The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔτι (eti, 2089)

Meanings

[any] longer, [was] still, [while] still, [while] yet, again, any longer, any more, even, further, in addition, longer, more, still, still [others], while, yet

Greek-English Concordance: 93 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:13 13ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ; ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 13 You are the salt of the earth . But what good is {NEQ} salt if it has lost its flavor ? Can you make it salty again ? {NEQ} {NEQ} It will be thrown out and trampled underfoot as worthless .
Matt.12:46 46ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 46 As Jesus was speaking to the crowd , his {NEQ} {NEQ} mother and {NEQ} brothers stood outside , asking to speak to him .
Matt.17:5 5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. ἀκούετε αὐτοῦ. 5 But even as he spoke , {NEQ} a bright cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy . Listen to him .
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.19:20 20λέγει αὐτῷ νεανίσκος, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα. τί ἔτι ὑστερῶ; 20 I’ve obeyed all these commandments , the young man replied {RPT} . What else must I do ?
Matt.26:47 47καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 47 And even as Jesus said this , {NEQ} Judas , one of the twelve disciples , arrived with {RPT} a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests and elders of the people .
Matt.26:65 65τότε ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν· 65 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Blasphemy ! Why do we need other witnesses ? {NEQ} {NEQ} You have all heard his blasphemy .
Matt.27:63 63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 63 They told him , Sir , we remember what that {NEQ} deceiver once said while he was still alive : After three days I will rise from the dead .
Mark.5:35 35ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι, θυγάτηρ σου ἀπέθανεν. τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 35 While he was still speaking to her , messengers arrived from the home of Jairus , the leader of the synagogue . They told him , Your {NEQ} daughter is dead . There’s no use troubling the Teacher now .
Mark.12:6 6ἔτι ἕνα εἶχεν— υἱὸν ἀγαπητόν. ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 6 until there was only one left his son whom he loved dearly . The owner finally sent him {RPT} , thinking , Surely they will respect my {NEQ} son .
Mark.14:43 43καὶ εὐθύς, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων· παρὰ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 43 And immediately , even as Jesus said this , Judas , one of the twelve disciples , {NEQ} arrived {RPT} with a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders .
Mark.14:63 63 δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 63 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Why do we need other witnesses ?
Luke.1:15 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ. καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται, ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 15 for he will be great in the eyes of the Lord . {NEQ} He must never touch wine or other alcoholic drinks . {NEQ} He will be filled with the Holy Spirit , even before his birth . * 
Luke.8:49 49ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου. λέγων ὅτι, Τέθνηκεν θυγάτηρ σου. μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 49 While he was still speaking to her , a messenger arrived from the home of Jairus , the leader of the synagogue . He told him , Your {NEQ} daughter is dead . There’s no use troubling the Teacher now .
Luke.9:42 42ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν. ἐπετίμησεν δὲ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα. καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 42 As the boy came forward , the demon knocked him to the ground and threw him into a violent convulsion . But {NEQ} Jesus rebuked the {RPT} evil * spirit and healed the boy . Then he gave him back to his {NEQ} father .
Luke.14:22 22καὶ εἶπεν δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ἐπέταξας καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 22 {RPT} After the servant had done this , {NEQ} he reported , {NEQ} There is still room for more .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.14:32 32εἰ δὲ μή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 32 And if he can’t , he will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away .
Luke.15:20 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμών, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 20 So he returned home to his {NEQ} father . And while he was still a long way off , his {NEQ} father saw him coming . {NEQ} Filled with love and compassion , {NEQ} he ran to his son , embraced {RPT} him , and kissed him .
Luke.16:2 2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 2 So the employer called him in and said {RPT} , What’s this I hear about you ? Get your report in order , because you are going to be fired .
Luke.18:22 22ἀκούσας δέ, Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Έτι ἕν σοι λείπει. πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 22 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard his answer , he said {RPT} , There is still one thing you haven’t done . Sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in {NEQ} heaven . Then come , follow me .
Luke.20:36 36οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν. καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 36 And they will never die again . In this respect they will be like angels . {NEQ} They are children of God and children {NEQ} of the resurrection .
Luke.22:47 47ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς. καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 47 But even as Jesus said this , a crowd approached , {NEQ} led by Judas {RPT} , one of the twelve disciples . {NEQ} Judas walked over to {NEQ} Jesus to greet him with a kiss .
Luke.22:60 60εἶπεν δὲ Πέτρος, ̓Άνθρωπε, οὐκ οἶδα λέγεις. καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 60 But {NEQ} Peter said , Man , I don’t know what you are talking about . And immediately , while he was still speaking , the rooster crowed .
Luke.22:71 71οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 71 Why do we need other witnesses ? {NEQ} they said . {NEQ} We ourselves heard him say it .
Luke.24:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε· ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead ! Remember what he told you back in {NEQ} Galilee ,
Luke.24:41 41ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν, ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων. εἶπεν αὐτοῖς, ̓Έχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 41 Still they stood there in disbelief , filled with {NEQ} joy and wonder . Then he asked them , Do you have anything here to eat ?
Luke.24:44 44εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὗτοι οἱ λόγοι μου, οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 44 Then he said {NEQ} {RPT} , When I was with you before , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} I told you that everything written about me in the law of Moses and the prophets and in the Psalms must be fulfilled .
John.4:35 35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι, ̓Έτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας· ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη 35 You know the saying , {NEQ} Four months between planting and {NEQ} harvest . But I say {RPT} , wake up {RPT} and look around . {NEQ} The fields are already ripe * for harvest .
John.7:33 33εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̓Έτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί. καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. 33 But {NEQ} Jesus told them , I will be with you only a little longer . Then I will return to the one who sent me .
John.11:30 30οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus had stayed outside the village , {NEQ} {NEQ} at the place where {NEQ} Martha met him .
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.13:33 33τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι, ̔Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 33 Dear children , I will be with you only a little longer . And as I told the Jewish leaders , {NEQ} you will search for me , {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} but you can’t come where I am going .
John.14:19 19ἔτι μικρὸν καὶ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με. ὅτι ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσετε. 19 {NEQ} Soon the world will no longer see me , but you will see me . Since I live , you also will live .
John.16:12 12ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 12 There is so much more I want to tell you , but you can’t bear it now .
John.20:1 1τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται, πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 20:1 {NEQ} Early on Sunday morning , * while it was still dark , Mary {NEQ} Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance .
Acts.2:26 26διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου καρδία, καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσά μου. ἔτι δὲ καὶ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι. 26 No wonder my {NEQ} heart is glad , and my {NEQ} tongue shouts his praises ! {NEQ} {NEQ} {NEQ} My {NEQ} body rests in hope .
Acts.9:1 1 δέ, Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου· προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ. 9:1 {NEQ} Meanwhile , {NEQ} Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord’s {NEQ} followers . * So he went to the high priest .
Acts.10:44 44ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 44 Even as {NEQ} Peter was saying these {NEQ} things , the {RPT} Holy Spirit fell upon {RPT} all who were listening to the message .
Acts.18:18 18 δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κενχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν. 18 {NEQ} {NEQ} Paul stayed in Corinth for some time after that , then said good-bye to the brothers and sisters * and went to nearby Cenchrea . There he shaved his head {NEQ} according to Jewish custom , marking the end of a vow . Then he set sail for {NEQ} Syria , taking Priscilla and Aquila with him .
Acts.21:28 28κράζοντες, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων· ἔτι τε— καὶ ̔Έλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 28 yelling , Men of Israel , help us ! This is the man who {RPT} preaches against our people everywhere and tells everybody to disobey {NEQ} the Jewish laws . He speaks against {NEQ} {NEQ} the Temple and even {RPT} defiles this {NEQ} holy place by bringing in {RPT} {NEQ} Gentiles {RPT} {RPT} . * 
Rom.3:7 7εἰ δέ, ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 7 But , someone might still argue , how can God condemn {NEQ} me as a sinner if {NEQ} my dishonesty highlights his {NEQ} truthfulness and brings him more {NEQ} glory ?
Rom.5:6 6ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι, κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 6 When {NEQ} we were utterly helpless , Christ came at just the right time and died for us sinners .
Rom.5:8 8συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 8 But {NEQ} God showed his great {NEQ} love for us by sending Christ to die for us {NEQ} while we were still sinners .
Rom.6:2 2μὴ γένοιτο· οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ; 2 Of course not ! {RPT} Since we have died to {NEQ} sin , how can we continue to live in it ?
Rom.9:19 19ἐρεῖς μοι, οὖν, Τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 19 Well then , you might say {RPT} , Why {NEQ} does God blame people for not responding ? {NEQ} {NEQ} Haven’t they simply done what he makes them do ?
1Cor.3:2 2γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρῶμα, οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, 2 I had to feed you with milk , not with solid food , because you weren’t ready for anything stronger . And you still aren’t ready ,
1Cor.3:3 3ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις· οὐχὶ σαρκικοί ἐστε; καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 3 for you are still controlled by your sinful nature . {NEQ} {NEQ} You are jealous of one another and quarrel with each other . Doesn’t that prove you are controlled by your sinful nature ? {NEQ} Aren’t you living like people of the world ?
1Cor.12:31 31ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 31 So you should earnestly desire the most helpful {RPT} gifts . But now let me show you a way of life that is best of all .
1Cor.15:17 17εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία πίστις ὑμῶν ἐστίν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 17 And if Christ has not been raised , then your {NEQ} faith is useless and you are still guilty of your {NEQ} sins .
2Cor.1:10 10ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρύσατο ἡμᾶς, καὶ ῥύσεται· εἰς ὃν ἠλπίκαμεν, ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται· 10 And he did rescue us from mortal danger , and he will rescue us again . We have placed our confidence in him , {NEQ} and he will continue to rescue us .
Gal.1:10 10ἄρτι γάρ, ἀνθρώπους πείθω τὸν θεόν; ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; —εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 10 Obviously , I’m not trying {RPT} to win the approval of people , but of {NEQ} God . If {NEQ} {NEQ} pleasing people were my goal , I would not be Christ’s servant .
Gal.5:11 11ἐγὼ δέ, ἀδελφοί— εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω— τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 11 Dear brothers and sisters , * if I were still preaching that you must be circumcised as some say I do why am I still being persecuted ? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ , {NEQ} no one would be offended .
Phil.1:9 9καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ, ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει· 9 I pray that your {NEQ} love {NEQ} will overflow more and more , and that you will keep on growing in knowledge and understanding .
2Thes.2:5 5οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 5 Don’t you remember that I told you about all this when I was with you ?
Heb.7:10 10ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ. 10 For although Levi wasn’t born yet , the seed from which he came was in {NEQ} Abraham’s body when Melchizedek collected the tithe from him .
Heb.7:11 11εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι; 11 So if the priesthood of Levi , on which the law was based , {NEQ} {NEQ} {NEQ} could have achieved the perfection God intended , why did God need to establish a different priesthood , with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron ? * 
Heb.7:15 15καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδέκ, ἀνίσταται, ἱερεὺς ἕτερος· 15 {NEQ} This change has been made very clear since a different priest , who is like Melchizedek , has appeared .
Heb.8:12 12ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 12 And I will forgive their {NEQ} wickedness , and I will never again remember their {NEQ} sins . * 
Heb.9:8 8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν· 8 By these regulations the {RPT} Holy Spirit revealed that the entrance to the Most Holy Place was not freely open as long as the Tabernacle * and the system it represented were still in use .
Heb.10:2 2ἐπεί, οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρισμένους; 2 If they could have provided perfect cleansing , {NEQ} the sacrifices would have stopped , for the worshipers would have been purified once for all time , and their feelings of guilt would have disappeared .
Heb.10:17 17καί, Τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι· 17 Then he says , I will never again remember their {NEQ} sins and {NEQ} lawless deeds {RPT} . * 
Heb.10:37 37̓Έτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει· 37 For in just a little while , the Coming One will come and not delay .
Heb.11:4 4πίστει πλείονα θυσίαν ̔Άβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν τῷ θεῷ· δι᾽ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀποθανών, ἔτι λαλεῖ. 4 It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to {NEQ} God than Cain did . Abel’s offering gave evidence that he was a righteous man , and {NEQ} God showed his approval of his {NEQ} gifts . Although Abel is long dead , he still speaks to us by his example of faith .
Heb.11:32 32καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυείδ, τε καὶ Σαμουήλ, καὶ τῶν προφητῶν· 32 How much more do I need to say ? {NEQ} {RPT} It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon , Barak , Samson , Jephthah , David , {NEQ} {NEQ} Samuel , and all the prophets .
Heb.11:36 36ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν, καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον· ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 36 Some were jeered at , and their backs were cut open with whips . Others were chained {NEQ} in prisons .
Heb.12:26 26οὗ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ̓Έτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 26 When God spoke from Mount Sinai his {NEQ} voice shook the earth , but now he makes another promise : Once again I will shake not only the earth but the heavens also . * 
Heb.12:27 27τὸ δέ, ̓Έτι ἅπαξ, δηλοῖ τὴν τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. 27 {NEQ} {NEQ} This means that all of creation will be shaken and {NEQ} removed , so that only unshakable things will remain .
Rev.3:12 12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου— τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου· καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 12 All who are victorious will become {RPT} pillars in the Temple of my {NEQ} God , and they will never have to leave {RPT} it . And I will write on them the name of my {NEQ} God , and they will be citizens in the city of my {NEQ} God the new Jerusalem that comes down from {NEQ} heaven from my {NEQ} God . And I will also write on them my {RPT} new {RPT} name .
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters * their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .
Rev.7:16 16οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν· ἔτι οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα. 16 They will never again be hungry or thirsty ; {RPT} they will never be scorched {RPT} by the heat of the sun .
Rev.9:12 12 οὐαὶ μία ἀπῆλθεν, ἰδού, ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 12 The {NEQ} first terror is past , but look , two more terrors are coming {RPT} {RPT} !
Rev.12:8 8καὶ οὐκ ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 8 And the dragon lost the battle , and he and his angels were forced out of {NEQ} heaven .
Rev.18:21 21καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν· καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως, ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών, μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 21 Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone . {RPT} He threw it into the ocean and shouted , Just like this , the great city Babylon will be thrown down with violence and will never be found again .
Rev.18:22 22καὶ φωνή— κιθαρῳδῶν, καὶ μουσικῶν, καὶ αὐλητῶν, καὶ σαλπιστῶν— οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· 22 {NEQ} The sound of harps , {NEQ} singers , {NEQ} flutes , and trumpets will never be heard in you again . {NEQ} No craftsmen and {RPT} no trades will ever be found in you again . {NEQ} The sound of the mill will never be heard in you again .
Rev.18:23 23καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι· καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη· 23 {NEQ} The light of a lamp will never shine in you again . {NEQ} The happy voices of brides and grooms will never be heard in you again . For your {NEQ} merchants were the greatest in the world , and you deceived {RPT} the nations with your {NEQ} sorceries .
Rev.20:3 3καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 3 {NEQ} The angel threw him into the bottomless pit , which he then shut and locked so Satan could not deceive the nations anymore until the thousand years were finished . Afterward he must be released for a little while .
Rev.21:1 1καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν, γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν· καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 21:1 Then I saw a new heaven and a new earth , for the old heaven and the old earth had disappeared . And the sea was also gone .
Rev.21:4 4καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. 4 {NEQ} He will wipe every tear from {NEQ} their {NEQ} eyes , and there will be no more {NEQ} death or sorrow or crying or pain {RPT} {RPT} {RPT} . {NEQ} All these things are gone forever .
Rev.22:3 3καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ· 3 {NEQ} No longer will there be a curse upon anything . For the throne of {NEQ} God and of the Lamb will be there , and his {NEQ} servants will worship him .
Rev.22:5 5καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι— καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου— ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 5 And there will be no night there {NEQ} {NEQ} no need for lamps or sun for the Lord {NEQ} God will shine on them . And they will reign forever and ever .
Rev.22:11 11 ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι· καὶ ῥυπαρός, ῥυπανθήτω ἔτι· καὶ δίκαιος, δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι· καὶ ἅγιος, ἁγιασθήτω ἔτι. 11 Let the one who is doing harm continue to do harm ; {NEQ} let the one who is vile continue to be vile ; {NEQ} let the one who is righteous continue to live righteously ; {NEQ} let the one who is holy continue to be holy .