The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐξουσία (exousia, 1849)

Meanings

[the] right, [this] right, authorities, authority, authority (power), authority [over], mastery, right, to authorities

Greek-English Concordance: 102 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:29 29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν. 29 for he taught {RPT} with real authority quite unlike their {NEQ} teachers of religious law .
Matt.8:9 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.9:8 8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 8 {NEQ} Fear swept through the crowd as they saw this happen . And they praised {RPT} God for {RPT} sending a {NEQ} man with such great authority . * 
Matt.10:1 1καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 10:1 {NEQ} Jesus called his {NEQ} twelve disciples together and gave them authority {NEQ} to cast out evil * spirits {RPT} and to heal every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.21:23 23καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ· λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 23 {NEQ} When Jesus returned to the Temple and began teaching , the leading priests and {RPT} elders came up to him . They demanded , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} ?
Matt.21:24 24ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 24   {RPT} I’ll tell {RPT} you by what authority I do these things {RPT} if you answer {RPT} one {RPT} {RPT} {RPT} question , {NEQ} {NEQ} Jesus replied .
Matt.21:27 27καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 27 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Matt.28:18 18καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 18 {NEQ} {NEQ} Jesus came and told his disciples , I have been given all authority in heaven and on {NEQ} earth .
Mark.1:22 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 22 {NEQ} The people were amazed at his {NEQ} teaching , for he taught {RPT} with real authority quite unlike the teachers of religious law .
Mark.1:27 27καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν αὐτούς. λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή; κατ᾽ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 27 {NEQ} Amazement gripped the audience , and they began to discuss what had happened . What sort of new teaching is this ? they asked excitedly . It has such authority ! Even {RPT} evil {RPT} spirits {NEQ} obey his orders !
Mark.2:10 10ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς. λέγει τῷ παραλυτικῷ, 10 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said ,
Mark.3:15 15καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 15 {NEQ} giving them authority to cast out {NEQ} demons .
Mark.6:7 7καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων. 7 And he called his twelve disciples together and began sending them out two by two , {NEQ} giving them authority to cast out {RPT} evil * {RPT} spirits .
Mark.11:28 28καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 28 {NEQ} They demanded {RPT} , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} to do them ?
Mark.11:29 29 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ ἀποκρίθητέ μοι καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· 29 I’ll tell you by what authority I do these things if you answer one question {RPT} {RPT} , {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} .
Mark.11:33 33καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἴδαμεν. καὶ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 33 So they finally replied {NEQ} {RPT} , We don’t know . And {NEQ} Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Mark.13:34 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 34 The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip . When he left {NEQ} home {RPT} , {NEQ} he gave each of his {NEQ} slaves {NEQ} instructions about the work they were to do , and he told the gatekeeper to watch for his return .
Luke.4:6 6καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. 6 I will give you the glory {NEQ} of these kingdoms and {NEQ} authority over them , {NEQ} the devil said {RPT} , because they are mine {NEQ} to give to anyone I please .
Luke.4:32 32καί, ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν λόγος αὐτοῦ. 32 There , too , the people were amazed at his {NEQ} teaching , for he spoke with authority .
Luke.4:36 36καὶ ἐγένετο θάμβος, ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Τίς λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 36 Amazed , {NEQ} the people exclaimed , What authority and power this man’s {NEQ} words possess ! Even {NEQ} evil spirits obey him , and they flee at his command !
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.7:8 8καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, τασσόμενος ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας. καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται. καὶ ἄλλῳ, ̓Έρχου, καὶ ἔρχεται. καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 8 I know this because {NEQ} I am under the authority of my superior officers , and I have authority over my soldiers . I only need to say {RPT} , Go , and they go , or {RPT} Come , and they come . And if I say to {NEQ} my slaves , Do this , {NEQ} they do it .
Luke.9:1 1Συνκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν. 9:1 One day Jesus called together his twelve disciples * and gave them power and authority to cast out all {NEQ} demons and to heal all diseases .
Luke.10:19 19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 19 Look , I have given you {NEQ} authority {NEQ} over all the power of the enemy , and you can {NEQ} walk among snakes and scorpions and crush them . {NEQ} Nothing will injure you .
Luke.12:5 5ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναὶ λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 5 But I’ll tell you whom to fear . Fear God , who has the power to kill you and then throw you into {NEQ} hell . * Yes , he’s the one to fear .
Luke.12:11 11ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε, 11 And when you are brought to trial in the synagogues and before {NEQ} rulers and {NEQ} authorities , don’t worry about how to defend yourself or what to say ,
Luke.19:17 17καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε· ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 17   Well done ! {NEQ} the king exclaimed {RPT} . You are a good servant . {NEQ} You have been faithful with the little I entrusted to you , so you will be governor of ten cities as your reward .
Luke.20:2 2καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς ἐστιν δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 2 {NEQ} They demanded , {RPT} {RPT} {RPT} By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who {NEQ} {NEQ} gave you the right {RPT} ?
Luke.20:8 8καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 8 And {NEQ} Jesus responded {RPT} , Then I won’t tell you by what authority I do these things .
Luke.20:20 20καὶ παρατηρήσαντες, ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι· ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 20 {NEQ} Watching for their opportunity , the leaders sent spies pretending to be honest men . {NEQ} They tried to get Jesus to say something that could be reported to the Roman governor so he would arrest Jesus .
Luke.22:53 53καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ. οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ; ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν, ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους. 53 Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there {RPT} every day . But this is your moment , the time when the power of {NEQ} darkness reigns .
Luke.23:7 7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 7 {NEQ} When they said that he was , Pilate sent him to Herod Antipas , because Galilee was under Herod’s {NEQ} jurisdiction , and Herod happened to be in Jerusalem at {RPT} the time .
John.1:12 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· 12 But to all {NEQ} who believed him {RPT} and accepted him , he gave {RPT} the right to become children of God .
John.5:27 27καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 27 And he has given him authority to judge everyone because he is the Son of Man . * 
John.10:18 18οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 18 No one can take my life from me . {NEQ} I sacrifice it voluntarily . For I have the authority to lay it down {RPT} {RPT} when I want to and also to take it up again . {NEQ} For this is what my {NEQ} Father has commanded .
John.17:2 2καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός· ἵνα πᾶν δέδωκας αὐτῷ δώσει αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 2 For you have given him authority over everyone . {NEQ} He gives {RPT} eternal life to each one you have given him .
John.19:10 10λέγει οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 10 {NEQ} Why don’t you talk to me ? {NEQ} Pilate demanded {RPT} . Don’t you realize that I have the power to release you or {RPT} {RPT} crucify you ?
John.19:11 11ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν. διὰ τοῦτο παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 11 Then Jesus said {RPT} , You would have no power over me at all unless it were given to you from above . So the one who handed me over to you has the greater sin .
Acts.1:7 7εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι, χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· 7 He replied {RPT} , The Father alone has the authority to set those dates and times , {RPT} and they are not for you to know .
Acts.5:4 4οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 4 The property was yours to sell or not sell , as you wished . And after selling it , the money was also {NEQ} yours to give away . How could you do a thing like this ? You weren’t lying to us but to {NEQ} God !
Acts.8:19 19λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 19 Let me have this {NEQ} power , too , he exclaimed , so that when I lay my hands on people , they will receive the Holy Spirit !
Acts.9:14 14καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 14 And {NEQ} he is authorized by the leading priests to arrest everyone who calls upon your {NEQ} name .
Acts.26:10 10 καί, ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις· καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών· ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. 10 Indeed , I did just that in Jerusalem . {NEQ} Authorized by the leading priests , {RPT} {NEQ} I caused many {NEQ} {NEQ} believers there to be sent to prison . And I cast my vote against them when they were condemned to death .
Acts.26:12 12ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκόν, μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων· 12 One day I was on such a mission to {NEQ} Damascus , armed with the authority and {NEQ} commission of the leading priests .
Acts.26:18 18ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν· τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 18 to open their eyes , so they may turn from darkness to light and from the power of {NEQ} Satan to {NEQ} God . Then they {NEQ} will receive forgiveness for their sins and be given a place among God’s people , who are set apart by faith {NEQ} in me .
Rom.9:21 21 οὐκ ἔχει ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος, ποιῆσαι μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος δὲ εἰς ἀτιμίαν; 21 When a potter makes jars out of clay , doesn’t he have a right to use the same {NEQ} lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into ?
Rom.13:1 1πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 13:1 Everyone must submit to governing authorities . For all authority comes from God , and those in positions of authority have been placed there by God .
Rom.13:2 2ὥστε ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. 2 So anyone who rebels against {NEQ} authority is rebelling against what {NEQ} God has instituted , and they {RPT} will be punished .
Rom.13:3 3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. 3 For the authorities do not strike fear in people who are doing right , but in those who are doing wrong . {NEQ} Would you like to live without fear of the authorities ? Do what is right , and {RPT} they will honor you .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.8:9 9βλέπετε δὲ μή πως ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν. 9 But you must be careful so that your {RPT} {NEQ} freedom does not cause others with a weaker conscience to stumble .
1Cor.9:4 4μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν; 4 Don’t we have the right to live in your homes and share your meals ?
1Cor.9:5 5μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; 5 Don’t we have the right to bring a Christian wife with us as the other apostles and the {NEQ} Lord’s brothers do , and as Peter * does ?
1Cor.9:6 6 μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; 6 Or is it only Barnabas and I who {NEQ} have to work to support {NEQ} ourselves ?
1Cor.9:12 12εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ· ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 12   If you support others who preach to you , shouldn’t we have an even greater right to be supported ? But we have never used this {NEQ} right . We would rather put up with anything than be {RPT} an obstacle to the Good News about {NEQ} Christ .
1Cor.9:18 18τίς οὖν μού ἐστιν μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον· εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 18 What then is my {NEQ} pay ? {NEQ} It is the opportunity to preach the Good News without charging anyone . That’s why I never demand my {NEQ} rights when I preach the Good News .
1Cor.11:10 10διὰ τοῦτο, ὀφείλει γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους. 10 For this reason , and because the angels are watching , a woman should wear a covering on her head to show she is under authority . * 
1Cor.15:24 24εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 24 After that the end will come , when he will turn the Kingdom over to {NEQ} God {NEQ} the Father , {NEQ} having destroyed every ruler and {RPT} authority and power .
2Cor.10:8 8ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν κύριος· εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν· οὐκ αἰσχυνθήσομαι. 8 {NEQ} {NEQ} {NEQ} I may seem to be boasting too much {NEQ} about the authority {RPT} given to us by the Lord . But our authority builds you up ; {NEQ} it doesn’t tear you down . So I will not be ashamed of using my authority .
2Cor.13:10 10διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι· κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν κύριος ἔδωκέν μοι εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 10 {NEQ} {NEQ} I am writing this to you before I come , hoping that I won’t need to deal severely with you when I do come . For I want to use the authority {RPT} the Lord has given me to strengthen you , {NEQ} not to tear you down .
Eph.1:21 21ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου— οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else not only in this {NEQ} world but also in the world to come .
Eph.2:2 2ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος· τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· 2 You used to live in sin , just like the rest of the world , obeying the devil the commander of the powers in the unseen world . * He is the spirit at work in the hearts of those who {NEQ} refuse to obey God .
Eph.3:10 10ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ· 10 God’s purpose in all this was to use the church to display {NEQ} his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and {NEQ} authorities in the heavenly places .
Eph.6:12 12ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 12 For we * are not {NEQ} fighting against flesh-and-blood enemies , but against {RPT} evil rulers and {RPT} authorities of the unseen world , against {NEQ} mighty powers in this {NEQ} dark world , and against {NEQ} evil {NEQ} spirits in the heavenly places .
Col.1:13 13ὃς ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ· 13 For he has rescued us from the kingdom of {NEQ} darkness and transferred us into the Kingdom of his {NEQ} dear {NEQ} Son ,
Col.1:16 16ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα— εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 16 for through him God created everything in the heavenly realms and on {NEQ} earth . He made the things we can see and the things we can’t see such as thrones , {RPT} kingdoms , {RPT} rulers , and authorities in the unseen world . Everything was created through him and for him .
Col.2:10 10καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. 10 So you also are complete through your union with Christ , who is the head over every ruler and authority .
Col.2:15 15ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας· ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 15 In this way , he disarmed * the spiritual rulers and {RPT} authorities . He shamed them publicly by his victory over them on the cross .
2Thes.3:9 9οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 9 We certainly had the right to ask you to feed us , but {RPT} we wanted to give you an example to follow {RPT} .
Titus.3:1 1ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι· πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι· 3:1 Remind the believers to submit to the government and its officers . They should be obedient , always ready to do what is good .
Heb.13:10 10ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 10 We have an altar from which the priests in the Tabernacle * have no right to eat .
1Pet.3:22 22ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν· ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 22 Now Christ has gone to heaven . He is seated in the place of honor next to {NEQ} God , and all the angels and authorities and powers accept his authority .
Jude.1:25 25μόνῳ θεῷ, σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 All glory to him who alone is God , our Savior through Jesus Christ our {NEQ} Lord . All glory , majesty , power , and authority are his before all {NEQ} time , and in the present , and beyond all {NEQ} time ! Amen .
Rev.2:26 26καὶ νικῶν, καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. 26 {NEQ} To all who are victorious , {NEQ} who obey me to the very end , To them I will give authority over all the nations .
Rev.6:8 8καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός· καὶ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 8 I looked up and saw a horse whose color was pale green . {NEQ} Its rider was named {NEQ} Death , and his companion was the Grave . * {NEQ} These two were given authority over one-fourth of the earth , to kill with the sword and {RPT} famine and {RPT} disease * and {NEQ} wild animals .
Rev.9:3 3καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 3 Then locusts came from {RPT} the smoke and descended on the earth , and they were given power to sting like {RPT} {RPT} {NEQ} scorpions .
Rev.9:10 10καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 10 {NEQ} They had tails that stung like scorpions , and for five months they had the {RPT} power to torment {NEQ} people .
Rev.9:19 19 γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστίν, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν. 19 {NEQ} Their power was in their {NEQ} mouths and in their {NEQ} tails . For their {NEQ} tails had heads like snakes , {NEQ} with the power to injure people {RPT} .
Rev.11:6 6οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 6 They have {NEQ} power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they {NEQ} prophesy . And they have the power to turn {RPT} the rivers and oceans into blood , and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish .
Rev.12:10 10καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, ̓Άρτι ἐγένετο— σωτηρία καὶ δύναμις καὶ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ· ὅτι ἐβλήθη κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν— κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 10 Then I heard a loud voice shouting across the heavens , It has come at last {RPT} salvation and {RPT} power and the Kingdom of our {NEQ} God , and the authority of his {NEQ} Christ . * For the accuser of our {NEQ} brothers and sisters * has been thrown down to earth the one who accuses them before our {NEQ} God day and night .
Rev.13:2 2καὶ τὸ θηρίον εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 2 {NEQ} This {NEQ} beast looked like a leopard , but it had the feet of a bear and the mouth {RPT} {RPT} {RPT} of a lion ! And the dragon gave the beast his own {NEQ} power and {NEQ} throne {RPT} and great authority .
Rev.13:4 4καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ· λέγοντες, Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; καί, Τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 4 {NEQ} They worshiped the dragon for giving the beast such power , and they also worshiped the beast . Who is as great as the beast ? they exclaimed . {NEQ} Who is able to fight against him ?
Rev.13:5 5καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 5 Then the beast was allowed to speak great {NEQ} blasphemies against God . And he was given authority to do whatever he wanted for forty-two months .
Rev.13:7 7καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 7 And the beast was allowed to wage war against {NEQ} God’s holy people and to conquer them . And he was given {RPT} authority to rule over every tribe and people and language and nation .
Rev.13:12 12καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 12 {NEQ} He exercised {RPT} all the authority of the first beast . And he required all the earth and its people to worship the {RPT} first beast , whose fatal wound had been healed {RPT} .
Rev.14:18 18καὶ ἄλλος ἄγγελος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 18 Then another angel , who had power to destroy with {NEQ} fire , came from {RPT} the altar . {NEQ} He shouted to the angel with the {RPT} sharp sickle , Swing your {RPT} sickle {RPT} {RPT} {NEQ} now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth , for they {RPT} are ripe for judgment .
Rev.16:9 9καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας· καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 9 {NEQ} Everyone was burned by this blast of heat , and they cursed the name of {NEQ} God , who had {NEQ} control over all these plagues . {NEQ} They did not repent of their sins and turn to God and give him glory .
Rev.17:12 12καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσὶν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον· ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 12 {NEQ} The ten horns of the beast {NEQ} are ten kings who have not yet risen to power . {NEQ} They will be appointed to their kingdoms for one brief moment to reign with the beast .
Rev.17:13 13οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. 13 They will all agree to give him {NEQ} their {NEQ} power and authority .
Rev.18:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 18:1 After all this I saw another angel come down from {NEQ} heaven with great authority , and the earth grew bright with his {NEQ} splendor .
Rev.20:6 6μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. 6 Blessed and holy are those who share in the {RPT} first resurrection . For them the second death holds no power , but they will be priests of {NEQ} God and of {NEQ} Christ and will reign with him a thousand years .
Rev.22:14 14μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν· ἵνα ἔσται ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 14   Blessed are those who wash their {NEQ} robes . {NEQ} They will be permitted to enter through {RPT} the gates of the city and eat the fruit from {NEQ} the tree {NEQ} of life .