The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐκεῖ (ekei, 1563)

Meanings

[from] there, in that place, there, there [it is]

Greek-English Concordance: 95 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:15 15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 15 and they stayed there until Herod’s {NEQ} death . {NEQ} This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet : I called my {NEQ} Son out of Egypt . * 
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.5:24 24ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου. καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 24 leave your {NEQ} sacrifice there at the altar . Go and be reconciled to that {NEQ} person . Then come and offer your {NEQ} sacrifice to God .
Matt.6:21 21ὅπου γάρ ἐστιν θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ καρδία σου. 21 {NEQ} Wherever your {NEQ} treasure is , there the desires of your {NEQ} heart will also be .
Matt.8:12 12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας— ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 12 But many Israelites those for whom the Kingdom was prepared will be thrown into {RPT} outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.13:42 42καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 42 And the angels will throw them into the {NEQ} fiery furnace , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.13:50 50καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 50 {NEQ} throwing the wicked into the {NEQ} fiery furnace , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.13:58 58καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 58 And so he did only a few miracles there because of their {NEQ} unbelief .
Matt.14:23 23καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 23 {NEQ} After sending them home , he went up into the hills by himself to pray . {NEQ} Night fell while he was there alone .
Matt.15:29 29καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 29 {NEQ} Jesus returned to the Sea of {NEQ} Galilee and climbed a hill and sat down {RPT} .
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:20 20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 20 For where two or three gather together as {NEQ} my followers , * I am there among them .
Matt.19:2 2καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 2 {NEQ} Large crowds followed him there , and he healed their sick .
Matt.21:17 17καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 17 Then he returned {RPT} to Bethany , {NEQ} where he stayed overnight .
Matt.22:11 11εἰσελθὼν δὲ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου. 11 But when the king came in to meet the guests , he noticed {RPT} a man who wasn’t wearing the proper clothes for a wedding .
Matt.22:13 13τότε βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13 Then the king said to his aides , Bind his hands and feet and throw him into the outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.24:28 28ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 28 Just as the gathering of {NEQ} vultures shows there is a carcass nearby , so these signs indicate that the end is near . * 
Matt.24:51 51καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει. ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 51 and he will cut the servant to pieces and assign him a place with the hypocrites . In that place there will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.25:30 30καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 30 Now throw this useless servant into {RPT} outer {RPT} darkness , where there will be {RPT} weeping and {RPT} gnashing of {NEQ} teeth .
Matt.26:36 36τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 36 Then {NEQ} Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane , and he said , Sit here while I go over there to pray .
Matt.26:71 71ἐξελθόντα δέ, εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 71 Later , out by the gate , another servant girl noticed him and said to those standing around , This man was with Jesus of {NEQ} Nazareth . * 
Matt.27:36 36καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 36 Then they sat around and kept guard as he hung there .
Matt.27:47 47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος. 47 {NEQ} Some of the bystanders misunderstood and thought {NEQ} he was calling for the prophet Elijah .
Matt.27:55 55ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ. 55 And {RPT} many women who had come from {NEQ} Galilee with {NEQ} Jesus to care for him were watching from a distance .
Matt.27:61 61ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 61 Both {NEQ} {NEQ} {RPT} Mary {NEQ} Magdalene and the other Mary were sitting across from the tomb and watching .
Matt.28:7 7καί, ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 7 And now , go quickly and tell his {NEQ} disciples that he has risen from the dead , and {NEQ} he is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there . Remember what I have told you .
Mark.1:38 38καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Άγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα, καί, ἐκεῖ κηρύξω. εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 38 But Jesus replied {RPT} , We must go on to other towns as well , and I will preach to them , too . {NEQ} That is why I came .
Mark.2:6 6ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 6 {NEQ} But some of the teachers of religious law who were sitting there {NEQ} thought to themselves ,
Mark.3:1 1καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. 3:1 {NEQ} Jesus went into {RPT} the synagogue again and noticed a man with a deformed hand .
Mark.5:11 11ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη. 11 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby .
Mark.6:5 5καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 5 And because of their unbelief , he couldn’t do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them .
Mark.6:10 10καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ̔Όπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 10 {NEQ} Wherever you go , he said {RPT} , stay in {RPT} the same house until you leave town .
Mark.6:33 33καὶ εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 33 But many people recognized them and saw them leaving , and people from many {NEQ} towns ran ahead along the shore and got there ahead of them .
Mark.11:5 5καὶ λύουσιν αὐτόν, καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε, λύοντες τὸν πῶλον; 5 As they were untying it , {NEQ} some {NEQ} bystanders {RPT} demanded {RPT} , What are you doing , untying that colt ?
Mark.13:21 21καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ̓Ίδε, ὧδε Χριστός, ̓Ίδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. 21 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Mark.14:15 15καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον. καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 15 {NEQ} He will take you upstairs to a large room that is already set up . {NEQ} That is where you should prepare our meal .
Mark.16:7 7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 7 Now go and tell his {NEQ} disciples , including {NEQ} Peter , that Jesus is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there , just as he told you before he died .
Luke.2:6 6ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. 6 And while they were there , the time came for her baby to be {NEQ} born .
Luke.6:6 6ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ, εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν, καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν ξηρά. 6 {NEQ} {NEQ} On another Sabbath day , a man {NEQ} with a deformed {RPT} right {RPT} hand {RPT} {NEQ} was in the synagogue {RPT} while Jesus was {NEQ} teaching .
Luke.8:32 32ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 32 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby , and the demons begged him to let them enter into the pigs . So Jesus gave them permission .
Luke.9:4 4καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 4 {NEQ} {RPT} Wherever you go , stay in the same house until you leave town .
Luke.10:6 6καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 6 If those who live there are peaceful , the blessing will stand {RPT} {RPT} ; if they are not , the blessing will return to you .
Luke.11:26 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before .
Luke.12:18 18καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω. καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου. 18 Then he said , I know ! I’ll tear down my {NEQ} barns and build bigger ones . Then I’ll have room enough to store all my {NEQ} wheat and other goods .
Luke.12:34 34ὅπου γάρ ἐστιν θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ καρδία ὑμῶν ἔσται. 34 {NEQ} Wherever your {NEQ} treasure is , there the desires of your {NEQ} heart will also be .
Luke.13:28 28ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ, καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 28 {NEQ} There will be {NEQ} weeping and {NEQ} gnashing of {NEQ} teeth , for you will see Abraham , {NEQ} Isaac , {NEQ} Jacob , and all the prophets in the Kingdom of {NEQ} God , but you will be thrown out {RPT} .
Luke.15:13 13καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 13 A few days later this younger son packed all his belongings and moved to a distant land , and there he wasted all his money in wild living .
Luke.17:21 21οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· Ἐκεῖ. ἰδοὺ γὰρ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 21 You won’t be able to say , Here it is ! or It’s over there ! For the Kingdom of {NEQ} God is already among you . * 
Luke.17:23 23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐκεῖ, Ἰδοὺ ὧδε, μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 23 {NEQ} People will tell you , Look , there is the Son of Man , or Here he is , but don’t go out and follow them .
Luke.17:37 37καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, κύριε; δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Όπου τὸ σῶμα ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 37 Where will this happen , Lord ? * {NEQ} the disciples asked {RPT} . {NEQ} Jesus replied {RPT} , Just as the gathering of vultures shows there is a carcass nearby , so these signs indicate that the end is near . * 
Luke.21:2 2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο. 2 Then a poor widow {NEQ} came by and dropped in two small coins {RPT} . * 
Luke.22:12 12κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 12 He will take you upstairs to a large room that is already set up . That is where you should prepare our meal .
Luke.23:33 33καὶ ὅτε ἦλθαν ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν· καὶ τοὺς κακούργους— ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 33 When they came to a place {RPT} called The Skull , * {RPT} they nailed him to the cross . And the criminals were also crucified one on his right and one on his left .
John.2:1 1καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ, 2:1 {NEQ} The next day * there was a wedding celebration in the village of Cana in {NEQ} Galilee . {NEQ} {NEQ} Jesus' {NEQ} mother was there ,
John.2:6 6ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς. 6 {NEQ} Standing nearby were six stone water jars , used for {NEQ} Jewish {NEQ} ceremonial washing . Each could hold twenty to thirty gallons . * 
John.2:12 12μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 12 After the wedding he went to Capernaum {NEQ} {RPT} for a few days with his {NEQ} mother , {NEQ} his {NEQ} brothers , and his {NEQ} disciples .
John.3:22 22μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐβάπτιζεν. 22 Then {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside . {NEQ} Jesus spent some time with them there , {NEQ} baptizing people .
John.3:23 23ἦν δὲ καὶ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνών, ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 23 At this time {NEQ} John the Baptist was baptizing at Aenon , near {NEQ} Salim , because there was plenty of water there ; and people kept coming {NEQ} to him for baptism .
John.4:6 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ· οὖν Ἰησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 6 {NEQ} {NEQ} Jacob’s well was there ; and {NEQ} Jesus , tired from the long walk , sat wearily beside the well about noontime .
John.4:40 40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας, 40 {NEQ} When they came out to see him , they begged him to stay in their village . So he stayed for two days ,
John.5:5 5ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ· 5 {NEQ} One of the men lying there had been sick for {RPT} thirty-eight years .
John.6:3 3ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 3 Then Jesus climbed a hill and sat down {RPT} with his {NEQ} disciples around him .
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:24 24ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his {NEQ} disciples were there , they got into {RPT} the boats and went across to Capernaum to look for {NEQ} him .
John.10:40 40καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 40 {NEQ} He went beyond the Jordan River near the place where John was {NEQ} first baptizing and stayed there awhile .
John.10:42 42καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 42 And many who were there believed in Jesus .
John.11:8 8λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι· καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 8 But his disciples objected . Rabbi , they said {RPT} , only a few days ago the people * in Judea were trying to stone you . {NEQ} Are you going there again ?
John.11:15 15καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 15 And for your sakes , I’m glad {NEQ} I wasn’t there , for now you will really believe . Come , let’s go see him .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.12:2 2ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ· καὶ Μάρθα διηκόνει, δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 2 {NEQ} A dinner was prepared in Jesus' honor {RPT} . {NEQ} Martha served , and {NEQ} Lazarus {NEQ} was among those who ate * with him .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:26 26ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ. 26 {NEQ} Anyone who wants to serve me must follow me , {RPT} because {RPT} my {RPT} servants must be {NEQ} where I am . {NEQ} And the Father will honor anyone {RPT} who serves me .
John.18:2 2ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας, παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 2 Judas , the betrayer {NEQ} {NEQ} {RPT} , knew this place , because Jesus had often gone there with his {NEQ} disciples .
John.18:3 3 οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ· μετὰ φανῶν, καὶ λαμπάδων, καὶ ὅπλων. 3 {NEQ} The {NEQ} {NEQ} leading priests and {NEQ} {RPT} Pharisees had given {NEQ} Judas a contingent of Roman soldiers and Temple guards to accompany him . Now with blazing torches , {NEQ} lanterns , and weapons , they arrived at the olive grove .
John.19:42 42ἐκεῖ οὖν, διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν. 42 And so , because it was the day of preparation for the Jewish Passover * and since the tomb was close at hand , they laid {NEQ} Jesus there .
Acts.9:33 33εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου ὃς ἦν παραλελυμένος. 33 {NEQ} There he met a man named Aeneas , who had been paralyzed and bedridden for eight years .
Acts.16:1 1κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ ̔Έλληνος. 16:1 {NEQ} {NEQ} Paul went first to Derbe and then to Lystra , where there was a young disciple named Timothy . His mother was a Jewish believer , but his father was a Greek .
Acts.17:14 14εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ὑπέμεινάν τε τε Σίλας καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ. 14 {NEQ} {NEQ} The believers acted at once , sending {NEQ} Paul on to the coast , while {NEQ} {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy remained behind .
Acts.19:21 21ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. εἰπὼν ὅτι, Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 21 Afterward {RPT} {NEQ} Paul felt compelled by the Spirit * to go over to {NEQ} Macedonia and Achaia before going to Jerusalem . And after that , he said , I must go on to Rome !
Acts.25:9 9 Φῆστος δέ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ; 9 Then {NEQ} Festus , wanting to please the Jews , asked him , Are you willing to go to Jerusalem and stand trial before me there ?
Acts.25:14 14ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον. λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν, καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος, δέσμιος· 14 During {NEQ} their stay of several days {RPT} , {NEQ} Festus discussed {NEQ} Paul’s case with the king . There is a prisoner {RPT} {RPT} here , he told him , whose case was left for me by Felix .
Rom.9:26 26καί ̓Έσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος. 26 And , Then , {NEQ} at the place where they were told , You are not my people , there they will be called children of the living God . * 
Rom.15:24 24ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς· καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ. 24 {NEQ} I am planning to go to {NEQ} Spain , and when I do , I will stop off in Rome . And after I have enjoyed your fellowship for a little while , you can provide for my journey .
Titus.3:12 12ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ Τύχικον· σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 12 {NEQ} I am planning to send either Artemas or Tychicus to you . As soon as one of them arrives , do your best to meet me at Nicopolis , for I have decided to stay there for the winter .
Heb.7:8 8καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 8 {NEQ} {NEQ} The priests who collect tithes are men who die , so Melchizedek is greater than they are , because we are told that he lives on .
Jas.2:3 3ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου— 3 {NEQ} If you give special attention {RPT} and {RPT} a good seat {RPT} to the rich person {RPT} {RPT} , but you say to the poor one , You can stand over there , or else sit on the floor {RPT} well ,
Jas.3:16 16ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 16 For wherever there is jealousy and selfish ambition , there you will find disorder and evil of every kind .
Jas.4:13 13ἄγε νῦν, οἱ λέγοντες, Σήμερον αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν· καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν· 13 Look here , you who say , Today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year . {NEQ} We will do business there and make a profit .
Rev.2:14 14ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα· ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 14   But I have a few complaints against you . {NEQ} You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam , who showed {NEQ} Balak how to trip up the people of Israel . He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin .
Rev.12:6 6καὶ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 6 And the woman fled into the wilderness , where {NEQ} God {RPT} {NEQ} had prepared a place to {RPT} care for her for 1,260 days .
Rev.12:14 14καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 14 But she was given two {NEQ} wings like those of a {RPT} great eagle so she could fly to the place prepared for her in the wilderness . {RPT} There she would be cared for and protected from the dragon * for a time , {NEQ} times , and half a time .
Rev.21:25 25καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 25 {NEQ} Its {NEQ} gates will never be closed at the end of day because there is no night there .