The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐάν (ean, 1437)

Meanings

if, [what] if, but, ever, except, if, if (when), or whether, though, unless, whether, would

Greek-English Concordance: 325 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:9 9καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 9 {NEQ} I will give it all to you , he said {RPT} , if you will kneel down and worship me .
Matt.5:13 13ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ; ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 13 You are the salt of the earth . But what good is {NEQ} salt if it has lost its flavor ? Can you make it salty again ? {NEQ} {NEQ} It will be thrown out and trampled underfoot as worthless .
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.5:20 20λέγω γὰρ ὑμῖν— ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 20 But I warn you {NEQ} unless your {NEQ} righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and the Pharisees , you will never enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven !
Matt.5:23 23ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 23 So if you are presenting a sacrifice at the altar in the Temple and you suddenly remember that someone has something against you ,
Matt.5:32 32ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι. καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 32 But I say {RPT} that a man who divorces his {NEQ} wife , unless she has been unfaithful , causes her to commit adultery . And anyone who marries a divorced woman also commits adultery .
Matt.5:46 46ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 46 If you love only those who love you , what reward is there for that ? {NEQ} Even corrupt {NEQ} tax collectors do that much .
Matt.5:47 47καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 47 {NEQ} If you are kind only to your {NEQ} friends , * how are you different from anyone else ? {NEQ} Even {NEQ} pagans do that .
Matt.6:14 14ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος. 14 If you forgive those who {NEQ} sin against you {RPT} , {NEQ} your {NEQ} heavenly {NEQ} Father will forgive you .
Matt.6:15 15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 15 But if you refuse to forgive others , your {NEQ} Father will not forgive your {NEQ} sins .
Matt.6:22 22 λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. 22 Your eye is a lamp that provides light for your body . When your {NEQ} eye is good , your whole {NEQ} body is filled with light .
Matt.6:23 23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 23 But when your {NEQ} eye is bad {NEQ} , your whole {NEQ} body is filled with darkness . And if the light you think you have is actually {NEQ} darkness , how deep that darkness is !
Matt.7:9 9 τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος— ὃν ἐὰν αἰτήσει υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 9 {NEQ} {NEQ} {NEQ} You parents {RPT} if your {NEQ} children ask for a loaf of bread , do you give them a stone instead ?
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.8:2 2καὶ ἰδού, λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 2 Suddenly , a man with leprosy approached him and knelt before him . Lord , the man said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Matt.8:19 19καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 19 Then one of the teachers of religious law said to him , Teacher , I will follow you wherever you go .
Matt.9:21 21ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. 21 for she thought , If I can just touch his {NEQ} robe , I will be healed .
Matt.10:13 13καὶ ἐὰν μὲν οἰκία ἀξία, ἐλθάτω εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἀξία, εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 13 {NEQ} If it turns out to be a worthy home , let your {NEQ} blessing stand {RPT} ; if {NEQ} it is not {RPT} , take back the blessing {RPT} {RPT} .
Matt.11:27 27πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 27 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly knows the Son except the Father , and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Matt.12:11 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἓν καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 11 And he answered {RPT} , {NEQ} {NEQ} If {RPT} you had a sheep {NEQ} that fell into a well on the Sabbath , wouldn’t you work to {NEQ} pull it out ? Of course you would .
Matt.12:29 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσῃ. 29 For who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Matt.12:32 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 32 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who speaks against the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven {RPT} , either in this {NEQ} world or in the world to come .
Matt.14:7 7ὅθεν μετὰ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ἐὰν αἰτήσηται. 7 so he promised with a vow to give her anything she wanted .
Matt.15:5 5ὑμεῖς δὲ λέγετε, ̔Ὸς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 5 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . For I have vowed to give to God what I would have given to you .
Matt.15:14 14ἄφετε αὐτούς. τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν, τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 14 so ignore them . They are blind guides leading the blind , and if one blind person guides another , they will both fall into a ditch .
Matt.16:19 19δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. καὶ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 19 And I will give you the keys of the Kingdom of {NEQ} Heaven . {NEQ} Whatever you forbid * on {NEQ} earth will be forbidden in {NEQ} heaven , and whatever you permit * on {NEQ} earth will be permitted in {NEQ} heaven .
Matt.16:25 25ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 25 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake , you will save it .
Matt.16:26 26τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 26 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own {NEQ} soul ? * {NEQ} Is anything worth more than your {NEQ} soul ?
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:3 3καὶ εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 3 Then he said , I tell you the truth , unless you turn from your sins and become like {NEQ} little children , you will never get into the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:5 5καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται. 5 And anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * is welcoming me .
Matt.18:12 12τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν. οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 12 If a man has a hundred sheep and one of them wanders away , what will he do {RPT} ? Won’t he leave the ninety-nine others on the hills and go out to search for the one that is lost ?
Matt.18:13 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 13 And if he finds it , I tell you the truth , {NEQ} he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away !
Matt.18:15 15ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 15 {NEQ} If another {NEQ} believer * sins against you , * go privately and point out the offense {RPT} . If the other person listens and confesses it {RPT} , you have won that {NEQ} person back .
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.18:17 17ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ. ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης. 17 {NEQ} If the person still refuses to listen {RPT} , take your case to the church . {NEQ} Then if he or she won’t accept the church’s decision , treat that person as a pagan or a corrupt tax collector .
Matt.18:18 18ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 18 I tell you the truth , whatever you forbid * on {NEQ} earth will be forbidden in heaven , and whatever you permit * on {NEQ} earth will be permitted in heaven .
Matt.18:19 19πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 19 I also tell you this : {NEQ} If two of you agree here on {NEQ} earth concerning anything you ask , my {NEQ} Father {RPT} in heaven will do it for you .
Matt.18:35 35οὕτως καὶ πατήρ μου οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 35 That’s what my {RPT} heavenly {RPT} Father will do to you if you refuse to forgive {NEQ} your {NEQ} brothers and sisters * from your {NEQ} heart .
Matt.20:4 4καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. καὶ ἐὰν δίκαιον δώσω ὑμῖν. 4 So he hired them , telling them he would pay them {NEQ} whatever was right at the end of the day .
Matt.21:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει, εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 3 If anyone asks what you are doing , just say , The Lord needs them , and he will immediately let you take them .
Matt.21:21 21ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε. ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ̓Άρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται. 21 Then {NEQ} Jesus told them , I tell you the truth , if you have faith and don’t doubt , you can do things like this and much more . You can even say to this {NEQ} mountain , May you be lifted up and thrown into the sea , and it will happen .
Matt.21:24 24ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 24   {RPT} I’ll tell {RPT} you by what authority I do these things {RPT} if you answer {RPT} one {RPT} {RPT} {RPT} question , {NEQ} {NEQ} Jesus replied .
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.22:9 9πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 9 Now go out to the street corners and invite everyone you see .
Matt.22:24 24λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 24 Teacher , Moses said , If a man dies without children , his {NEQ} brother should marry the widow {RPT} and have a child who will carry on the brother’s {RPT} name . * 
Matt.23:3 3πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε. λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 3 So practice and obey whatever they tell you , but don’t follow their example . For they don’t practice {NEQ} what they teach .
Matt.24:23 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε Χριστός, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 23 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Matt.24:26 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε. ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 26 So if someone tells you , Look , the Messiah is out in the desert , don’t bother to go and look . Or , Look , he is hiding here , don’t believe it !
Matt.24:28 28ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 28 Just as the gathering of {NEQ} vultures shows there is a carcass nearby , so these signs indicate that the end is near . * 
Matt.24:48 48ἐὰν δὲ εἴπῃ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει μου κύριος, 48 But what if the {NEQ} servant is evil and thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while ,
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.28:14 14καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 14 {NEQ} If the governor hears about it , we’ll stand up for you so you won’t get in trouble .
Mark.1:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν. λέγων αὐτῷ ὅτι, Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 40 {NEQ} A man with leprosy came and knelt in front of Jesus , begging to be healed {RPT} . If you are willing , you can heal me and make me clean , he said {RPT} .
Mark.3:24 24καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι βασιλεία ἐκείνη. 24 {NEQ} {NEQ} A kingdom divided by civil war will collapse {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:25 25καί, ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται οἰκία ἐκείνη στῆναι. 25 Similarly , {NEQ} a family splintered by feuding will fall apart {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:27 27ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ. καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 27 Let me illustrate this further . Who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who {NEQ} could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.3:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν, 28 I tell you the truth , {NEQ} all {NEQ} sin and {NEQ} blasphemy can be forgiven ,
Mark.4:22 22οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 22 For everything that is hidden {NEQ} {NEQ} {NEQ} will eventually be brought into the open , and every secret {NEQ} {NEQ} will be brought to light .
Mark.5:28 28ἔλεγεν γὰρ ὅτι, Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. 28 For she thought to herself , If I can just touch his {NEQ} robe , I will be healed .
Mark.6:10 10καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ̔Όπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 10 {NEQ} Wherever you go , he said {RPT} , stay in {RPT} the same house until you leave town .
Mark.6:22 22καὶ εἰσελθούσης, τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι. 22 Then his {NEQ} daughter , also named Herodias , * came in and performed a dance that greatly pleased {NEQ} Herod and his guests . Ask me for anything you like , {NEQ} the king said to the girl , and I will give it to you .
Mark.6:23 23καὶ ὤμοσεν αὐτῇ, ̔Ό τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 23 He even vowed {RPT} , I will give you whatever you ask {RPT} , up to half my {NEQ} kingdom !
Mark.7:3 3(οἱ γὰρ Φαρισαῖοι, καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων. 3 ( {NEQ} The Jews , especially the Pharisees , do not eat until they have poured water over their cupped hands , * as required by their ancient traditions .
Mark.7:4 4καί, ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν· καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν παρέλαβον κρατεῖν— βαπτισμοὺς ποτηρίων, καὶ ξεστῶν, καὶ χαλκίων.) 4 Similarly , they don’t eat anything from the market until they immerse their hands * in water . This is but one of many traditions they have clung to such as their ceremonial washing of cups , {NEQ} pitchers , and kettles . * )
Mark.7:11 11ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Κορβάν (ὅ ἐστιν Δῶρον), ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 11 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . {NEQ} {NEQ} {RPT} For I have vowed to give to God what I would have given to you . * 
Mark.8:3 3καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ. καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν. 3 {NEQ} If I send them home hungry {RPT} , they will faint along the way . For some of them have come a long distance .
Mark.8:35 35ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει αὐτήν. 35 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake and for the sake of the Good News , you will save it .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.9:18 18καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν. καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται. καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 18 And whenever this spirit seizes him , it throws him violently to the ground . Then he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid . * So I asked your {NEQ} disciples to cast out the evil spirit , but they couldn’t do it .
Mark.9:43 43καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν. καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 43 {NEQ} If your {NEQ} hand causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand than to go into the {RPT} unquenchable fires of {NEQ} hell * with two {NEQ} hands . * 
Mark.9:45 45καὶ ἐὰν πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν. καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 45 {NEQ} If your {NEQ} foot causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one foot than to be thrown into {NEQ} hell with two {NEQ} feet . * 
Mark.9:47 47καὶ ἐὰν ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν. καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 47 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out . It’s better {RPT} to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God with only one eye than to have two eyes and be thrown into {NEQ} hell ,
Mark.9:50 50καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 50 {NEQ} Salt is good for seasoning . But if it loses its flavor , how do you make it salty again ? You must have the qualities of salt among yourselves and live in peace with each other .
Mark.10:12 12καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον, μοιχᾶται. 12 And if a woman divorces her {NEQ} husband and marries someone else , she commits adultery .
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.10:35 35καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου. λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 35 Then James and John , the sons of Zebedee , came over and spoke to him . Teacher , they said {RPT} , we want {NEQ} you to do us a favor .
Mark.11:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 3 If anyone asks {RPT} , What are you doing ? just say , The Lord {RPT} needs it and will return {RPT} it soon .
Mark.11:31 31καὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 31 {NEQ} They talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask why {NEQ} we didn’t believe John .
Mark.12:19 19Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 19 Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , {NEQ} leaving a wife {NEQ} without children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Mark.13:21 21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ̓Ίδε, ὧδε Χριστός, ̓Ίδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. 21 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Mark.14:9 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 9 {NEQ} I tell you the truth , wherever the Good News is preached throughout the world , {NEQ} this woman’s deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.14:14 14καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι, διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 14 At the house he enters , say to the owner , The Teacher asks : Where is the guest room {RPT} where I can eat the Passover meal with my {NEQ} disciples ?
Mark.14:31 31 δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει· Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 31 No ! Peter declared emphatically . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the others vowed the same .
Luke.4:7 7σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 7 I will give it all to you if you will worship me .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.6:33 33καὶ γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 33 And {NEQ} if you do good only to those who do good to you , why should you get credit ? Even {NEQ} sinners do that much !
Luke.6:34 34καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 34 And if you lend money only to those who can repay you , why should you get credit ? Even sinners will lend to other sinners for a full return .
Luke.7:23 23καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 23 And tell him , God blesses those who do not turn away because of me . * 
Luke.9:57 57καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 57 {NEQ} As they were walking along , someone said to Jesus , I will follow you wherever you go .
Luke.10:6 6καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 6 If those who live there are peaceful , the blessing will stand {RPT} {RPT} ; if they are not , the blessing will return to you .
Luke.12:45 45ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν, καὶ μεθύσκεσθαι; 45 But what if the servant {RPT} thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while , and he begins beating the {RPT} other servants , partying , and getting drunk ?
Luke.13:3 3οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες, ὁμοίως, ἀπολεῖσθε. 3 Not at all {NEQ} {RPT} ! And you will perish , too , unless you repent of your sins and turn to God .
Luke.13:5 5οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοήσητε πάντες, ὡσαύτως, ἀπολεῖσθε. 5 No , and I tell you again that unless you repent , you will perish , too .
Luke.14:34 34καλὸν οὖν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 34 {NEQ} {NEQ} Salt is good for seasoning . {NEQ} But if it loses its flavor , how do you make it salty again ?
Luke.15:8 8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν· οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 8 Or suppose a woman has ten silver coins * and {NEQ} loses one {RPT} . Won’t she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it ?
Luke.16:30 30 δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 30 {NEQ} The rich man replied , No , Father Abraham ! But if someone is sent to them from the dead , then they will repent of their sins and turn to God .
Luke.16:31 31εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 31 But Abraham said {RPT} , If they won’t listen to Moses and the prophets , they won’t listen even if someone rises from the dead .
Luke.17:3 3προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 3 So watch yourselves ! If another believer {RPT} * sins , rebuke that person ; then if there is repentance , forgive {RPT} .
Luke.17:4 4καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 4 Even if that person wrongs you seven times a day and each time turns again and asks {RPT} forgiveness , you must forgive {RPT} .
Luke.17:33 33ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει ζωογονήσει αὐτήν. 33 If you cling to your {NEQ} life , you will lose it , and if you let your life go , you will save it .
Luke.19:31 31καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 31 If anyone asks , Why are you untying that colt ? just say , The Lord needs it .
Luke.19:40 40καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. 40 {NEQ} He replied , {NEQ} {RPT} If they kept quiet , the stones along the road would burst into cheers !
Luke.20:5 5οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς. λέγοντες ὅτι, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ· ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 5 {NEQ} {NEQ} They talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask why we didn’t believe John .
Luke.20:6 6ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων· λαὸς ἅπας καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἶναι. 6 But if we say it was merely human , the people will stone us because they are convinced John was a prophet .
Luke.20:28 28ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 28 They posed this question {RPT} : Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , leaving a wife but {RPT} no children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Luke.22:67 67λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ Χριστός; εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε· 67 and they said , Tell us , {NEQ} are you the Messiah ? But he replied {RPT} , If I tell you , you won’t believe me .
Luke.22:68 68ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτε. 68 And if I ask you a question , you won’t answer .
John.3:2 2οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτόν, νυκτός. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος. οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ. 2 After dark one evening , he came to speak with Jesus . Rabbi , {NEQ} he said {RPT} , we all know that God has sent you to teach us . Your {NEQ} miraculous signs {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} are evidence that {NEQ} God is with you .
John.3:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 3 Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , unless you are born again , * you cannot see the Kingdom of {NEQ} God .
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:12 12εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 12 But if you don’t believe me when I tell you about earthly things , how can you possibly believe if I tell you about heavenly things ?
John.3:27 27ἀπεκρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 27 John replied , No one can receive anything unless God gives it {RPT} from {NEQ} heaven .
John.4:48 48εἶπεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ πιστεύσητε; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} , Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders ?
John.5:31 31ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 31 If I were to testify on my own behalf , my {NEQ} testimony would not be valid .
John.5:43 43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 43 For I have come to you in my {NEQ} Father’s {NEQ} name , and you have rejected me . Yet if others come in their own {RPT} name , you gladly welcome them .
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:51 51ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 51 I am the {RPT} living bread that came down from {NEQ} heaven . {NEQ} Anyone who eats this {NEQ} bread will live forever ; {NEQ} and this bread , which I will offer so the world may live , is my {NEQ} flesh .
John.6:53 53εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 53 So {NEQ} Jesus said again {RPT} , I tell you the truth , unless you eat the flesh of the Son of {RPT} Man and drink his {NEQ} blood , you cannot have eternal life within you .
John.6:62 62ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 62 Then what will you think if you see the Son of {NEQ} Man ascend to heaven again ?
John.6:65 65καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 65 Then he said , That is why I said {RPT} that people can’t come to me unless the Father gives them to me .
John.7:17 17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 17 {NEQ} Anyone who wants to do the will of God will know whether my {NEQ} teaching is from {NEQ} God or is {RPT} merely my own .
John.7:37 37ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 37 {NEQ} On the last day , the climax of the festival , {NEQ} Jesus stood and shouted to the crowds , {NEQ} Anyone who is thirsty may come to me !
John.7:51 51Μὴ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 51 Is it legal {RPT} to convict a man before he is given a hearing ? he asked .
John.8:16 16καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, κρίσις ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί· ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ πέμψας με πατήρ. 16 And {NEQ} if I did , {RPT} my {RPT} judgment would be correct in every respect because I am not alone . {NEQ} The Father * who sent me {NEQ} is with me .
John.8:24 24εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 24 That is why I said {RPT} that you will die in your {NEQ} sins ; for unless you believe that I AM who I claim to be , * you will die in your {NEQ} sins .
John.8:31 31ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε. 31 {NEQ} {NEQ} Jesus said to the people who believed in him , You are truly my disciples if you remain faithful to {RPT} my {RPT} teachings .
John.8:36 36ἐὰν οὖν υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 36 So if the Son sets you free , you are truly free .
John.8:51 51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 51 I tell you the truth , {NEQ} anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:52 52εἶπαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. 52 The people said {RPT} , Now we know {NEQ} you are possessed by a demon . Even Abraham and the prophets died , but you say , {NEQ} Anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:54 54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν, δόξα μου οὐδέν ἐστιν. ἔστιν πατήρ μου δοξάζων με· ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Θεὸς ἡμῶν ἐστίν, 54 Jesus answered , If I want glory for myself , it doesn’t count . But it is my {NEQ} Father who will glorify me . {RPT} You say , He is our God ,
John.9:22 22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γένηται. 22 His {NEQ} parents said this because they were afraid of the Jewish leaders , {NEQ} who had announced that {NEQ} anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue .
John.9:31 31οἴδαμεν ὅτι θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει. 31 We know that {NEQ} God doesn’t listen to sinners , but he is ready to hear those who worship him and do his {RPT} {NEQ} will .
John.10:9 9ἐγώ εἰμι θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται. καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 9 Yes , I am the gate . {NEQ} Those who come in through me will be saved . * {NEQ} They will come and go freely and will find good pastures .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.11:10 10ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτὶ προσκόπτει ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 10 But {NEQ} at {NEQ} night {RPT} {RPT} there is danger of stumbling because they have no {NEQ} light .
John.11:40 40λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 40 {NEQ} Jesus responded {RPT} , Didn’t I tell you that you would see {NEQ} God’s {NEQ} glory if you believe ?
John.11:48 48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν. καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 48 If we allow him to go on like this , soon everyone will believe in him . Then the Roman army will come and destroy both our Temple * and our {NEQ} nation .
John.11:57 57δεδώκεισαν δέ, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 57 Meanwhile , the leading priests and {NEQ} Pharisees had publicly ordered that {NEQ} anyone seeing Jesus must report it immediately so they could arrest him .
John.12:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 24 I tell you the truth , unless a kernel of {NEQ} wheat is planted in the soil and dies , it remains alone . But {NEQ} its death will produce many new kernels a plentiful harvest of new lives .
John.12:26 26ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ. 26 {NEQ} Anyone who wants to serve me must follow me , {RPT} because {RPT} my {RPT} servants must be {NEQ} where I am . {NEQ} And the Father will honor anyone {RPT} who serves me .
John.12:47 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 47 {NEQ} {NEQ} I will not judge those who hear me but don’t obey me {RPT} , for I have come to save the world and {NEQ} not to judge it .
John.13:8 8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 8 No , Peter protested {RPT} , you will never ever wash my {NEQ} feet ! Jesus replied {RPT} , Unless I wash you , you won’t belong to me .
John.13:17 17εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 17 Now that you know these things , God will bless you for doing them .
John.13:35 35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 35 {NEQ} Your love for one another will prove to the world that you are my disciples .
John.14:3 3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 3 When everything is ready {RPT} , I will come and get you , so that {NEQ} you will always be with me where I am .
John.14:14 14ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 14 Yes , ask me for anything in my {NEQ} name , and I will do it !
John.14:15 15ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. 15 If you love me , obey * {RPT} my {RPT} commandments .
John.14:23 23ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει· καὶ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα. 23 Jesus replied {RPT} , {NEQ} All who love me will do {NEQ} what I say . {NEQ} My {NEQ} Father will love them , and we will come {RPT} and make our home with each of them .
John.15:4 4μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 4 Remain in me , and I will remain in you . For a branch cannot produce fruit {NEQ} {NEQ} if it is severed from the vine , and you cannot be fruitful unless you remain in me .
John.15:6 6ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοὶ ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη. καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 6 Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers . {NEQ} Such branches are gathered into a pile {NEQ} to be burned .
John.15:7 7ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. 7 But if you remain in me and my {NEQ} words remain in you , you may ask for anything you want , and it will be granted {RPT} !
John.15:10 10ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τοῦ πατρὸς τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 10 When you obey my {NEQ} commandments , you remain in my {NEQ} love , just as I obey my {NEQ} Father’s {NEQ} commandments and remain in his {NEQ} love .
John.15:14 14ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 14 You are my friends if you do what I command {RPT} .
John.16:7 7ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, παράκλητος οὐκ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 7 But {RPT} {NEQ} in fact {RPT} , it is best for you that I go away , because if I don’t {RPT} , the Advocate * won’t come {RPT} . {NEQ} If I do go away , then I will send him to you .
John.19:12 12ἐκ τούτου Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν, οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 12 Then {NEQ} Pilate tried to release him , but the Jewish leaders shouted , If you release this man , you are no friend of {NEQ} Caesar . * Anyone who declares himself a king is a rebel against {NEQ} Caesar .
John.20:25 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω. 25 {NEQ} They told him , We have seen the Lord ! But he replied {RPT} , I won’t believe it unless I see the {NEQ} nail wounds in his {NEQ} hands , {NEQ} put my {NEQ} fingers into them , and place my {NEQ} hand into the wound in his {NEQ} side .
John.21:22 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ, μοι ἀκολούθει. 22 {NEQ} Jesus replied {RPT} , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ? As for you , follow me .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
John.21:25 25ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐποίησεν Ἰησοῦς· ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία. 25 {NEQ} Jesus {NEQ} also did many other things . If they were all written down , I suppose the whole world could not contain the books that would be written .
Acts.2:21 21καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 21 But {NEQ} everyone who calls on the name of the LORD will be saved . * 
Acts.5:38 38καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων· καὶ ἄφετε αὐτούς. ὅτι ἐὰν ἐξ ἀνθρώπων βουλὴ αὕτη τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται. 38 So my advice is {RPT} , leave these {NEQ} men alone . {NEQ} Let them go . {NEQ} If they are {NEQ} planning and doing these things merely on their own , it will soon be overthrown .
Acts.8:19 19λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 19 Let me have this {NEQ} power , too , he exclaimed , so that when I lay my hands on people , they will receive the Holy Spirit !
Acts.8:31 31 δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 31 {NEQ} The man replied , How can I , unless someone instructs me ? And he urged {NEQ} Philip to come up into the carriage and sit with him .
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.13:41 41̓Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 41 Look , {NEQ} you mockers , {NEQ} be amazed and die ! For I am doing something in your own {NEQ} day , something {RPT} you wouldn’t believe even if someone told you about it . * 
Acts.15:1 1καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι· Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωυσέως, οὐ δύνασθε σωθῆναι. 15:1 While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria , {NEQ} some men from {NEQ} Judea arrived and began to teach the believers * : Unless you are circumcised as required by the law of {RPT} Moses , you cannot be saved .
Acts.26:5 5προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 5 If they would admit it , they know that I have been a member of the Pharisees , the strictest sect of our {NEQ} religion .
Acts.27:31 31εἶπεν Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε. 31 But {NEQ} Paul said to the commanding officer and the soldiers , You will all die unless the sailors stay aboard .
Rom.2:25 25περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 25 {NEQ} {NEQ} The Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God’s law . But if you don’t obey God’s law , you are no better off than an uncircumcised Gentile .
Rom.2:26 26ἐὰν οὖν ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται; 26 And if the Gentiles obey God’s law , won’t God declare them to be his own people ?
Rom.7:2 2 γὰρ ὕπανδρος γυνή, τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. 2 For example , when a woman marries , the law binds her to her husband as long as he is alive . But if he dies , the laws of {RPT} marriage no longer apply to her .
Rom.7:3 3ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρός, μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 3 So while her husband is alive , she would be committing adultery if she married another man . But if her husband dies , she is free from that law and {NEQ} does not {RPT} commit adultery when she remarries .
Rom.9:27 27Ἠσαΐας δέ, κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται· 27 And concerning {NEQ} Israel , Isaiah the prophet cried out , Though the people of Israel are as numerous as the sand of the seashore , only a remnant will be saved .
Rom.10:9 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 9 {NEQ} If you confess with your {NEQ} mouth that Jesus is Lord and believe in your {NEQ} heart that {NEQ} God raised him from the dead , you will be saved .
Rom.10:15 15πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. 15 And how will anyone go and tell them without being sent ? That is why the Scriptures say , How beautiful are the feet {NEQ} of messengers who bring {NEQ} good news ! * 
Rom.11:22 22ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ. ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ· ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. 22 Notice how God is both kind and severe . He is severe toward {NEQ} those who disobeyed , but kind to you if you continue to trust in his kindness . But if you stop trusting , you also will be cut off .
Rom.11:23 23κἀκεῖνοι δὲ ἐὰν μὴ ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς. 23 And if the people of Israel turn from their unbelief , they will be grafted in again , for {NEQ} God has the power to graft them back into the tree .
Rom.12:20 20ἀλλά, ἐὰν πεινᾷ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 20 Instead , If your {NEQ} enemies are hungry , feed them . If they are thirsty , give them something to drink . {NEQ} In doing this , you will heap burning coals of shame on their {NEQ} heads . * 
Rom.13:4 4θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ, οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ. θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 4 {NEQ} The authorities are God’s servants , sent for your {NEQ} good . But if you are doing {NEQ} wrong , of course you should be afraid , for they have the power to punish you . {NEQ} They are God’s servants , sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong .
Rom.14:8 8ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν· ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. 8 If we live , it’s to honor the Lord . And if we die , it’s to honor the Lord . So whether {NEQ} we live or {NEQ} die , we belong to the Lord .
Rom.14:23 23 δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται· ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν. 23 But if you have doubts about whether or not you should eat something , you are sinning if you go ahead and do it . For you are not following your convictions . If you do anything you believe is not right , you are sinning .
Rom.15:24 24ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς· καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ. 24 {NEQ} I am planning to go to {NEQ} Spain , and when I do , I will stop off in Rome . And after I have enjoyed your fellowship for a little while , you can provide for my journey .
1Cor.4:15 15ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 15 For even if you had ten thousand others to teach you about Christ , you have only one spiritual father . For I became your father in Christ Jesus when I preached the Good News to you .
1Cor.4:19 19ἐλεύσομαι δέ— ταχέως— πρὸς ὑμᾶς ἐὰν κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων ἀλλὰ τὴν δύναμιν· 19 But I will come and soon {NEQ} {RPT} if the Lord lets me , and then I’ll find out whether these arrogant people just give {NEQ} pretentious speeches or whether they really have God’s power .
1Cor.5:11 11νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος πόρνος, πλεονέκτης, εἰδωλολάτρης, λοίδορος, μέθυσος, ἅρπαξ· τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 11 {NEQ} {NEQ} I meant that you are not to associate with {NEQ} anyone who claims to be a believer * yet indulges in sexual sin , or is greedy , or worships idols , or is abusive , or is a drunkard , or cheats people . Don’t even eat with {NEQ} such people .
1Cor.6:4 4βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε; 4 {NEQ} {NEQ} If you have legal disputes about such matters , why go to outside judges who are not respected by the church ?
1Cor.6:18 18φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν· δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 18 Run from {NEQ} sexual sin ! No other sin so clearly affects the body as this one {NEQ} {NEQ} does . For sexual immorality is a sin against your own body .
1Cor.7:8 8λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις— καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν, ὡς κἀγώ. 8 So I say to those who aren’t married and to {NEQ} widows it’s better {RPT} to stay unmarried , just as I am .
1Cor.7:11 11ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω. καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 11 But if she does leave him , let her remain single or else be reconciled to {NEQ} him . And the husband must not leave his wife .
1Cor.7:28 28ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες. καὶ ἐὰν γήμῃ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. θλῖψιν, δέ, τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. 28 But if you do get married , it is not a sin . And if a young woman gets married , it is not a sin . However , those who get married at this time will have troubles , and I am trying to spare you those problems .
1Cor.7:36 36εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ὑπέρακμος καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν. 36 But if a man thinks that he’s treating his {NEQ} fiancée improperly {NEQ} and will inevitably give in to his passion , let him marry her as he wishes . It is not a sin {RPT} .
1Cor.7:39 39γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 39 A wife is bound to her {NEQ} husband as long as he lives . If {NEQ} her husband dies , she is free to marry anyone she wishes , but only if he loves the Lord . * 
1Cor.7:40 40μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 40 But in {NEQ} my opinion it would be better for her to stay single , {NEQ} and I think I am giving you counsel from God’s Spirit when I say this .
1Cor.8:8 8βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ. οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν. 8 It’s true that we can’t win {NEQ} God’s approval by what we eat . We don’t lose anything if we don’t eat it , and we don’t gain anything if we do .
1Cor.8:10 10ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σέ— τὸν ἔχοντα γνῶσιν— ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 10 For if others see you with your superior knowledge eating in the temple of an idol , won’t they be encouraged to violate their {NEQ} conscience by eating {NEQ} food that has been offered to an idol ?
1Cor.9:16 16ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι οὐκ ἔστιν μοι καύχημα. ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται. οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. 16 Yet preaching the Good News is not something I can boast about . {NEQ} I am compelled by God to do it . {NEQ} How terrible {NEQ} for me if I didn’t preach the Good News !
1Cor.10:28 28(ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν. μὴ ἐσθίετε, δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν. 28 ( But suppose someone tells you , This meat was offered to an idol . Don’t eat it , out of consideration for {NEQ} the conscience of the one who told you .
1Cor.11:14 14οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν; 14 Isn’t it obvious that {NEQ} {NEQ} it’s disgraceful for a man to have long hair {RPT} ?
1Cor.11:15 15γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 15 And isn’t long hair a woman’s pride and joy {RPT} ? For it has been given to her as a covering .
1Cor.11:25 25ὡσαύτως καί, τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐστίν— ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι. τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 25 In the same way , he took the cup of wine after supper , saying , This {NEQ} cup is the new covenant between God and his people an agreement confirmed with {NEQ} my blood . Do this to remember {NEQ} me as often as you drink it .
1Cor.11:26 26ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ. 26 For every time you eat this {NEQ} bread and drink this {NEQ} cup , you are announcing the {NEQ} Lord’s death until he comes again .
1Cor.12:15 15ἐὰν εἴπῃ πούς, ̔Ότι οὐκ εἰμὶ χεὶρ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. 15 If the foot says , I am not a part of the body because I am not a hand , that does not make it any less a part of the body .
1Cor.12:16 16καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ̔Ότι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμὸς οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος; 16 And if the ear says , I am not part of the body because I am not an eye , {RPT} would that make it any less a part of the body ?
1Cor.13:1 1ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον. 13:1 If I could speak all the languages of {NEQ} earth and of {NEQ} angels , but didn’t love others , I would only be a noisy gong or a clanging cymbal .
1Cor.13:2 2καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 2 {NEQ} If I had the gift of prophecy , and if I understood all of God’s secret plans and possessed all {NEQ} knowledge , and if I had such {NEQ} faith that I could move mountains , but didn’t love others , I would be nothing .
1Cor.13:3 3κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου, ἵνα καυχήσωμαι· ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 3 If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my {NEQ} body , {NEQ} I could boast about it ; * but if I didn’t love others , I would have gained nothing .
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters , * if I should come to you speaking in an unknown language , * how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
1Cor.14:7 7ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον τὸ κιθαριζόμενον; 7 Even {NEQ} lifeless instruments like the flute or the harp must play the notes clearly , or no one will recognize the {RPT} melody .
1Cor.14:8 8καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; 8 And {NEQ} if the bugler doesn’t sound a clear call , how will the soldiers know they are being called to battle ?
1Cor.14:9 9οὕτως καὶ ὑμεῖς· διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 9 It’s the same for you . If you speak to people in words they don’t understand , how will they know what you are saying ? {NEQ} You might as well be talking into empty space .
1Cor.14:11 11ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 11 But if I don’t understand a language , I will be a foreigner to someone who speaks it , and the one who speaks it will be a foreigner to me .
1Cor.14:14 14ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. 14 For if I pray in tongues , my {NEQ} spirit is praying , but I {NEQ} don’t understand what I am saying .
1Cor.14:16 16ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι, ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου, πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν; 16 For if you praise God only in the spirit , how can those who don’t understand you praise God along with you ? How can they join you in {NEQ} giving thanks when they don’t understand what you are saying ?
1Cor.14:23 23ἐάν, οὖν, συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 23 Even so , if unbelievers or people who don’t understand these things come into {NEQ} your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language , {NEQ} they will think {NEQ} you are crazy .
1Cor.14:24 24ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων. 24 But if all of you are prophesying , and {NEQ} unbelievers or people who don’t understand these things come into your meeting , they will be convicted of sin {RPT} {RPT} and judged by what you say .
1Cor.14:28 28ἐὰν δὲ μὴ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 28 But if no one is present who can interpret , they must be silent in your church meeting and speak in tongues {NEQ} to {NEQ} God privately .
1Cor.14:30 30ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, πρῶτος σιγάτω. 30 But if someone is prophesying and another person {NEQ} receives a revelation from the Lord , the one who is speaking must stop .
1Cor.15:36 36ἄφρων· σὺ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ· 36 What a foolish question ! When you put a seed into the ground , it doesn’t grow into a plant unless it dies first .
1Cor.16:2 2κατὰ μίαν σαββάτου, ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων τι ἐὰν εὐοδῶται· ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. 2 On the first day of each week , you should each put aside a portion of the money you have earned . Don’t wait until I get there and then try to collect it all at <