The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔσχατος (eschatos, 2078)

Meanings

[the] end, [the] last, finally, last, Last, last [one], last [ones], last ones

Greek-English Concordance: 45 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:26 26ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 26 And if that happens , you surely won’t be free again until you have paid the last penny .  * 
Matt.19:30 30πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 30 But many who are the greatest now will be least important then , and those who seem least important now will be the greatest then .  * 
Matt.20:8 8ὀψίας δὲ γενομένης λέγει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 8 {NEQ} That evening he told the foreman {RPT} to call the workers in and pay them , beginning with the last workers {NEQ} {NEQ} first .
Matt.20:12 12λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 12 Those people worked only one hour , and yet you’ve paid them just as much as you paid us who worked all day {NEQ} in the scorching heat .
Matt.20:14 14ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 14 Take your money and go . {NEQ} I wanted to pay this {NEQ} last worker the same as you .
Matt.20:16 16οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 16 So those who are last now will be first then , and those who are first will be last .
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Mark.9:35 35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 35 {NEQ} He sat down , called the twelve disciples over to him , and said {RPT} , {NEQ} Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else .
Mark.10:31 31πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 31 But many who are the greatest now will be least important then , and those who seem least important now will be the greatest then .  * 
Mark.12:6 6ἔτι ἕνα εἶχεν— υἱὸν ἀγαπητόν. ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 6 until there was only one left his son whom he loved dearly . The owner finally sent him {RPT} , thinking , Surely they will respect my {NEQ} son .
Luke.12:59 59λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 59 And if that happens , you won’t be free again until you have paid the very last penny .  * 
Luke.13:30 30καὶ ἰδού· εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι· καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 30 And note this : Some who seem least important now will be the greatest then , and some who are the greatest now will be least important then .  * 
Luke.14:9 9καὶ ἐλθὼν σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον. καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 9 {NEQ} The host {RPT} {NEQ} {RPT} will come and say , Give this person your seat . {NEQ} Then you will be embarrassed , and you will have to take whatever seat is left at the foot of the table !
Luke.14:10 10ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 10 Instead {RPT} {RPT} , take the lowest place at the foot of the table . Then when your {NEQ} host sees you , he will come and say , Friend , we have a better place for you ! Then you will be honored in front of all the other guests {RPT} .
John.6:39 39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 39 And this is the will of God {RPT} , that I should not lose even one of all those he has given me , but that I should raise them up at the last day .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:54 54 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 54 But anyone who eats my {NEQ} flesh and drinks my {NEQ} blood has eternal life , and I will raise that person at the last day .
John.7:37 37ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 37 {NEQ} On the last day , the climax of the festival , {NEQ} Jesus stood and shouted to the crowds , {NEQ} Anyone who is thirsty may come to me !
John.11:24 24λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 24 Yes , {NEQ} Martha said {RPT} , {NEQ} {NEQ} he will rise when everyone else {NEQ} rises , at the last day .
John.12:48 48 ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν, λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 48 But all who reject me and my {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} message {RPT} will be judged {RPT} on the day of judgment by the truth {RPT} I have spoken .
Acts.2:17 17Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει θεός, Ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα. καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν. καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται. 17 {NEQ} {NEQ} In the last days , {NEQ} God says , I will pour out my {NEQ} Spirit upon all people . Your {NEQ} sons and {NEQ} daughters {RPT} {NEQ} will prophesy . {NEQ} Your {NEQ} young men will see visions , and your {NEQ} old men will dream dreams .
1Cor.4:9 9δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ— καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 9 Instead , I sometimes think {NEQ} God has put us {NEQ} apostles on display , like prisoners of war at the end of a victor’s parade , condemned to die . {NEQ} We have become a spectacle to the entire world to people and angels alike .
1Cor.15:26 26ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται θάνατος. 26 And the last enemy to be destroyed is {NEQ} death .
1Cor.15:45 45οὕτως καὶ γέγραπται, Ἐγένετο πρῶτος ἄνθρωπος, Ἀδάμ, εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ἔσχατος Ἀδάμ— εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 45 {NEQ} {NEQ} The Scriptures tell us , The first man , Adam , became a living person .  *  But the last Adam that is , Christ is a life-giving Spirit .
1Cor.15:52 52ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι. σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι· καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. 52 It will happen in a moment , in the blink of an eye , when the last trumpet is blown . For when the trumpet sounds , {NEQ} those who have died will be raised to live forever . And we who are living will also be transformed .
2Tim.3:1 1τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· 3:1 {NEQ} You should know this , Timothy , that in the last days there will be very difficult times .
Heb.1:2 2ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων, ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ· ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας· 2 And now in {NEQ} these final days , he has spoken to us through his Son . God promised everything to the Son as an inheritance , and through the Son he created the universe .
Jas.5:3 3 χρυσὸς ὑμῶν καὶ ἄργυρος κατίωται· καὶ ἰὸς αὐτῶν, εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ· ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 3 {NEQ} Your gold and {NEQ} silver have become worthless . The very wealth you were counting on {NEQ} will eat away your {NEQ} flesh like fire . This treasure you have accumulated will stand as evidence against you on the day of judgment .
1Pet.1:5 5τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους, διὰ πίστεως, εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 5 And through your faith , God is protecting you by his power until you receive this salvation , which is ready to be revealed on the last day for all to see .
1Pet.1:20 20προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς· 20 God chose him as your ransom {RPT} long before {RPT} the world began , but he has now revealed him to you in these last {NEQ} days .
2Pet.3:3 3τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι· 3   Most importantly , I want to remind you that in the last days scoffers will come , mocking the truth and following their {NEQ} own desires .
1Jn.2:18 18παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν. ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 18 Dear children , the last hour is here . {NEQ} {NEQ} You have heard that the Antichrist is coming , and already many such antichrists have appeared . From this we know that the last hour has come .
Jude.1:18 18ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 18 {RPT} They told you that in the last times there would be scoffers whose purpose in life is to satisfy {NEQ} their {NEQ} ungodly desires .
Rev.1:17 17καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός. καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἔσχατος. 17 {NEQ} When I saw him , I fell at his {NEQ} feet as if I were dead . But he laid his {NEQ} right hand on me and said , Don’t be afraid ! I am the First and the Last .
Rev.2:8 8καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 8 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Smyrna . This is the message from the one who is the First and the Last , who was dead but is now alive :
Rev.2:19 19Οἶδά σου τὰ ἔργα— καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 19 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your love , {NEQ} your faith , {NEQ} your service , and your {NEQ} patient endurance . And I can see your constant improvement in all these things .
Rev.15:1 1καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν· ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη θυμὸς τοῦ θεοῦ. 15:1 Then I saw in {NEQ} heaven another marvelous event {NEQ} of great significance . Seven angels were holding the seven last plagues , which would bring {NEQ} God’s {NEQ} wrath to completion .
Rev.21:9 9καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο· δείξω σοι τὴν νύμφην, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 9 Then one of the seven angels who held the seven bowls containing the seven {RPT} last plagues came and said to me , Come with me ! I will show you the bride , the wife of the Lamb .
Rev.22:13 13ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 13 I am the Alpha and the Omega , the First and the Last , the Beginning and the End .