The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐγείρομαι (egeiromai, 1453A)

Meanings

[am] raised, are raised, arise, arisen, arising, arose, awakened, does arise, get up, has risen, having arisen, having been raised, he arose, he rises, he was raised, I will be raised, it is raised, rise, rise up, rising up, she arose, stand, there has arisen, they are raised, to be awakened, was raised, was raised up, will arise, will be raised, will be raised up

Greek-English Concordance: 117 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:24 24ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 24 When {NEQ} {NEQ} Joseph woke up , he did as the angel of the Lord commanded {RPT} and took Mary as his {NEQ} wife .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:14 14 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 14 That night {NEQ} Joseph {NEQ} {NEQ} left for Egypt with the child and Mary , his {NEQ} mother ,
Matt.2:20 20λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 20 Get up ! the angel said . Take the child and his {NEQ} mother {NEQ} back to the land of Israel , because those who were trying to kill the child are dead .
Matt.2:21 21 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 21 So Joseph got up and returned to the land of Israel with Jesus and his {NEQ} mother .
Matt.8:15 15καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός. καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ. 15 But when Jesus touched her {NEQ} hand , {NEQ} the fever left her . Then she got up and prepared a meal for him .
Matt.8:26 26καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 26 {NEQ} Jesus responded {RPT} , Why are you afraid ? You have so little faith ! Then he got up and rebuked the wind and waves , and suddenly there was a great calm .
Matt.9:7 7καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 7 And the man jumped up and went {NEQ} home {RPT} !
Matt.9:19 19καὶ ἐγερθεὶς Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 19 So {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples got up and went with him .
Matt.9:25 25ὅτε, δέ, ἐξεβλήθη ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 25 After the crowd was put outside , however , Jesus went in and took the girl by the hand , and she stood up !
Matt.11:5 5τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 5 the blind see , {NEQ} the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , {NEQ} the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Matt.11:11 11ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, μείζων Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 11 I tell you the truth , of all who have ever lived , none is greater than John the Baptist . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} Heaven is greater than he is !
Matt.12:42 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 42 The queen of Sheba * will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from {NEQ} a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Matt.14:2 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης Βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 2 {NEQ} he said to his {NEQ} advisers , This must be John the Baptist {RPT} raised from the dead ! {NEQ} That is why he can do such miracles .
Matt.17:7 7καὶ προσῆλθεν Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν. εἶπεν, Ἐγέρθητε, καί Μὴ φοβεῖσθε. 7 Then {NEQ} Jesus came over and touched them . Get up , he said . {NEQ} Don’t be afraid .
Matt.24:7 7ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· 7 {NEQ} Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom . {NEQ} There will be famines and earthquakes in many parts of the world .
Matt.24:11 11καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς. 11 And many false prophets will appear and will deceive many people .
Matt.24:24 24ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 24 For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive , if possible , even God’s chosen ones .
Matt.25:7 7τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 7 {NEQ} All the {NEQ} bridesmaids got up and prepared their {NEQ} lamps .
Matt.26:32 32μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 32 But after I have been raised from the dead , I will go ahead of you to {NEQ} Galilee and meet you there .
Matt.26:46 46ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδού, ἤγγικεν παραδιδούς με. 46 Up , let’s be going . Look , my betrayer is here !
Matt.27:63 63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 63 They told him , Sir , we remember what that {NEQ} deceiver once said while he was still alive : After three days I will rise from the dead .
Matt.28:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε. ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν. δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead , just as he said would happen . Come , see where his body was lying .
Matt.28:7 7καί, ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 7 And now , go quickly and tell his {NEQ} disciples that he has risen from the dead , and {NEQ} he is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there . Remember what I have told you .
Mark.2:9 9τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν, Ἐγείρου καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ περιπάτει; 9 Is it easier to say to the paralyzed man Your {NEQ} sins are forgiven , or {RPT} Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and walk ?
Mark.2:12 12καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον, ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι, Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 12 And the man jumped up , {NEQ} {NEQ} grabbed his mat , and walked out through the stunned onlookers . {NEQ} They were all amazed and praised {NEQ} God , exclaiming , We’ve never seen anything like this before !
Mark.4:27 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται, νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 27 Night and day , while he’s asleep or awake , {NEQ} the seed sprouts and grows , but he does not understand how it happens .
Mark.12:26 26περὶ δέ, τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται— οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου; πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. 26 But now , as to whether the dead will be raised haven’t you ever read about this in the writings of Moses , in the story of the burning bush ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , {NEQ} God said to Moses , * I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Mark.13:8 8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. 8 {NEQ} Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom . There will be earthquakes in many parts of the world , as well as famines . But this is only the first of the birth pains , with more to come .
Mark.13:22 22ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς. 22 For false messiahs and false prophets will rise up and perform signs and wonders so as to deceive , if possible , even God’s chosen ones .
Mark.14:28 28ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 28 But after I am raised from the dead , I will go ahead of you to {NEQ} Galilee and meet you there .
Mark.14:42 42ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδού, παραδιδούς με ἤγγικεν. 42 Up , let’s be going . Look , my betrayer is here !
Mark.16:6 6 δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνόν, τὸν ἐσταυρωμένον. ἠγέρθη· οὐκ ἔστιν ὧδε. ἴδε, τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 6 but the angel said {RPT} , Don’t be alarmed . You are looking for Jesus of {NEQ} Nazareth , * who was crucified . He isn’t here ! He is risen from the dead ! Look , this is where they laid his body .
Mark.16:14 14̔Ύστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη. καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν. 14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together . {NEQ} He rebuked them for their {NEQ} {NEQ} stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead . * 
Luke.7:14 14καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 14 Then he walked over to the coffin and touched it , and the bearers stopped . Young man , {NEQ} he said , I tell you , get up .
Luke.7:16 16ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, λέγοντες ὅτι, Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι, Ἐπεσκέψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 16 {NEQ} Great fear swept the crowd , and they praised {NEQ} God , saying , A mighty prophet has risen among us , and {NEQ} God has visited his {NEQ} people today .
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.11:8 8λέγω ὑμῖν— εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. 8 But I tell you this though he {RPT} won’t do it for friendship’s sake {RPT} , if you keep knocking long enough , he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence . * 
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
Luke.20:37 37ὅτι δέ, ἐγείρονται οἱ νεκροί— καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου· ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραάμ, καὶ θεὸν Ἰσαάκ, καὶ θεὸν Ἰακώβ. 37 But now , as to whether the dead will be raised even Moses proved this when he wrote about the burning bush . Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , he referred to the Lord * as the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Luke.21:10 10τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν· 10 Then he added {RPT} , Nation will go to war against nation , and kingdom against kingdom .
Luke.24:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε· ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead ! Remember what he told you back in {NEQ} Galilee ,
Luke.24:34 34λέγοντας ὅτι, ̓Όντως ἠγέρθη κύριος· καὶ ὤφθη Σίμωνι. 34 who said , The Lord has really risen ! {NEQ} He appeared to Peter . * 
John.7:52 52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καί, σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε— ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 52 They replied {RPT} , Are you from {NEQ} Galilee , too ? Search the Scriptures and see for yourself {NEQ} no prophet ever comes * from {NEQ} Galilee ! —————————
John.11:29 29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν. 29 So Mary immediately {NEQ} went to him .
John.13:4 4ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν, 4 So he got up from the table , {NEQ} took off his robe , {NEQ} wrapped a towel around his waist ,
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
Acts.9:8 8ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν. χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 8 {NEQ} Saul picked himself up off the ground , but when he opened his {NEQ} eyes he was blind . So his companions led him by the hand to {RPT} Damascus .
Rom.13:11 11καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν· ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς. ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 11 This is all the more urgent , for you know how late it is ; {NEQ} time is running out {RPT} . Wake up , for our {NEQ} salvation is nearer now than when we first believed .
1Cor.15:15 15εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ— ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν· ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 15 And we apostles would all be lying about {NEQ} God for we have said that {NEQ} God {NEQ} raised {NEQ} Christ from the grave . But that can’t be true if there is no resurrection of the dead .
1Cor.15:16 16εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 16 And if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised .
1Cor.15:29 29ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 29 If the dead will not be raised , what point is there in people being baptized for those who are dead ? Why {NEQ} do it {RPT} unless the dead will someday rise again ?
1Cor.15:32 32εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα— ἐν Ἐφέσῳ— τί μοι τὸ ὄφελος εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν. 32 And {NEQ} {NEQ} what {NEQ} value was there {RPT} in fighting wild beasts those people of Ephesus * if there will be no resurrection from the dead ? And if there is no resurrection , Let’s feast and drink , for tomorrow we die ! * 
1Cor.15:35 35ἀλλὰ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; 35 But someone may ask , How will the dead be raised ? {NEQ} What kind of bodies will they have ?
1Cor.15:42 42οὕτως καὶ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. 42 It is the same way with the resurrection of the dead . Our earthly bodies are planted in the ground when we die , but they will be raised to live forever .
1Cor.15:43 43σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ. σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει. 43 Our bodies are buried in brokenness , but they will be raised in glory . They are buried in weakness , but they will be raised in strength .
1Cor.15:44 44σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν. 44 They are buried as natural human bodies , but they will be raised as spiritual bodies . For just as there are natural bodies , there are also spiritual bodies .