The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐγείρω (egeiro, 1453)

Meanings

arise, get up, has been raised, having been raised, having raised, he did raise, he has been raised, he raised, he raised up, he was raised, he will be raised, I will raise, lifted up, raise, raise [it] up, raised, raised up, raises, raising, rise, rise up, rising up, stand, stand up, they aroused, they rouse, to be raised, to raise (stir) up, to raise up, was raised, were raised, will be raised, will raise, will raiseup

Greek-English Concordance: 93 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.8:25 25καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, σῶσον· ἀπολλύμεθα. 25 {NEQ} The disciples went and woke him up , shouting , Lord , save us ! We’re going to drown !
Matt.9:5 5τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν, ̓Έγειρε καὶ περιπάτει; 5 {NEQ} Is it easier to say Your {NEQ} sins are forgiven , or {RPT} Stand up and walk ?
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.10:8 8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε. 8 Heal the sick , raise the dead , cure those with leprosy , and cast out demons . Give as freely as you have received !
Matt.12:11 11 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἓν καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 11 And he answered {RPT} , {NEQ} {NEQ} If {RPT} you had a sheep {NEQ} that fell into a well on the Sabbath , wouldn’t you work to {NEQ} pull it out ? Of course you would .
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.17:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , {NEQ} Jesus commanded them , Don’t tell anyone what you have seen until the Son of {NEQ} Man * has been raised from the dead .
Matt.17:23 23καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 23 {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead . And the disciples were filled with grief .
Matt.20:19 19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι, καὶ μαστιγῶσαι, καὶ σταυρῶσαι· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 19 Then they will hand him over to the Romans * to be mocked , {NEQ} flogged with a whip , and crucified . But on the third day he will be raised from the dead .
Matt.27:52 52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν. 52 and {NEQ} tombs opened . {NEQ} The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead .
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Mark.1:31 31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρός. καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 31 So he went to her bedside , took her by the hand , and helped her sit up . Then the fever left her , and she prepared a meal for them .
Mark.2:11 11Σοὶ λέγω ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 11 {RPT} {RPT} Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Mark.3:3 3καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν, ̓Έγειρε εἰς τὸ μέσον. 3 {NEQ} Jesus said to the man {RPT} with the deformed hand , Come and stand in front of everyone .
Mark.4:38 38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων. καὶ ἐγείρουσιν αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 38 {NEQ} Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion . {NEQ} The disciples woke him up , {NEQ} shouting {RPT} , Teacher , don’t you care that we’re going to drown ?
Mark.5:41 41καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου, λέγει αὐτῇ Ταλειθὰ κούμ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω ἔγειρε. 41   {NEQ} Holding {NEQ} her hand , he said to her , Talitha koum , which means {NEQ} Little girl , {RPT} {RPT} get up !
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.6:16 16ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης, ἔλεγεν, ̔Ὸν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, Ἰωάνην, οὗτος ἠγέρθη. 16 {NEQ} When {NEQ} Herod heard about Jesus , he said , John , the man I beheaded , {RPT} has come back from the dead .
Mark.9:27 27 δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 27 But {NEQ} Jesus took him by the hand {RPT} and helped him to his feet , and he stood up .
Mark.10:49 49καὶ στάς, Ἰησοῦς εἶπεν, Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλόν. λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει· ἔγειρε, φωνεῖ σε. 49   When {NEQ} Jesus heard him , he stopped and said , Tell him to come here . So they called the blind man . Cheer up , they said {RPT} . Come on , he’s calling you !
Luke.1:69 69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 69 {NEQ} He has sent us a mighty Savior * from the royal line of his servant David ,
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.5:23 23τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου; εἰπεῖν, ̓Έγειρε καὶ περιπάτει; 23 Is it easier to say Your {NEQ} sins are forgiven {RPT} , or {RPT} Stand up and walk ?
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.6:8 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν. εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ̓Έγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 8 But Jesus knew their {NEQ} thoughts . {NEQ} He said to the man with the {RPT} deformed hand , Come and stand in front of everyone . So the man came forward .
Luke.8:54 54αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν, λέγων, παῖς, ἔγειρε. 54 Then Jesus took her by the hand and said in a loud voice , My child , get up !
Luke.9:7 7ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει. διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 7 {NEQ} When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about everything Jesus was doing , {NEQ} he was puzzled . {NEQ} {NEQ} Some were saying that John the Baptist had been raised from the dead .
Luke.9:22 22εἰπὼν ὅτι, Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 The Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things , he said . {NEQ} He will be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead .
John.2:19 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 19 All right , Jesus replied {RPT} . Destroy this {NEQ} temple , and in three days I will raise it up .
John.2:20 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 20 {NEQ} What ! they exclaimed . It has taken forty-six years to build this {NEQ} Temple , and you can rebuild it in three days ?
John.2:22 22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς. 22 After he was raised from the dead , his {NEQ} disciples remembered {NEQ} he had said this , and they believed both the Scriptures and what {RPT} {NEQ} Jesus had said .
John.5:8 8λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ̓Έγειρε· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 8 {NEQ} Jesus told him , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and walk !
John.5:21 21ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 21 For just as the Father {NEQ} gives life to those he raises from the dead , so the Son gives life to anyone he wants .
John.12:1 1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος— ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 12:1 {NEQ} Six days before the Passover celebration began , {NEQ} Jesus arrived in Bethany , the home of Lazarus the man he had raised from the dead .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:17 17ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος, ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 17 Many in the crowd {NEQ} had seen Jesus call {NEQ} Lazarus from the tomb , {NEQ} raising him from the dead , and they were telling others * about it .
John.21:14 14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 14 This was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead .
Acts.3:6 6εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε καὶ περιπάτει. 6 But Peter said , I don’t have any silver or gold for you . But I’ll give you what I have {RPT} . In the name of Jesus Christ the Nazarene , * get up and * walk !
Acts.3:7 7καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν· παραχρῆμα δέ, ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά. 7 Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up . And as he did , the man’s {NEQ} feet and {NEQ} ankles were instantly healed and strengthened .
Acts.3:15 15τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. 15 {NEQ} You killed the author of {NEQ} life , but {NEQ} God raised him from the dead . And we are witnesses of this fact !
Acts.4:10 10γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐν τούτῳ, οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 10 Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was {RPT} {RPT} healed {RPT} {RPT} {RPT} by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene , * the man you crucified but whom {NEQ} God raised from the dead .
Acts.5:30 30 θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 30 The God of our {NEQ} ancestors raised Jesus {RPT} from the dead after you killed him by hanging him on a cross . * 
Acts.10:26 26 δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 26 But {NEQ} Peter pulled him up and said , Stand up ! I’m a human being just like you !
Acts.10:40 40τοῦτον θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 40 but {NEQ} God raised him to life on the third day . Then God allowed him to appear ,
Acts.12:7 7καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα· ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 7 Suddenly , {NEQ} there was a bright light in the cell , and an angel of the Lord stood before Peter . {NEQ} The angel struck him on the side to awaken him and said , Quick ! Get up ! And the chains fell off {RPT} his {NEQ} wrists .
Acts.13:22 22καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 22 But God removed Saul and replaced him with {NEQ} David {RPT} , {NEQ} a man about whom God said , I have found David son of {NEQ} Jesse , a man after my own {NEQ} heart . He will do everything I {NEQ} want him to do . * 
Acts.13:30 30 δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 30 But {NEQ} God raised him from the dead !
Acts.13:37 37ὃν δέ— θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 37 No , it was a reference to someone else someone whom {NEQ} God raised and whose body did not decay .
Acts.26:8 8τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει; 8 Why does it seem incredible to any of you that {NEQ} God can raise the dead ?
Rom.4:24 24ἀλλά, καί, δι᾽ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν, ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν· 24 for our benefit , too , assuring us that {RPT} God will also count us as righteous if we believe in him , the one who raised Jesus our {NEQ} Lord from the dead .
Rom.4:25 25ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. 25 He was handed over to die because of our {NEQ} sins , and he was raised to life to make us right with God .
Rom.6:4 4συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον· ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 4   For we died and were buried with Christ by {NEQ} baptism . And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father , now we also may live new lives .
Rom.6:9 9εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνῄσκει· θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 9 We are sure of this because Christ was raised from the dead , and he will never die again . Death no longer has any power over him .
Rom.7:4 4ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι· ἵνα, καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ. 4 So , my dear brothers and sisters , {NEQ} this is the point : You died to the power of the law when you died with Christ . And now you are united with {NEQ} the one who was raised from the dead . As a result , we can produce a harvest of good deeds for {NEQ} God .
Rom.8:11 11εἰ δὲ τὸ πνεῦμα, τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν, ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. 11 {NEQ} {NEQ} The Spirit of God , who raised {NEQ} Jesus from the dead , lives in you . And just as God raised Christ Jesus from the dead , he will give life to your {NEQ} mortal bodies by this same Spirit living within {RPT} you .
Rom.8:34 34τίς κατακρινῶν; Χριστὸς Ἰησοῦς ἀποθανὼν μᾶλλον δὲ ἐγερθείς ὃς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. 34 Who {NEQ} then will condemn us ? No one for Christ Jesus {NEQ} died for us and was raised to life for us , and he is sitting in the place of honor at {NEQ} God’s right hand , {RPT} {NEQ} pleading for us .
Rom.10:9 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 9 {NEQ} If you confess with your {NEQ} mouth that Jesus is Lord and believe in your {NEQ} heart that {NEQ} God raised him from the dead , you will be saved .
1Cor.6:14 14 δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν, καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 14 And {NEQ} {NEQ} God will raise us from the dead by his {NEQ} power , just as he raised our Lord from the dead .
1Cor.15:4 4καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, κατὰ τὰς γραφάς. 4 {NEQ} {NEQ} He was buried , and {NEQ} he was raised from the dead on the third {RPT} day , just as the Scriptures said .
1Cor.15:12 12εἰ δέ— Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 12 But tell me this since we preach that Christ rose from the dead , why are some of you saying {NEQ} there will be no resurrection of the dead ?
1Cor.15:13 13εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 13 For if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised either .
1Cor.15:14 14εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ πίστις ὑμῶν. 14 And if Christ has not been raised , then all our preaching is useless , and your {NEQ} faith is useless .
1Cor.15:15 15εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ— ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν· ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 15 And we apostles would all be lying about {NEQ} God for we have said that {NEQ} God {NEQ} raised {NEQ} Christ from the grave . But that can’t be true if there is no resurrection of the dead .
1Cor.15:16 16εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 16 And if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised .
1Cor.15:17 17εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία πίστις ὑμῶν ἐστίν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 17 And if Christ has not been raised , then your {NEQ} faith is useless and you are still guilty of your {NEQ} sins .
1Cor.15:20 20νυνὶ δέ, Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. 20 But in fact , Christ has been raised from the dead . He is the first of a great harvest of all who have died .
1Cor.15:52 52ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι. σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι· καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. 52 It will happen in a moment , in the blink of an eye , when the last trumpet is blown . For when the trumpet sounds , {NEQ} those who have died will be raised to live forever . And we who are living will also be transformed .
2Cor.1:9 9ἀλλά, αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν· ἵνα, μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ, τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς· 9 In fact , we expected to {NEQ} die . But as a result , we stopped relying on ourselves and learned to rely only on {NEQ} God , who raises the dead .
2Cor.4:14 14εἰδότες ὅτι ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν, καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 14 We know that God , who raised the Lord Jesus , * will also raise us with Jesus and present us to himself together with you .
2Cor.5:15 15καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν· ἀλλά, τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 15 {NEQ} He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves . Instead , they will live for Christ , who died and was raised for them .
Gal.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος· οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle . I was not appointed by any group of people or any {RPT} human authority , but by Jesus Christ himself and by God the Father , who raised Jesus from the dead .
Eph.1:20 20ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις· 20 that raised {NEQ} Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms .
Eph.5:14 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει, ̓Έγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός. 14 for the light makes everything visible . This is why it is said , Awake , O {NEQ} sleeper , {NEQ} rise up from the dead , and {NEQ} Christ will give you light .
Phil.1:17 17οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς· οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 17 {NEQ} Those others do not have pure motives as they preach about {NEQ} Christ . They preach with selfish ambition , not sincerely , intending to make my {NEQ} chains more painful to me .
Col.2:12 12συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ· ἐν καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 12 For you were buried with Christ when you were baptized . And with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of {NEQ} God , who raised Christ from the dead .
1Thes.1:10 10καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν— ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν· Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 10 And they speak of how you are looking forward to the coming of God’s {NEQ} Son from {NEQ} heaven Jesus , whom God raised from the dead . He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment .
2Tim.2:8 8μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυείδ· κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· 8 Always remember that Jesus Christ , a descendant of King David , was raised from the dead . This is the Good News I preach .
Heb.11:19 19λογισάμενος, ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς θεός· ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ, ἐκομίσατο. 19 Abraham reasoned that if Isaac died , {NEQ} {NEQ} {NEQ} God was able to bring him back to life again . And in a sense , Abraham did receive his son back from the dead .
Jas.5:15 15καὶ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν κύριος· κἂν ἁμαρτίας πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 15 Such a prayer offered {NEQ} in faith will heal the sick , and the Lord will make you well . And if you have committed any sins , you will be forgiven .
1Pet.1:21 21τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεόν· τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 21 Through Christ you have come to trust in God . And you have placed your {NEQ} faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory .
Rev.11:1 1καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, ̓Έγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 11:1 Then I was given a measuring stick , and I was told , Go and measure the Temple of {NEQ} God and the altar , and count the number of {NEQ} worshipers {NEQ} {RPT} .