The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐξέρχω (exercho, 1831A)

Meanings

came, came forth, came out, come out, coming, coming out, depart, departed, did you come out, did you go out, do go out [there], do you come out, get out, go out, goes out, going out, had gone out, has gone out, have gone out, have you come out, having come, having come out, having departed, having gone, having gone forth, having gone out, having gotten out [of the boat], having proceeded, he came forth, he came out, he departed, he left, he went, he went forth, he went out, I came, I came forth, I came out, I departed, I went out, it came out, may come out, may he go, out came, they came, they departed, they went forth, they went out, to be cast out, to come out, to go out, was sent out, we went out, went forth, went out, went outside, you came forth, you leave, you may come out

Greek-English Concordance: 193 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:26 26ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 26 And if that happens , you surely won’t be free again until you have paid the last penny . * 
Matt.8:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους. καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 32 All right , go ! {NEQ} Jesus commanded them . So the demons came out of the men and entered the pigs , and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Matt.8:34 34καὶ ἰδοὺ πᾶσα πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 34 Then the entire town came out to meet {NEQ} Jesus , but {NEQ} they begged him to go away and leave them alone .
Matt.9:26 26καὶ ἐξῆλθεν φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 26 {NEQ} The report of this miracle swept through the entire {NEQ} countryside .
Matt.9:31 31οἱ δέ, ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 31 But instead , they went out and spread his fame all over the {NEQ} region .
Matt.10:11 11εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 11 Whenever {RPT} you enter a city or village , search for a {NEQ} {RPT} worthy person and stay in his home until you leave town .
Matt.11:7 7τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάνου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 7 {NEQ} As John’s disciples were leaving , {NEQ} Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Matt.11:8 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδού. οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 8 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people with {NEQ} expensive clothes live in {NEQ} palaces .
Matt.11:9 9ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 9 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , and {NEQ} {RPT} he is more than a prophet .
Matt.12:14 14ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 14 Then the Pharisees called a meeting to plot {RPT} how to kill Jesus .
Matt.12:43 43ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ εὑρίσκει. 43 {NEQ} When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , seeking rest but finding none .
Matt.12:44 44τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κεκοσμημένον. 44 Then it says , I will return to the person {RPT} I came from . So it returns and finds its former home empty , swept , and in order .
Matt.13:1 1ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐξελθὼν Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 13:1 Later that same {NEQ} day {NEQ} Jesus left the house and sat beside the lake .
Matt.13:3 3καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων· Ἰδού. ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπείρειν. 3 {NEQ} He told many stories in the form of parables {RPT} , such as this one : Listen ! A farmer went out to plant some seeds .
Matt.14:14 14καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 14 {NEQ} Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them and healed their {NEQ} sick .
Matt.15:21 21καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 21 Then {NEQ} Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon .
Matt.15:22 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 22 {NEQ} {NEQ} A Gentile * woman who lived there came to him , pleading , Have mercy on me , O Lord , Son of David ! For my {NEQ} daughter is possessed by a demon that torments her severely .
Matt.17:18 18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον. καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 18 Then {NEQ} Jesus rebuked the demon in the boy , and it left him . From that {NEQ} moment the boy {NEQ} was well .
Matt.18:28 28ἐξελθὼν δέ, δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 28 But when the man left the king , {RPT} he went to a {NEQ} fellow servant {RPT} who owed him a few thousand dollars . * {NEQ} He grabbed him by the throat and demanded instant payment .
Matt.20:1 1ὁμοία γάρ ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 20:1 For the Kingdom of {NEQ} Heaven is like the landowner who went out early one morning to hire workers for his {NEQ} vineyard .
Matt.20:3 3καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. 3 {NEQ} At nine o’clock in the morning he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing .
Matt.20:5 5οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 5 So they went to work in the vineyard . At noon and again at three o’clock he did {NEQ} the same thing .
Matt.20:6 6περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 6 At {NEQ} {NEQ} five o’clock that afternoon he was in town again and saw some more people standing around . {NEQ} He asked them , Why haven’t you been working today {NEQ} ?
Matt.21:17 17καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 17 Then he returned {RPT} to Bethany , {NEQ} where he stayed overnight .
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.24:1 1καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 24:1 {NEQ} As {NEQ} Jesus was leaving the Temple grounds , {NEQ} his {NEQ} disciples pointed out to him the various {NEQ} Temple buildings .
Matt.24:26 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε. ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 26 So if someone tells you , Look , the Messiah is out in the desert , don’t bother to go and look . Or , Look , he is hiding here , don’t believe it !
Matt.25:1 1τότε ὁμοιωθήσεται βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 25:1 Then the Kingdom of {NEQ} Heaven will be like ten bridesmaids * who took their {NEQ} lamps and went to meet the bridegroom .
Matt.26:30 30καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. 30 Then they sang a hymn and went out to the Mount of {NEQ} Olives .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.26:71 71ἐξελθόντα δέ, εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 71 Later , out by the gate , another servant girl noticed him and said to those standing around , This man was with Jesus of {NEQ} Nazareth . * 
Matt.26:75 75καί, ἐμνήσθη Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι· Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς. 75 Suddenly , Jesus' words flashed through {NEQ} Peter’s mind : Before the rooster crows , you will deny three times that you even know me . And he went away {RPT} , weeping bitterly .
Matt.27:53 53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 53 {NEQ} They left {RPT} the cemetery after Jesus' {NEQ} resurrection , went into {RPT} the holy city of Jerusalem , and appeared to many people .
Mark.1:25 25καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. λέγων, Φιμώθητι. καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 25 {NEQ} {NEQ} Jesus cut him short . Be quiet ! {NEQ} Come out of {RPT} the man , he ordered .
Mark.1:26 26καί, σπαράξαν αὐτόν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 26 At that , the {RPT} evil spirit screamed , threw the man into a convulsion , and then came out {NEQ} of him .
Mark.1:28 28καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 28 {NEQ} The news about Jesus spread quickly throughout the entire region of {NEQ} Galilee .
Mark.1:29 29καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθαν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 29 {NEQ} {NEQ} After Jesus left {RPT} the synagogue with James and John , they went to Simon and Andrew’s {NEQ} home .
Mark.1:35 35καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν, ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 35 {NEQ} Before daybreak the next morning , Jesus got up and went out to an isolated place {NEQ} to pray .
Mark.1:38 38καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Άγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα, καί, ἐκεῖ κηρύξω. εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 38 But Jesus replied {RPT} , We must go on to other towns as well , and I will preach to them , too . {NEQ} That is why I came .
Mark.1:45 45 δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον. ὥστε, μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν. ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 45 But the man went and spread the word , {NEQ} proclaiming to everyone what had happened . As a result , large crowds soon surrounded Jesus , and he couldn’t publicly enter {RPT} a town anywhere . {NEQ} He had to stay out in the secluded places , but people from everywhere kept coming to him .
Mark.2:12 12καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον, ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι, Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 12 And the man jumped up , {NEQ} {NEQ} grabbed his mat , and walked out through the stunned onlookers . {NEQ} They were all amazed and praised {NEQ} God , exclaiming , We’ve never seen anything like this before !
Mark.2:13 13καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 13 Then Jesus went out to the lakeshore again {NEQ} and taught the crowds {RPT} that were coming to him .
Mark.3:6 6καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 6 At once the Pharisees went away and met with the supporters of Herod to plot {RPT} how to kill Jesus .
Mark.3:21 21καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν. ἔλεγον γὰρ ὅτι, Ἐξέστη. 21 {NEQ} When his family heard what was happening , they tried to take him away . He’s out of his mind , {NEQ} they said .
Mark.4:3 3Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι. 3 Listen ! A farmer went out to plant some seed .
Mark.5:2 2καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ· 2 {NEQ} When Jesus climbed out of the boat , a man possessed by an evil * spirit came out from a cemetery to meet him .
Mark.5:8 8ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, ̓Έξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 8 For Jesus had already said to the spirit , Come out of {RPT} the man , you {RPT} evil {RPT} spirit .
Mark.5:13 13καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 13 So Jesus gave them permission . {NEQ} The {RPT} evil spirits came out of the man and entered {RPT} the pigs , and the entire herd of about 2,000 pigs plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Mark.5:30 30καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 30 {NEQ} Jesus realized at once that healing power had gone out from {RPT} him , so he turned around in the crowd and asked , Who touched my {NEQ} robe ?
Mark.6:1 1καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 6:1 {NEQ} Jesus left that part of the country and returned with his {NEQ} disciples to Nazareth {RPT} , his {NEQ} hometown .
Mark.6:10 10καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ̔Όπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 10 {NEQ} Wherever you go , he said {RPT} , stay in {RPT} the same house until you leave town .
Mark.6:12 12καὶ ἐξελθόντες, ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν. 12 So the disciples went out , telling everyone they met to repent of their sins and turn to God .
Mark.6:24 24καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτίζοντος. 24 {NEQ} She went out and asked her {NEQ} mother , What should I ask for ? {NEQ} {NEQ} Her mother told her , Ask for the head of John the Baptist !
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.6:54 54καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου. εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτόν, 54 and climbed out {RPT} {RPT} . The people recognized Jesus at once ,
Mark.7:29 29καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον· ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 29 Good answer ! {NEQ} he said {RPT} . Now go home , for the demon has left {RPT} your {NEQ} daughter .
Mark.7:30 30καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 30 And when she arrived {NEQ} home , she found her little girl lying quietly in {NEQ} bed , and the demon was gone .
Mark.7:31 31καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 31 {NEQ} Jesus left {RPT} {RPT} Tyre and went up to Sidon before going back {RPT} to the Sea of {NEQ} Galilee and {NEQ} {NEQ} the region of the Ten Towns . * 
Mark.8:11 11καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ· ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 11 When the Pharisees heard that Jesus had arrived , {NEQ} they came and started to argue with him . Testing him , they demanded that he show them a miraculous sign from {NEQ} heaven to prove his authority .
Mark.8:27 27καὶ ἐξῆλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου. καὶ ἐν τῇ ὁδῷ, ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 27 {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples {NEQ} left Galilee and went up to the villages near Caesarea {NEQ} Philippi . As they were walking along , he asked them {RPT} , Who do {NEQ} people say I am ?
Mark.9:25 25ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ. λέγων αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 25 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw that the crowd of onlookers was growing , he rebuked the {RPT} evil * spirit . Listen , you spirit that makes this boy unable to hear and {NEQ} speak , he said {RPT} . I command you to come out of {RPT} this child and never enter {RPT} him again !
Mark.9:26 26καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν. καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός. ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι, Ἀπέθανεν. 26 Then the spirit screamed and threw the boy into another violent convulsion and left him . {NEQ} The boy appeared to be dead . A murmur ran through the crowd as people said , He’s dead .
Mark.9:29 29καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 29 {NEQ} Jesus replied {RPT} , This {NEQ} kind can be cast out only by prayer . * 
Mark.9:30 30κἀκεῖθεν ἐξελθόντες, παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ. 30 Leaving that region , they traveled through {NEQ} Galilee . {NEQ} Jesus didn’t {NEQ} want anyone to know he was there ,
Mark.11:11 11καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν. καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας· ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 11 So Jesus came to Jerusalem and went into the Temple . {NEQ} After looking around carefully at everything , he left because it was late in the afternoon . Then he returned to Bethany with the twelve disciples .
Mark.11:12 12καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασεν. 12 {NEQ} The next morning as they were leaving Bethany , Jesus was hungry .
Mark.14:16 16καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 16 So {RPT} the two disciples {NEQ} went into the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
Mark.14:26 26καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. 26 Then they sang a hymn and went out to the Mount of {NEQ} Olives .
Mark.14:48 48καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε, μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked them , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ?
Mark.14:68 68 δὲ ἠρνήσατο. λέγων, Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον. καί, ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 68 But Peter denied it . I don’t know {RPT} {RPT} what you’re talking about , he said , and he went out {RPT} into the entryway . Just then , a rooster crowed . * 
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Mark.16:20 20ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. 20 And the disciples went everywhere and preached , and the Lord worked through them , {NEQ} confirming what they said by many miraculous signs .
Luke.1:22 22ἐξελθὼν δέ, οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός. 22 When he finally did come out , he couldn’t speak to them . Then they realized from {NEQ} his gestures {RPT} and his silence that he must have seen a vision in the sanctuary .
Luke.2:1 1ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος, Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2:1 {NEQ} {NEQ} At that {NEQ} time the Roman emperor , Augustus , decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire .
Luke.4:14 14καὶ ὑπέστρεψεν Ἰησοῦς, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος, εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 14 Then {NEQ} Jesus returned to {NEQ} Galilee , filled with the Holy Spirit’s {NEQ} power . {NEQ} Reports about him spread quickly through the whole region {RPT} {RPT} .
Luke.4:35 35καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς. λέγων, Φιμώθητι. καὶ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ. καί, ῥῖψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον· ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus cut him short . Be quiet ! {NEQ} Come out of the man , he ordered . At that , the demon threw the man to the floor as the crowd watched ; then it came out of him without hurting him further .
Luke.4:42 42γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον. καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 42 {NEQ} Early the next morning Jesus went out to an isolated place . {NEQ} The crowds searched everywhere for him , and when they finally found him , {NEQ} they begged him {NEQ} not to leave them .
Luke.5:8 8ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, ̓Έξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ— ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε. 8 {NEQ} When Simon Peter realized what had happened , he fell to his knees before Jesus and said , Oh , Lord , please leave me {NEQ} I’m too much of a sinner to be around you .
Luke.5:27 27καὶ μετὰ ταῦτα, ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. 27 {NEQ} Later , as Jesus left the town , {NEQ} he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him .
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.7:17 17καὶ ἐξῆλθεν λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 17 And {NEQ} the news about Jesus spread throughout {NEQ} Judea and {RPT} the surrounding countryside .
Luke.7:24 24ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 24 {NEQ} After John’s {NEQ} disciples left , Jesus began talking about him to the crowds . What kind of man did you go into the wilderness to see ? Was he a weak reed , swayed by every breath of wind ?
Luke.7:25 25ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 25 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people who wear beautiful clothes and live in luxury are found in {NEQ} palaces .
Luke.7:26 26ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου. 26 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , {NEQ} {RPT} and he is more than a prophet .
Luke.8:2 2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει· 2 along with some women who had been cured of evil spirits and diseases . Among them were Mary Magdalene , from whom he had cast out seven demons ;
Luke.8:5 5Ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. 5 A farmer went out to plant his {NEQ} seed . {NEQ} As he scattered it across his field , some seed fell on a footpath , {NEQ} where it was stepped on , and the birds ate it .
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.8:29 29παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν· καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου, εἰς τὰς ἐρήμους. 29 For Jesus had already commanded the {RPT} evil * spirit to come out of him . {NEQ} This spirit had often taken control of the man . Even when he was placed under guard and put in chains and shackles , {NEQ} he simply broke them and rushed out into the wilderness , completely under the demon’s power .
Luke.8:33 33ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 33 Then the demons came out of the man and entered {RPT} the pigs , and the entire herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:38 38ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτόν, λέγων, 38 {NEQ} The man who {RPT} had been freed from the demons begged {RPT} to go with him . But Jesus sent him home , saying ,
Luke.8:46 46 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ̔Ήψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 46 But {NEQ} Jesus said , Someone deliberately touched me , for I felt healing power go out from me .
Luke.10:10 10εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε, 10 But if {RPT} a town {RPT} {NEQ} refuses to welcome you , go out into its {NEQ} streets and say ,
Luke.11:14 14καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν, ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 14 One day Jesus cast out a demon from a man who couldn’t speak , and when the demon was gone , the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed ,
Luke.11:24 24ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν. καὶ μὴ εὑρίσκον, τότε λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον. 24 When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , searching for rest . But when it finds none , {NEQ} it says , I will return to the person I came from .
Luke.11:53 53κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων· 53 As Jesus was leaving {NEQ} , the teachers of religious law and the Pharisees became hostile and tried to provoke him with many questions .
Luke.12:59 59λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 59 And if that happens , you won’t be free again until you have paid the very last penny . * 
Luke.13:31 31ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ, ̓Έξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν· ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. 31 At that {NEQ} time some {NEQ} Pharisees said to him , Get away from here if you want to live ! {NEQ} Herod Antipas wants to kill you !
Luke.14:18 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 18 But they all began making excuses . One said {RPT} , I have just bought a field and must inspect it . Please excuse me .
Luke.14:21 21καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ̓Έξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ ἀναπείρους, καὶ τυφλούς, καὶ χωλούς, εἰσάγαγε ὧδε. 21 {NEQ} The servant returned and told his {NEQ} master what they had said . {NEQ} His master was furious and said {NEQ} {RPT} {RPT} , Go quickly into the streets and alleys of the town and invite {RPT} the poor , {NEQ} the crippled , {NEQ} the blind , and the lame .
Luke.14:23 23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, ̓Έξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος. 23 So his {NEQ} master said , Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come , so that the house {RPT} will be full .
Luke.15:28 28ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν, 28 {NEQ} The older brother was angry and wouldn’t go in . {NEQ} His {NEQ} father came out and begged him ,
Luke.17:29 29 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων. ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 29 until the morning Lot left Sodom . Then fire and burning sulfur rained down from heaven and destroyed them all .
Luke.22:39 39καί, ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. 39 Then , accompanied by {NEQ} {RPT} the disciples , Jesus left the upstairs room and went as usual to the Mount of {NEQ} Olives .
Luke.22:52 52εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 52 Then Jesus spoke to the leading priests , {NEQ} the captains of the Temple guard , and the elders who had come for him . Am I some dangerous revolutionary , he asked , that you come with swords and clubs to arrest me ?
Luke.22:62 62καὶ ἐξελθὼν ἔξω, ἔκλαυσεν πικρῶς. 62 And Peter left {RPT} the courtyard , weeping bitterly .
John.1:43 43τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. 43 The next day Jesus decided to go to {NEQ} Galilee . {NEQ} He found Philip and said to him , Come , follow me .
John.4:30 30ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 30 So the people came streaming from the village to see him .
John.4:43 43μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας, ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 43 At the end of {NEQ} the two days , Jesus went on to {NEQ} Galilee .
John.8:42 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 42 {NEQ} Jesus told them , If {NEQ} God were your Father , you would love me , because I have come to you from {RPT} {NEQ} God . {NEQ} I am not here on my own , but he sent me .
John.8:59 59ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 59 At that point they picked up stones to throw at him . But Jesus was hidden from them and left {RPT} the Temple .
John.10:39 39ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 39 Once again they tried to arrest him , but he got away and left them .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.11:44 44ἐξῆλθεν τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει Ἰησοῦς, αὐτοῖς, Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 44 And the dead man came out , his hands and {RPT} feet bound in graveclothes , {NEQ} his {NEQ} face wrapped in a headcloth . {NEQ} Jesus told them , Unwrap him and let him go !
John.12:13 13ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐκραύγαζον, Ὡσαννά. εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 13 took {NEQ} palm {NEQ} branches and went down the road to meet him . {NEQ} They shouted , Praise God ! * Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Hail to the King of {NEQ} Israel ! * 
John.13:3 3εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει. 3 Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to {NEQ} God .
John.13:30 30λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς, ἦν δὲ νύξ. 30 {NEQ} {RPT} {RPT} So Judas left at once , {NEQ} going out into the night .
John.13:31 31ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, λέγει Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 31 As soon as Judas left the room , Jesus said , The time has come for the Son of {NEQ} Man * to enter into his glory , and {NEQ} God will be glorified because of him .
John.16:27 27αὐτὸς γὰρ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον. 27 for the Father himself loves you dearly because you love me and believe that I came from {NEQ} God .
John.16:28 28ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 28 Yes , I came from the Father {NEQ} {RPT} into the world , and now I will leave the world and return to the Father .
John.16:30 30νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 30 Now we understand that you know everything , and there’s no need to question {NEQ} you . From this we believe that you came from God .
John.17:8 8ὅτι τὰ ῥήματα ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς. καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 8 for I have passed on to them the message {RPT} you gave me . {NEQ} They accepted it and know that I came from you , and they believe {NEQ} you sent me .
John.18:1 1ταῦτα εἰπών, Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ Χειμάρρου τῶν Κέδρων ὅπου ἦν κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 18:1 After saying these things , Jesus crossed the {NEQ} Kidron Valley with his {NEQ} disciples and entered {RPT} {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} {NEQ} a grove of olive trees .
John.18:4 4Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, ἐξῆλθεν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; 4 Jesus {NEQ} fully realized all that was going to happen to him , so he stepped forward to meet them . Who are you looking for ? {NEQ} he asked {RPT} .
John.18:16 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 16 {NEQ} {NEQ} Peter had to stay outside the gate . Then the disciple {RPT} {RPT} who knew the high priest {NEQ} {NEQ} spoke to the woman watching at the gate , and she let {NEQ} Peter in .
John.18:29 29ἐξῆλθεν οὖν Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καί φησιν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 29 So {NEQ} Pilate , the governor , went out {RPT} to them and asked , What is your charge against this {NEQ} man ?
John.18:38 38λέγει αὐτῷ Πειλᾶτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 38 What is truth ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . Then he went out again to the people and told them , {RPT} {NEQ} He is not guilty of any crime .
John.19:4 4καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Ίδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 4 {NEQ} Pilate {NEQ} went outside {RPT} again and said to the people , I am going to bring him out to you now , but understand clearly that I find him not guilty .
John.19:5 5ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδού, ἄνθρωπος. 5 Then {NEQ} Jesus came out {RPT} wearing the crown of thorns and the purple robe . And Pilate said {RPT} , Look , here is the man !
John.19:17 17καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον (ὃ λέγεται Ἑβραϊστί, Γολγοθά). 17 {NEQ} Carrying the cross by himself , he went to the place called Place of the Skull ( {RPT} {NEQ} in Hebrew , Golgotha ) .
John.19:34 34ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 34 One of the soldiers , however , pierced his {NEQ} side with a spear , and immediately blood and water flowed out .
John.20:3 3ἐξῆλθεν οὖν Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 3 {NEQ} {NEQ} Peter and the other disciple {NEQ} started out for the tomb .
John.21:3 3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 3 Simon Peter said {RPT} , I’m going fishing . We’ll come , too , they all said {RPT} . So they went out in the boat , but they caught nothing all {NEQ} night .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
Acts.1:21 21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς— 21 So now we must choose a replacement for Judas from among the men who were with us the entire time {RPT} we were traveling with the Lord Jesus
Acts.7:3 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, ̓Έξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 3 {NEQ} God told him , Leave {RPT} your {NEQ} native land and your {RPT} {NEQ} relatives , and come into the land that I will show you . * 
Acts.7:4 4τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε. 4 So Abraham left {RPT} the land of the Chaldeans and lived in Haran until his {NEQ} father died . Then God brought him here to the {NEQ} land where you now live .
Acts.10:23 23εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθαν αὐτῷ. 23 So Peter invited the men to stay for the night . {NEQ} The next day he went with them , {NEQ} accompanied by {RPT} some of the {RPT} brothers from Joppa .
Acts.11:25 25ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον. 25 Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul .
Acts.12:9 9καὶ ἐξελθών, ἠκολούθει. καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου· ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 9 So Peter left the cell , following the angel . But all the time he thought it was a vision . {NEQ} He didn’t realize {NEQ} it was actually happening .
Acts.12:10 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 10 {NEQ} They passed the first and second guard posts and came to the {RPT} iron gate {RPT} leading to the city , and this opened for them all by itself . So they passed through and started walking down the street , and then the angel suddenly left {RPT} him .
Acts.12:17 17κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπέν τε, Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 17 {NEQ} He motioned for them to quiet down and told them how the Lord had led him out {RPT} of {NEQ} prison . {NEQ} Tell James and the other brothers what happened , he said . And then he went to another place .
Acts.14:20 20κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτόν, ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 20 But as the believers * gathered around him , he got up and went back into the town . {NEQ} The next day he left with {NEQ} Barnabas for Derbe .
Acts.15:40 40Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν· παραδοθείς, τῇ χάριτι τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 40 {NEQ} Paul chose Silas , and as he left , the believers entrusted him to the Lord’s {NEQ} gracious care .
Acts.16:3 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν· καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ̔Έλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 3 so {NEQ} Paul wanted him to join them on their journey . In deference to the Jews {RPT} of the area , {NEQ} he arranged for Timothy to be circumcised before they left , for everyone knew that his {NEQ} father was a Greek .
Acts.16:10 10ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 10 So we * decided to leave for Macedonia at once , having concluded that {NEQ} God was calling us to preach the Good News there .
Acts.16:13 13τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 13 {NEQ} On the Sabbath we went a little way outside the city to a riverbank , where we thought people would be meeting for prayer , and we sat down to speak with some women who had gathered there .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.16:19 19ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. 19 {NEQ} Her {NEQ} masters' {NEQ} {NEQ} hopes of {NEQ} wealth were now shattered {RPT} , so they grabbed {RPT} Paul and {RPT} Silas and dragged them before the authorities at the marketplace .
Acts.16:36 36ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι, Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 36 So the jailer told {NEQ} Paul , The city officials have said {NEQ} you and Silas are free to leave . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Go in peace .
Acts.16:40 40ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τῆς φυλακῆς, εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν. καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς· καὶ ἐξῆλθαν. 40 {NEQ} When Paul and Silas left the prison , they returned to the home of Lydia . There they met with the believers and encouraged them once more . Then they left town .
Acts.17:33 33οὕτως Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν, 33 That ended {NEQ} Paul’s discussion with them ,
Acts.18:23 23καὶ ποιήσας χρόνον τινά, ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, στηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς. 23 {NEQ} After spending some time in Antioch , Paul went back through {NEQ} Galatia and Phrygia , visiting and strengthening all the believers . * 
Acts.20:1 1μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, μεταπεμψάμενος Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας· ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν. 20:1 {NEQ} When the uproar was over , {NEQ} Paul sent for the believers * and encouraged them . Then he said good-bye and left for Macedonia .
Acts.20:11 11ἀναβὰς δέ, καὶ κλάσας τὸν ἄρτον, καὶ γευσάμενος· ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 11 Then they all went back upstairs , {NEQ} shared in the Lord’s Supper , * and ate together . {NEQ} Paul continued talking to them until dawn , and then he left .
Acts.21:5 5ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων, σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως. καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, προσευξάμενοι, 5 When we returned to the ship at {RPT} the end of the week , the entire congregation , including women and children , left the city and came down to the shore with us . {NEQ} There we knelt , prayed ,
Acts.21:8 8τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς Καισάρειαν καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. 8 {NEQ} The next day we went on to Caesarea and stayed at {RPT} the home of Philip the Evangelist , one of the seven men who had been chosen to distribute {RPT} {RPT} {RPT} food .
Acts.22:18 18καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 18 {NEQ} I saw a vision of Jesus * saying to me , Hurry ! {NEQ} Leave {RPT} Jerusalem , for the people here won’t accept your testimony about me .
Acts.28:3 3συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα, ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα, καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 3 {NEQ} As {NEQ} Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire , a poisonous snake , driven out by the heat , bit him on the hand .
Rom.10:18 18ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 18 But I ask , {NEQ} {NEQ} have the people of Israel actually heard the message ? Yes , they have : The message {RPT} has gone throughout the earth , and the words to all the world {RPT} . * 
1Cor.5:10 10οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, τοῖς πλεονέκταις, καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις. ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 10 But I wasn’t talking about unbelievers who indulge in sexual sin , or are {NEQ} greedy , or cheat people , or worship idols . {NEQ} {NEQ} You would have to leave {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} this world to avoid people like that .
1Cor.14:36 36 ἀφ᾽ ὑμῶν λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν; εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 36 Or do you think {NEQ} God’s {NEQ} word originated with you Corinthians ? Are you the only ones to whom it was given ?
2Cor.2:13 13οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου· ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 13 But I had no peace of mind {RPT} because my dear {NEQ} brother Titus hadn’t yet arrived with a report from you . So I said good-bye {RPT} and went on to Macedonia {NEQ} {NEQ} to find him {RPT} .
2Cor.6:17 17διό, ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος. καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς· 17 Therefore , come out from among unbelievers , and separate yourselves from them , says the LORD . {NEQ} Don’t touch their filthy things , and I will welcome you . * 
2Cor.8:17 17ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο· σπουδαιότερος, δέ, ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς. 17 {NEQ} Titus welcomed our {NEQ} request that he visit you again . In fact , he himself was very eager to go and see you .
Phil.4:15 15οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας· οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι· 15 {NEQ} As you know , you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the Good News and then traveled on from Macedonia . No other church did this .
1Thes.1:8 8ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται λόγος τοῦ κυρίου, οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ πίστις ὑμῶν πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν· ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι, 8 And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere , even beyond {NEQ} Macedonia and Achaia , for wherever we go we find people telling us about your {RPT} faith {RPT} in {NEQ} God . {NEQ} We don’t need to tell them about it ,
Heb.3:16 16τίνες γὰρ ἀκούσαντες, παρεπίκραναν; ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωυσέως; 16 And who was it who rebelled against God , even though they heard his voice ? Wasn’t it the people Moses led out of Egypt ?
Heb.7:5 5καὶ οἱ μέν, ἐκ τῶν υἱῶν Λευεί, τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαόν, κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ· 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Now the law of Moses required that the priests , who are descendants of Levi , must collect a tithe from {NEQ} {NEQ} the rest of {RPT} the people of Israel , * who are also descendants of Abraham .
Heb.11:8 8πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν· καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 8 It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance . {NEQ} He went without knowing where he was going .
1Jn.2:19 19ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν, ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 19 These people left {RPT} our churches , but they never really belonged with us ; otherwise they would have stayed with us . When they left , it proved that they did not belong with us .
1Jn.4:1 1ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε· ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 4:1 Dear friends , do not believe everyone who claims to speak by the Spirit . {NEQ} You must test them to see if the spirit they have comes from {NEQ} God . For there are many false prophets in the world .
2Jn.1:7 7ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον· οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν πλάνος καὶ ἀντίχριστος. 7 I say this because many deceivers have gone out into the world . They deny that Jesus Christ came * in a real body . Such a person is a deceiver and an antichrist .
3Jn.1:7 7ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 7 For they are traveling for the Lord , * and they accept nothing from {NEQ} people who are not believers . * 
Rev.3:12 12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου— τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου· καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 12 All who are victorious will become {RPT} pillars in the Temple of my {NEQ} God , and they will never have to leave {RPT} it . And I will write on them the name of my {NEQ} God , and they will be citizens in the city of my {NEQ} God the new Jerusalem that comes down from {NEQ} heaven from my {NEQ} God . And I will also write on them my {RPT} new {RPT} name .
Rev.6:2 2καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος. καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 2 I looked up and saw a white horse standing there . {NEQ} Its rider carried a bow , and a crown was placed on his head . {NEQ} He rode out to win many battles and gain the victory .
Rev.6:4 4καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος, πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς· καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 4 Then another horse appeared , a red one . {NEQ} Its rider {NEQ} was given {RPT} a mighty sword and the authority to take {RPT} {NEQ} peace from the earth . And {NEQ} there was war and slaughter everywhere .
Rev.9:3 3καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 3 Then locusts came from {RPT} the smoke and descended on the earth , and they were given power to sting like {RPT} {RPT} {NEQ} scorpions .
Rev.14:15 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι· ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς. 15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud , Swing the sickle {RPT} {NEQ} {RPT} , for the time of harvest has come ; {NEQ} the crop on {NEQ} earth is ripe .
Rev.14:17 17καί, ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 17 After that , another angel came from the Temple {RPT} in {NEQ} heaven , and he also had a sharp sickle .
Rev.14:18 18καὶ ἄλλος ἄγγελος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 18 Then another angel , who had power to destroy with {NEQ} fire , came from {RPT} the altar . {NEQ} He shouted to the angel with the {RPT} sharp sickle , Swing your {RPT} sickle {RPT} {RPT} {NEQ} now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth , for they {RPT} are ripe for judgment .
Rev.14:20 20καὶ ἐπατήθη ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 20 {NEQ} The grapes were trampled in the winepress outside the city , and blood flowed from {RPT} the winepress in a stream about 180 miles * long and as high as a {RPT} horse’s bridle .
Rev.15:6 6καὶ ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ· ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 6 {NEQ} The seven angels who were holding the seven plagues came out {RPT} of the Temple . They were clothed in spotless white linen * {NEQ} with gold sashes across their chests .
Rev.16:17 17καὶ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα. καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν. 17 Then the seventh angel poured out his {NEQ} bowl into the air . And a mighty shout came from the throne in the Temple , saying , It is finished !
Rev.18:4 4καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Ἐξέλθατε, λαός μου, ἐξ αὐτῆς· ἵνα μὴ συνκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε· 4 Then I heard another voice calling from {NEQ} heaven , Come away from her , my {NEQ} people . {NEQ} Do not take part in her {NEQ} sins , or you will be punished with her .
Rev.19:5 5καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 5 And from the throne came a voice that said , Praise our {NEQ} God , all his {NEQ} servants , all who fear him , from the least to the greatest .
Rev.19:21 21καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 21 {NEQ} Their entire army was killed by the sharp sword that came from {RPT} the mouth {RPT} of the one riding the white horse . And the vultures all gorged themselves on the dead bodies .