The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐκβάλλω (ekballo, 1544)

Meanings

[by] throwing overboard, being thrown out, brings forth, cast [them] out, cast out, casting out, casts out, do they cast [them] out, does cast out, drives out, having driven [him] out, having driven out, having put out, having sent [them] out, having taken out, he cast out, he casts out, he had cast out, he leads forth, he may send out, he might cast out, he might send out, he puts [them], he puts forth, he sent out, he threw, I cast out, I may remove, I will throw, passes forth, remove, take (leave), take out, takes out, they are sending out, they drove out, they might cast out, they threw, they threw him, they threw out, they were casting out, they will cast out, threw out, throw out, to cast out, to drive out, to take out, to throw out, was put out, will be cast, will be thrown out, you cast out

Greek-English Concordance: 81 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:4 4 πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ̓Άφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 4 {NEQ} How can you think of saying to your {NEQ} friend , * Let me help you get rid of that speck in your {NEQ} eye , when you can’t see past the log in your own {NEQ} eye ?
Matt.7:5 5ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν· καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 5 Hypocrite ! First get rid of the log in your own {NEQ} eye ; then you will see well enough to deal with the speck in your {NEQ} friend’s {NEQ} eye .
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.8:12 12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας— ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 12 But many Israelites those for whom the Kingdom was prepared will be thrown into {RPT} outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.8:16 16ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς. καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν. 16 {NEQ} That evening many demon-possessed people were brought to Jesus . {NEQ} He cast out the evil spirits with a simple command , and he healed all the sick .
Matt.8:31 31οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 31 So the demons begged {RPT} , If you cast us out , send us into that herd of {NEQ} pigs .
Matt.9:25 25ὅτε, δέ, ἐξεβλήθη ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 25 After the crowd was put outside , however , Jesus went in and took the girl by the hand , and she stood up !
Matt.9:33 33καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 33 So Jesus cast out the demon , and then the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed . Nothing like this has ever happened in {NEQ} Israel ! they exclaimed .
Matt.9:34 34οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 34 But the Pharisees said , He can cast out {NEQ} demons because he is empowered by the prince of {NEQ} demons .
Matt.9:38 38δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 38 So pray to the Lord who is in charge of the harvest ; ask him to send more workers into his {NEQ} fields .
Matt.10:1 1καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 10:1 {NEQ} Jesus called his {NEQ} twelve disciples together and gave them authority {NEQ} to cast out evil * spirits {RPT} and to heal every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.10:8 8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε. 8 Heal the sick , raise the dead , cure those with leprosy , and cast out demons . Give as freely as you have received !
Matt.12:20 20κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει· ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 20 He will not crush the weakest reed or put out a flickering candle . Finally he will cause {NEQ} justice to be victorious .
Matt.12:24 24οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 24 But when the Pharisees heard about the miracle , they said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from {NEQ} Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Matt.12:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη. πῶς οὖν σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; 26 And if {NEQ} Satan is casting out {NEQ} Satan , he is divided and fighting against himself . {NEQ} His own {NEQ} kingdom will not survive .
Matt.12:27 27καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 27 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out {NEQ} demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Matt.12:28 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 28 But if I am casting out {NEQ} demons by the Spirit of God , then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Matt.12:35 35 ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 35 A good person produces good things from {RPT} the treasury of a good heart , and an evil person produces evil things from {RPT} the treasury of an evil heart .
Matt.13:52 52 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 52 Then he added {RPT} , {NEQ} {NEQ} Every teacher of religious law who becomes a disciple in the Kingdom of {NEQ} Heaven is like a homeowner who brings from his {NEQ} storeroom new gems of truth as well as old .
Matt.15:17 17οὐ νοεῖτε; ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται. 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Anything you eat {RPT} passes through the stomach and then goes into the sewer .
Matt.17:19 19τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπαν, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 19 Afterward the disciples asked {NEQ} Jesus privately , Why couldn’t we cast out that demon ?
Matt.21:12 12καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ. καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 12 {NEQ} Jesus entered {RPT} the Temple and began to drive out all the people buying and selling animals for sacrifice . He knocked over {NEQ} the tables of the money changers and the chairs of those selling {NEQ} doves .
Matt.21:39 39καὶ λαβόντες αὐτόν, ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν. 39 So they grabbed him , dragged him out {RPT} of the vineyard , and murdered him .
Matt.22:13 13τότε βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 Then the king said to his aides , Bind his hands and feet and throw him into the outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.25:30 30καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 30 Now throw this useless servant into {RPT} outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Mark.1:12 12καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον, 12 The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness ,
Mark.1:34 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν. καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. 34 So Jesus healed many people who were sick with various diseases , and he cast out many demons . But because the demons knew who he was , he did not allow them to speak .
Mark.1:39 39καὶ ἦλθεν, κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 39 So he traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , preaching in the synagogues {RPT} and casting out {NEQ} demons .
Mark.1:43 43καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν· 43 Then Jesus sent him on his way with a stern warning :
Mark.3:15 15καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 15 {NEQ} giving them authority to cast out {NEQ} demons .
Mark.3:22 22καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι, Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 22 But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said , He’s possessed by Satan , * the prince of {NEQ} demons . {NEQ} {NEQ} That’s where he gets the power to cast out {NEQ} demons .
Mark.3:23 23καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν; 23 {NEQ} Jesus called them over and responded {RPT} with an illustration . How can Satan cast out Satan ? he asked .
Mark.5:40 40καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. 40 {NEQ} The crowd laughed at him . But he made them all leave , and he took the {NEQ} girl’s father and {NEQ} mother and his three disciples {NEQ} into the room where the girl was lying .
Mark.6:13 13καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 13 And they cast out many demons and {NEQ} healed many sick people , anointing them with olive oil .
Mark.7:26 26 δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 26 and she begged him to cast out the demon from {RPT} her {NEQ} daughter . Since she was a Gentile , {NEQ} born in Syrian Phoenicia ,
Mark.9:18 18καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν. καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται. καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 18 And whenever this spirit seizes him , it throws him violently to the ground . Then he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid . * So I asked your {NEQ} disciples to cast out the evil spirit , but they couldn’t do it .
Mark.9:28 28καί, εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν, ἐπηρώτων αὐτόν, ̔Ότι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 28 Afterward , when Jesus was alone in {RPT} the house with his {NEQ} disciples , they asked him , Why couldn’t we cast out that evil spirit ?
Mark.9:38 38ἔφη αὐτῷ Ἰωάνης, Διδάσκαλε, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 38 {NEQ} John said to Jesus , Teacher , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he wasn’t in our group .
Mark.9:47 47καὶ ἐὰν ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν. καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 47 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out . It’s better {RPT} to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God with only one eye than to have two eyes and be thrown into {NEQ} hell ,
Mark.11:15 15καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, 15 {NEQ} When they arrived back in Jerusalem , Jesus entered {RPT} the Temple and began to drive out the people {RPT} buying and selling animals for sacrifices . {NEQ} He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling {NEQ} doves ,
Mark.12:8 8καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτὸν καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 8 So they grabbed him and murdered him and threw his body out {RPT} of the vineyard .
Mark.16:9 9Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου, ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 9 {NEQ} After Jesus rose from the dead early on Sunday morning , the first person who saw him was Mary {NEQ} Magdalene , the woman from whom he had cast out seven demons .
Mark.16:17 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 17 {NEQ} These miraculous signs will accompany those who believe : They will cast out demons in my {NEQ} name , and they will speak in new languages . * 
Luke.4:29 29καὶ ἀναστάντες, ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν. ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν, 29 {NEQ} Jumping up , they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built {RPT} . They intended to push him over the cliff ,
Luke.6:22 22μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 22 What blessings await you when {NEQ} people hate you and {RPT} exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of {NEQ} Man .
Luke.6:42 42πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ· καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν. 42 How can you think of saying , Friend , * let me help you get rid of that speck {RPT} in your {NEQ} eye , when you can’t see past the log in your own {NEQ} eye ? Hypocrite ! First get rid of the log in your own {NEQ} eye ; then you will see well enough to deal with the speck {RPT} in your {NEQ} friend’s {NEQ} eye .
Luke.9:40 40καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 40 {NEQ} I begged your {NEQ} disciples to cast out the spirit , but they couldn’t do it .
Luke.9:49 49ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 49 {NEQ} John said to Jesus , Master , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he isn’t in our group .
Luke.10:2 2ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ· ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 2 {NEQ} These were his instructions to them : The harvest is great , but the workers are few . So pray to the Lord who is in charge of the harvest ; ask him to send more workers into his {NEQ} fields .
Luke.10:35 35καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν, Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ· καὶ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγώ, ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με, ἀποδώσω σοι. 35 {NEQ} The next day he handed the innkeeper two silver coins , * {NEQ} telling him , Take care of this man . {NEQ} If his bill runs higher than this , {RPT} I’ll pay you the next time I’m here .
Luke.11:14 14καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν, ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 14 One day Jesus cast out a demon from a man who couldn’t speak , and when the demon was gone , the man began to speak . {NEQ} The crowds were amazed ,
Luke.11:15 15τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Ἐν Βεελζεβούλ, τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων, ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια· 15 but some of them said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Luke.11:18 18εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 18 {NEQ} You say I am empowered by Satan . {NEQ} But if {NEQ} Satan is divided and fighting against himself , how can his {NEQ} kingdom survive ?
Luke.11:19 19εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. 19 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Luke.11:20 20εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 But if I am casting out {NEQ} demons by the power of God , * then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.13:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον· καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 32 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Go tell that {NEQ} fox that I will keep on casting out demons and healing people today and tomorrow ; and the third day I will accomplish my purpose .
Luke.19:45 45καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας. 45 Then Jesus entered {RPT} the Temple and began to drive out the people selling animals for sacrifices .
Luke.20:12 12καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι, οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 12 {NEQ} A third man was sent , and they wounded him and chased him away .
Luke.20:15 15καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 15 So they dragged him out {RPT} of the vineyard and murdered him . What {NEQ} do you suppose the owner of the vineyard will do to them ? Jesus asked .
John.2:15 15καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ· τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν. 15 {NEQ} Jesus made a whip from some ropes and chased them all out of the Temple . He drove out {NEQ} the sheep and {NEQ} cattle , {NEQ} scattered the money changers' {NEQ} coins over the floor , and turned over their tables .
John.6:37 37πᾶν δίδωσίν μοι πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. 37 However , those the Father has given me will come to me , and I will never reject them .
John.9:34 34ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος· καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 34 You were born a total sinner ! they answered {RPT} . {NEQ} Are you trying to teach us ? And they threw him out of the synagogue {RPT} .
John.9:35 35ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 35 When Jesus heard {NEQ} what had happened {RPT} , {NEQ} he found the man and asked , Do you believe in the Son of {NEQ} Man ? * 
John.10:4 4ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 4 After he has gathered his own flock , he walks ahead of them , and they follow him because they know his {NEQ} voice .
John.12:31 31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, ἐκβληθήσεται ἔξω· 31 The time for judging this {NEQ} world has come , when Satan , the ruler of this {NEQ} world , will be cast out {RPT} .
Acts.7:58 58καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 58 and dragged him out of the city and began to stone him . {NEQ} His accusers took off their {NEQ} coats and laid them at the feet of a young man named Saul . * 
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.13:50 50οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 50 Then the Jews stirred up the influential {RPT} religious women and the leaders of the city , and they incited a mob against {NEQ} Paul and Barnabas and ran them out of town {RPT} .
Acts.16:37 37 δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους— ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας— ἔβαλαν εἰς φυλακήν. καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 37 But {NEQ} Paul replied {RPT} , They have publicly beaten us without a trial and put us in prison and we are Roman citizens . So now they want us to leave secretly ? Certainly not ! {NEQ} Let them come themselves to release us !
Acts.27:38 38κορεσθέντες δὲ τροφῆς, ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 38 {NEQ} After eating , the crew lightened the ship further by throwing the cargo of wheat overboard .
Gal.4:30 30ἀλλὰ τί λέγει γραφή; ̓Έκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 30 But what do the Scriptures say about that ? Get rid of the slave and her {NEQ} son , for the son of the slave woman will not share the inheritance with the {NEQ} free woman’s son . * 
Jas.2:25 25ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη· οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη— ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 25 {NEQ} Rahab the prostitute is another example . {NEQ} She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road .
3Jn.1:10 10διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει· καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 10 {NEQ} {NEQ} When I come , I will report some of {RPT} the things {RPT} he is doing and the evil accusations he is making against us . {NEQ} Not only does he refuse to welcome the traveling teachers , {NEQ} he also tells others not to help them . And when they do help , he puts them out of the church .
Rev.11:2 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 2 {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} But do not measure {RPT} the {RPT} outer courtyard , for it has been turned over to the nations . {NEQ} They will trample the {RPT} holy city for 42 months .