The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔρημος2 (eremos, 2048A)

Meanings

[a] desert, desert, desolate places, open grassland

Greek-English Concordance: 66 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης Βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας λέγων, 3:1 {NEQ} In those {NEQ} days John the Baptist came to the {NEQ} Judean wilderness and began preaching . His message was ,
Matt.3:3 3οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 {RPT} {NEQ} The prophet Isaiah was speaking about John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Matt.4:1 1τότε Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 4:1 Then {NEQ} Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil .
Matt.11:7 7τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 7 {NEQ} As John’s disciples were leaving , {NEQ} Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Matt.24:26 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε. ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 26 So if someone tells you , Look , the Messiah is out in the desert , don’t bother to go and look . Or , Look , he is hiding here , don’t believe it !
Mark.1:3 3φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him ! * 
Mark.1:4 4ἐγένετο Ἰωάνης Βαπτίζων, ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 4 This messenger was John the Baptist . He was in the wilderness and preached that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven .
Mark.1:12 12καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον, 12 The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness ,
Mark.1:13 13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ. καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 13 {NEQ} {NEQ} where he was tempted by {NEQ} Satan for forty days . {NEQ} He was out among the wild animals , and {NEQ} angels took care of him .
Luke.1:80 80τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι. καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 80 John {NEQ} grew up and became strong in spirit . And he lived in the wilderness until he began his public ministry to {NEQ} Israel .
Luke.3:2 2ἐπὶ ἀρχιερέως ̔Άννα καὶ Καιάφα· ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱόν, ἐν τῇ ἐρήμῳ. 2 Annas and Caiaphas were the high priests . At this time a message from God came to John {NEQ} son of Zechariah , who was living in the wilderness .
Luke.3:4 4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Isaiah had spoken of John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him !
Luke.4:1 1Ἰησοῦς δέ, πλήρης πνεύματος ἁγίου, ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ, 4:1 Then Jesus , full of the Holy Spirit , returned from the Jordan River . {NEQ} He was led by the Spirit in the wilderness , * 
Luke.7:24 24ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 24 {NEQ} After John’s {NEQ} disciples left , Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Luke.15:4 4Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἕν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 4 If a man has a hundred sheep and one of them gets lost , what will he do ? Won’t he leave the ninety-nine others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it ?
John.1:23 23ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου· καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας προφήτης. 23 John replied in the words of the prophet Isaiah : I am a voice shouting in the wilderness , Clear the way for the LORD’s coming ! * 
John.3:14 14καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 14 And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness , so the Son of {NEQ} Man must be lifted up ,
John.6:31 31οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ· καθώς ἐστιν γεγραμμένον, ̓Άρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 31 After all , our {NEQ} ancestors ate {NEQ} manna while they journeyed through the wilderness ! {NEQ} The Scriptures say , Moses gave them bread from {NEQ} heaven to eat . * 
John.6:49 49οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον. 49 Your {NEQ} ancestors ate {NEQ} manna in the wilderness , but they all died .
John.11:54 54 οὖν, Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις· ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. 54 As a result , {NEQ} Jesus stopped his public ministry among the people {NEQ} and left Jerusalem . He went to a place near the wilderness , to the village of Ephraim , and stayed there with his disciples .
Acts.7:30 30καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα, ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινά, ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου. 30 {NEQ} Forty years later , in the desert {NEQ} near Mount Sinai , an angel appeared to Moses in the flame of a burning bush .
Acts.7:36 36οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα, ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα. 36 And by means of many wonders and miraculous signs , he led them out of {NEQ} {NEQ} Egypt , {NEQ} through the Red Sea , and through the wilderness for forty years .
Acts.7:38 38οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινά, καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν. ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν. 38 Moses was {NEQ} with our {NEQ} {NEQ} ancestors , the assembly of God’s people in the wilderness , when the angel {NEQ} spoke to him at {NEQ} Mount Sinai . And there Moses received life-giving words to pass on to us . * 
Acts.7:42 42ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ. καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 42 Then {NEQ} God turned away from them and abandoned them to serve the stars of {NEQ} heaven as their gods ! In the book of the prophets {NEQ} it is written , Was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those forty years in the wilderness , Israel ?
Acts.7:44 44 σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ· καθὼς διετάξατο λαλῶν τῷ Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει· 44 Our {NEQ} ancestors carried the Tabernacle * with them through the wilderness . {RPT} {RPT} It was constructed according to the plan {RPT} God had shown to {NEQ} Moses .
Acts.13:18 18καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 18 He put up with them * through forty years of wandering in the wilderness .
Acts.21:38 38οὐκ ἄρα σὺ εἶ Αἰγύπτιος πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 38 Aren’t {NEQ} you the Egyptian who led a rebellion some {NEQ} time ago and took {NEQ} 4,000 members of the Assassins out into the desert ?
1Cor.10:5 5ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 5 Yet {NEQ} God was not pleased with most of them , and their bodies were scattered in the wilderness .
Heb.3:8 8μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ· 8 don’t harden your {NEQ} hearts as Israel did when {NEQ} they rebelled , when they {NEQ} tested me in the wilderness .
Heb.3:17 17τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 17 And who made God angry for forty years ? Wasn’t it the people who sinned , whose {NEQ} corpses lay in the wilderness ?
Rev.12:6 6καὶ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 6 And the woman fled into the wilderness , where {NEQ} God {RPT} {NEQ} had prepared a place to {RPT} care for her for 1,260 days .
Rev.12:14 14καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 14 But she was given two {NEQ} wings like those of a {RPT} great eagle so she could fly to the place prepared for her in the wilderness . {RPT} There she would be cared for and protected from the dragon * for a time , {NEQ} times , and half a time .
Rev.17:3 3καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα· 3 So the angel took me in the Spirit * into the wilderness . There I saw a woman sitting on a scarlet beast that had seven heads and ten horns , and blasphemies against God were written all over it .