declare , My {NEQ} Temple will be called a house of prayer for all {NEQ} nations , but you have turned it into a den of thieves . * 
Mark.13:8 8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 8 {NEQ} Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom . There will be earthquakes in many parts of the world , as well as famines . But this is only the first of the birth pains , with more to come .
Mark.13:10 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 10 For the Good News must first be preached to all {NEQ} nations . * 
Luke.2:32 32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 32 He is a light to reveal God to the nations , and he is the glory of your people Israel !
Luke.7:5 5ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. 5 for he loves the Jewish people {RPT} and even built a synagogue {RPT} for us .
Luke.12:30 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 30 {NEQ} These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world , but your {NEQ} Father already knows {NEQ} your needs {RPT} .
Luke.18:32 32παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται. 32 {NEQ} He will be handed over to the Romans , * and he will be mocked , {NEQ} treated shamefully , and spit upon .
Luke.21:10 10τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν· 10 Then he added {RPT} , Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom .
Luke.21:24 24καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα. καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν. 24 {NEQ} They will be killed by the sword or sent away as captives to all the nations of the world . And Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the period of the Gentiles comes to an end .
Luke.21:25 25καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ, καὶ σελήνῃ, καὶ ἄστροις· καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν, ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου. 25 And there will be strange signs in the sun , {NEQ} moon , and stars . And here on {NEQ} earth the nations will be in turmoil , perplexed by the roaring seas and strange tides .
Luke.22:25 25 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν, εὐεργέται καλοῦνται. 25 Jesus {NEQ} told them , In this world the kings and {RPT} great men {RPT} lord it over their people , yet they are called friends of the people .
Luke.23:2 2ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστόν, βασιλέα εἶναι. 2 {NEQ} They began to state their case {RPT} : This man {NEQ} has been leading our people astray {NEQ} by telling them not to pay their taxes to the Roman government and by claiming he is the Messiah , a king .
Luke.24:47 47καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ— μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη— ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· 47 It was also written that this message would be proclaimed in the authority of his {NEQ} name to all the nations , * beginning in Jerusalem : There is forgiveness of sins for all who repent .
John.11:48 48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν. καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 48 If we allow him to go on like this , soon everyone will believe in him . Then the Roman army will come and destroy both our Temple * and our {NEQ} nation .
John.11:50 50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 50 You don’t realize that it’s better for you that one man should die for the people than for the whole nation to be destroyed .
John.11:51 51τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν· ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. 51 {NEQ} He did not say this on his own ; {NEQ} as high priest at that {NEQ} time he was led to prophesy that Jesus would die for the entire nation .
John.11:52 52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 52 And not only for that nation , but to bring together and unite all the children of {NEQ} God {NEQ} scattered around the world .
John.18:35 35ἀπεκρίθη Πειλᾶτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας; 35 {NEQ} Am I a Jew ? {NEQ} Pilate retorted . {RPT} Your own {RPT} people and their leading priests brought you to me for trial . Why ? What have you done ?
Acts.2:5 5ἦσαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 5 At that time there were devout Jews from every nation living in Jerusalem .
Acts.4:25 25 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυείδ, παιδός σου, εἰπών, Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 25 you spoke long ago by the Holy Spirit {NEQ} through our {NEQ} ancestor David , your servant , saying , Why were the nations so angry ? {NEQ} Why did they waste their time with futile plans ?
Acts.4:27 27συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν τῇ πόλει ταύτῃ— ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου, Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας— Ἡρῴδης τε, καὶ Πόντιος Πειλᾶτος, σὺν ἔθνεσιν, καὶ λαοῖς Ἰσραήλ· 27 In fact , this has happened here in this very {NEQ} city ! For Herod Antipas , {NEQ} Pontius Pilate the governor , {RPT} the Gentiles , and the people of Israel were all united against Jesus , your {NEQ} holy servant , whom you anointed .
Acts.7:7 7καὶ τὸ ἔθνος ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, θεὸς εἶπεν, Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 7 But I will punish the nation that enslaves them , {NEQ} God said , and in the end they will come out and worship me here in this {NEQ} place . * 
Acts.7:45 45ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν, μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυείδ· 45 Years later {NEQ} , when Joshua led our {NEQ} ancestors in battle against the nations that {NEQ} God drove out of this land {RPT} , the Tabernacle was taken with them into their new territory {RPT} . And it stayed there until the time of King David .
Acts.8:9 9ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων, καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν· 9 {NEQ} A man named Simon had been a sorcerer there for many years , {NEQ} amazing the people of {NEQ} Samaria and claiming to be someone great .
Acts.9:15 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ, 15 But the Lord said {NEQ} {RPT} , Go , for Saul is my chosen instrument to take my {NEQ} message to the Gentiles {RPT} and to kings , as well as to the people of Israel .
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.10:35 35ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν. 35 {NEQ} In every nation he accepts those who fear him and do what is right .
Acts.10:45 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἳ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καί, ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται· 45 {NEQ} The Jewish believers * who came with {NEQ} Peter were amazed that the gift of the {RPT} Holy Spirit had been poured out on the Gentiles , too .
Acts.11:1 1ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 11:1 Soon the news reached the apostles and other believers {RPT} * in {NEQ} Judea that {NEQ} the Gentiles had received the word of {NEQ} God .
Acts.11:18 18ἀκούσαντες δὲ ταῦτα, ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεόν. λέγοντες, ̓Άρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν. 18 {NEQ} When the others heard this , they stopped objecting and began praising {NEQ} God . They said , We can see that {NEQ} God has also given the Gentiles the privilege of {NEQ} repenting of their sins and receiving eternal life .
Acts.13:19 19καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν· 19 Then he destroyed seven nations in Canaan and gave their {NEQ} land to Israel as an inheritance .
Acts.13:46 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 46 Then {NEQ} Paul and {NEQ} Barnabas spoke out boldly and declared , It was necessary that we first preach the word of {NEQ} God to you Jews . But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal {NEQ} life , {NEQ} we will offer it to the Gentiles .
Acts.13:47 47οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 47 For the Lord gave us this command when he said , I have made you a light to the Gentiles , to bring salvation to {RPT} the farthest corners of the earth . * 
Acts.13:48 48ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη, ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου· καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 48 {NEQ} When the Gentiles heard this , they were very glad and thanked the Lord for his message ; and all who were chosen for eternal life became believers .
Acts.14:2 2οἱ δέ, ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 2 Some of the Jews , however , spurned God’s message and poisoned the minds of the Gentiles against Paul and Barnabas .
Acts.14:5 5ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων, σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς. 5 Then a mob {NEQ} of {NEQ} Gentiles and Jews , along with their {NEQ} leaders , decided to attack and stone them .
Acts.14:16 16ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 16 {RPT} In the past he permitted all the nations to go their own {NEQ} ways ,
Acts.14:27 27παραγενόμενοι δέ, καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν θεὸς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 27 {NEQ} Upon arriving in Antioch , {NEQ} they called the church together and reported everything {NEQ} God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles , too .
Acts.15:3 3οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν· ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν— καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην— πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 3 {NEQ} The church {NEQ} sent the delegates to Jerusalem , and they stopped along the way in {NEQ} {NEQ} Phoenicia and Samaria to visit the believers . They told them {NEQ} {NEQ} much to everyone’s joy that the Gentiles , too , were being {NEQ} converted .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.15:12 12ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι᾽ αὐτῶν. 12 {NEQ} Everyone listened quietly as Barnabas and Paul told about the miraculous signs and wonders {NEQ} God had done through them among the Gentiles .
Acts.15:14 14Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 14 Peter * has told you about the time {NEQ} God first visited the Gentiles to take from them a people {NEQ} for himself .
Acts.15:17 17ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη— ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς· λέγει κύριος— 17 so that the rest of {NEQ} humanity might seek the LORD , including the Gentiles all {RPT} those I have called {RPT} to be mine {RPT} . The LORD has spoken
Acts.15:19 19διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν· 19 And so my judgment is that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to {RPT} {NEQ} God .
Acts.15:23 23γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν· Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοί· τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν, καὶ Συρίαν, καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν. χαίρειν. 23 This is the letter they took with them : This letter is from the apostles and {RPT} elders , your brothers in Jerusalem . It is written to {RPT} {NEQ} the Gentile believers {RPT} in {NEQ} Antioch , {NEQ} Syria , and Cilicia . Greetings !
Acts.17:26 26ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς· ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς, καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν· 26 {NEQ} From one man * he created all the nations throughout the whole earth . He decided beforehand when they should rise and fall , and he determined their {NEQ} boundaries .
Acts.18:6 6ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν— καθαρὸς ἐγώ. ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 6 But when they opposed and insulted him , Paul shook the dust from his clothes and said {NEQ} {RPT} , Your {NEQ} blood is upon your own {NEQ} heads I am innocent . From now on I will go preach to the Gentiles .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.21:19 19καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 19 {NEQ} After greeting them , Paul gave a detailed account of the things {NEQ} God had accomplished among the Gentiles through his {NEQ} ministry .
Acts.21:21 21κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων· μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 21 But the Jewish believers here in Jerusalem have been told that you {RPT} are teaching all the Jews who live among the Gentiles to turn their backs on {RPT} the laws of Moses . They’ve heard that you teach them not to circumcise their children or follow other Jewish customs .
Acts.21:25 25περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν, ἡμεῖς ἀπεστείλαμεν· κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον, καὶ αἷμα, καὶ πνικτόν, καὶ πορνείαν. 25   As for the Gentile believers , they should do what we already told them in a letter : They should abstain from eating {NEQ} {NEQ} food offered to idols , from consuming {NEQ} blood or the meat of strangled animals , and from sexual immorality .
Acts.22:21 21καὶ εἶπεν πρός με, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 21 But the Lord said to me , Go , for I will send you far away to the Gentiles !
Acts.24:2 2κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας· 2   {NEQ} When Paul was called in , {NEQ} Tertullus presented the charges against Paul in the following address to the governor : You have provided a long period of peace for us Jews and with foresight have enacted reforms {NEQ} {RPT} for us .
Acts.24:10 10ἀπεκρίθη τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος. λέγειν, Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ, ἐπιστάμενος, εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι· 10 The governor then motioned for {NEQ} {RPT} Paul to speak . Paul said , I know , sir , that you have been a judge of {NEQ} Jewish affairs for many years , so I gladly present my defense before you .
Acts.24:17 17δι᾽ ἐτῶν δὲ πλειόνων, ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς. 17 {NEQ} After several years away , I returned to Jerusalem with money to aid my people and to offer sacrifices to God .
Acts.26:4 4τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι· 4 As the Jewish leaders are well aware , I {RPT} was given a thorough Jewish training from my {RPT} earliest childhood among my own people and in Jerusalem .
Acts.26:17 17ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν· εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε, 17 And I will rescue you from both your own people and {RPT} the Gentiles . Yes , I am sending you to the Gentiles
Acts.26:20 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε, καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν— ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 20 {NEQ} I preached first to those in Damascus {NEQ} , then in Jerusalem and throughout all {NEQ} Judea , and also to the Gentiles , that all must repent of their sins and turn to {NEQ} God and {NEQ} prove they have changed by the good things they do .
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Acts.28:19 19ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. 19 But when the Jewish leaders protested the decision , I felt it necessary to appeal to Caesar , even though I had no desire to press charges against my {NEQ} own people .
Acts.28:28 28γνωστὸν οὖν ὑμῖν ἔστω ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 28 So I want you to know that this {NEQ} salvation from {NEQ} God has also been offered to the Gentiles , and they will accept it . * 
Rom.1:5 5δι᾽ οὗ, ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολήν, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ· 5 Through Christ , God has given us the privilege and authority * as apostles to tell {NEQ} Gentiles everywhere what God has done for them , so that they will believe and obey him , bringing glory to his {NEQ} name .
Rom.1:13 13οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο· ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 13 I want {NEQ} you to know , dear brothers and sisters , * that I planned many times to visit you , but I was prevented until now . {NEQ} I want to work among you {NEQ} and see {NEQ} spiritual fruit , just as I have seen among {NEQ} other Gentiles .
Rom.2:14 14ὅταν γὰρ ἔθνη, τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος. 14 Even Gentiles , who do not have God’s written law , show that {NEQ} they know his law when they instinctively obey it , even without having heard it .
Rom.2:24 24Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται. 24 {NEQ} No wonder the Scriptures say , The Gentiles blaspheme the name of {NEQ} God because of you . * 
Rom.3:29 29ἤ, Ἰουδαίων θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν· 29 After all , is God the God of the Jews only ? Isn’t he also the God of the Gentiles ? Of course he is {RPT} {RPT} .
Rom.4:17 17καθὼς γέγραπται ὅτι, Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα· 17 That is what the Scriptures mean when God told him , I have made you the father of many nations . * This happened because Abraham believed in {NEQ} {RPT} the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing .
Rom.4:18 18ὃς παρ᾽ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι— ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν· κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου· 18 Even when there was no reason for hope , Abraham kept hoping believing that he would become the father of many nations . For God had said to him , That’s how many descendants you will have ! * 
Rom.9:24 24οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς, οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν. 24 And we are among those whom he selected , both from the Jews and from the Gentiles .
Rom.9:30 30τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην· δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως· 30 What {NEQ} does all this mean ? {NEQ} Even though the Gentiles {NEQ} were not trying to follow God’s standards , they were made right with God . And it was by {NEQ} faith that this took place .
Rom.10:19 19ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωυσῆς, λέγει, Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 19 But I ask , {NEQ} {NEQ} did the people of Israel really understand ? Yes , they did , for even in the time of Moses , God said , I will rouse your jealousy through people who are not even a nation . I will provoke your anger through the foolish Gentiles . * 
Rom.11:11 11λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι, σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν· εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 11 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Did God’s people stumble and {NEQ} fall beyond recovery ? Of course not ! {NEQ} They were disobedient , so God made {NEQ} salvation available to the Gentiles . But he wanted his own people to become jealous and claim it for themselves .
Rom.11:12 12εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. 12 Now if the Gentiles were enriched because the people of Israel turned down God’s offer of salvation {RPT} , think how much greater a blessing the world will share when they finally accept it .
Rom.11:13 13ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος· τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 13 {NEQ} I am saying all this especially for you {NEQ} Gentiles . God has appointed me as the apostle to the Gentiles . I stress this ,
Rom.11:25 25οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι· ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 25 {NEQ} I want you to understand this {NEQ} mystery , dear brothers and sisters , * so that you will not feel proud about yourselves . {NEQ} Some of the people of Israel have hard hearts , but this will last only until the full number of {NEQ} Gentiles comes to Christ .
Rom.15:9 9τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται· Διὰ τοῦτο, ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι· καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 9 He also came so that the Gentiles might give glory to {NEQ} God for his mercies to them . That is what the psalmist meant when he wrote : For this , I will praise you among the Gentiles ; {NEQ} I will sing praises to your {NEQ} name . * 
Rom.15:10 10καὶ πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 10 And in another place it is written , Rejoice with his {NEQ} people , you Gentiles . * 
Rom.15:11 11καὶ πάλιν, Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, τὸν κύριον· καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 11 And yet again , Praise the LORD , all you Gentiles . {NEQ} Praise him , all you people of the earth . * 
Rom.15:12 12καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει, ̓Έσται ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 12 And in another place Isaiah said , The heir to David’s throne * will come , and he will rule over the Gentiles . They will place their hope on him . * 
Rom.15:16 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη· ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 {NEQ} {NEQ} I am a special messenger from Christ Jesus to you Gentiles . I bring you the Good News {NEQ} {RPT} so that I might present you as an acceptable offering to God , made holy by the Holy Spirit .
Rom.15:18 18οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ· 18 Yet I dare not boast about anything except what Christ has done through me , bringing the Gentiles to God by my message and by the way I worked among them .
Rom.15:27 27ηὐδόκησαν γὰρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 27 {NEQ} {NEQ} They were glad to do this because they feel they owe a real debt to them . Since {NEQ} the Gentiles {RPT} received the spiritual blessings of the Good News from the believers in Jerusalem , {NEQ} they feel the least they can do in return is to help them financially .
Rom.16:4 4οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν· οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν· 4 In fact , they once risked their lives for me . I am thankful to them , and so are all the {NEQ} Gentile churches .
Rom.16:26 26φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος. 26 But now as {NEQ} the prophets * foretold and as the eternal God has commanded , this message is made known to all {NEQ} Gentiles everywhere , so that they too might believe and obey him .
1Cor.1:23 23ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ἔθνεσιν δὲ μωρίαν· 23 So when we preach that Christ was crucified , the Jews {NEQ} are offended and the Gentiles say it’s all nonsense .
1Cor.5:1 1ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία— καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 5:1 I can hardly believe the report about the sexual immorality going on among you {NEQ} something that even {NEQ} pagans don’t do . I am told that a man in your church is living in sin with his stepmother . * 
1Cor.12:2 2οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. 2 You know that when you were still pagans , you were led astray and swept along in worshiping {RPT} speechless {RPT} idols .
2Cor.11:26 26ὁδοιπορίαις πολλάκις· κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν· κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν· κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ· κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· 26 I have traveled on many long journeys . I have faced danger from rivers and {RPT} from robbers . I have faced danger from my own people , the Jews , as well as from the Gentiles . I have faced danger in the cities , {RPT} in the deserts , {RPT} and on the seas . And I have faced danger from men who claim to be believers but are not . * 
Gal.1:16 16ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. εὐθέως, οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι· 16 to reveal his {NEQ} Son to me * so that I would proclaim the Good News about Jesus to the Gentiles . When this happened , I did not rush out to consult with any human being . * 
Gal.2:2 2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν. καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν· μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον. 2 {NEQ} I went there because God revealed to me that I should go . While I was there I met privately {NEQ} with those considered to be leaders of the church and shared with them the message {RPT} I had been preaching to the Gentiles . I wanted to make sure that we were in agreement , for fear that all my efforts had been wasted and I was running the race for nothing .
Gal.2:8 8 γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη· 8 For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also worked through me as the apostle to the Gentiles .
Gal.2:9 9καί, γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος, καὶ Κηφᾶς, καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας· ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν· 9 In fact , James , {NEQ} Peter , * and John , who were known as pillars of the church , recognized the gift {RPT} God had given me , and they accepted Barnabas and me as their co-workers . {NEQ} They encouraged us to keep preaching to the Gentiles , while they continued their work with the Jews .
Gal.2:12 12πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δέ, ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν· φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 12 When he first arrived , {NEQ} he ate with the Gentile Christians , who were not circumcised . But afterward , when some friends of James came , Peter wouldn’t eat with the Gentiles anymore . He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision .
Gal.2:14 14ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σύ, Ἰουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; 14 When I saw that they were not following the truth of the gospel message , I said to {NEQ} Peter in front of all the others , Since you , a Jew by birth , {NEQ} have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile , why are you now trying to make these Gentiles follow the Jewish traditions ?
Gal.2:15 15ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι, καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί· 15 You and I are Jews by birth , {NEQ} not sinners like the Gentiles .
Gal.3:8 8προϊδοῦσα, δέ, γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη θεός· προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι, Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 8 What’s more , the Scriptures looked forward to this time when {NEQ} God would declare the Gentiles to be righteous because of their faith . God proclaimed this good news to {NEQ} Abraham long ago when he said , All {NEQ} nations will be blessed through you . * 
Gal.3:14 14ἵνα εἰς τὰ ἔθνη εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 14 Through Christ Jesus , {NEQ} God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to {NEQ} Abraham , so that we who are believers might receive the {RPT} promised * Holy Spirit through {NEQ} faith .
Eph.2:11 11διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί· οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς, ἐν σαρκὶ χειροποιήτου· 11 {NEQ} Don’t forget that you {NEQ} Gentiles used to be outsiders . You were called uncircumcised heathens by the Jews , who were proud of their circumcision , even though it affected only their bodies and not their hearts .
Eph.3:1 1τούτου χάριν, ἐγώ, Παῦλος, δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν— 3:1 When I think of all this , I , Paul , a prisoner of {NEQ} Christ Jesus for the benefit of you {NEQ} Gentiles * 
Eph.3:6 6εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα· καὶ σύσσωμα, καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου· 6 And this is God’s plan : {NEQ} Both Gentiles and Jews who believe {NEQ} the Good News share equally in the riches inherited by God’s children . {NEQ} Both are part of the same body , and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus . * 
Eph.3:8 8ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων, ἐδόθη χάρις αὕτη τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ. 8 Though I am the least deserving of all God’s people , he graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in {NEQ} Christ .
Eph.4:17 17τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ· μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν· 17 {NEQ} With the Lord’s authority I say this {NEQ} : Live {NEQ} no longer as the Gentiles do , for they are hopelessly confused .
Col.1:27 27οἷς ἠθέλησεν θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου, ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἐλπὶς τῆς δόξης· 27 For {NEQ} God wanted them to know that the riches and {NEQ} glory of Christ are for you {NEQ} {NEQ} Gentiles , too . And this is the secret : {RPT} {NEQ} Christ lives in you . This gives you {NEQ} assurance {NEQ} of sharing his glory .
1Thes.2:16 16κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν· εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀργὴ εἰς τέλος. 16 as they try to keep us from preaching the Good News of {NEQ} salvation to the Gentiles . By doing this , they continue to pile up their {NEQ} sins . But the anger of God has caught up with them at last .
1Thes.4:5 5μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη, τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν· 5 not in lustful passion like the pagans who do not know {NEQ} God and his ways .
1Tim.2:7 7εἰς ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν λέγω— οὐ ψεύδομαι) διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 7 And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth . I’m not exaggerating just telling the truth .
1Tim.3:16 16καὶ ὁμολογουμένως, μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι· ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν· ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 16 Without question , this is the great mystery of our faith * : Christ * was revealed in a human body and vindicated by the Spirit . * He was seen by angels and announced to the nations . He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory .
2Tim.4:17 17 δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη· καὶ ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 17 But the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the Good News in its entirety for all the Gentiles {NEQ} to hear . And he rescued me from certain death . * 
1Pet.2:9 9ὑμεῖς δέ, γένος ἐκλεκτόν· βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν· ὅπως, τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε, τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 9 But you are not like that , for you are a chosen people . You are royal priests , * a holy nation , God’s very own possession . As a result , you can show others the goodness of God , for he called you out of the darkness into his wonderful {NEQ} light .
1Pet.2:12 12τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν· ἵνα ἐν καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες, δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 12 Be careful to live properly among your {NEQ} unbelieving neighbors . Then even if they accuse you of doing wrong , they will see your {NEQ} honorable behavior , and they will give honor to {NEQ} God when he judges the world . * 
1Pet.4:3 3ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος, τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους— ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 3 {NEQ} You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy their immorality and lust , their feasting and drunkenness and wild parties , and their terrible worship of idols .
Rev.2:26 26καὶ νικῶν, καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. 26 {NEQ} To all who are victorious , {NEQ} who obey me to the very end , To them I will give authority over all the nations .
Rev.5:9 9καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ̓Άξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ. ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους. 9 And they sang a new song with these words : You are worthy to take the scroll and break its seals and open it . For you were slaughtered , and your {NEQ} blood has ransomed people {NEQ} for God from every tribe and language and people and nation .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.10:11 11καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς, καὶ ἔθνεσιν, καὶ γλώσσαις, καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 11 Then I was told , You must prophesy again about many peoples , {NEQ} nations , {NEQ} languages , and kings .
Rev.11:2 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 2 {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} But do not measure {RPT} the {RPT} outer courtyard , for it has been turned over to the nations . {NEQ} They will trample the {RPT} holy city for 42 months .
Rev.11:9 9καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν, καὶ φυλῶν, καὶ γλωσσῶν, καὶ ἐθνῶν, τὸ πτῶμα αὐτῶν, ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ· καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. 9 And for three and a half days , all {NEQ} peoples , {NEQ} tribes , {NEQ} languages , and nations will stare at their {NEQ} bodies . No one will be allowed to bury {NEQ} them .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.12:5 5καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 5 {NEQ} She gave birth to a son who was to rule all {NEQ} nations with an iron rod . And her {NEQ} child was snatched away from the dragon and was caught up to {NEQ} God and to his {NEQ} throne .
Rev.13:7 7καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 7 And the beast was allowed to wage war against {NEQ} God’s holy people and to conquer them . And he was given {RPT} authority to rule over every tribe and people and language and nation .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .
Rev.14:8 8καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν, λέγων, ̓Έπεσεν— ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη— ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 8 Then another angel followed him through the sky , shouting , Babylon is fallen that great city is fallen because she made all the nations of the world drink {NEQ} {NEQ} the wine of her {NEQ} passionate {NEQ} immorality .
Rev.15:3 3καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως, τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεός, παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 3 And they were singing the song of Moses , the servant of {NEQ} God , and the song of the Lamb : Great and marvelous are your {NEQ} works , O Lord {NEQ} God , the Almighty . Just and true are your {NEQ} ways , O {NEQ} King of the nations . * 
Rev.15:4 4τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου, ὅτι μόνος ὅσιος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 4 Who will not fear you , Lord , and glorify your {NEQ} name ? For you alone are holy . {NEQ} All {NEQ} nations will come and worship before you , for your {NEQ} righteous deeds have been revealed .
Rev.16:19 19καὶ ἐγένετο πόλις μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· 19 The {RPT} great city of Babylon split into three sections , and the cities {NEQ} of many nations fell into heaps of rubble . So {NEQ} God remembered all of Babylon’s {RPT} {RPT} sins , and he made her drink the cup that was filled with the wine of his {NEQ} {NEQ} fierce wrath .
Rev.17:15 15καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες οὗ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 15 Then the angel said to me , The waters {RPT} {NEQ} where the prostitute is ruling represent masses of people {NEQ} of every nation and language .
Rev.18:3 3ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν· καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 3 For all the nations have fallen because of the wine of her {NEQ} passionate {NEQ} immorality . {NEQ} The kings of the world have committed adultery with her . Because of her desires for {NEQ} extravagant luxury , {NEQ} the merchants of the world have grown rich .
Rev.18:23 23καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι· καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη· 23 {NEQ} The light of a lamp will never shine in you again . {NEQ} The happy voices of brides and grooms will never be heard in you again . For your {NEQ} merchants were the greatest in the world , and you deceived {RPT} the nations with your {NEQ} sorceries .
Rev.19:15 15καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου, τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ, τοῦ παντοκράτορος. 15   {NEQ} From his {NEQ} mouth came a sharp sword to strike down the nations {RPT} {RPT} . {NEQ} {RPT} He will rule them with an iron rod . {RPT} {NEQ} He will release the fierce {NEQ} wrath {NEQ} of God , the Almighty , {NEQ} like juice flowing from a winepress .
Rev.20:3 3καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 3 {NEQ} The angel threw him into the bottomless pit , which he then shut and locked so Satan could not deceive the nations anymore until the thousand years were finished . Afterward he must be released for a little while .
Rev.20:8 8καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς— τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ.— συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον— ὧν, ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης. 8 {NEQ} He will go out to deceive the nations called {NEQ} Gog and Magog {RPT} in every corner of the earth . He will gather them together for {NEQ} battle a mighty army , {RPT} as numberless as {NEQ} sand along the seashore .
Rev.21:24 24καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν· 24 {NEQ} The nations will walk in its {NEQ} light , and the kings of the world will enter the city in all their {NEQ} glory .
Rev.21:26 26καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 26 And all the nations will bring their glory and {RPT} honor into the city .
Rev.22:2 2ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς· καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ· καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 2 It flowed down the center of the main street . {NEQ} On each side of the river grew a tree of life , bearing twelve crops of fruit , * with a fresh crop each month {RPT} . {NEQ} The leaves were used for medicine to heal the nations .