The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔρχω (ercho, 2064A)

Meanings

[after] had gone, [and] having come, [when] had come, [when] having come, came, came (has come), come, comes, coming, did come, did they come, did you come, does come, had come, has come, have come, have you come, having come, having come [to], he came, he came [to see], he comes, he had come, he may come, he should come, he went, he will come, he would come, I came, I did come, I have come, I went, it came, it may come, let come, may come, she came, should come, there came, they came, they went, to come, we came, went, you come, you have come, you may come

Greek-English Concordance: 366 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:2 2Ποῦ ἐστὶν τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 2 Where is the newborn king of the Jews ? We saw {NEQ} his {NEQ} star as it rose , * and we have come to worship him .
Matt.2:8 8καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου. ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 8 Then he told {RPT} them , Go to Bethlehem and search carefully for the child . And when you find him , come back and tell me so that I can go and worship him , too !
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.2:11 11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ. καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσόν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. 11 {NEQ} They entered the house and saw the child with his {NEQ} mother , Mary , and they bowed down and worshiped him . Then they opened their {NEQ} treasure chests and gave him gifts of gold , {RPT} frankincense , and myrrh .
Matt.2:23 23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι· Ναζωραῖος κληθήσεται. 23 So the family went and lived in a town called Nazareth . This fulfilled what the prophets had said : He will be called a Nazarene .
Matt.4:13 13καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρά, ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναούμ, τὴν παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ. 13 {NEQ} He went first to {NEQ} Nazareth , then left there and moved to Capernaum , beside the Sea of Galilee , in the region of Zebulun and Naphtali .
Matt.5:17 17μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον τοὺς προφήτας. οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 17 Don’t misunderstand {NEQ} why I have come {RPT} . I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets . No , I came to accomplish their purpose .
Matt.5:24 24ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου. καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 24 leave your {NEQ} sacrifice there at the altar . Go and be reconciled to that {NEQ} person . Then come and offer your {NEQ} sacrifice to God .
Matt.6:10 10ἐλθάτω βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς. 10 May your {NEQ} Kingdom come soon . May your {NEQ} will {NEQ} be done on earth , as it is in heaven .
Matt.7:25 25καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that {NEQ} house , {NEQ} it won’t collapse because it is built on {NEQ} bedrock .
Matt.7:27 27καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 27 {NEQ} When {RPT} the rains and {NEQ} floods come and the winds beat against that {NEQ} house , {NEQ} it will collapse with {NEQ} {NEQ} a mighty crash .
Matt.8:7 7λέγει αὐτῷ, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 7 Jesus said {RPT} , I will come and heal him .
Matt.8:14 14καὶ ἐλθὼν Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Peter’s {NEQ} house , {NEQ} Peter’s {NEQ} mother-in-law was sick in bed {NEQ} with a high fever .
Matt.8:28 28καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι· χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 28 {NEQ} When Jesus arrived on the other side of the lake , in the region of the Gadarenes , * two men who were possessed by demons met him . They lived in {RPT} a cemetery and were so violent that no one could go through that {NEQ} area .
Matt.8:29 29καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 29 {NEQ} {NEQ} They began screaming at him , Why are you interfering with us , Son of {NEQ} God ? Have you come here to torture us before God’s appointed time ?
Matt.9:1 1καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 9:1 {NEQ} Jesus climbed into a boat and went back across the lake to his own town .
Matt.9:10 10καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 10 Later , Matthew {RPT} invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his home as dinner guests , {NEQ} {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners .
Matt.9:13 13πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· ̓Έλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 13 Then he added , Now go and learn the meaning of this Scripture : I want you to show mercy , {NEQ} not offer sacrifices . * For I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Matt.9:18 18ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων ὅτι, θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν. ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν καὶ ζήσεται. 18 As Jesus was saying this {RPT} , {NEQ} the leader of a synagogue came and knelt before him . My {NEQ} daughter has just died , he said , but you can bring her back to life again if you just come and lay your {NEQ} hand on her .
Matt.9:23 23καὶ ἐλθὼν Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον. 23 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at the {NEQ} official’s home , {NEQ} he saw the noisy crowd and heard the funeral music .
Matt.9:28 28ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 28 {NEQ} They went right into the house where he was staying , and {NEQ} Jesus asked them , Do you believe {NEQ} I can make you see ? Yes , Lord , they told him , we do .
Matt.10:13 13καὶ ἐὰν μὲν οἰκία ἀξία, ἐλθάτω εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἀξία, εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 13 {NEQ} If it turns out to be a worthy home , let your {NEQ} blessing stand {RPT} ; if {NEQ} it is not {RPT} , take back the blessing {RPT} {RPT} .
Matt.10:23 23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} When you are persecuted in one {NEQ} town , flee to the next . {NEQ} I tell you the truth , the Son of {NEQ} Man * will return before you have reached all the towns of {NEQ} Israel .
Matt.10:34 34μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 34 Don’t imagine that I came to bring peace to the earth ! I came not to bring peace , but a sword .
Matt.10:35 35ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 35 {NEQ} I have come to set a man against his {NEQ} father , {NEQ} a daughter against her {NEQ} mother , and a daughter-in-law against her {NEQ} mother-in-law .
Matt.11:18 18ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 18 For John didn’t spend his time eating and drinking , and you say , He’s possessed by a demon .
Matt.11:19 19ἦλθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 19 The Son of {NEQ} Man , * on the other hand , feasts and drinks , and you say , {NEQ} He’s a glutton and a drunkard , and a friend of tax collectors and other sinners ! But {NEQ} wisdom is shown to be right by its {NEQ} results .
Matt.12:9 9καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν, 9 Then {RPT} Jesus went over to their {NEQ} synagogue ,
Matt.12:42 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 42 The queen of Sheba * will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from {NEQ} a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Matt.13:4 4καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά. 4 {NEQ} As he scattered them across his field , some seeds fell on a footpath , and the birds came and ate them .
Matt.13:25 25ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 25 But that night as the workers slept , his {NEQ} enemy came and planted weeds among the wheat , then slipped away .
Matt.13:32 32 μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστίν· καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 32 It is the smallest {NEQ} of all {NEQ} seeds , {NEQ} but it becomes the largest {NEQ} of {NEQ} garden plants ; {NEQ} it grows into a tree , and {NEQ} birds come and make nests in its {NEQ} branches .
Matt.13:36 36τότε, ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 36 Then , leaving the crowds outside , Jesus went into the house . {NEQ} {NEQ} {RPT} His {NEQ} disciples said , Please explain to us the story of the weeds in the field .
Matt.13:54 54καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ. ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 54 {NEQ} He returned to Nazareth , his {NEQ} hometown . When he taught there in the synagogue {RPT} , everyone was amazed and said , Where does he get this {NEQ} wisdom and the power to do miracles ?
Matt.14:12 12καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτὸ καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 12 Later , John’s {NEQ} disciples came for his body and buried it . Then they went and told {NEQ} Jesus what had happened .
Matt.14:25 25τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 25 About three o’clock in the morning * Jesus came toward them , walking on the water .
Matt.14:28 28ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 28 Then {NEQ} Peter called to him , Lord , if it’s really you , tell me to come to you , walking on the water .
Matt.14:29 29 δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 29 Yes , come , {NEQ} Jesus said . So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward {NEQ} Jesus .
Matt.14:34 34καὶ διαπεράσαντες, ἦλθαν ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. 34 {NEQ} After they had crossed the lake , they landed at Gennesaret .
Matt.15:25 25 δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι. 25 But she came and worshiped him , pleading again , Lord , help me !
Matt.15:29 29καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 29 {NEQ} Jesus returned to the Sea of {NEQ} Galilee and climbed a hill and sat down {RPT} .
Matt.15:39 39καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν. 39 Then Jesus sent the people home , and he got into {RPT} a boat and crossed over to the region of Magadan .
Matt.16:5 5καί, ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν, ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. 5 Later , after they crossed to the other side of the lake , the disciples discovered they had forgotten to bring any bread .
Matt.16:13 13ἐλθὼν δὲ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου, ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων, Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 13 {NEQ} When {NEQ} Jesus came to the region of Caesarea {NEQ} Philippi , he asked his {NEQ} disciples , Who do {NEQ} people say that the Son of {NEQ} Man is ? * 
Matt.16:24 24τότε Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Matt.17:10 10καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 10 Then his disciples asked him , {NEQ} Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.17:14 14καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον· προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων 14 At the foot of the mountain , a large crowd {NEQ} was waiting for them . A man came {RPT} and knelt before Jesus and said ,
Matt.17:24 24ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα; 24 {NEQ} On their arrival in Capernaum , the collectors of the Temple tax * came to {NEQ} Peter and asked him , Doesn’t your {NEQ} teacher pay the Temple tax ?
Matt.17:25 25λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 25 Yes , he does , Peter replied . Then he went into the house . But before he had a chance to speak , {NEQ} Jesus asked him , What do you think , Peter ? * {RPT} {RPT} Do {NEQ} kings tax their own {NEQ} people or {RPT} the people they have conquered ? * 
Matt.18:7 7οὐαὶ τῷ κόσμῳ, ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 7 What sorrow awaits the world , because it {NEQ} tempts people to sin . {NEQ} {NEQ} Temptations are inevitable , but what sorrow awaits the person who does the tempting .
Matt.18:31 31ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα. καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 31 {NEQ} When some of the other servants {RPT} saw this , they were very upset . {NEQ} They went to the king {RPT} and told him everything that had happened .
Matt.19:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 19:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished {NEQ} saying these things , he left {NEQ} Galilee and went down to the region {NEQ} of Judea east of the Jordan River .
Matt.19:14 14 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ̓Άφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 14 But {NEQ} Jesus said , Let the children come to me . {NEQ} Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} Heaven belongs to those who are like these children .
Matt.20:9 9ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν, ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 9 {NEQ} When those hired at five o’clock were paid , each received a full day’s wage .
Matt.20:10 10καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται. καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον, καί, αὐτοί. 10 {NEQ} When those hired first came to get their pay , they assumed {NEQ} they would receive more . But they , too , were paid {NEQ} {RPT} a day’s wage .
Matt.20:28 28ὥσπερ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 28 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Matt.21:1 1καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς. 21:1 As Jesus and the disciples approached Jerusalem , {NEQ} they came to the town of Bethphage on the Mount of {NEQ} Olives . {NEQ} Jesus sent two of them on ahead .
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.21:23 23καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 23 {NEQ} When Jesus returned to the Temple and began teaching , the leading priests and {RPT} elders came up to him . They demanded , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} ?
Matt.21:32 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ. ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 32 For John the Baptist came and showed you the right way to live , but you didn’t believe him , while {RPT} tax collectors and {RPT} prostitutes did {RPT} . And even when you saw this happening , you refused {NEQ} to believe him and repent of your sins .
Matt.21:40 40ὅταν οὖν ἔλθῃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 40 When {NEQ} the owner of the vineyard returns , Jesus asked , what do you think he will do {NEQ} to those farmers ?
Matt.22:3 3καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους. καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 3 When the banquet was ready , {NEQ} he sent his {NEQ} servants to notify those who were invited . But they all refused to come !
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Matt.24:39 39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας. οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 39 {NEQ} People didn’t realize what was going to happen until the flood came and swept them all away . That is the way it will be when the Son of {NEQ} Man {NEQ} comes .
Matt.24:46 46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 46 If the master {RPT} {RPT} returns and finds that the {NEQ} servant has done a good job , there will be a reward .
Matt.25:10 10ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη θύρα. 10 But while they were gone to buy oil , the bridegroom came . Then those who were ready went in with him to {RPT} the marriage feast , and the door was locked .
Matt.25:27 27ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζείταις; καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 27 why didn’t you deposit my money in the bank ? At least I could {NEQ} have gotten some interest on it .
Matt.25:31 31ὅταν δὲ ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ. 31 But when the Son of {NEQ} Man * comes in his {NEQ} glory , and all the angels with him , then he will sit upon his glorious throne .
Matt.25:39 39πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 39 {NEQ} When did we ever see you sick or in prison and visit you ?
Matt.26:43 43καὶ ἐλθὼν πάλιν, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 43 {NEQ} When he returned to them again , he found them sleeping , for they couldn’t keep their {NEQ} eyes open .
Matt.26:47 47καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 47 And even as Jesus said this , {NEQ} Judas , one of the twelve disciples , arrived with {RPT} a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests and elders of the people .
Matt.27:33 33καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά (ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος). 33 And they went out to a place called Golgotha ( which means Place of the Skull ) .
Matt.27:57 57ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ, 57 {NEQ} As evening approached , Joseph , a rich man from Arimathea who {NEQ} {RPT} had become a follower of {NEQ} Jesus ,
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Matt.28:1 1ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 28:1 Early on Sunday morning , * {NEQ} as the new day was dawning , Mary {NEQ} Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb .
Matt.28:11 11πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 11 {NEQ} As the women were on their way , {NEQ} some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened .
Matt.28:13 13λέγοντες, Εἴπατε ὅτι, Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτόν, ἡμῶν κοιμωμένων, 13 They told the soldiers , You must say , Jesus' {NEQ} disciples came during the night while we were sleeping , and they stole his body .
Mark.1:9 9καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου. 9 One day Jesus came from Nazareth in {NEQ} Galilee , and John baptized him in the Jordan River .
Mark.1:14 14καί, μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάνην, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 14 Later on , after {NEQ} John was arrested , {NEQ} Jesus went into {NEQ} Galilee , where he preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News . * 
Mark.1:24 24λέγων, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ— ἅγιος τοῦ θεοῦ. 24 Why are you interfering with us , Jesus of Nazareth ? Have you come to destroy us ? I know who you are the Holy One {NEQ} of God !
Mark.1:29 29καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθαν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 29 {NEQ} {NEQ} After Jesus left {RPT} the synagogue with James and John , they went to Simon and Andrew’s {NEQ} home .
Mark.1:39 39καὶ ἦλθεν, κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 39 So he traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , preaching in the synagogues {RPT} and casting out {NEQ} demons .
Mark.2:17 17καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς, λέγει αὐτοῖς ὅτι, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he told them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do . I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Mark.3:8 8καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα. πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ, ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 8 {NEQ} {RPT} Jerusalem , {NEQ} {RPT} {NEQ} Idumea , {NEQ} from east of the Jordan River , and even from as far north as Tyre and Sidon . The news about his miracles had spread far and wide , and vast numbers of people came to see him .
Mark.4:4 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 4 {NEQ} {NEQ} As he scattered it across his field , some of the seed fell on a footpath , and the birds came and ate it .
Mark.4:22 22οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 22 For everything that is hidden {NEQ} {NEQ} {NEQ} will eventually be brought into the open , and every secret {NEQ} {NEQ} will be brought to light .
Mark.5:1 1καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν. 5:1 So they arrived at the other side of the lake , in the region of the Gerasenes . * 
Mark.5:14 14καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 14 {NEQ} The herdsmen {RPT} fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran . {NEQ} People rushed out to see what had happened .
Mark.5:23 23καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι, Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει· ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ· ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 23 {NEQ} pleading fervently with him . My {NEQ} little daughter is dying , he said . {NEQ} Please come and lay your hands on her ; heal her so {NEQ} she can live .
Mark.5:26 26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα. ἀλλὰ μᾶλλον, εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα. 26 {NEQ} She had suffered a great deal from many doctors , and over the years she had spent everything she had to pay them , but she had gotten no better . In fact , she had gotten {NEQ} worse .
Mark.5:27 27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 27 She had heard about {NEQ} Jesus , so she came up behind him through the crowd and touched his {NEQ} robe .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.6:29 29καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 29 {NEQ} When John’s {NEQ} disciples heard what had happened , they came {NEQ} to get his {NEQ} body and buried it in a tomb .
Mark.6:53 53καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν, ἦλθον εἰς Γεννησαρέτ. καὶ προσωρμίσθησαν 53 {NEQ} After they had crossed the lake , they landed at Gennesaret . {NEQ} They brought the boat to shore
Mark.7:1 1καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων. 7:1 One day some {NEQ} Pharisees and {NEQ} teachers of religious law arrived from Jerusalem to see Jesus .
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.7:31 31καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 31 {NEQ} Jesus left {RPT} {RPT} Tyre and went up to Sidon before going back {RPT} to the Sea of {NEQ} Galilee and {NEQ} {NEQ} the region of the Ten Towns . * 
Mark.8:10 10καὶ εὐθύς, ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 10 Immediately after this , he got {RPT} into a boat with his {NEQ} disciples and crossed over to the region of Dalmanutha .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.9:11 11καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, ̔Ότι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 Then they asked him , Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Mark.9:12 12 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα. καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 12 Jesus {NEQ} responded {RPT} , Elijah is indeed coming first to get everything ready . Yet why do the Scriptures say that the Son of {NEQ} Man must suffer greatly and be treated with utter contempt ?
Mark.9:13 13ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἠλείας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 13 But I tell you , {NEQ} {NEQ} Elijah has already come , and they chose to abuse him , just as the Scriptures predicted {RPT} .
Mark.9:14 14καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 14 {NEQ} When they returned to the other disciples , they saw a large crowd surrounding them , and some teachers of religious law were arguing with them .
Mark.9:33 33καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος, ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; 33 After they arrived at Capernaum and settled in a house , Jesus asked his disciples , What were you discussing out on the road ?
Mark.10:45 45καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 45 For even the Son of {NEQ} Man came not to be served but to serve others and to give his {NEQ} life as a ransom for many .
Mark.10:50 50 δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 50 {NEQ} Bartimaeus threw aside his {NEQ} coat , jumped up , and came to {NEQ} Jesus .
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:42 42καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο ἐστιν κοδράντης. 42 Then a poor widow came and dropped in two small coins {RPT} {NEQ} {RPT} . * 
Mark.13:36 36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 36 Don’t let him find you sleeping when he arrives without warning .
Mark.14:3 3καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος, τοῦ λεπροῦ· κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 3 Meanwhile , Jesus was in Bethany at the home of Simon , a man who had previously had leprosy . While he was eating , * a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard . She broke open the jar and poured the perfume over his {NEQ} head .
Mark.14:16 16καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 16 So {RPT} the two disciples {NEQ} went into the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
Mark.14:38 38γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 38 Keep watch and pray , so that you will not give in to temptation . For the spirit is willing , but the body is weak .
Mark.14:40 40καὶ πάλιν ἐλθών, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι. καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 40 {NEQ} When he returned to them again , he found them sleeping , for they couldn’t keep their {NEQ} eyes open . And they didn’t know what to say {RPT} .
Mark.14:41 41καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει— ἦλθεν ὥρα. ἰδοὺ παραδίδοται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 41 When he returned to them the third time , {NEQ} he said , Go ahead and sleep . {NEQ} {NEQ} Have your rest . But no the time has come . The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of {NEQ} sinners .
Mark.14:45 45καὶ ἐλθών, εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ· λέγει, Ῥαββεί. καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 45 As soon as they {NEQ} arrived , Judas walked up to Jesus . Rabbi ! he exclaimed , and gave him the kiss .
Mark.15:43 43ἐλθὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας (εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.) τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 43 {RPT} Joseph {NEQ} of Arimathea took a risk and went to {NEQ} Pilate and asked for {NEQ} Jesus' {NEQ} body . ( Joseph was an honored member of the high council , and {NEQ} he was waiting for the Kingdom of {NEQ} God to come . )
Mark.16:1 1καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 16:1 {NEQ} Saturday evening , when the Sabbath ended , Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary the mother of {NEQ} James , and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body .
Luke.1:43 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; 43 {NEQ} Why am I so honored , that the mother of my {NEQ} Lord should visit me ?
Luke.1:59 59καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Ζαχαρίαν. 59 {NEQ} {NEQ} When the baby was {NEQ} eight {NEQ} days old , they all came for the circumcision ceremony . {NEQ} They wanted to name him Zechariah , after his {NEQ} father .
Luke.2:16 16καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ· καὶ τὸ βρέφος, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 16 {NEQ} They hurried to the village and found {RPT} {NEQ} Mary and {RPT} Joseph . And there was the baby , lying in the manger .
Luke.2:27 27καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν. καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 27 That day the Spirit led him to the Temple . So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord {RPT} {NEQ} as the law required {NEQ} {RPT} ,
Luke.2:44 44νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ. ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς. 44 because they assumed he was among the other travelers . But when he didn’t show up that evening , {NEQ} they started looking for him among their relatives and {RPT} friends .
Luke.2:51 51καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 51 Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them . And his {NEQ} mother stored all these things in her {NEQ} heart .
Luke.3:3 3καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 3 Then John went from place to place on both sides of the Jordan River , preaching that people should be baptized to show that they had repented of their sins and turned to God to be forgiven .
Luke.3:12 12ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 12 {NEQ} Even corrupt tax collectors came to be baptized and asked {RPT} , Teacher , what should we do ?
Luke.4:16 16καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 16 {NEQ} When he came to the village of Nazareth , his boyhood home , {NEQ} he went as usual {RPT} to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the Scriptures .
Luke.4:34 34̓Έα. τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ— ἅγιος τοῦ θεοῦ. 34 Go away ! Why are you interfering with us , Jesus of Nazareth ? Have you come to destroy us ? I know who you are the Holy One {NEQ} of God !
Luke.4:42 42γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον. καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 42 {NEQ} Early the next morning Jesus went out to an isolated place . {NEQ} The crowds searched everywhere for him , and when they finally found him , {NEQ} they begged him {NEQ} not to leave them .
Luke.5:7 7καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 7 {NEQ} A shout for help {NEQ} {RPT} {NEQ} brought {RPT} their partners in the other boat , and soon both {NEQ} boats were filled with fish and on the verge of sinking {RPT} .
Luke.5:17 17καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι. (οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας, καὶ Ἰερουσαλήμ.) καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 17 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} day {NEQ} while Jesus was teaching , some Pharisees and teachers of religious law {NEQ} were sitting nearby . ( It seemed that these men showed up from every village in all {NEQ} Galilee and Judea , as well as from Jerusalem . ) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus .
Luke.5:32 32οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 32 I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners and need to repent .
Luke.6:18 18οἳ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο. 18 They had come to hear him and to be healed of their {NEQ} diseases ; and those troubled by evil * spirits were healed .
Luke.7:3 3ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 3 {NEQ} When the officer heard about {NEQ} Jesus , {NEQ} {RPT} he sent some respected {NEQ} Jewish elders to ask him {NEQ} to come and heal his {NEQ} slave .
Luke.7:7 7διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν. ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω παῖς μου. 7 {NEQ} I am not even {RPT} worthy to come and meet you . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Luke.7:33 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης Βαπτιστὴς μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 33 For John the Baptist didn’t spend his time eating bread or drinking wine , and you say , He’s possessed by a demon .
Luke.7:34 34ἐλήλυθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔσθων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 34 The Son of {NEQ} Man , * on the other hand , feasts and drinks , and you say , {NEQ} He’s a glutton and a drunkard , and a friend of tax collectors and other sinners !
Luke.8:17 17οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 17 For all that is secret {RPT} {RPT} will eventually be brought into the open , and everything that is concealed {RPT} {NEQ} will be brought to light and made known to all .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.10:32 32ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδών, ἀντιπαρῆλθεν. 32 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A Temple assistant * walked over and looked at him lying there , but he also passed by on the other side .
Luke.10:33 33Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτόν, καὶ ἰδών, ἐσπλαγχνίσθη. 33 Then a despised Samaritan came along , and when he saw the man , he felt compassion for him .
Luke.11:2 2εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ̔Όταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθάτω βασιλεία σου. 2 {NEQ} Jesus said {RPT} , This is how you should pray : * Father , may your {NEQ} name be kept holy . May your {NEQ} Kingdom come soon .
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.12:36 36καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων. ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 36 as though you were waiting for your {NEQ} master {NEQ} to return from the wedding feast . Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks .
Luke.12:37 37μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 37 The servants {RPT} who are ready and waiting for his return will be rewarded . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} he himself will seat them , put on an apron , and serve them as they sit and eat !
Luke.12:38 38κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ. καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. 38 {RPT} He may come in the middle of the night or just before dawn . * But whenever he comes , he will reward the servants who are ready .
Luke.12:43 43μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 43 If the master {RPT} returns {RPT} and finds that the servant {RPT} has done a good job , there will be a reward .
Luke.12:49 49πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 49 I have come to set the world on fire , and I wish it were already burning !
Luke.13:6 6ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 6 Then Jesus told this {NEQ} story : A man planted a fig tree in his {NEQ} garden and came again and again to see if there was any fruit on it , but he was always disappointed .
Luke.14:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν. 14:1 One Sabbath day Jesus went to eat dinner in the home of a {NEQ} leader of the Pharisees , and the people were watching him closely .
Luke.14:9 9καὶ ἐλθὼν σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον. καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 9 {NEQ} The host {RPT} {NEQ} {RPT} will come and say , Give this person your seat . {NEQ} Then you will be embarrassed , and you will have to take whatever seat is left at the foot of the table !
Luke.14:10 10ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 10 Instead {RPT} {RPT} , take the lowest place at the foot of the table . Then when your {NEQ} host sees you , he will come and say , Friend , we have a better place for you ! Then you will be honored in front of all the other guests {RPT} .
Luke.14:20 20καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 20 {NEQ} Another said , I now have a wife , so I can’t come .
Luke.15:6 6καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 6 {NEQ} When he arrives , he will call together his friends and {RPT} neighbors , saying {RPT} , Rejoice with me because I have found my {RPT} lost {RPT} sheep .
Luke.15:17 17εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. 17 {NEQ} When he finally came to his senses , he said to himself , At home {RPT} even the hired servants have food enough to spare , and here I am dying of hunger !
Luke.15:20 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμών, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 20 So he returned home to his {NEQ} father . And while he was still a long way off , his {NEQ} father saw him coming . {NEQ} Filled with love and compassion , {NEQ} he ran to his son , embraced {RPT} him , and kissed him .
Luke.15:30 30ὅτε δὲ υἱός σου οὗτος καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον. 30 Yet when this {NEQ} son of yours comes back after {RPT} squandering your {NEQ} money on prostitutes , you celebrate by killing {RPT} the fattened calf !
Luke.17:1 1εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὗ ἔρχεται. 17:1 One day Jesus said to his {NEQ} disciples , There will always be {NEQ} temptations to sin , but what sorrow awaits the person who does the tempting !
Luke.17:27 27ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν ἐγαμίζοντο ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 27 In those days , the people enjoyed banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered {RPT} his boat and the flood came and destroyed them all .
Luke.18:8 8λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών, ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 8 I tell you , {NEQ} he will grant {NEQ} justice to them quickly ! But when the Son of {NEQ} Man * returns , how many will he find on the earth who have {NEQ} faith ?
Luke.19:5 5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε· σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 5 {NEQ} When Jesus came by , he looked up at Zacchaeus and called him by name . Zacchaeus ! he said . Quick , come down ! {NEQ} I must be a guest in your {NEQ} home today .
Luke.19:10 10ἦλθεν γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 10 For the Son of {NEQ} Man * came to seek and save those who are lost .
Luke.19:18 18καὶ ἦλθεν δεύτερος λέγων, μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 18 {NEQ} The next servant reported , Master , I invested your money and made five times the original amount .
Luke.19:20 20καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. 20 But the third servant brought back only the original amount of money and said , {NEQ} Master , I hid your money and kept it safe .
Luke.19:23 23καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 23 {NEQ} why didn’t you deposit my money in the bank ? At least I could have gotten {NEQ} some interest on it .
Luke.22:7 7ἦλθεν δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. 7 Now the Festival {NEQ} of Unleavened Bread arrived , when the Passover lamb is sacrificed .
Luke.22:18 18λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 18 For {NEQ} {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the Kingdom of {NEQ} God has come .
Luke.22:45 45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν κοιμωμένους αὐτούς, ἀπὸ τῆς λύπης. 45 At last he stood up again and returned to the disciples , only to find them asleep , exhausted from {NEQ} grief .
Luke.23:33 33καὶ ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν· καὶ τοὺς κακούργους— ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 33 When they came to a place {RPT} called The Skull , * {RPT} they nailed him to the cross . And the criminals were also crucified one on his right and one on his left .
Luke.23:42 42καὶ ἔλεγεν, Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου. 42 Then he said , Jesus , remember me when you come into your {NEQ} Kingdom .
Luke.24:1 1τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα, ἦλθαν φέρουσαι ἡτοίμασαν ἀρώματα. 24:1 But very early on Sunday morning * the women went to the tomb , taking the spices they had prepared .
Luke.24:23 23καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν λέγουσαι, καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 23 {NEQ} They said his {NEQ} body was missing , and they had seen angels who told them Jesus is alive !
John.1:7 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 7 {RPT} {RPT} to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony .
John.1:11 11εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 11 He came to his own people , and even they rejected him .
John.1:31 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 31 I did not recognize him as the Messiah , but I have been baptizing with water so that he might be revealed to {NEQ} Israel .
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.3:2 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτόν, νυκτός. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος. οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 2 After dark one evening , he came to speak with Jesus . Rabbi , {NEQ} he said {RPT} , we all know that God has sent you to teach us . Your {NEQ} miraculous signs {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} are evidence that {NEQ} God is with you .
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.3:22 22μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐβάπτιζεν. 22 Then {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside . {NEQ} Jesus spent some time with them there , {NEQ} baptizing people .
John.3:26 26καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει. καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 26 So {NEQ} John’s disciples came to him and said , Rabbi , the man you met on the other side of the Jordan River , the one you identified as the Messiah , {NEQ} {RPT} is also baptizing people . And everybody is going to him instead of coming to us .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
John.4:27 27καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει, οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς; 27 Just then his {NEQ} disciples came back . {NEQ} They were shocked to find him talking to a woman , but none of them had the nerve to ask , What do you want with her ? or Why are you talking to her ?
John.4:40 40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας, 40 {NEQ} When they came out to see him , they begged him to stay in their village . So he stayed for two days ,
John.4:45 45ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 45 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} Yet the Galileans welcomed him , for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything {RPT} he did there .
John.4:46 46ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ. 46 As he traveled through {NEQ} Galilee , he came to {NEQ} Cana , where he had turned the water into wine . {NEQ} There was a government official in nearby Capernaum whose {NEQ} son was very sick .
John.4:54 54τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 54 {NEQ} This was the second miraculous sign {NEQ} Jesus did in {NEQ} Galilee after coming from {NEQ} Judea .
John.5:40 40καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 40 Yet you refuse to come to me to receive this life .
John.5:43 43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 43 For I have come to you in my {NEQ} Father’s {NEQ} name , and you have rejected me . Yet if others come in their own {RPT} name , you gladly welcome them .
John.6:17 17καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ, καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς. 17 But as darkness fell and {NEQ} Jesus still hadn’t come back {NEQ} {RPT} , {NEQ} they got into {RPT} the boat and headed across the lake toward Capernaum .
John.6:23 23ἄλλα ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. 23 Several boats from Tiberias landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten .
John.6:24 24ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his {NEQ} disciples were there , they got into {RPT} the boats and went across to Capernaum to look for {NEQ} him .
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:65 65καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 65 Then he said , That is why I said {RPT} that people can’t come to me unless the Father gives them to me .
John.7:28 28ἔκραξεν οὖν, ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἰησοῦς, καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα. ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς πέμψας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 28 While {NEQ} Jesus was teaching in the Temple , {NEQ} he called out , Yes , you know me , and you know where I come from . But I’m not here on my own . {NEQ} The one who sent me is true , and you don’t know him .
John.7:30 30ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι· καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 30 Then the leaders tried to arrest him ; but no one laid a hand on him , because {NEQ} his time * had not yet come .
John.7:31 31ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. καὶ ἔλεγον, Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; 31 {NEQ} Many among the crowds at the Temple believed in him . After all , they said , {NEQ} {NEQ} would you expect the Messiah to do more miraculous signs {RPT} than this man has done ?
John.7:34 34ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με. καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 34 You will search for me but not find me . And you cannot go where I am going .
John.7:36 36τίς ἐστιν λόγος οὗτος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με· καί, ̔Όπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 36 What does he {NEQ} mean {RPT} when he says , You will search for me but not find me , and You cannot go where I am going ?
John.7:45 45ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 45 When the Temple guards returned without having arrested Jesus , the leading priests and Pharisees {NEQ} demanded {RPT} {RPT} , Why didn’t you bring him in ?
John.7:50 50λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν, 50 Then Nicodemus , the leader who had met with Jesus earlier , spoke up {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} .
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.8:20 20ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 20 Jesus made these {NEQ} statements while he was teaching in the section of the Temple known as the Treasury . But he was not arrested , because his {NEQ} time * had not yet come .
John.8:21 21εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω. καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 21 Later Jesus said to them again , I am going away . {NEQ} You will search for me but will die in your {NEQ} sin . You cannot come where I am going .
John.8:22 22ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν; ὅτι λέγει, ̔Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 22 {NEQ} The people * asked , {NEQ} Is he planning to commit suicide ? {NEQ} What does he mean , You cannot come where I am going ?
John.8:42 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 42 {NEQ} Jesus told them , If {NEQ} God were your Father , you would love me , because I have come to you from {RPT} {NEQ} God . {NEQ} I am not here on my own , but he sent me .
John.9:7 7καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ύπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων. 7 {NEQ} He told him , Go wash yourself in the pool of {NEQ} Siloam ( Siloam means sent ) . So the man went and washed and came back seeing !
John.9:39 39καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον— ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 39 Then {NEQ} Jesus told him , * I entered this {NEQ} world to render judgment to give sight to the blind and to show those who think they see * that they are blind .
John.10:8 8πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 8 All who came before me * were thieves and robbers . But the true sheep did not listen to them .
John.10:10 10 κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 10 The thief’s purpose is to steal and kill and destroy . My purpose is to give them {NEQ} {RPT} a rich and satisfying life .
John.10:41 41καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν. 41 And many followed him . John {NEQ} didn’t perform miraculous signs , {NEQ} they remarked to one another , but everything he said about this man has come true .
John.11:17 17ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς, εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Bethany , he was told that Lazarus had already been in his grave for four days .
John.11:19 19πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 19 and many of the people had come to console {NEQ} Martha and Mary {RPT} in their loss .
John.11:30 30οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus had stayed outside the village , {NEQ} {NEQ} at the place where {NEQ} Martha met him .
John.11:32 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 32 {NEQ} When {NEQ} Mary arrived and saw Jesus {RPT} , she fell at his {NEQ} feet and said {RPT} , Lord , if only you had been here , my {NEQ} brother would not have died .
John.11:45 45πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 45 {NEQ} Many of the people who were with {NEQ} Mary believed in Jesus {NEQ} when they saw this happen .
John.11:56 56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 56 {NEQ} They kept looking for {NEQ} Jesus , but as they stood around in the Temple , they said to each other , What do you think ? {NEQ} He won’t come for {NEQ} Passover , will he ?
John.12:1 1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος— ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 12:1 {NEQ} Six days before the Passover celebration began , {NEQ} Jesus arrived in Bethany , the home of Lazarus the man he had raised from the dead .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:12 12τῇ ἐπαύριον, ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 12 The next day , the news that {NEQ} Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city . A large crowd of {NEQ} Passover visitors
John.12:23 23 δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , {RPT} Now the time has come for the Son of {NEQ} Man * to enter into his glory .
John.12:27 27νῦν ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω, Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην· 27 Now my {NEQ} soul is deeply troubled . Should I pray , Father , save me from this {NEQ} hour ? But this is the very reason I came {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} !
John.12:28 28Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω. 28 Father , bring glory to your {NEQ} name . Then a voice spoke from {NEQ} heaven , saying , I have already brought glory to my name , and I will do so again .
John.12:46 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ