The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἔχω (echo, 2192)

Meanings

[could be] having, [do] have, [of things] belonging to, [one] having, [saying] you have, [since] having, [surely] he does have, [what] one does have, [you] have, am, being, being situated, considers, do have, do we have, do you have, does have, does have [a place], doeshave, follow, had, had you, has, has [to do with], has it, have, have had, have we, have you, having, having [a child], having [anything], having [been], having [one], having had, he became, he does have, he had, he had [taken], he has, he has [been thus], he has [enough], he is, he may have [something], he will have, hold, holding, I did have, I do have, I do have [a place], I dohave, I found [it], I had, I have, I have (am), I have [this], I may have, I should have, I was having, Ihave (I am), is, it did have, it does have, it had, it has, it is, keeping, let have, let her have, let him have, let us hold on, let us take possession of, may have, may have [it], might be, one have, seized, she had, she has, should have, they are, they considered, they did have [anything], they do have, they do have [the means], they had, they have, they may have, they might have, they might have [something], they were having, they were keeping, they will be, they would have, to be, to have, to have [some], to hold, was considering, was having, we do have, we had, we have, we have had, we may have, will have, will have [a child], you do have, you had, you have, you hold, you may have, you may have [such], you might have, you possess, you were having, you will have

Greek-English Concordance: 710 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.1:23 23Ἰδού. παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. καὶ τέξεται υἱόν. καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽ ἡμῶν θεός. 23        Look ! The virgin will conceive a child ! {NEQ} She will give birth to a son , and they will call him Immanuel , * which means {NEQ} God is with us .
Matt.3:4 4αὐτὸς δὲ Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 4 {NEQ} John’s {RPT} {NEQ} {NEQ} clothes were {RPT} woven from coarse camel hair , and he wore a leather belt around his {NEQ} waist . For {NEQ} food he ate locusts and wild honey .
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.3:14 14 δὲ Ἰωάνης διεκώλυεν αὐτόν. λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 14 But {NEQ} John tried to talk him out of it . I am the one who needs to be baptized by you , he said , so why are you coming to me ?
Matt.4:24 24καὶ ἀπῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν. καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις, συνεχομένους δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς— καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 24 {NEQ} {NEQ} News about him spread as far as {NEQ} Syria , and people soon began bringing to him all who were sick . And whatever their sickness or disease , or if they were demon possessed or epileptic or paralyzed {NEQ} he healed them all .
Matt.5:23 23ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 23 So if you are presenting a sacrifice at the altar in the Temple and you suddenly remember that someone has something against you ,
Matt.5:46 46ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 46 If you love only those who love you , what reward is there for that ? {NEQ} Even corrupt {NEQ} tax collectors do that much .
Matt.6:1 1προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς, εἰ δὲ μή γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 6:1 {NEQ} Watch out ! Don’t do your {NEQ} good deeds publicly , to be admired by others , for you will lose the reward from your {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.6:8 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 8 {NEQ} Don’t be like them , for your {NEQ} Father knows exactly what you need even before you ask him !
Matt.7:29 29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν. 29 for he taught {RPT} with real authority quite unlike their {NEQ} teachers of religious law .
Matt.8:9 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Matt.8:16 16ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς. καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. 16 {NEQ} That evening many demon-possessed people were brought to Jesus . {NEQ} He cast out the evil spirits with a simple command , and he healed all the sick .
Matt.8:20 20καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 20 But {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} Foxes have dens to live in , and {NEQ} birds have nests , but the Son of {NEQ} Man * has no place even to lay his head .
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.9:12 12 δὲ ἀκούσας, εἶπεν, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 12 {NEQ} When Jesus heard this , he said , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Matt.9:36 36ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι, ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 36 {NEQ} When he saw the crowds , he had compassion on them because they were confused and helpless , like sheep without a shepherd .
Matt.11:15 15 ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 15 Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.11:18 18ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 18 For John didn’t spend his time eating and drinking , and you say , He’s possessed by a demon .
Matt.12:10 10καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν θεραπεύειν; (ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.) 10 where he noticed a man with a deformed hand . {NEQ} The Pharisees asked Jesus , Does the law permit a person to work by healing on the Sabbath ? ( They were hoping he would say yes , so they could bring charges against him . )
Matt.12:11 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἓν καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 11 And he answered {RPT} , {NEQ} {NEQ} If {RPT} you had a sheep {NEQ} that fell into a well on the Sabbath , wouldn’t you work to {NEQ} pull it out ? Of course you would .
Matt.13:5 5ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη. ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 Other seeds fell on {NEQ} shallow {NEQ} soil with underlying rock . {NEQ} The seeds sprouted quickly because the soil was shallow .
Matt.13:6 6ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 6 But the plants soon wilted under the hot sun , and since they didn’t have deep roots , they died .
Matt.13:9 9 ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 9 Anyone with ears to hear should listen and understand .
Matt.13:12 12ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ περισσευθήσεται. ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 12 {NEQ} To those who listen to my teaching , more understanding will be given {RPT} , and they will have an abundance of knowledge . But for those who are not listening , even what little understanding they have will be taken away from them .
Matt.13:21 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 21 But since they don’t have deep roots , they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Matt.13:27 27προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 27 {NEQ} The farmer’s {NEQ} workers went to him and said , Sir , the field where {NEQ} you planted that good seed is full of weeds ! Where did they come from ?
Matt.13:43 43τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 43 Then the righteous will shine like the sun in their {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.13:44 44ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος· ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ, ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 44 The Kingdom of {NEQ} Heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field . {NEQ} In his {NEQ} excitement , he hid it again {NEQ} and sold everything he owned to get enough money to {NEQ} buy the field {RPT} .
Matt.13:46 46εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 46 {NEQ} When he discovered a pearl of great value , he sold everything he owned and bought it !
Matt.14:4 4ἔλεγεν γὰρ Ἰωάνης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. 4 {NEQ} {NEQ} John had been telling Herod , It is against God’s law for you to marry her .
Matt.14:5 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 5 {NEQ} Herod wanted to kill John , but he was afraid of a riot , because all the people believed John was a prophet .
Matt.14:16 16 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν— δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 16 But {NEQ} Jesus said {RPT} , That isn’t necessary you feed them .
Matt.14:17 17οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 17 But we have only five loaves of bread and two fish ! {NEQ} they answered {RPT} .
Matt.14:35 35καὶ ἐπιγνόντες αὐτόν, οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. 35 {NEQ} When the people recognized Jesus , the news of his arrival spread quickly {NEQ} throughout the whole {NEQ} area , and soon people were bringing all their sick {RPT} to be healed .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.15:34 34καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 34 {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} , How much bread do you have ? They {NEQ} replied , Seven loaves , and a few small fish .
Matt.16:8 8γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 8 {NEQ} {NEQ} Jesus knew what they were saying , so he said , You have so little faith ! Why are you arguing with each other about having no bread ?
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:8 8εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλὸν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 8 So if your {NEQ} hand or {NEQ} foot {RPT} causes you to sin , cut it off and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into {RPT} {RPT} eternal fire with both of your hands and {RPT} feet .
Matt.18:9 9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 9 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of {NEQ} hell . * 
Matt.18:25 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι— καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα ἔχει— καὶ ἀποδοθῆναι. 25 {NEQ} He couldn’t pay , so his {NEQ} master ordered that he be sold along with his {NEQ} wife , {RPT} his {NEQ} children , and everything he owned {NEQ} to pay the debt .
Matt.19:16 16καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 16 {NEQ} {NEQ} Someone came to Jesus with this question : Teacher , * what good deed must I do to have eternal life ?
Matt.19:21 21ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 21 {NEQ} Jesus told him , If you want to be perfect , go and sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in heaven . Then come , follow me .
Matt.19:22 22ἀκούσας δὲ νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 But when the young man heard {NEQ} this , he went away sad , for he had many possessions .
Matt.21:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει, εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 3 If anyone asks what you are doing , just say , The Lord needs them , and he will immediately let you take them .
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.21:28 28τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 28 But what do you think about this ? A man with two sons told the older boy , Son , go out and work in the vineyard today .
Matt.21:38 38οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱόν, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 38 But when the tenant farmers saw his son coming , they said to one another , {RPT} Here comes the heir to this estate . Come on , let’s kill him and get the estate for ourselves {RPT} !
Matt.21:46 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 46 {NEQ} They wanted to arrest him , but they were afraid of the crowds , who considered Jesus to be a prophet .
Matt.22:12 12καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; δὲ ἐφιμώθη. 12   Friend , {NEQ} he asked {RPT} , how is it that you are here without wedding clothes ? But the man had no reply .
Matt.22:24 24λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 24 Teacher , Moses said , If a man dies without children , his {NEQ} brother should marry the widow {RPT} and have a child who will carry on the brother’s {RPT} name . * 
Matt.22:25 25ἦσαν δέ, παρ᾽ ἡμῖν, ἑπτὰ ἀδελφοί. καὶ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν καὶ μὴ ἔχων σπέρμα. ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 25 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children , so his brother married the widow {RPT} .
Matt.22:28 28ἐν τῇ ἀναστάσει, οὖν, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 28 So tell us , whose wife will she be in the resurrection ? For all {NEQ} seven were married to her .
Matt.24:19 19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 19 {NEQ} How terrible it will be for {NEQ} pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days .
Matt.25:25 25καὶ φοβηθεὶς ἀπελθών, ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ. ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 25 {NEQ} I was afraid I would lose {NEQ} your money , so I hid it in the earth . Look , here is your money back .
Matt.25:28 28ἄρατε, οὖν, ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 28 Then he ordered , Take the money from this servant , and give it to the one with the ten bags of silver .
Matt.25:29 29τῷ γὰρ ἔχοντι, παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 29 {NEQ} To those who use well what they are given , even more will be given , and they will have an abundance . But from those who do nothing , even what little they have will be taken away {NEQ} {RPT} .
Matt.26:7 7προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἀνακειμένου. 7 While he was eating , * a woman came in {RPT} with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his {NEQ} head .
Matt.26:11 11πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 11 {NEQ} You will always have the poor among you , but you will not always have me .
Matt.26:65 65τότε ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν· 65 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Blasphemy ! Why do we need other witnesses ? {NEQ} {NEQ} You have all heard his blasphemy .
Matt.27:16 16εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βαραββᾶν. 16 This year there was a notorious prisoner , a man named Barabbas . * 
Matt.27:65 65ἔφη αὐτοῖς Πειλᾶτος, ̓Έχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 65 {NEQ} Pilate replied {RPT} , Take guards and secure it the best you can .
Mark.1:22 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 22 {NEQ} The people were amazed at his {NEQ} teaching , for he taught {RPT} with real authority quite unlike the teachers of religious law .
Mark.1:32 32ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυσεν ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους. 32 {NEQ} That evening after sunset , many sick and demon-possessed people were brought to Jesus .
Mark.1:34 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν. καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. 34 So Jesus healed many people who were sick with various diseases , and he cast out many demons . But because the demons knew who he was , he did not allow them to speak .
Mark.2:10 10ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς. λέγει τῷ παραλυτικῷ, 10 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said ,
Mark.2:17 17καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς, λέγει αὐτοῖς ὅτι, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he told them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do . I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Mark.2:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν. 19 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests fast while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . They can’t fast while the groom is with them .
Mark.2:25 25καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 25 {NEQ} Jesus said to them , Haven’t you ever read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Mark.3:1 1καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. 3:1 {NEQ} Jesus went into {RPT} the synagogue again and noticed a man with a deformed hand .
Mark.3:3 3καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν, ̓Έγειρε εἰς τὸ μέσον. 3 {NEQ} Jesus said to the man {RPT} with the deformed hand , Come and stand in front of everyone .
Mark.3:10 10πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας. 10 {NEQ} He had healed many people that day , so all the sick people eagerly pushed forward to touch him .
Mark.3:15 15καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 15 {NEQ} giving them authority to cast out {NEQ} demons .
Mark.3:22 22καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι, Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 22 But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said , He’s possessed by Satan , * the prince of {NEQ} demons . {NEQ} {NEQ} That’s where he gets the power to cast out {NEQ} demons .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.3:29 29ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 29 but anyone who blasphemes the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven . This is a sin with eternal consequences .
Mark.3:30 30ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 30 He told them this because they were saying , He’s possessed by an evil spirit .
Mark.4:5 5καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν· καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 {NEQ} Other seed fell on {NEQ} shallow soil with underlying rock . {NEQ} The seed sprouted quickly because the soil was shallow .
Mark.4:6 6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ἥλιος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη. 6 But the plant soon wilted under the hot sun , and since it didn’t have deep roots , it died .
Mark.4:9 9καὶ ἔλεγεν, ̔Ὸς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Then he said , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Mark.4:17 17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 17 But since they don’t have deep roots , {RPT} they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Mark.4:23 23εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 23 {NEQ} Anyone with ears to hear should listen and understand .
Mark.4:25 25ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ. καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 25 To those who listen to my teaching , more understanding will be given {RPT} . But for those who are not listening , even what little understanding they have will be taken away from them .
Mark.4:40 40καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; 40 Then he asked them , Why are you afraid ? Do you still have no faith ?
Mark.5:3 3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι, οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι· 3 This man {NEQ} lived among the burial caves and {NEQ} could no longer be restrained {RPT} , even with a chain .
Mark.5:15 15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον· καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 15   {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man {RPT} who had been possessed by the legion of demons . He was sitting there fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Mark.5:23 23καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι, Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει· ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ· ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 23 {NEQ} pleading fervently with him . My {NEQ} little daughter is dying , he said . {NEQ} Please come and lay your hands on her ; heal her so {NEQ} she can live .
Mark.6:18 18ἔλεγεν γὰρ Ἰωάνης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 18 {NEQ} {NEQ} John had been telling {NEQ} Herod , It is against God’s law for you to marry your {NEQ} brother’s {NEQ} wife .
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.6:38 38 δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, Πέντε καὶ δύο ἰχθύας. 38 How much bread do you have ? {NEQ} {NEQ} he asked {RPT} . Go and find out . {NEQ} They came back and reported , We have five loaves of bread and two fish .
Mark.6:55 55περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 55 and they ran throughout the whole {NEQ} area , carrying sick people on {NEQ} mats to wherever they heard {NEQ} he was .
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.8:1 1ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τι φάγωσιν. προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 8:1 About this {NEQ} time another large crowd had gathered , and the people ran out of food again . Jesus called his disciples and told them ,
Mark.8:2 2Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον. ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. 2 I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat .
Mark.8:5 5καὶ ἠρώτα αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά. 5 {NEQ} Jesus asked {RPT} , How much bread do you have ? Seven loaves , {NEQ} they replied .
Mark.8:7 7καί, εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα, καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι. 7 A few small fish were found , too , so Jesus also blessed these and told the disciples to distribute them .
Mark.8:14 14καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους. καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 14 But the disciples had forgotten to bring any food . They had {NEQ} only {RPT} one loaf of bread with them in the boat .
Mark.8:16 16καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 16 At this they began to argue with each other because they hadn’t brought any bread .
Mark.8:17 17καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 17 Jesus knew what they were saying , so he said {RPT} , Why are you arguing about having no bread ? Don’t you know or understand even yet ? Are your {NEQ} hearts too hard to take it in ?
Mark.8:18 18ὀφθαλμοὺς ἔχοντες— οὐ βλέπετε; καὶ ὦτα ἔχοντες— οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε; 18 You have eyes can’t you see ? {NEQ} You have ears can’t you hear ? * {NEQ} Don’t you remember anything at all ?
Mark.9:17 17καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ· ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 17 One of the men in the crowd {NEQ} spoke up and said {RPT} , Teacher , I brought my {NEQ} son so you could heal him . He is possessed by an evil spirit that won’t let him talk .
Mark.9:43 43καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν. καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 43 {NEQ} If your {NEQ} hand causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand than to go into the {RPT} unquenchable fires of {NEQ} hell * with two {NEQ} hands . * 
Mark.9:45 45καὶ ἐὰν πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν. καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 45 {NEQ} If your {NEQ} foot causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one foot than to be thrown into {NEQ} hell with two {NEQ} feet . * 
Mark.9:47 47καὶ ἐὰν ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν. καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 47 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out . It’s better {RPT} to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God with only one eye than to have two eyes and be thrown into {NEQ} hell ,
Mark.9:50 50καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 50 {NEQ} Salt is good for seasoning . But if it loses its flavor , how do you make it salty again ? You must have the qualities of salt among yourselves and live in peace with each other .
Mark.10:21 21 δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Έν σε ὑστερεῖ. ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 21 Looking at the man , {NEQ} {NEQ} Jesus felt genuine love for him . There is still one thing you haven’t done , {NEQ} he told him . Go and sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in heaven . Then come , follow me .
Mark.10:22 22 δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 22 {NEQ} At this the man’s face fell , and he went away sad , for he had many possessions .
Mark.10:23 23καὶ περιβλεψάμενος Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus looked around and said to his {NEQ} disciples , How hard it is for the rich to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Mark.11:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 3 If anyone asks {RPT} , What are you doing ? just say , The Lord {RPT} needs it and will return {RPT} it soon .
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Mark.11:22 22καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, ̓Έχετε πίστιν θεοῦ. 22 Then {NEQ} Jesus said to the disciples , Have faith in God .
Mark.11:25 25καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καί, πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 25 But when you are praying , first forgive anyone you are holding a grudge against , so that your {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will forgive {RPT} your {NEQ} sins , too . * 
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Mark.12:6 6ἔτι ἕνα εἶχεν— υἱὸν ἀγαπητόν. ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς λέγων ὅτι, Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 6 until there was only one left his son whom he loved dearly . The owner finally sent him {RPT} , thinking , Surely they will respect my {NEQ} son .
Mark.12:23 23ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 23 So tell us , whose {RPT} wife will she be in the resurrection ? For all seven were married to her .
Mark.12:44 44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δέ, ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς, πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 44 For they gave a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything she had {RPT} to live on {RPT} .
Mark.13:17 17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 17 {NEQ} How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days .
Mark.14:3 3καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος, τοῦ λεπροῦ· κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 3 Meanwhile , Jesus was in Bethany at the home of Simon , a man who had previously had leprosy . While he was eating , * a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard . She broke open the jar and poured the perfume over his {NEQ} head .
Mark.14:7 7πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι. ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 7 {NEQ} You will always have the poor among you , and you can help them whenever you want to . But you will not always have me .
Mark.14:8 8 ἔσχεν ἐποίησεν προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 8 She has done what she could and has anointed my {NEQ} body for {NEQ} burial ahead of time .
Mark.14:63 63 δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 63 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Why do we need other witnesses ?
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Mark.16:18 18καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ. ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. 18 {NEQ} They will be able to handle snakes with safety , and if they drink anything poisonous , it won’t hurt them . They will be able to place their hands on the sick , and they will be healed .
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.3:11 11ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἔχων δύο χιτῶνας, μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι. καὶ ἔχων βρώματα, ὁμοίως ποιείτω. 11 {NEQ} John replied {RPT} , If you have two shirts , give one to the poor . {NEQ} If you have food , share it with those who are hungry .
Luke.4:33 33καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου— ἀκαθάρτου— καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, 33 Once when he was in the synagogue , {NEQ} a man possessed by a demon an evil * spirit {NEQ} began shouting at Jesus ,
Luke.4:40 40δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν. δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν, τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 40 {NEQ} As the sun went down that evening , people throughout the village brought sick family members to Jesus . No matter what their diseases were , {NEQ} {NEQ} the touch of his hand healed every one {RPT} {RPT} .
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.5:31 31καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· 31 {NEQ} {NEQ} Jesus answered them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Luke.6:8 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν. εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ̓Έγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 8 But Jesus knew their {NEQ} thoughts . {NEQ} He said to the man with the {RPT} deformed hand , Come and stand in front of everyone . So the man came forward .
Luke.7:2 2ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 2 At that time the highly valued {RPT} {NEQ} {RPT} slave of a Roman officer * was sick and near death .
Luke.7:8 8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, τασσόμενος ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται. καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 8 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Luke.7:33 33ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης Βαπτιστὴς μὴ ἔσθων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 33 For John the Baptist didn’t spend his time eating bread or drinking wine , and you say , He’s possessed by a demon .
Luke.7:40 40καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. δέ, Διδάσκαλε, εἰπέ· φησίν. 40   Then {NEQ} Jesus answered his thoughts . Simon , he said to the Pharisee , I have something to say to you . Go ahead , {NEQ} {NEQ} Teacher , Simon replied .
Luke.7:42 42μὴ ἐχόντων αὐτῶν, ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν; 42 But neither of them could repay him , so he kindly forgave them both , canceling their debts . Who do you suppose loved him more after that ?
Luke.8:6 6καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ φυέν, ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 6 {NEQ} Other seed fell among {NEQ} rocks . {NEQ} It began to grow , but the plant soon wilted and died for lack of moisture .
Luke.8:8 8καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν. καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων, ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 8 Still other seed fell on {RPT} fertile {RPT} soil . {NEQ} This seed grew and produced a crop that was a hundred times as much as had been planted ! When he had said this , he called out , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Luke.8:13 13οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον. καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 13 {NEQ} The seeds on the rocky soil represent those who {NEQ} hear the message and receive it with joy . But since {RPT} they don’t have deep roots , they believe for a while , then they fall away when they face temptation .
Luke.8:18 18βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε. ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ. καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 18 So pay attention to how you hear . To those who listen to my teaching {RPT} , more understanding will be given . But for those who are not listening , even what they think they understand will be taken away from them .
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.9:3 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον, μήτε πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε δύο χιτῶνας ἔχειν. 3 Take nothing for your journey , {NEQ} he instructed them . Don’t take a walking stick , {RPT} a traveler’s bag , {RPT} food , {RPT} money , * or even a change of clothes .
Luke.9:11 11οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες, ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 11 But the crowds found out where he was going , and they followed him . {NEQ} He welcomed them and taught them about the Kingdom of {NEQ} God , and he healed those who were sick .
Luke.9:58 58καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 58 But {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} Foxes have dens to live in , and {NEQ} birds have nests , but the Son of {NEQ} Man has no place even to lay his head .
Luke.11:5 5καί, εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους· 5 Then , teaching them more about prayer , he used this story : Suppose you {NEQ} went to a friend’s house at midnight , {RPT} wanting to borrow three loaves of bread . {NEQ} You say to him ,
Luke.11:6 6ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω παραθήσω αὐτῷ. 6 {NEQ} A friend of mine has just arrived for a visit {RPT} , and I have nothing for him to eat .
Luke.11:36 36εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 36 If you are filled with light , with no dark corners , then your whole {NEQ} life will be radiant , as though a floodlight were filling you with {NEQ} light .
Luke.12:4 4λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα· καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 4 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Dear friends , don’t be afraid of those who want to kill your body ; they cannot do any more to you {NEQ} after that .
Luke.12:5 5ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναὶ λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 5 But I’ll tell you whom to fear . Fear God , who has the power to kill you and then throw you into {NEQ} hell . * Yes , he’s the one to fear .
Luke.12:17 17καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω; ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου. 17 {NEQ} He said to himself , What should I do ? {NEQ} I don’t have room for all my {NEQ} crops .
Luke.12:19 19καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά. ἀναπαύου· φάγε, πίε, εὐφραίνου. 19 And I’ll sit back and say to {NEQ} myself , My friend , you have enough stored away for years to come . Now take it easy ! Eat , drink , and be merry !
Luke.12:50 50βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 50 {NEQ} I have a terrible baptism of suffering ahead of me , and I am under a heavy burden until it is accomplished .
Luke.13:6 6ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 6 Then Jesus told this {NEQ} story : A man planted a fig tree in his {NEQ} garden and came again and again to see if there was any fruit on it , but he was always disappointed .
Luke.13:11 11καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ· καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 11 he saw a woman who had been crippled by an evil spirit . {NEQ} She had been bent double for eighteen years and was unable to stand up straight .
Luke.14:14 14καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 14 Then at the resurrection of the righteous , {NEQ} {RPT} {RPT} God will reward you for inviting those who could not repay you .
Luke.14:18 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 18 But they all began making excuses . One said {RPT} , I have just bought a field and must inspect it . Please excuse me .
Luke.14:19 19καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 19 {NEQ} Another said , I have just bought five pairs of oxen , and I want to try them out . Please excuse me .
Luke.14:28 28τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 28 But don’t begin until you count the cost . For who would begin construction of a building without first {NEQ} calculating the cost to see if there is enough money to finish it ?
Luke.14:35 35οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 35 Flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile . It is thrown away . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Luke.15:4 4Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἕν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 4 If a man has a hundred sheep and one of them gets lost , what will he do ? Won’t he leave the ninety-nine others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it ?
Luke.15:7 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως, χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 7 {NEQ} {RPT} In the same way , there is more joy in {NEQ} heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away !
Luke.15:8 8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν· οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 8 Or suppose a woman has ten silver coins * and {NEQ} loses one {RPT} . Won’t she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it ?
Luke.15:11 11εἶπεν δέ· ̓Άνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 11 To illustrate the point further , Jesus told them this story : A man had two sons .
Luke.16:1 1ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς· ̓Άνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 16:1 {NEQ} {NEQ} Jesus told this story to his disciples : There was a certain rich man who had a manager handling his affairs . One day a report came {RPT} that the manager was wasting his employer’s money .
Luke.16:28 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 28 For I have five brothers , and I want him to warn them so they don’t end up in this {NEQ} place of {NEQ} torment .
Luke.16:29 29λέγει δὲ Ἀβραάμ, ̓Έχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 29 But Abraham said , Moses and the prophets have warned them . Your brothers can read what they wrote .
Luke.17:6 6εἶπεν δὲ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 6 {NEQ} The Lord answered , If you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mulberry tree , May you be uprooted and thrown into the sea , and it would obey you !
Luke.17:7 7τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε; 7   When a servant {RPT} {RPT} comes in from plowing or taking care of sheep , {RPT} does his master say {RPT} , {NEQ} Come in and eat with me ?
Luke.17:9 9μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 9 And does the master thank the servant for doing what he was told to do ? Of course not .
Luke.18:22 22ἀκούσας δέ, Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ̓Έτι ἕν σοι λείπει. πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 22 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard his answer , he said {RPT} , There is still one thing you haven’t done . Sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in {NEQ} heaven . Then come , follow me .
Luke.18:24 24ἰδὼν δέ, αὐτὸν Ἰησοῦς εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται· 24 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw this , * he said {RPT} , How hard it is for the rich to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.19:17 17καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε· ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 17   Well done ! {NEQ} the king exclaimed {RPT} . You are a good servant . {NEQ} You have been faithful with the little I entrusted to you , so you will be governor of ten cities as your reward .
Luke.19:20 20καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. 20 But the third servant brought back only the original amount of money and said , {NEQ} Master , I hid your money and kept it safe .
Luke.19:24 24καί, τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, ̓Άρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 24 Then , turning to the others standing nearby , the king ordered , Take the money from this servant , and give it to the one who has {NEQ} ten pounds .
Luke.19:25 25καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. 25 But , master , they said {RPT} , he already has ten pounds !
Luke.19:26 26λέγω ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι, δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ἔχει ἀρθήσεται. 26 Yes , the king replied {RPT} , and to those who use well what they are given , even more will be given . But from those who do nothing , even what little they have will be taken away .
Luke.19:31 31καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 31 If anyone asks , Why are you untying that colt ? just say , The Lord needs it .
Luke.19:34 34οἱ δὲ εἶπαν ὅτι, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 34 And the disciples simply replied , The Lord needs it .
Luke.20:24 24Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, Καίσαρος. 24 Show me a Roman coin . * Whose picture and title are stamped on it ? Caesar’s , {NEQ} they replied .
Luke.20:28 28ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 28 They posed this question {RPT} : Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , leaving a wife but {RPT} no children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Luke.20:33 33 γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 33 So tell us , whose {RPT} wife will she be in the resurrection ? For all seven were married to her !
Luke.21:4 4πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δέ, ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς, πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 4 For they have given a tiny part of their surplus , but she , poor as she is , has given everything {RPT} she has .
Luke.21:23 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days . For there will be disaster in the land and great anger against this {NEQ} people .
Luke.22:36 36εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν, ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν· καὶ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 36 But now , {NEQ} he said {RPT} , take your money and a traveler’s bag . And if you don’t have a sword , sell your {NEQ} cloak and buy one !
Luke.22:37 37λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό· Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 37 For {NEQ} {RPT} the time has come for this prophecy about me to be fulfilled : {RPT} {NEQ} He was counted among the rebels . * Yes {NEQ} , everything written about me by the prophets will come true .
Luke.22:71 71οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 71 Why do we need other witnesses ? {NEQ} they said . {NEQ} We ourselves heard him say it .
Luke.24:39 39ἴδετε τὰς χεῖράς μου· καὶ τοὺς πόδας μου· ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός. ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 39 Look at my {NEQ} hands . Look at {NEQ} my {NEQ} feet . You can see that it’s really me . Touch me and make sure that I am not a ghost , because ghosts don’t have bodies , as you see that I do .
Luke.24:41 41ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν, ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων. εἶπεν αὐτοῖς, ̓Έχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 41 Still they stood there in disbelief , filled with {NEQ} joy and wonder . Then he asked them , Do you have anything here to eat ?
John.2:3 3καὶ ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 3 The wine supply ran out during the festivities , so {NEQ} Jesus' {NEQ} mother told him , They have no more wine .
John.2:25 25καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 25 {NEQ} {NEQ} No one needed to tell him what {NEQ} mankind is really like {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} .
John.3:15 15ἵνα πᾶς πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 15 so that everyone who believes in him will have eternal life . * 
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:29 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν, χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 29 It is the bridegroom who marries the bride , and the best man is simply glad {NEQ} to stand with him and hear his vows . Therefore , {RPT} {RPT} I am filled with {RPT} joy at his success .
John.3:36 36 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωὴν ἀλλ᾽ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 36 And anyone who believes in God’s {NEQ} Son has eternal life . {NEQ} Anyone who doesn’t obey the Son will never experience eternal life but remains under {NEQ} God’s {NEQ} angry judgment {RPT} .
John.4:11 11λέγει αὐτῷ, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ. πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 11 But sir , you don’t have a rope or a bucket , she said {RPT} , and this well is very deep . Where would you get this living {NEQ} water ?
John.4:17 17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπες ὅτι, ̓Άνδρα οὐκ ἔχω— 17 I don’t have a husband , the woman replied {RPT} . {NEQ} Jesus said {RPT} , You’re right ! {NEQ} You don’t have a husband
John.4:18 18πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 18 for you have had five husbands , and you aren’t even married to the man {RPT} you’re living with now . You certainly spoke the truth !
John.4:32 32 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 32 But Jesus replied {RPT} , I have a kind of food {RPT} you know nothing about .
John.4:44 44αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 44 {NEQ} He himself had said that a prophet is not honored in his own hometown .
John.4:52 52ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν κομψότερον ἔσχεν, εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι, Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν πυρετός. 52 {NEQ} He asked them when the boy had begun to get better , and they replied {RPT} , Yesterday afternoon at one o’clock his {NEQ} fever suddenly disappeared !
John.5:2 2ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, ἐπὶ τῇ Προβατικῇ κολυμβήθρα ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 2 {NEQ} Inside the city , near the Sheep Gate , was the pool of Bethesda , * with five covered porches .
John.5:5 5ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ· 5 {NEQ} One of the men lying there had been sick for {RPT} thirty-eight years .
John.5:6 6τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 6 When {NEQ} Jesus saw him and knew {NEQ} he had been ill for a long time , he asked him , Would you like to get well ?
John.5:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 7 I can’t , sir , the sick man said {RPT} , for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up . Someone else {NEQ} {RPT} always gets there ahead of me .
John.5:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 24   I tell you the truth , {NEQ} those who listen to my {NEQ} message and believe in God who sent me have eternal life . {NEQ} They will never be condemned for their sins , but they have already passed from {NEQ} death into {NEQ} life .
John.5:26 26ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 26 {NEQ} {NEQ} The Father has life in himself , and he has granted that same life-giving power to his Son {RPT} {RPT} .
John.5:36 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου— τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατήρ— ἵνα τελειώσω αὐτά. αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν. 36 But I have a greater witness than {NEQ} John my teachings and my miracles . {NEQ} {RPT} {RPT} The Father gave me these {NEQ} {NEQ} works {RPT} {RPT} to accomplish {RPT} , and they prove {RPT} that he sent me .
John.5:38 38καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος— τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 38 and you do not have his {NEQ} message in your hearts , because you do not believe me the one he sent to you .
John.5:39 39ἐραυνᾶτε τὰς γραφὰς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. 39 You search the Scriptures because you think they give you eternal life . But the Scriptures {NEQ} point to me !
John.5:40 40καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 40 Yet you refuse to come to me to receive this life .
John.5:42 42ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 42 because I know you don’t have {NEQ} {NEQ} God’s {NEQ} love within you .
John.6:9 9̓Έστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 9 There’s a young boy here {RPT} with five barley loaves and two fish . But what good is that with this huge crowd ?
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:47 47ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 47 I tell you the truth , anyone who believes has eternal life .
John.6:53 53εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 53 So {NEQ} Jesus said again {RPT} , I tell you the truth , unless you eat the flesh of the Son of {RPT} Man and drink his {NEQ} blood , you cannot have eternal life within you .
John.6:54 54 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 54 But anyone who eats my {NEQ} flesh and drinks my {NEQ} blood has eternal life , and I will raise that person at the last day .
John.6:68 68ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις. 68 Simon Peter replied {RPT} , Lord , to whom would we go ? You have the words that give eternal life .
John.7:20 20ἀπεκρίθη ὄχλος, Δαιμόνιον ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 20 The crowd replied , You’re demon possessed ! Who’s trying to kill you ?
John.8:6 6τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτὸν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ, δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 6 {NEQ} They were trying to trap him into saying something {NEQ} they could use against him , but {NEQ} Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger .
John.8:12 12πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ἀκολουθῶν μοι, οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus spoke to the people once more and said , I am the light of the world . If you follow me , you won’t have to walk in {NEQ} darkness , because you will have the light that leads to life .
John.8:26 26πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾽ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 26 I have much to say about you and much to condemn , but I won’t . For I say only what I have heard from {RPT} {RPT} the one who sent me , and he is completely truthful .
John.8:41 41ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν οὖν αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν· ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 41 No , you are imitating your real {NEQ} father . {NEQ} They replied {RPT} , We aren’t illegitimate children ! {NEQ} God himself is our true Father .
John.8:48 48ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ, σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 48 The people retorted {RPT} , You {NEQ} Samaritan devil ! Didn’t we say all along that you {NEQ} were possessed by a demon ?
John.8:49 49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω· ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου— καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 49 No , Jesus said , I have no demon in me . For I honor my {NEQ} Father and you dishonor me .
John.8:52 52εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 52 The people said {RPT} , Now we know {NEQ} you are possessed by a demon . Even Abraham and the prophets died , but you say , {NEQ} Anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:57 57εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις· καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 57 {NEQ} The people said {NEQ} {RPT} , You aren’t even fifty years old . How can you say you have seen Abraham ? * 
John.9:21 21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 21 but we don’t know how he can see or who healed him . {RPT} {RPT} {RPT} Ask him . He is old enough to speak for himself .
John.9:23 23διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι, Ἡλικίαν ἔχει· αὐτὸν ἐπερωτήσατε. 23 That’s why they {RPT} said , He is old enough . Ask him .
John.9:41 41εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν. νῦν δὲ λέγετε ὅτι, Βλέπομεν· ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 41 If you were blind , you wouldn’t be guilty , {NEQ} Jesus replied {RPT} . {NEQ} But you remain {NEQ} guilty because you claim you can see .
John.10:10 10 κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 10 The thief’s purpose is to steal and kill and destroy . My purpose is to give them {NEQ} {RPT} a rich and satisfying life .
John.10:16 16καί, ἄλλα πρόβατα ἔχω, οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν.