The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔργον (ergon, 2041)

Meanings

[a] work, [the] work, [the] works, deed, deeds, in deed, matter, of [the] work, of labor, of works, work, work of, works

Greek-English Concordance: 171 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:16 16οὕτως, λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 16 In the same way , let your {NEQ} good deeds shine out for all to see {RPT} , so that everyone will praise your {NEQ} {RPT} heavenly {NEQ} Father .
Matt.11:2 2 δὲ Ἰωάνης ἀκούσας, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ· πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 {NEQ} {NEQ} John the Baptist , who was in {NEQ} prison , heard about all the things the Messiah was doing . So he sent his {NEQ} disciples to ask Jesus ,
Matt.11:19 19ἦλθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 19 The Son of {NEQ} Man , * on the other hand , feasts and drinks , and you say , {NEQ} He’s a glutton and a drunkard , and a friend of tax collectors and other sinners ! But {NEQ} wisdom is shown to be right by its {NEQ} results .
Matt.23:3 3πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε. λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 3 So practice and obey whatever they tell you , but don’t follow their example . For they don’t practice {NEQ} what they teach .
Matt.23:5 5πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα. 5 {NEQ} Everything {RPT} they do is for show . {NEQ} On their arms they wear extra wide {NEQ} prayer boxes with Scripture verses inside , and they wear robes with extra long {NEQ} tassels . * 
Matt.26:10 10γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ; 10 But {NEQ} Jesus , aware of this , replied {RPT} , Why criticize this woman for doing such a good thing to me ?
Mark.13:34 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 34 The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip . When he left {NEQ} home {RPT} , {NEQ} he gave each of his {NEQ} slaves {NEQ} instructions about the work they were to do , and he told the gatekeeper to watch for his return .
Mark.14:6 6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ̓Άφετε αὐτήν. τί αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί; 6 But {NEQ} Jesus replied , Leave her alone . Why criticize her for doing such a good thing to me ?
Luke.11:48 48ἄρα, μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν. ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 48 But in fact , you stand as witnesses who {NEQ} agree with what your {NEQ} ancestors did . {NEQ} They killed the prophets , {NEQ} and you join in their crime by building the monuments !
Luke.24:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ, τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. 19 What things ? {NEQ} Jesus asked {RPT} . The things that happened to Jesus , the man from Nazareth , they {NEQ} said {RPT} . He was a prophet who did powerful miracles , and he was a mighty teacher in the eyes of {NEQ} God and all the people .
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.3:20 20πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 20 {NEQ} All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their {NEQ} sins will be exposed .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.4:34 34λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 34 Then {NEQ} Jesus explained {RPT} : My nourishment comes from doing the will of God , who sent me , and from finishing his {NEQ} work .
John.5:20 20 γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ αὐτὸς ποιεῖ. καί, μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα· ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 20 For the Father loves the Son and shows him everything {RPT} he is doing . In fact , the Father will show him how to do even greater works than healing this man . Then you will truly be astonished .
John.5:36 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου— τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατήρ— ἵνα τελειώσω αὐτά. αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν. 36 But I have a greater witness than {NEQ} John my teachings and my miracles . {NEQ} {RPT} {RPT} The Father gave me these {NEQ} {NEQ} works {RPT} {RPT} to accomplish {RPT} , and they prove {RPT} that he sent me .
John.6:28 28εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 28 {NEQ} They replied {RPT} , {NEQ} We want to perform {NEQ} God’s {NEQ} works , too . What should we do ?
John.6:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ· ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 29 {NEQ} Jesus told them , This is the only work {NEQ} God wants from you : {NEQ} Believe in the one {RPT} he has sent .
John.7:3 3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς. 3 and Jesus' {NEQ} brothers said to him , Leave here and go to {NEQ} Judea , where {NEQ} {NEQ} your {NEQ} followers can see your {NEQ} miracles {RPT} {NEQ} !
John.7:7 7οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 7 The world can’t hate you , but it does hate me because I accuse it of {NEQ} doing {RPT} evil .
John.7:21 21ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὲν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε. 21 Jesus replied {RPT} , I did one miracle on the Sabbath , and you were amazed .
John.8:39 39ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 39 Our {NEQ} father is Abraham ! they declared {RPT} . No , {NEQ} Jesus replied {RPT} , for if you were really the children of {NEQ} Abraham , you would follow {NEQ} his example . * 
John.8:41 41ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν οὖν αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 41 No , you are imitating your real {NEQ} father . {NEQ} They replied {RPT} , We aren’t illegitimate children ! {NEQ} God himself is our true Father .
John.9:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 3 It was not because of his sins or his {NEQ} parents' sins , Jesus answered . {NEQ} This happened so the power of {NEQ} God could be seen in him .
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.10:25 25ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 25 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I have already told you , and you don’t believe me . The proof is {RPT} {RPT} the work {RPT} I do in my {NEQ} Father’s {NEQ} name .
John.10:32 32ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 32 {NEQ} Jesus said {RPT} , At my {NEQ} Father’s direction I have done {RPT} many good works . For which {RPT} one are you going to stone me ?
John.10:33 33ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας· καὶ ὅτι σύ, ἄνθρωπος ὤν, ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 33 {NEQ} They replied {RPT} , We’re stoning you not for any good work , but for blasphemy ! {NEQ} {NEQ} You , a mere man , claim to be God .
John.10:37 37εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου μὴ πιστεύετέ μοι. 37 Don’t believe me unless I carry out my {NEQ} Father’s {NEQ} work .
John.10:38 38εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε· ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 38 But if I do his work , believe in the evidence of the miraculous works I have done , even if you don’t believe me . Then you will know and understand that the Father is in me , and I am in the Father .
John.14:10 10οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 10 Don’t you believe that I am in the Father and the Father is in me ? The words {RPT} I speak are {RPT} {RPT} not my own , but my {NEQ} Father who lives in me does his {NEQ} work through me .
John.14:11 11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μὴ διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 11 Just believe {RPT} that I am in the Father and the Father is in me . Or at least believe because of the work you have seen me do .
John.14:12 12ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι. 12 I tell you the truth , anyone who believes in me will do the same {NEQ} works {RPT} I have done , and even greater works {RPT} , because I am going to be with the Father .
John.15:24 24εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δέ, καὶ ἑωράκασιν, καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 24 If I hadn’t done such miraculous signs among them that no one else could do , they would not be guilty . But as it is , {NEQ} they have seen everything I did , yet they still hate me and my {NEQ} Father .
John.17:4 4ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον τελειώσας δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· 4 I brought glory to you here on {NEQ} earth by completing the work {RPT} you gave me to do .
Acts.5:38 38καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων· καὶ ἄφετε αὐτούς. ὅτι ἐὰν ἐξ ἀνθρώπων βουλὴ αὕτη τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται. 38 So my advice is {RPT} , leave these {NEQ} men alone . {NEQ} Let them go . {NEQ} If they are {NEQ} planning and doing these things merely on their own , it will soon be overthrown .
Acts.7:22 22καὶ ἐπαιδεύθη Μωυσῆς πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ. 22 {NEQ} Moses was taught all the wisdom of the Egyptians , and he was powerful in both speech and action {RPT} .
Acts.7:41 41καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 41 So they made an idol shaped like a calf , and they sacrificed to it and celebrated over this thing they had made .
Acts.9:36 36ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβειθά (ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς). αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 36 {NEQ} There was a believer in Joppa named Tabitha ( which in Greek is Dorcas * ) . She was always doing kind things for others and helping the poor .
Acts.13:2 2λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον προσκέκλημαι αὐτούς. 2 One day as these men were worshiping the Lord and fasting , the {RPT} Holy Spirit said , {NEQ} Dedicate {RPT} {NEQ} Barnabas and Saul for the special work to which I have called them .
Acts.13:41 41̓Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 41 Look , {NEQ} you mockers , {NEQ} be amazed and die ! For I am doing something in your own {NEQ} day , something {RPT} you wouldn’t believe even if someone told you about it . * 
Acts.14:26 26κἀκεῖθεν, ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ἐπλήρωσαν. 26 Finally , they returned by ship to Antioch of Syria , where their journey had begun . The believers there had entrusted them to the grace of {NEQ} God to do the work {RPT} they had now completed .
Acts.15:38 38Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον. 38 But Paul disagreed strongly , since {NEQ} John Mark had deserted {RPT} them in Pamphylia and had not continued with them in their work .
Acts.26:20 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε, καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν— ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 20 {NEQ} I preached first to those in Damascus {NEQ} , then in Jerusalem and throughout all {NEQ} Judea , and also to the Gentiles , that all must repent of their sins and turn to {NEQ} God and {NEQ} prove they have changed by the good things they do .
Rom.2:6 6ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 6 He will judge everyone according to what they have done .
Rom.2:7 7τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον· 7 He will give eternal life to those who {NEQ} keep on doing good , seeking after the glory and honor and immortality that God offers .
Rom.2:15 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων, 15 They demonstrate that {NEQ} {NEQ} God’s law is written in their {NEQ} hearts , for their own {NEQ} conscience {RPT} and {NEQ} thoughts either accuse them or tell them they are doing right .
Rom.3:20 20διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ· διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 20 For no one can ever be made right with God by doing what the law commands . {NEQ} The law simply shows us how sinful we are .
Rom.3:27 27ποῦ οὖν, καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως. 27 Can we boast , then , that we have done anything to be accepted by God ? No , because our acquittal is not based on obeying the law . {NEQ} It is based on faith .
Rom.3:28 28λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου. 28 So we are made right with God through faith and not by obeying the law .
Rom.4:2 2εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα· ἀλλ᾽ οὐ πρὸς θεόν. 2 If {NEQ} his good deeds had made him acceptable to God , he would have had something to boast about . But that was not God’s {NEQ} way .
Rom.4:6 6καθάπερ καὶ Δαυεὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων· 6 David also spoke of this when he described the happiness of those who {RPT} {RPT} are declared righteous without working for it :
Rom.9:12 12οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος.) ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι, μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. 12 he calls people , but not according to their good or bad works . ) She was told , Your older son will serve your younger son . * 
Rom.9:32 32διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος· 32 Why not ? Because they were trying to get right with God by keeping the law * instead of by trusting in him . They stumbled over the great rock in their path .
Rom.11:6 6εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων· ἐπεί, χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις. 6 And since it is through God’s kindness , then it is not by their good works . For in that case , God’s grace would not be what it really is free and undeserved .
Rom.13:3 3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. 3 For the authorities do not strike fear in people who are doing right , but in those who are doing wrong . {NEQ} Would you like to live without fear of the authorities ? Do what is right , and {RPT} they will honor you .
Rom.13:12 12 νὺξ προέκοψεν· δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 12 The night is almost gone ; {NEQ} the day of salvation will soon be here . So remove your dark {NEQ} deeds like dirty clothes , and put on the shining armor of right living .
Rom.14:20 20μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. 20 Don’t tear apart the work of {NEQ} God over what you eat . Remember , all {NEQ} foods are acceptable , but it is wrong {NEQ} {NEQ} {NEQ} to eat something if it makes another person stumble .
Rom.15:18 18οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ· 18 Yet I dare not boast about anything except what Christ has done through me , bringing the Gentiles to God by my message and by the way I worked among them .
1Cor.3:13 13ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει. 13 But on the judgment day {RPT} , {NEQ} fire will reveal what kind of {NEQ} work each builder has done . {NEQ} The fire will show if a person’s {NEQ} work has any value .
1Cor.3:14 14εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ, ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται. 14 If the work survives , that builder will receive a reward .
1Cor.3:15 15εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 15 But if the work is burned up , the builder will suffer great loss . {NEQ} The builder will be saved , but like someone barely escaping through a wall of flames .
1Cor.5:2 2καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε· ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν τὸ ἔργον τοῦτο πράξας. 2 {NEQ} You are so proud of yourselves , but you should be mourning in sorrow and shame . And you should remove this man {RPT} from your fellowship .
1Cor.9:1 1οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ; 9:1 Am I not as free as anyone else ? Am I not an apostle ? Haven’t I seen Jesus our {NEQ} Lord with my own eyes ? Isn’t it because of my {NEQ} work that you belong to the Lord ?
1Cor.15:58 58ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι· περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. 58 So , my dear brothers and sisters , be strong and immovable . Always work enthusiastically for the Lord , for you know that nothing you do for the Lord is ever useless .
1Cor.16:10 10ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται, ὡς κἀγώ· 10 {NEQ} When Timothy comes , don’t intimidate him {RPT} . He is doing {NEQ} the Lord’s work , just as I am .
2Cor.9:8 8δυνατεῖ δὲ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς· ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν· 8 And {NEQ} God will generously provide all you need . Then you will {NEQ} {RPT} always have everything you need and plenty left over to share with others .
2Cor.10:11 11τοῦτο λογιζέσθω τοιοῦτος ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 11 {NEQ} Those people should realize {RPT} that our actions {RPT} when we arrive in person will be as forceful as what we say in our letters from far away .
2Cor.11:15 15οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης· ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 15 So it is no wonder that his {NEQ} servants also disguise themselves as servants of righteousness . In the end they will get the punishment their {NEQ} wicked deeds deserve .
Gal.2:16 16εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου. ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 16 {NEQ} Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ , not by obeying the law . And we have believed in Christ Jesus , so that we might be made right with God because of our faith in Christ , {NEQ} not because we have obeyed the law . For no one will ever be made right with God by obeying the law . * 
Gal.3:2 2τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 2 Let me ask you this one question : Did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses ? Of course not ! {NEQ} You received the Spirit because you believed the message you heard about Christ .
Gal.3:5 5 οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 5 I ask you again , does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law ? {NEQ} Of course not ! It is because you believe the message you heard about Christ .
Gal.3:10 10ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν, γέγραπται γὰρ ὅτι, Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 10 But those who depend on the law to make them right with God are {RPT} under his curse , for the Scriptures say , Cursed is everyone who does not {NEQ} observe and obey {RPT} all the commands that are written in God’s {NEQ} Book of the Law . * 
Gal.5:19 19φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν· πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 19 When you follow the desires of your sinful nature , the results are very clear : sexual immorality , impurity , lustful pleasures ,
Gal.6:4 4τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 4 {NEQ} {NEQ} Pay careful attention to your own {NEQ} work , for then you will get the satisfaction of a job well done , and you won’t need to compare yourself to anyone else .
Eph.2:9 9οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 9 Salvation is not a reward for the good things we have done , so none of us can boast about it .
Eph.2:10 10αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα· κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 10 For we are God’s masterpiece . He has created us anew in Christ Jesus , {RPT} so we can {NEQ} {RPT} do the good things he {RPT} planned for us long ago .
Eph.4:12 12πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 12 Their responsibility is to equip {NEQ} God’s people to do his work and build up the church , the body of {NEQ} Christ .
Eph.5:11 11καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καί, ἐλέγχετε. 11 {NEQ} Take no part in the worthless {RPT} deeds {NEQ} of evil and darkness ; instead , expose them .
Phil.1:6 6πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθόν, ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ· 6 And I am certain that God , {NEQ} who began the good work within you , will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns .
Phil.1:22 22εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 22 But if I live , I {RPT} can do more fruitful work for Christ . So I really don’t know which is better .
Phil.2:30 30ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. 30 For he risked his life for the work of Christ , and he was at the point of death while doing for me what you couldn’t do from far away .
Col.1:10 10περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες· καί, αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ· 10 Then the way you live will always honor and please the Lord , and your lives will produce every kind of good fruit . {NEQ} All the while , you will grow as you {NEQ} learn to know {NEQ} God better and better .
Col.1:21 21καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους· καὶ ἐχθρούς, τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς· 21 This includes you who were once far away from God . {NEQ} You were his enemies , separated from him by your {RPT} evil {NEQ} thoughts and {RPT} actions .
Col.3:17 17καὶ πᾶν τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ. 17 And whatever you do or {RPT} say , do it as a representative of the Lord Jesus , giving thanks through him to {NEQ} God the Father .
1Thes.1:3 3μνημονεύοντες, ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 3 As we pray to our {NEQ} God and Father about you , we think of your {NEQ} faithful {NEQ} work , {NEQ} your {NEQ} loving {NEQ} deeds , and the enduring {NEQ} hope you have because of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
1Thes.5:13 13καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 13 {NEQ} Show them great respect and wholehearted love because of their {NEQ} work . And live peacefully with each other .
2Thes.1:11 11εἰς καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως θεὸς ἡμῶν· καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει· 11 So {RPT} we keep on praying for you , asking our {NEQ} God to enable you to live a life worthy of his call . {NEQ} May he give you {NEQ} the power to accomplish all the good things your faith prompts you {NEQ} to do .
2Thes.2:17 17παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ. 17 comfort you and strengthen you in every good thing you do and say .
1Tim.2:10 10ἀλλ᾽ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν. 10 For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do .
1Tim.3:1 1πιστὸς λόγος· Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. 3:1 This is a trustworthy saying : If someone aspires to be an elder , * he desires an honorable position .
1Tim.5:10 10ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη· εἰ ἐτεκνοτρόφησεν; εἰ ἐξενοδόχησεν; εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν; εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν; εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν; 10 She must be well respected by everyone because of the good she has done . {RPT} Has she brought up her children well ? {RPT} Has she been kind to strangers and {RPT} served other believers humbly ? * {RPT} Has she helped those who are in trouble ? {RPT} Has she always been ready to do good ?
1Tim.5:25 25ὡσαύτως καί, τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα· καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. 25 In the same way , the {RPT} good deeds of some people are obvious . And the good deeds done in secret will someday come to light .
1Tim.6:18 18ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς· 18 Tell them to use their money to do good . They should be rich in good works and generous {NEQ} to those in need , always being ready to share with others .
2Tim.1:9 9τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ· οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν— καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ— πρὸ χρόνων αἰωνίων· 9 For God saved us and called us to live a holy life . He did this , not because we deserved it , but because that was his plan from before the beginning of time to show us his {NEQ} grace through Christ Jesus .
2Tim.2:21 21ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμὴν ἡγιασμένον· εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. 21 If you keep yourself pure {RPT} , you will be a special utensil for honorable use . Your life will be clean , and you will be ready for the Master to use you for every good work .
2Tim.3:17 17ἵνα ἄρτιος τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 17 {NEQ} God uses it to prepare and equip his people to do every good work .
2Tim.4:5 5σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν· κακοπάθησον· ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 5 But you should keep a clear mind in every situation . Don’t be afraid of suffering for the Lord . Work at telling others the Good News , and fully carry out the ministry God has given you .
2Tim.4:14 14Ἀλέξανδρος χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο, ἀποδώσει αὐτῷ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 14 Alexander the coppersmith did me much harm , but the Lord will judge him for what he has done .
2Tim.4:18 18ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 18 Yes , and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his {RPT} heavenly {RPT} Kingdom . All glory to God forever and ever ! Amen .
Titus.1:16 16θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται. βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς, καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 16 Such people claim they know God , but they deny him by the way they live . They are detestable and disobedient , {NEQ} worthless for doing anything good .
Titus.2:7 7περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων· ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν σεμνότητα. 7 And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind . Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching .
Titus.2:14 14ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 14 He gave his life to free us from every kind of sin , to cleanse us , and to make us his very own people , totally committed to doing good deeds .
Titus.3:1 1ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι· πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι· 3:1 Remind the believers to submit to the government and its officers . They should be obedient , always ready to do what is good .
Titus.3:5 5οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος, ἔσωσεν ἡμᾶς· διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας, καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου. 5 he saved us , not because of the righteous things we {RPT} had done , but because of his {NEQ} mercy . He washed away our sins , {NEQ} giving us a new birth and new life through the Holy Spirit . * 
Titus.3:8 8πιστὸς λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. 8 This is a trustworthy saying , and I want you to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves to doing good . These teachings are good and beneficial for {NEQ} everyone .
Titus.3:14 14μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας· ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 14 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others ; then they will not be unproductive .
Heb.1:10 10καί, Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 10 He also says to the Son , In the beginning , Lord , you laid the foundation of the earth and made the heavens with your {NEQ} hands .
Heb.3:9 9οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ, καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσεράκοντα ἔτη· 9 There your {NEQ} ancestors tested and tried my patience , even though they saw my {NEQ} miracles for forty years .
Heb.4:3 3εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες· καθώς, εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 3 For only we who believe can enter {RPT} his {NEQ} rest . As for the others , God said , In my {NEQ} anger {NEQ} I took an oath : They will never enter {RPT} my place of {NEQ} rest , * even though this rest has been ready since he made the world .
Heb.4:4 4εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως· Καὶ κατέπαυσεν θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ· 4 We know it is ready because of the place in the Scriptures where it mentions the seventh day : {NEQ} {NEQ} On the {RPT} seventh day {NEQ} God rested from all his {NEQ} work . * 
Heb.4:10 10 γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων θεός. 10 For all who have entered into God’s {NEQ} rest {NEQ} {RPT} have rested from their {NEQ} labors , just as {NEQ} God did after creating the world .
Heb.6:1 1διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον· ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα· μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν· 6:1 So let us stop going over the {NEQ} basic teachings about {NEQ} Christ again and again . Let us go on instead and become {NEQ} mature in our understanding . Surely we don’t need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds * and placing our faith in God .
Heb.6:10 10οὐ γὰρ ἄδικος θεός· ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 10 For {NEQ} God is not unjust . He will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love {RPT} to him by caring for {NEQ} other believers , * as you still do .
Heb.9:14 14πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου, ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. 14 Just think how much more the blood of {NEQ} Christ will purify our {NEQ} consciences from sinful deeds * so that we can worship the living God . For by the power of the eternal Spirit , Christ offered himself to {NEQ} God as a perfect sacrifice for our sins .
Heb.10:24 24καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων· 24 {NEQ} Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works .
Jas.1:4 4 δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 4 So let it grow , for when your endurance is fully developed , {NEQ} you will be perfect and complete , needing {NEQ} nothing .
Jas.1:25 25 δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας, καὶ παραμείνας οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. 25 But if you look carefully into the perfect law that sets you {NEQ} free , and {NEQ} if you {NEQ} do what it says and don’t forget what you heard , then God will bless you for doing it {RPT} .
Jas.2:14 14τί ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται πίστις σῶσαι αὐτόν; 14 What good is it , dear brothers and sisters , if you say you have faith but don’t show it by your actions ? Can that kind of faith save anyone ?
Jas.2:17 17οὕτως καί, πίστις ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἑαυτήν. 17 So you see , {NEQ} faith by itself isn’t enough . Unless it produces good deeds , it is dead and useless .
Jas.2:18 18ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, Σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν. 18 Now someone may argue , Some people have faith ; others have good deeds . But I say , How can you show me {NEQ} your faith if you don’t have {NEQ} good deeds ? I will show you my faith by my {NEQ} good deeds .
Jas.2:20 20θέλεις δὲ γνῶναι, ἄνθρωπε κενέ, ὅτι πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν; 20 How foolish ! {NEQ} Can’t you see that {NEQ} faith without {NEQ} good deeds is useless ?
Jas.2:21 21Ἀβραὰμ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 21 Don’t you remember that our {NEQ} ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his {NEQ} son Isaac on the altar ?
Jas.2:22 22βλέπεις, ὅτι πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ· καὶ ἐκ τῶν ἔργων πίστις ἐτελειώθη· 22 You see , {NEQ} {NEQ} his faith and his {NEQ} actions worked together . {NEQ} {NEQ} His {NEQ} actions made his faith complete .
Jas.2:24 24ὁρᾶτε, ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον. 24 So you see , {NEQ} we are shown to be right with God by what we do , {NEQ} not by faith alone .
Jas.2:25 25ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη· οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη— ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 25 {NEQ} Rahab the prostitute is another example . {NEQ} She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road .
Jas.2:26 26ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν. 26 Just as the body is dead without breath , * so also {NEQ} faith is dead without good works .
Jas.3:13 13τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω, ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς, τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας. 13 If you are wise and understand God’s ways , prove it by living an honorable life , {NEQ} doing good works {RPT} with the humility that comes from wisdom .
1Pet.1:17 17καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε· τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον· ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· 17 And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites . He will judge or reward you according to what you do . So you must live in reverent fear of him during your {NEQ} time as {NEQ} foreigners in the land .
1Pet.2:12 12τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν· ἵνα ἐν καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες, δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 12 Be careful to live properly among your {NEQ} unbelieving neighbors . Then even if they accuse you of doing wrong , they will see your {NEQ} honorable behavior , and they will give honor to {NEQ} God when he judges the world . * 
2Pet.2:8 8βλέμματι γάρ, καὶ ἀκοῇ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· 8 Yes , Lot was a righteous man who was tormented in his soul by the wickedness he saw and heard day after day .
2Pet.3:10 10ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης· ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. 10 But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief . Then the heavens will pass away with a terrible noise , and the very elements themselves will disappear in fire , and the earth and everything on it will be found to deserve judgment . * 
1Jn.3:8 8 ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 8 But when people keep on sinning , it shows that they belong to the devil , {NEQ} who has been sinning since the beginning . But the Son {NEQ} of God came to destroy the works of the devil .
1Jn.3:12 12οὐ καθὼς Κάϊν, ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 12 We must not be like Cain , who belonged to the evil one and killed his {NEQ} brother . And why did he kill him ? Because Cain had been doing what was evil , and his {NEQ} brother had been doing what was righteous .
1Jn.3:18 18τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ· ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 18 Dear children , let’s not merely say that we love each other ; {NEQ} let us show the truth {NEQ} by our actions .
2Jn.1:11 11 λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 11 {NEQ} Anyone who encourages such people becomes a partner in their {RPT} evil {RPT} work .
3Jn.1:10 10διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει· καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 10 {NEQ} {NEQ} When I come , I will report some of {RPT} the things {RPT} he is doing and the evil accusations he is making against us . {NEQ} Not only does he refuse to welcome the traveling teachers , {NEQ} he also tells others not to help them . And when they do help , he puts them out of the church .
Jude.1:15 15ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων· καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 15 to execute judgment on the people of the world . {NEQ} He will convict every person of all the ungodly things {RPT} they have {NEQ} {RPT} done and for all the insults that ungodly sinners {RPT} have spoken against him . * 
Rev.2:2 2Οἶδα τὰ ἔργα σου· καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου. καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν. καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. 2 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your {NEQ} hard work and your {NEQ} patient endurance . {NEQ} {NEQ} I know you don’t tolerate evil people . {NEQ} You have examined the claims of those who say they are apostles but are not . {NEQ} You have discovered they are liars .
Rev.2:5 5μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες. καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον. εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 5 {NEQ} Look how far you have fallen ! {NEQ} Turn back to me and do the works you did at first . {NEQ} If {RPT} {RPT} you don’t repent , I will come {RPT} and remove your {NEQ} lampstand from its {NEQ} place among the churches .
Rev.2:6 6ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις· ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, κἀγὼ μισῶ. 6 But this is in your favor : {NEQ} You hate the evil deeds of the Nicolaitans , {RPT} just as I do .
Rev.2:19 19Οἶδά σου τὰ ἔργα— καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 19 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your love , {NEQ} your faith , {NEQ} your service , and your {NEQ} patient endurance . And I can see your constant improvement in all these things .
Rev.2:22 22ἰδού, βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς. 22 Therefore , I will throw her on a bed of suffering , * and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil {NEQ} deeds .
Rev.2:23 23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας. καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 23 {NEQ} I will strike her {NEQ} children dead . Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person . And I will give to each of you whatever you deserve .
Rev.2:26 26καὶ νικῶν, καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. 26 {NEQ} To all who are victorious , {NEQ} who obey me to the very end , To them I will give authority over all the nations .
Rev.3:1 1καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς— καὶ νεκρὸς εἶ. 3:1 {NEQ} Write this letter to the angel * of the church in Sardis . This is the message from the one who has the sevenfold Spirit * of {NEQ} God and the seven stars : I know all the things you do , and that you have a reputation for being alive but you are dead .
Rev.3:2 2γίνου γρηγορῶν· καὶ στήρισον τὰ λοιπά, ἔμελλον ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου. 2 Wake up ! {NEQ} Strengthen what little remains , for even what is left is almost dead . {NEQ} I find that your actions do not meet the requirements of my {NEQ} God .
Rev.3:8 8Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 8 I know all the things you do , {NEQ} and I have opened a door for you that no one can close {RPT} . {NEQ} You have little strength , yet you obeyed my {NEQ} word and did not deny me .
Rev.3:15 15Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ζεστός. 15 I know all the things you do , that you are neither hot nor cold . I wish that you were one or the other !
Rev.9:20 20καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν· ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ, καὶ τὰ ἀργυρᾶ, καὶ τὰ χαλκᾶ, καὶ τὰ λίθινα, καὶ τὰ ξύλινα— οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν. 20 But the people who did not die in these {NEQ} plagues still refused to repent of their evil deeds and turn to God . {NEQ} {NEQ} They continued to worship {NEQ} demons and {RPT} idols {RPT} made of gold , {NEQ} {RPT} silver , {NEQ} {RPT} bronze , {NEQ} {RPT} stone , and {RPT} wood idols that can neither see nor hear nor walk !
Rev.14:13 13καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. 13 And I heard a voice from {NEQ} heaven saying , Write this down : Blessed are those who die {RPT} in the Lord from now on . Yes , says the Spirit , they are blessed indeed , for they will rest from their {NEQ} hard work ; for their {NEQ} good deeds follow them !
Rev.15:3 3καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωυσέως, τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεός, παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν· 3 And they were singing the song of Moses , the servant of {NEQ} God , and the song of the Lamb : Great and marvelous are your {NEQ} works , O Lord {NEQ} God , the Almighty . Just and true are your {NEQ} ways , O {NEQ} King of the nations . * 
Rev.16:11 11καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν· καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 11 and they cursed the God of {NEQ} heaven for their {NEQ} pains and {RPT} {RPT} {RPT} sores . But they did not repent of their {NEQ} evil deeds and turn to God .
Rev.18:6 6ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν· καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ἐκέρασεν, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν· 6 Do to her as she has done to others . {NEQ} Double her penalty for all her evil deeds . She brewed a cup {RPT} of terror for others , so brew twice as much for her .
Rev.20:12 12καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν, καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 12 {NEQ} I saw the dead , both {RPT} great and {RPT} small , standing before God’s throne . And the books were opened , including the Book {RPT} {NEQ} of {NEQ} Life . And the dead were judged according to what they had done , as recorded in the books .
Rev.20:13 13καὶ ἔδωκεν θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 {NEQ} The sea gave up {RPT} {NEQ} its {RPT} dead , and {NEQ} death and the grave * gave up {RPT} {NEQ} their {RPT} dead . And all were judged according to their {NEQ} deeds .
Rev.22:12 12ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 12 Look , I am coming soon , {NEQ} bringing my {NEQ} reward with me to repay all people according to their deeds .