The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔρχομαι (erchomai, 2064)

Meanings

[after the] coming, [as] coming, [when] coming, am coming, are coming, came, came (has come), come, comes, coming, do they come, does come, having come, he (it) comes, he comes, he does come, he goes, he is going, he will come, I am coming, I come, I will come, is brought [out], is coming, it comes, let him come, may come, she was coming, should come, should I come, there will come, they come, they may come, they were coming, they were going, to come, was coming, we came, we will come, were coming, will come, you came, you were coming

Greek-English Concordance: 267 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:7 7ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 But when he saw many {NEQ} Pharisees and Sadducees coming to watch him {NEQ} baptize , * he denounced them . You brood of snakes ! he exclaimed . Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Matt.3:11 11ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 11 I {NEQ} baptize with * water those who repent of their sins and turn to God . But someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not worthy even to be his slave and carry his sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Matt.3:14 14 δὲ Ἰωάνης διεκώλυεν αὐτόν. λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 14 But {NEQ} John tried to talk him out of it . I am the one who needs to be baptized by you , he said , so why are you coming to me ?
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.7:15 15προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 15 Beware of {NEQ} false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves .
Matt.8:9 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Matt.9:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 15 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests mourn while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Matt.11:3 3εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἕτερον προσδοκῶμεν; 3 Are you the Messiah we’ve been expecting {RPT} , * or should we keep looking for someone else ?
Matt.11:14 14καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλείας, μέλλων ἔρχεσθαι. 14 And if you are willing to accept what I say , he is Elijah , the one the prophets said would come . * 
Matt.12:44 44τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κεκοσμημένον. 44 Then it says , I will return to the person {RPT} I came from . So it returns and finds its former home empty , swept , and in order .
Matt.13:19 19παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος. ἔρχεται πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. οὗτός ἐστιν παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 19 The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the Kingdom and don’t understand it . Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their {NEQ} hearts .
Matt.16:27 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 27 For the Son of {NEQ} Man will come with his {NEQ} angels in the glory of his {NEQ} Father and {NEQ} will judge all people according to their {NEQ} deeds .
Matt.16:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 28 And I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Son of {NEQ} Man coming in his {NEQ} Kingdom .
Matt.17:11 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἠλείας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα. 11 {NEQ} Jesus replied , Elijah is indeed coming first {NEQ} to get everything ready .
Matt.18:7 7οὐαὶ τῷ κόσμῳ, ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 7 What sorrow awaits the world , because it {NEQ} tempts people to sin . {NEQ} {NEQ} Temptations are inevitable , but what sorrow awaits the person who does the tempting .
Matt.21:5 5Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, Ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι· πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον— καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 5 Tell the people of Jerusalem , * Look , your {NEQ} King is coming to you . He is humble {NEQ} , riding on a donkey {NEQ} riding on a donkey’s colt . * 
Matt.21:9 9οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτόν, καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ. Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 9 Jesus was in the center of the procession , and the people {RPT} {RPT} all around him were shouting , Praise God * for the Son of David ! Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Praise God in highest heaven ! * 
Matt.23:39 39λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 39 For I tell you this , you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Matt.24:5 5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι Χριστός. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 5 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . {NEQ} They will deceive many .
Matt.24:30 30καὶ τότε, φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 30 And then at last , the sign that the Son of {NEQ} Man is coming will appear in the heavens , and there will be deep mourning among all the peoples of the earth . And they will see the Son of {NEQ} Man coming on the clouds of {NEQ} heaven with power and great glory . * 
Matt.24:42 42γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 42 So you , too , must keep watch ! For you don’t know what day your {NEQ} Lord is coming .
Matt.24:43 43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 43 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would keep watch and not {RPT} permit his {NEQ} house to be broken into .
Matt.24:44 44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 44 {NEQ} {NEQ} You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Matt.25:11 11ὕστερον δέ, ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε· κύριε· ἄνοιξον ἡμῖν. 11 Later , when the other five bridesmaids returned , they stood outside , calling , Lord ! Lord ! Open the door for us !
Matt.25:19 19μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 19 After {NEQ} a long time their {NEQ} master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money .
Matt.25:36 36γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με. ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με. ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθατε πρός με. 36 I was naked , and you gave me clothing . I was sick , and you cared for me . I was in prison , and you visited me .
Matt.26:36 36τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 36 Then {NEQ} Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane , and he said , Sit here while I go over there to pray .
Matt.26:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 40 Then he returned to the disciples and found them asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , {NEQ} Couldn’t you watch with me even one hour ?
Matt.26:45 45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἰδού, ἤγγικεν ὥρα. καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 45 Then he came to the disciples and said {RPT} , Go ahead and sleep . {NEQ} Have your rest . But look the time has come . {NEQ} The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of sinners .
Matt.26:64 64λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας. πλὴν λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 64 {NEQ} Jesus replied {RPT} , You have said it . And in the future you will see the Son of {NEQ} Man seated in the place of {NEQ} power at God’s right hand * and coming on the clouds of {NEQ} heaven . * 
Matt.27:49 49οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν, ̓Άφες· ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας σώσων αὐτόν. 49 But the rest said , Wait ! Let’s see whether Elijah comes to save him . * 
Mark.1:7 7καὶ ἐκήρυσσεν λέγων· ̓Έρχεται ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 7 {NEQ} John announced : Someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his {NEQ} sandals .
Mark.1:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν. λέγων αὐτῷ ὅτι, Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 40 {NEQ} A man with leprosy came and knelt in front of Jesus , begging to be healed {RPT} . If you are willing , you can heal me and make me clean , he said {RPT} .
Mark.1:45 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον. ὥστε, μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν. ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 45 But the man went and spread the word , {NEQ} proclaiming to everyone what had happened . As a result , large crowds soon surrounded Jesus , and he couldn’t publicly enter {RPT} a town anywhere . {NEQ} He had to stay out in the secluded places , but people from everywhere kept coming to him .
Mark.2:3 3καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 3 {NEQ} four men arrived carrying {RPT} a paralyzed man on a mat .
Mark.2:13 13καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 13 Then Jesus went out to the lakeshore again {NEQ} and taught the crowds {RPT} that were coming to him .
Mark.2:18 18καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες, καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; 18 Once when John’s {NEQ} disciples and the Pharisees were fasting , {NEQ} some people came to Jesus and asked , Why don’t {NEQ} your {NEQ} disciples fast like John’s {NEQ} disciples and {RPT} {RPT} the Pharisees do ?
Mark.2:20 20ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 20 But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Mark.3:20 20καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον, καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος· ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 20 One time Jesus entered a house , and the crowds began to gather again . Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat .
Mark.3:31 31καὶ ἔρχονται μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 31 Then Jesus' {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} came to see him . {NEQ} They stood outside and sent word for him to come out and talk with them {RPT} .
Mark.4:15 15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 15 {NEQ} The seed that fell on the footpath represents {RPT} those who hear the message , {NEQ} only to have {NEQ} Satan come at once and take it away {NEQ} {RPT} .
Mark.4:21 21καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ. 21 Then Jesus asked them , Would anyone light a lamp and then put it under a basket or under a bed ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light will shine .
Mark.5:15 15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον· καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 15   {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man {RPT} who had been possessed by the legion of demons . He was sitting there fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Mark.5:22 22καὶ ἔρχεται, εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος. καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 22 Then a {NEQ} leader of the local synagogue , whose name was Jairus , arrived . {NEQ} When he saw Jesus , he fell at his {NEQ} feet ,
Mark.5:35 35ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι, θυγάτηρ σου ἀπέθανεν. τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 35 While he was still speaking to her , messengers arrived from the home of Jairus , the leader of the synagogue . They told him , Your {NEQ} daughter is dead . There’s no use troubling the Teacher now .
Mark.5:38 38καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. 38 {NEQ} When they came to the home of the synagogue leader , {NEQ} Jesus saw much commotion and weeping and wailing .
Mark.6:1 1καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 6:1 {NEQ} Jesus left that part of the country and returned with his {NEQ} disciples to Nazareth {RPT} , his {NEQ} hometown .
Mark.6:31 31καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοὶ καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 31 Then Jesus said {RPT} , Let’s go {RPT} off by ourselves to a quiet place and rest awhile . He said this because there were so many people coming and {RPT} going that Jesus and his apostles didn’t even have time to eat .
Mark.6:48 48καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους, ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς, 48 {NEQ} He saw that they {NEQ} were in serious trouble , rowing hard and struggling against {RPT} the {NEQ} wind and waves . About three o’clock in the morning * Jesus came toward them , walking on the water . {NEQ} He intended to go past them ,
Mark.8:22 22καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν, καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 22 When they arrived at Bethsaida , {NEQ} some people brought a blind man to Jesus , and they begged him to touch the man and heal him .
Mark.10:1 1καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 10:1 Then Jesus left Capernaum and went down to the region of {NEQ} Judea and into the area east of the Jordan River . Once again crowds gathered around him , and as usual he was teaching them .
Mark.10:14 14ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς, ἠγανάκτησεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw what was happening , he was angry with his disciples . {NEQ} He said to them , Let the children come to me . Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.10:46 46καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ, καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ· (ὁ υἱὸς Τιμαίου) Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 46 Then they reached Jericho , and as Jesus and his {NEQ} disciples left town , {NEQ} a large crowd followed him . A blind beggar named Bartimaeus ( {NEQ} son of Timaeus ) was sitting beside the road .
Mark.11:9 9καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, Ὡσαννά· Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· 9 Jesus was in the center of the procession , and the people {RPT} all around him were shouting , Praise God ! * Blessings on the one who comes in the name of the LORD !
Mark.11:10 10Εὐλογημένη ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 10 Blessings on the coming Kingdom of our {NEQ} ancestor David ! Praise God in highest heaven ! * 
Mark.11:15 15καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, 15 {NEQ} When they arrived back in Jerusalem , Jesus entered {RPT} the Temple and began to drive out the people {RPT} buying and selling animals for sacrifices . {NEQ} He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling {NEQ} doves ,
Mark.11:27 27καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτόν, οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ οἱ πρεσβύτεροι. 27 {NEQ} Again they entered Jerusalem . {NEQ} As Jesus was walking through the Temple area , the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders came up to him .
Mark.12:9 9τί ποιήσει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;— ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 9 What do you suppose the owner of the vineyard will do ? Jesus asked . I’ll tell you he will come and kill those farmers and lease the vineyard to others .
Mark.12:18 18καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν— οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι. καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· 18 Then Jesus was approached by some Sadducees religious leaders who say there is no resurrection from the dead . {NEQ} They posed this question {RPT} {RPT} :
Mark.13:6 6πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι, Ἐγώ εἰμι. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . * {NEQ} They will deceive many .
Mark.13:26 26καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 26 Then everyone will see the Son of {NEQ} Man * coming on the clouds with great power and glory . * 
Mark.13:35 35γρηγορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται— ὀψέ, μεσονύκτιον, ἀλεκτοροφωνίας, πρωί. 35 You , too , must keep watch ! For you don’t know when the master of the household will return {RPT} in the evening , {RPT} at midnight , {RPT} before dawn , or at daybreak .
Mark.14:17 17καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 17 {NEQ} In the evening Jesus arrived with the twelve disciples . * 
Mark.14:32 32καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 32 {NEQ} They went to the olive grove {RPT} called Gethsemane , and Jesus said {RPT} , Sit here while I go and pray .
Mark.14:37 37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων· καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 37 Then he returned and found the disciples asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , Simon , are you asleep ? Couldn’t you watch with me even one hour ?
Mark.14:41 41καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει— ἦλθεν ὥρα. ἰδοὺ παραδίδοται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 41 When he returned to them the third time , {NEQ} he said , Go ahead and sleep . {NEQ} {NEQ} Have your rest . But no the time has come . The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of {NEQ} sinners .
Mark.14:62 62 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐγώ εἰμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 62 {NEQ} {NEQ} Jesus said , I AM . * And you will see the Son of {NEQ} Man seated in the place of {NEQ} power at God’s right hand * and coming on the clouds of {NEQ} heaven . * 
Mark.14:66 66καί, ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ. ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως 66 Meanwhile , {NEQ} Peter was in the courtyard below . One of the servant girls who worked for the high priest came by
Mark.15:21 21καὶ ἀγγαρεύουσιν, παράγοντά τινα Σίμωνα, Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ· (τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου.) ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 21 A passerby named Simon , who was from Cyrene , * was coming in from the countryside just then , and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross . ( Simon was the father of Alexander and Rufus . )
Mark.15:36 36δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. λέγων, ̓Άφετε· ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν. 36 {NEQ} One of them ran and filled a sponge with sour wine , holding it up to him on a reed stick so he could drink . Wait ! he said . Let’s see whether Elijah comes to take him down !
Mark.16:2 2καὶ λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 2 {NEQ} Very early on Sunday morning , * just at sunrise , they went to the tomb .
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.5:35 35ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 35 But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Luke.6:47 47πᾶς ἐρχόμενος πρός με, καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων, καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 47 I will show you what it’s like when someone comes to me , {NEQ} listens to my {NEQ} teaching , and then follows it .
Luke.7:8 8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, τασσόμενος ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται. καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 8 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Luke.7:19 19ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἕτερον προσδοκῶμεν; 19 and he sent them to the Lord to ask him , Are you the Messiah we’ve been expecting , * or should we keep looking for someone else ?
Luke.7:20 20παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάνης Βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἄλλον προσδοκῶμεν; 20 {NEQ} John’s two disciples found Jesus and said to him , John the Baptist sent us to ask {RPT} , Are you the Messiah we’ve been expecting , or should we keep looking for someone else ?
Luke.8:12 12οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 12 {NEQ} The seeds that fell on the footpath represent those who hear the message , only to have the devil come and take it away from their {NEQ} hearts and prevent them from believing and being saved .
Luke.8:49 49ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου. λέγων ὅτι, Τέθνηκεν θυγάτηρ σου. μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 49 While he was still speaking to her , a messenger arrived from the home of Jairus , the leader of the synagogue . He told him , Your {NEQ} daughter is dead . There’s no use troubling the Teacher now .
Luke.9:23 23ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 23 Then he said to the crowd , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross daily , and follow me .
Luke.10:1 1μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 10:1 The Lord now {NEQ} chose seventy-two * other disciples and sent them ahead {RPT} in pairs to all the towns and places he {RPT} planned to visit .
Luke.11:25 25καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 25 So it returns and finds that its former home is all swept and in order .
Luke.12:39 39τοῦτο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would not permit his {NEQ} house to be broken into .
Luke.12:40 40καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 40 You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Luke.12:45 45ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν, καὶ μεθύσκεσθαι; 45 But what if the servant {RPT} thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while , and he begins beating the {RPT} other servants , partying , and getting drunk ?
Luke.12:54 54ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, ̔Όταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι, ̓Όμβρος ἔρχεται· καὶ γίνεται οὕτως. 54 Then Jesus turned to the crowd and said , When you see clouds beginning to form in the west , you say , Here comes a shower . And you are right .
Luke.13:7 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν, ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. 7 Finally , he said to his gardener , {NEQ} I’ve waited three years , and there hasn’t been a single fig {RPT} ! Cut it down . It’s just taking up space in the garden .
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
Luke.13:35 35ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 35 And now , look , your {NEQ} house is abandoned {RPT} . And {RPT} {RPT} you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Luke.14:17 17καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, ̓Έρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν. 17 When the banquet was ready , {NEQ} he sent his {NEQ} servant to tell the guests , Come , {NEQ} the banquet is ready .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.14:27 27ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27 And if you do not carry your own {NEQ} cross and follow me , you cannot be my disciple .
Luke.14:31 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 31 Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers {NEQ} marching against him ?
Luke.15:25 25ἦν δέ, υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 25 Meanwhile , the {RPT} older son {RPT} was in the fields working . {NEQ} When he returned home , he heard music and dancing in the house ,
Luke.16:21 21καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου, ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 21 {NEQ} As Lazarus lay there longing for scraps from the {NEQ} rich man’s table , the dogs {NEQ} {NEQ} would come and lick his {NEQ} open sores .
Luke.16:28 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 28 For I have five brothers , and I want him to warn them so they don’t end up in this {NEQ} place of {NEQ} torment .
Luke.17:1 1εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὗ ἔρχεται. 17:1 One day Jesus said to his {NEQ} disciples , There will always be {NEQ} temptations to sin , but what sorrow awaits the person who does the tempting !
Luke.17:20 20ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, Πότε ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ; ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως· 20 One day the Pharisees asked Jesus , When will the Kingdom of {NEQ} God come ? Jesus replied {RPT} , The Kingdom of {NEQ} God can’t be detected by visible signs . * 
Luke.17:22 22εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν· καὶ οὐκ ὄψεσθε. 22   Then he said to his disciples , The time is coming when you will long to see the day when the Son {RPT} of Man returns , * but you won’t see it .
Luke.18:3 3χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 3 {NEQ} A widow of that {NEQ} city {NEQ} came to him repeatedly , saying , Give me justice in this dispute with my {NEQ} enemy .
Luke.18:5 5διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην. ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 5 but this {NEQ} woman is driving me crazy . I’m going to see that she gets justice , because she is wearing me out with her constant requests !
Luke.18:16 16 δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 16 Then {NEQ} Jesus called for the children and said to the disciples , Let the children come to me . {NEQ} Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Luke.18:30 30ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {RPT} {NEQ} {NEQ} will be repaid many times over in this {NEQ} life , and will have eternal life in the world {RPT} to come .
Luke.19:13 13καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ἔρχομαι. 13 Before he left , he called together ten of his servants and divided among them ten pounds of silver , * {NEQ} saying {RPT} , Invest this for me while I am gone .
Luke.19:38 38λέγοντες, Εὐλογημένος ἐρχόμενος, βασιλεύς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 38 Blessings on the King who comes in the name of the LORD ! Peace in heaven , and glory in highest heaven ! * 
Luke.20:16 16ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν, Μὴ γένοιτο. 16 I’ll tell you he will come and kill those {NEQ} farmers and lease the vineyard to others . How terrible that such a thing should ever happen , {NEQ} his listeners protested .
Luke.21:6 6Ταῦτα θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι· ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 6 The time is coming when all these things {RPT} {RPT} will be completely demolished . {NEQ} {RPT} Not one stone will be left on top of another !
Luke.21:8 8 δὲ εἶπεν, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε, πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι, καί, καιρὸς ἤγγικεν. μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 8 He {NEQ} replied , Don’t let anyone mislead you , for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah , * and saying , The time has come ! But don’t believe them .
Luke.21:27 27καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 27 Then everyone will see the Son of {NEQ} Man * coming on a cloud with power and great glory . * 
Luke.23:26 26καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα, Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ. ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 26 As they led Jesus away , a man named Simon , who was from Cyrene , * happened to be coming in from the countryside . The soldiers seized him and put the cross on him and made him carry it behind {NEQ} Jesus .
Luke.23:29 29ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 29 For the days are coming when they will say , Fortunate indeed are the women who are childless , {NEQ} the wombs that have not borne a child and the breasts that have never nursed .
John.1:9 9ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 9 The one who is the true {RPT} light , who gives light to everyone , was coming into the world .
John.1:15 15Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 15 John testified about him when he shouted to the crowds , This is the one I was talking about when I said , Someone is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.1:27 27ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 27 Though his ministry follows mine , {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his sandal .
John.1:29 29τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει, ̓Ίδε· ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 29 The next day John saw {NEQ} Jesus coming toward him and said , Look ! The Lamb of {NEQ} God who takes away the sin of the world !
John.1:30 30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 30 He is the one I was talking about when I said , A man is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.1:46 46καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος, ̓Έρχου καὶ ἴδε. 46 Nazareth ! {NEQ} exclaimed Nathanael {RPT} . Can anything good come from Nazareth ? Come and see for yourself , {NEQ} Philip replied {RPT} .
John.1:47 47εἶδεν Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ̓Ίδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης ἐν δόλος οὐκ ἔστιν. 47 {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} {RPT} {RPT} As they approached , {NEQ} Jesus said {RPT} , Now here is a genuine son of Israel a man of complete integrity .
John.3:8 8τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶν πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 8 The wind blows wherever it wants . Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going , so you can’t explain how people are born of the Spirit .
John.3:20 20πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 20 {NEQ} All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their {NEQ} sins will be exposed .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.3:26 26καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει. καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 26 So {NEQ} John’s disciples came to him and said , Rabbi , the man you met on the other side of the Jordan River , the one you identified as the Messiah , {NEQ} {RPT} is also baptizing people . And everybody is going to him instead of coming to us .
John.3:31 31 ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστίν, καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· 31 He has come from above and is greater than anyone else . We are of the earth {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} , and we speak of {NEQ} earthly things , but he has come from {NEQ} heaven and is greater than anyone else . * 
John.4:5 5ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 5 Eventually he came to the {NEQ} Samaritan village of Sychar , near the field that Jacob gave to his {NEQ} son {RPT} Joseph .
John.4:7 7ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ, λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Δός μοι πεῖν. 7 Soon a Samaritan woman came to draw water , and {NEQ} Jesus said to her , Please give me a drink .
John.4:16 16λέγει αὐτῇ, ̔Ύπαγε φώνησόν σου τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 16 Go and get your {NEQ} husband , Jesus told her .
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.4:23 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα— καὶ νῦν ἐστίν— ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 23 But the time is coming indeed it’s here now when {NEQ} true worshipers will worship the Father in spirit and in truth . {NEQ} {NEQ} The Father is looking for those who {RPT} will worship him that way .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
John.4:30 30ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 30 So the people came streaming from the village to see him .
John.4:35 35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι, ̓Έτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας· ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη 35 You know the saying , {NEQ} Four months between planting and {NEQ} harvest . But I say {RPT} , wake up {RPT} and look around . {NEQ} The fields are already ripe * for harvest .
John.5:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 7 I can’t , sir , the sick man said {RPT} , for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up . Someone else {NEQ} {RPT} always gets there ahead of me .
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:25 25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ— καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 25 And I assure you that the time is coming , indeed it’s here now , when the dead will hear my voice the voice of the Son of {NEQ} God . And those who listen will live .
John.5:28 28μὴ θαυμάζετε τοῦτο. ὅτι, ἔρχεται ὥρα ἐν πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 28 Don’t be so surprised ! Indeed , the time is coming when {RPT} all the dead in their graves will hear the voice of God’s Son ,
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.6:14 14οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἐποίησεν σημεῖον, ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἀληθῶς, προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 14 {NEQ} When the people saw him * do this miraculous sign , they exclaimed , Surely , he is the Prophet {RPT} we have been expecting ! * 
John.6:15 15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 15 {NEQ} When Jesus saw that they were ready to force him to be their king , he slipped away {NEQ} into the hills by himself .
John.6:17 17καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ, καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς. 17 But as darkness fell and {NEQ} Jesus still hadn’t come back {NEQ} {RPT} , {NEQ} they got into {RPT} the boat and headed across the lake toward Capernaum .
John.6:35 35εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἄρτος τῆς ζωῆς. ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ· καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. 35 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I am the bread of {NEQ} life . Whoever comes to me will never be hungry again . {NEQ} Whoever believes in me will never be thirsty .
John.6:37 37πᾶν δίδωσίν μοι πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 37 However , those the Father has given me will come to me , and I will never reject them .
John.6:45 45ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 45 As it is written in the Scriptures , * {NEQ} They will all be taught by God . Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me .
John.7:27 27ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 27 But how could he be ? For we know where this man comes from . {NEQ} When the Messiah comes , he will simply appear ; no one will know where he comes from .
John.7:37 37ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 37 {NEQ} On the last day , the climax of the festival , {NEQ} Jesus stood and shouted to the crowds , {NEQ} Anyone who is thirsty may come to me !
John.7:41 41ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν Χριστός. οἱ δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας Χριστὸς ἔρχεται; 41 Others said , He is the Messiah . Still others said , But he can’t be ! {NEQ} Will the Messiah come from {NEQ} Galilee ?
John.7:42 42οὐχ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυείδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυείδ, ἔρχεται Χριστός; 42 {NEQ} For the Scriptures clearly state that the Messiah will be born of the royal line of David , {NEQ} in Bethlehem , the village where King David was born . * 
John.8:2 2̓Όρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν. καὶ πᾶς λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 2 but early the next morning he was back again at the Temple . {NEQ} A crowd soon gathered {RPT} , and he sat down and taught them .
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.10:10 10 κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 10 The thief’s purpose is to steal and kill and destroy . My purpose is to give them {NEQ} {RPT} a rich and satisfying life .
John.10:12 12 μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον. καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει. καὶ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει. 12 A hired hand {NEQ} will run when he sees a wolf coming . {NEQ} He will abandon the sheep because {NEQ} they don’t belong to him and he isn’t their shepherd . And so the wolf attacks them and scatters the flock .
John.11:20 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 20 {NEQ} When {NEQ} Martha got word that Jesus was coming , she went to meet him . But Mary stayed in the house .
John.11:27 27λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 27 Yes , Lord , she told him . I have always believed {NEQ} you are the Messiah , the Son of {NEQ} God , the one who has come into the world from God .
John.11:29 29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν. 29 So Mary immediately {NEQ} went to him .
John.11:34 34καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 34 Where have you put him ? {NEQ} he asked them . They told him , Lord , come and see .
John.11:38 38Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον, ἦν δὲ σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. 38 {NEQ} Jesus was still angry as he arrived at the tomb , {NEQ} a cave with a {NEQ} stone rolled across its entrance .
John.11:48 48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν. καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 48 If we allow him to go on like this , soon everyone will believe in him . Then the Roman army will come and destroy both our Temple * and our {NEQ} nation .
John.12:12 12τῇ ἐπαύριον, ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 12 The next day , the news that {NEQ} Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city . A large crowd of {NEQ} Passover visitors
John.12:13 13ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐκραύγαζον, Ὡσαννά. εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 13 took {NEQ} palm {NEQ} branches and went down the road to meet him . {NEQ} They shouted , Praise God ! * Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Hail to the King of {NEQ} Israel ! * 
John.12:15 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 15 Don’t be afraid , people of Jerusalem . * Look , your {NEQ} King is coming , riding on a donkey’s colt . * 
John.12:22 22ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 22 {NEQ} Philip told {NEQ} Andrew about it , and they went together to ask {NEQ} Jesus .
John.13:6 6ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα, Πέτρον λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 6 {NEQ} When Jesus came to Simon Peter , Peter said to him , Lord , are you going to wash my {NEQ} feet ?
John.14:3 3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 3 When everything is ready {RPT} , I will come and get you , so that {NEQ} you will always be with me where I am .
John.14:6 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδός, καὶ ἀλήθεια, καὶ ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 6 Jesus told him , I am the way , {NEQ} the truth , and the life . No one can come to the Father except through me .
John.14:18 18οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς— ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 18 No , I will not abandon you as orphans I will come to you .
John.14:23 23ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει· καὶ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα. 23 Jesus replied {RPT} , {NEQ} All who love me will do {NEQ} what I say . {NEQ} My {NEQ} Father will love them , and we will come {RPT} and make our home with each of them .
John.14:28 28ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω, καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι πατὴρ μείζων μού ἐστιν. 28 Remember what I told you : I am going away , but I will come back to you again . If you really loved me , you would be happy that {NEQ} I am going to the Father , who is greater than I am .
John.14:30 30οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 30 I don’t have much more time to talk to you , because the ruler of this world approaches . {NEQ} He has no power over me ,
John.16:2 2ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 2 For you will be expelled from the synagogues , and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for {NEQ} God .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.16:25 25ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν, ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 25 I have spoken of these matters in figures of speech {RPT} , but soon I will stop speaking figuratively {RPT} and will tell you plainly all about the Father .
John.16:32 32ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα— καὶ ἐλήλυθεν— ἵνα σκορπισθῆτε, ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 32 But the time is coming indeed it’s here now when you will be scattered , each one going his own way , leaving me alone . Yet I am not alone because the Father is with me .
John.17:11 11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ· καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. 11 Now I am departing from the world ; {NEQ} they are staying in this world , but I am coming to you . Holy Father , {RPT} you have given me your name ; * now protect them by the power of your {NEQ} name so that they will be united just as we are .
John.17:13 13νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι. καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. 13 {NEQ} Now I am coming to you . {NEQ} I told them many things while I was with them in this world so they would be filled with {NEQ} {RPT} my {RPT} joy .
John.18:3 3 οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ· μετὰ φανῶν, καὶ λαμπάδων, καὶ ὅπλων. 3 {NEQ} The {NEQ} {NEQ} leading priests and {NEQ} {RPT} Pharisees had given {NEQ} Judas a contingent of Roman soldiers and Temple guards to accompany him . Now with blazing torches , {NEQ} lanterns , and weapons , they arrived at the olive grove .
John.18:4 4Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, ἐξῆλθεν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; 4 Jesus {NEQ} fully realized all that was going to happen to him , so he stepped forward to meet them . Who are you looking for ? {NEQ} he asked {RPT} .
John.19:3 3καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, Χαῖρε· βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 3 Hail ! {NEQ} King of the Jews ! {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} they mocked , as they slapped him across the face .
John.20:1 1τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται, πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 20:1 {NEQ} Early on Sunday morning , * while it was still dark , Mary {NEQ} Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance .
John.20:2 2τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητήν, ὃν ἐφίλει Ἰησοῦς. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 2 She ran {NEQ} and found Simon Peter and {RPT} the other disciple , the one whom {NEQ} Jesus loved . {NEQ} She said {RPT} , They have taken the Lord’s body out of the tomb , and we don’t know where they have put him !
John.20:3 3ἐξῆλθεν οὖν Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 3 {NEQ} {NEQ} Peter and the other disciple {NEQ} started out for the tomb .
John.20:6 6ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον. καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, 6 Then {NEQ} Simon Peter arrived {RPT} and went inside {RPT} {RPT} {RPT} . He also noticed the linen wrappings lying there ,
John.20:18 18ἔρχεται Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι, Ἑώρακα τὸν κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 18 Mary {NEQ} Magdalene found the disciples and told them , I have seen the Lord ! Then she gave them his message .
John.20:26 26καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων· καί, ἔστη εἰς τὸ μέσον. καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. 26 Eight days later the disciples {RPT} were together again , and this time Thomas was with them . The doors were locked ; but suddenly , as before , {NEQ} Jesus was standing among them . Peace be with you , {NEQ} he said .
John.21:3 3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 3 Simon Peter said {RPT} , I’m going fishing . We’ll come , too , they all said {RPT} . So they went out in the boat , but they caught nothing all {NEQ} night .
John.21:13 13ἔρχεται Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 13 {NEQ} Then Jesus served them the bread and the fish {NEQ} .
John.21:22 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ, μοι ἀκολούθει. 22 {NEQ} Jesus replied {RPT} , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ? As for you , follow me .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
Acts.1:11 11οἳ καὶ εἶπαν, ̓Άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Men of Galilee , {RPT} {NEQ} they said , why are you standing here staring into {NEQ} heaven ? {RPT} {RPT} {RPT} Jesus has been taken from you into {NEQ} heaven , but someday he will return from heaven {RPT} in the same way you saw him go !
Acts.3:20 20ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν, Χριστὸν Ἰησοῦν· 20 Then times of refreshment will come from the presence of the Lord , and he will again send you Jesus , your {NEQ} appointed Messiah .
Acts.5:15 15ὥστε, καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν σκιὰ ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν. 15 As a result of {NEQ} the apostles' work , {NEQ} sick people were brought out {NEQ} into the streets on beds and mats so that Peter’s {NEQ} shadow might fall across some of them as he went by .
Acts.7:11 11ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χαναάν· καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 11 But a famine came upon {NEQ} Egypt and Canaan . {NEQ} There was great misery , and our {NEQ} ancestors ran out of food .
Acts.9:17 17ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου. 17 So Ananias went and found Saul . He laid his hands on {RPT} him and said , Brother Saul , the Lord Jesus , who appeared to you on the road , has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit .
Acts.13:25 25ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ— οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 25 As {NEQ} John was finishing his ministry he asked , Do you think I am the Messiah ? No , I am not ! But he is coming soon and {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet .
Acts.13:44 44τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 44 {NEQ} The following week almost the entire city turned out to hear them preach the word of the Lord .
Acts.17:15 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 15 Those {NEQ} escorting {NEQ} Paul went with him all the way to Athens ; then they returned to Berea with instructions for {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy to hurry and join him .
Acts.19:4 4εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας· τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 4 {NEQ} Paul said , John’s baptism called for repentance from sin . But John himself told the people to believe in the one who would come later {RPT} , {RPT} meaning {NEQ} Jesus .
Acts.19:18 18πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 18 {NEQ} Many who became believers {NEQ} confessed their {NEQ} sinful practices .
Acts.28:14 14οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά. καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν. 14 There we found some believers , * who invited us {RPT} to spend a week with them . And so we came to {NEQ} Rome .
Rom.9:9 9ἐπαγγελίας γὰρ λόγος οὗτος, Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός. 9 For God had promised {RPT} , I will return about this {NEQ} time next year , and {NEQ} Sarah will have a son . * 
Rom.15:29 29οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 29 And I am sure that when I come {RPT} {RPT} , Christ will richly bless our time together .
1Cor.4:18 18ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς, ἐφυσιώθησάν τινες. 18 Some of you have become arrogant , {NEQ} thinking I will not visit you again .
1Cor.4:19 19ἐλεύσομαι δέ— ταχέως— πρὸς ὑμᾶς ἐὰν κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν· 19 But I will come and soon {NEQ} {RPT} if the Lord lets me , and then I’ll find out whether these arrogant people just give {NEQ} pretentious speeches or whether they really have God’s power .
1Cor.4:21 21τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος; 21 Which do you choose ? Should I come {NEQ} with a rod to punish you , or should I come with love and a gentle spirit ?
1Cor.11:34 34εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι. 34 If you are really hungry , eat at home so you won’t bring judgment upon yourselves when you meet together . {NEQ} I’ll give you instructions about the other matters after I arrive .
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters , * if I should come to you speaking in an unknown language , * how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
1Cor.15:35 35ἀλλὰ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; 35 But someone may ask , How will the dead be raised ? {NEQ} What kind of bodies will they have ?
1Cor.16:2 2κατὰ μίαν σαββάτου, ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων τι ἐὰν εὐοδῶται· ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. 2 On the first day of each week , you should each put aside a portion of the money you have earned . Don’t wait until I get there and then try to collect it all at once .
1Cor.16:5 5ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι. 5 {NEQ} I am coming to visit you after I have been to Macedonia , * for I am planning to travel through Macedonia .
1Cor.16:12 12περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ— πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν, καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ· ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 12 Now about our brother Apollos I urged him to visit you with the other believers , but he was not willing to go right now . {NEQ} He will see you later when he has the opportunity .
2Cor.9:4 4μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς— ἵνα μὴ λέγω ὑμεῖς— ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. 4 We would be embarrassed not to mention your own embarrassment {NEQ} {NEQ} if some Macedonian believers came with me and found that you weren’t ready after all I had told them !
2Cor.11:4 4εἰ μὲν γὰρ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε οὐκ ἐλάβετε, εὐαγγέλιον ἕτερον οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 4 You happily put up with whatever anyone tells you , even if they preach a different Jesus than the one we preach , or {RPT} a different kind of Spirit than the one you received , or a different kind of gospel than the one you believed .
2Cor.12:1 1καυχᾶσθαι δεῖ, οὐ συμφέρον μέν· ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. 12:1 This boasting will do no good {NEQ} , but I must go on . I will reluctantly tell about visions and revelations from the Lord .
2Cor.13:1 1τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 13:1 This is the third time I am coming to visit you ( and as the Scriptures say , The facts of every case must be established by the testimony of two or three witnesses * ) .
2Cor.13:2 2προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον· καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ φείσομαι· 2 I have already warned {NEQ} those who had been sinning when I was there on my second visit . Now {NEQ} I again warn them and all {NEQ} others , just as I did before , that {NEQ} next time I will not spare them .
Eph.5:6 6μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 6 Don’t {RPT} be fooled by those who try to excuse {NEQ} these sins , for the anger of {NEQ} God will fall on all who disobey him .
Phil.2:24 24πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 24 And I have confidence from the Lord that I myself will come to see you soon .
Col.3:6 6δι᾽ ἅ, ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ· 6 Because of these sins , the anger of {NEQ} God is coming . * 
1Thes.1:10 10καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν— ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν· Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 10 And they speak of how you are looking forward to the coming of God’s {NEQ} Son from {NEQ} heaven Jesus , whom God raised from the dead . He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment .
1Thes.5:2 2αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου, ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, οὕτως ἔρχεται. 2 For you know quite well that the day of the Lord’s return will come unexpectedly , like a thief in the night .
1Tim.4:13 13ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 13 Until I get there , focus on {NEQ} reading the Scriptures to the