The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐκεῖνος (ekeinos, 1565)

Meanings

[as] those ones, [for] that, [in] that [same], [is] that, at that, by that ones, for those, in that, in those, of that, of that man, of that one, of that ones, of those, of those men, of those things, that, that [country], that [other] one, that [sin], that man, that one, that ones, that woman, these ones, those, those men, those ones, to that, to that man, to those, to those ones, with that

Greek-English Concordance: 242 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης Βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας λέγων, 3:1 {NEQ} In those {NEQ} days John the Baptist came to the {NEQ} Judean wilderness and began preaching . His message was ,
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.7:25 25καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that {NEQ} house , {NEQ} it won’t collapse because it is built on {NEQ} bedrock .
Matt.7:27 27καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 27 {NEQ} When {RPT} the rains and {NEQ} floods come and the winds beat against that {NEQ} house , {NEQ} it will collapse with {NEQ} {NEQ} a mighty crash .
Matt.8:13 13καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ̔Ύπαγε. ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 13 Then {NEQ} Jesus said to the Roman officer , Go back home . Because you believed , it has happened . And the young servant was healed {NEQ} that same {NEQ} hour .
Matt.8:28 28καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν, εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι· χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 28 {NEQ} When Jesus arrived on the other side of the lake , in the region of the Gadarenes , * two men who were possessed by demons met him . They lived in {RPT} a cemetery and were so violent that no one could go through that {NEQ} area .
Matt.9:22 22 δὲ Ἰησοῦς στραφείς, καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ. πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 22 {NEQ} {NEQ} Jesus turned around , and when he saw her he said , Daughter , be encouraged ! Your {NEQ} faith has made you well . And the woman was healed at that {NEQ} moment .
Matt.9:26 26καὶ ἐξῆλθεν φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 26 {NEQ} The report of this miracle swept through the entire {NEQ} countryside .
Matt.9:31 31οἱ δέ, ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 31 But instead , they went out and spread his fame all over the {NEQ} region .
Matt.10:14 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 14 {NEQ} If any {NEQ} household or {NEQ} town {RPT} refuses to welcome you or listen to your {NEQ} message , shake its dust from your {NEQ} feet as you leave {RPT} .
Matt.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ. 15 I tell you the truth , the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day .
Matt.10:19 19ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί λαλήσητε. δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε. 19 {NEQ} When you are arrested , don’t worry about how to respond or what to say . {NEQ} God will give you the right words at the right {NEQ} time .
Matt.11:25 25ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 25 At that {NEQ} time {NEQ} Jesus prayed this prayer : O Father , Lord {NEQ} of heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike .
Matt.12:1 1ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων. οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 12:1 At about that {RPT} time {NEQ} Jesus was walking through some grainfields on the Sabbath . {NEQ} His {NEQ} disciples were hungry , so they began breaking off some heads of grain and eating them .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.13:1 1ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐξελθὼν Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 13:1 Later that same {NEQ} day {NEQ} Jesus left the house and sat beside the lake .
Matt.13:11 11 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ὅτι, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 11 {NEQ} He replied {RPT} , You are permitted to understand the secrets * of the Kingdom of {NEQ} Heaven , but others are not .
Matt.13:44 44ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος· ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ, ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 44 The Kingdom of {NEQ} Heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field . {NEQ} In his {NEQ} excitement , he hid it again {NEQ} and sold everything he owned to get enough money to {NEQ} buy the field {RPT} .
Matt.14:1 1ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ἤκουσεν Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 14:1 When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about {RPT} {RPT} Jesus ,
Matt.14:35 35καὶ ἐπιγνόντες αὐτόν, οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας. 35 {NEQ} When the people recognized Jesus , the news of his arrival spread quickly {NEQ} throughout the whole {NEQ} area , and soon people were bringing all their sick {RPT} to be healed .
Matt.15:22 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 22 {NEQ} {NEQ} A Gentile * woman who lived there came to him , pleading , Have mercy on me , O Lord , Son of David ! For my {NEQ} daughter is possessed by a demon that torments her severely .
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.17:18 18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον. καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 18 Then {NEQ} Jesus rebuked the demon in the boy , and it left him . From that {NEQ} moment the boy {NEQ} was well .
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.18:1 1ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 18:1 About that {NEQ} time the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Who {NEQ} is greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven ?
Matt.18:27 27σπλαγχνισθεὶς δὲ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 27 Then his {NEQ} master was filled with pity for him , and he released him and forgave his {NEQ} debt .
Matt.18:28 28ἐξελθὼν δέ, δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 28 But when the man left the king , {RPT} he went to a {NEQ} fellow servant {RPT} who owed him a few thousand dollars . * {NEQ} He grabbed him by the throat and demanded instant payment .
Matt.18:32 32τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ· πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. 32 Then the king {RPT} called in the man he had forgiven and said {RPT} , You evil servant ! I forgave you that tremendous {NEQ} debt because you pleaded with me .
Matt.20:4 4καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. καὶ ἐὰν δίκαιον δώσω ὑμῖν. 4 So he hired them , telling them he would pay them {NEQ} whatever was right at the end of the day .
Matt.21:40 40ὅταν οὖν ἔλθῃ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 40 When {NEQ} the owner of the vineyard returns , Jesus asked , what do you think he will do {NEQ} to those farmers ?
Matt.22:7 7 δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 7 {NEQ} The king was furious , and he sent out his {NEQ} army to destroy the murderers {RPT} and burn their {NEQ} town .
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.22:23 23ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι— λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν· 23 That same {NEQ} day Jesus was approached by some Sadducees religious leaders who say there is no resurrection from the dead . {NEQ} They posed this question {RPT} :
Matt.22:46 46καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον. οὐδὲ ἐτόλμησέν τις, ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 46 {NEQ} No one could answer him . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Matt.24:19 19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 19 {NEQ} How terrible it will be for {NEQ} pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days .
Matt.24:22 22καί, εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 22   In fact , unless that {NEQ} time of calamity is shortened , not a single person {NEQ} will survive . But it will be shortened for the sake of {NEQ} God’s chosen ones .
Matt.24:29 29εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 29 Immediately after the anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} , {NEQ} the stars will fall from the sky , and the powers in the heavens will be shaken . * 
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.24:38 38ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες καὶ πίνοντες γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν. 38 In {RPT} those days {RPT} before the flood , {NEQ} {NEQ} the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered {RPT} his boat .
Matt.24:43 43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 43 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would keep watch and not {RPT} permit his {NEQ} house to be broken into .
Matt.24:46 46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 46 If the master {RPT} {RPT} returns and finds that the {NEQ} servant has done a good job , there will be a reward .
Matt.24:48 48ἐὰν δὲ εἴπῃ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει μου κύριος, 48 But what if the {NEQ} servant is evil and thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while ,
Matt.24:50 50ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, 50 The master {RPT} {RPT} {RPT} will return unannounced {RPT} and {RPT} unexpected ,
Matt.25:7 7τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 7 {NEQ} All the {NEQ} bridesmaids got up and prepared their {NEQ} lamps .
Matt.25:19 19μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 19 After {NEQ} a long time their {NEQ} master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money .
Matt.26:24 24 μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 24 For the Son of {NEQ} Man must die , as the Scriptures declared long ago {RPT} . But how terrible it will be for the one who {RPT} betrays him . It would be far better for that man if he had never been born !
Matt.26:29 29λέγω δὲ ὑμῖν— οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 29 {NEQ} Mark my words {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new with you in my {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.27:8 8διὸ ἐκλήθη ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 8 That is why the field {RPT} is still called the Field of Blood .
Matt.27:19 19καθημένου δέ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ. πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 19 Just then , as Pilate was sitting on the judgment seat , his {NEQ} wife sent him this message : Leave {NEQ} that {NEQ} innocent man alone . {NEQ} I suffered through a terrible nightmare about him last night .
Matt.27:63 63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 63 They told him , Sir , we remember what that {NEQ} deceiver once said while he was still alive : After three days I will rise from the dead .
Mark.1:9 9καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου. 9 One day Jesus came from Nazareth in {NEQ} Galilee , and John baptized him in the Jordan River .
Mark.2:20 20ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 20 But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Mark.3:24 24καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι βασιλεία ἐκείνη. 24 {NEQ} {NEQ} A kingdom divided by civil war will collapse {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:25 25καί, ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται οἰκία ἐκείνη στῆναι. 25 Similarly , {NEQ} a family splintered by feuding will fall apart {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.4:11 11καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 11 {NEQ} He replied {RPT} , You are permitted to understand the secret * of the Kingdom of {NEQ} God . But I use parables for {NEQ} everything I say to outsiders ,
Mark.4:20 20καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. 20 And {RPT} the seed that fell on {RPT} good {RPT} soil represents those who hear and accept God’s word and produce a harvest of {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even {NEQ} a hundred times as much as had been planted !
Mark.4:35 35καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 35 As evening came , {NEQ} Jesus said to his disciples , Let’s cross to the other side of the lake .
Mark.6:55 55περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 55 and they ran throughout the whole {NEQ} area , carrying sick people on {NEQ} mats to wherever they heard {NEQ} he was .
Mark.7:20 20ἔλεγεν δὲ ὅτι, Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 20 And then he added , It is what comes from {RPT} inside that defiles you .
Mark.8:1 1ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τι φάγωσιν. προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 8:1 About this {NEQ} time another large crowd had gathered , and the people ran out of food again . Jesus called his disciples and told them ,
Mark.12:7 7ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ ἡμῶν ἔσται κληρονομία. 7 But the {RPT} tenant farmers said to one another , {RPT} Here comes the heir to this estate . Let’s kill him and get the estate for ourselves !
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Mark.13:17 17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 17 {NEQ} How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days .
Mark.13:19 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεός ἕως τοῦ νῦν. καὶ οὐ μὴ γένηται. 19 For there will be greater anguish in those {NEQ} days than at any time since {NEQ} God created {RPT} the world . And it will never be so great again .
Mark.13:24 24ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 24 {NEQ} At that time , after the {RPT} anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} ,
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.14:21 21ὅτι μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 21 For the Son of {NEQ} Man * must die , as the Scriptures declared long ago {RPT} . But how terrible it will be for the one who {RPT} betrays him . It would be far better for that {NEQ} man if he had never been born !
Mark.14:25 25ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 25 I tell you the truth , {NEQ} I will not drink wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new in the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.16:10 10ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν. 10 She went to the disciples , who were grieving and weeping , and told them what had happened .
Mark.16:13 13κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς, οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 13 They rushed back to tell the others , but no one believed them .
Mark.16:20 20ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. 20 And the disciples went everywhere and preached , and the Lord worked through them , {NEQ} confirming what they said by many miraculous signs .
Luke.2:1 1ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος, Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2:1 {NEQ} {NEQ} At that {NEQ} time the Roman emperor , Augustus , decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire .
Luke.4:2 2ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 2 where he was tempted by the devil for forty days . {NEQ} Jesus ate nothing all that time and became very hungry .
Luke.5:35 35ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 35 But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Luke.6:23 23χάρητε, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σκιρτήσατε. ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 23 When that happens , be happy ! Yes , leap for joy ! {NEQ} For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , their {NEQ} ancestors treated the ancient prophets that same way .
Luke.6:48 48ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν. πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 48 It is like a person building a house who digs {NEQ} deep and lays the foundation on {NEQ} solid rock . {NEQ} When the floodwaters rise and break against that {NEQ} house , {NEQ} it stands firm because it is {NEQ} well built .
Luke.6:49 49 δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου· προσέρηξεν ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 49 But anyone who hears and doesn’t obey is like a person who builds a house without a foundation . {NEQ} When the floods sweep down against that {NEQ} house , it will collapse into a heap of {NEQ} ruins .
Luke.7:21 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων, καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 21 At that very {NEQ} time , Jesus cured many people of their diseases , {NEQ} illnesses , and evil spirits , and he restored sight to many who were blind .
Luke.8:32 32ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 32 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby , and the demons begged him to let them enter into the pigs . So Jesus gave them permission .
Luke.9:5 5καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 5 And if {NEQ} {NEQ} {RPT} a {NEQ} town refuses to welcome you , shake its dust from {RPT} your {NEQ} feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.10:12 12λέγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ. 12 I assure you , even {NEQ} wicked Sodom will be better off than such a town on judgment {NEQ} day .
Luke.10:31 31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 31 {NEQ} By chance a priest came along . But when he saw the man lying there , he crossed to the other side of the road and passed him by .
Luke.11:26 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before .
Luke.12:37 37μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 37 The servants {RPT} who are ready and waiting for his return will be rewarded . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} he himself will seat them , put on an apron , and serve them as they sit and eat !
Luke.12:38 38κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ. καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. 38 {RPT} He may come in the middle of the night or just before dawn . * But whenever he comes , he will reward the servants who are ready .
Luke.12:43 43μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 43 If the master {RPT} returns {RPT} and finds that the servant {RPT} has done a good job , there will be a reward .
Luke.12:45 45ἐὰν δὲ εἴπῃ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν, καὶ μεθύσκεσθαι; 45 But what if the servant {RPT} thinks {RPT} , My {NEQ} master won’t be back for a while , and he begins beating the {RPT} other servants , partying , and getting drunk ?
Luke.12:46 46ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 46 The master will return unannounced and unexpected , and he will cut the servant {RPT} in pieces {RPT} and banish him with the unfaithful .
Luke.12:47 47ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· 47 And a servant {RPT} who knows what the master {RPT} wants , but isn’t prepared and doesn’t carry out those instructions , will be severely punished .
Luke.13:4 4 ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ; 4 And what about {RPT} the eighteen people who {NEQ} died when the tower in {NEQ} Siloam fell on them ? {RPT} {RPT} Were they the worst sinners in Jerusalem ?
Luke.14:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. 24 {NEQ} {RPT} {NEQ} For none of {RPT} those {RPT} I first invited will get even the smallest taste of my {NEQ} banquet .
Luke.15:14 14δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 14 About the time his money ran out , a great famine swept over {NEQ} the land , and he began to starve .
Luke.15:15 15καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 15 {NEQ} {NEQ} He persuaded a {NEQ} local {NEQ} farmer to hire him , and the man sent him into his {NEQ} fields to feed the pigs .
Luke.17:31 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 31 On that {NEQ} day a person {NEQ} out on the deck of a roof must not go down into the house {RPT} {NEQ} to pack {RPT} . {NEQ} A person out in the field must {NEQ} not return home .
Luke.18:3 3χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 3 {NEQ} A widow of that {NEQ} city {NEQ} came to him repeatedly , saying , Give me justice in this dispute with my {NEQ} enemy .
Luke.18:14 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 14 I tell you , this sinner , not the Pharisee , returned {NEQ} home {RPT} justified before God . For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.20:18 18πᾶς πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται, ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 18 Everyone who stumbles over that {NEQ} stone will be broken to pieces , and it will crush anyone it falls on {RPT} .
Luke.20:35 35οἱ δὲ καταξιωθέντες, τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. 35 But in the age to come , those worthy of being {NEQ} {RPT} raised {RPT} from the dead will neither marry nor be given in marriage .
Luke.21:23 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days . For there will be disaster in the land and great anger against this {NEQ} people .
Luke.21:34 34προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς· μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ, καὶ μερίμναις βιωτικαῖς· καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη, 34 {NEQ} Watch out ! Don’t let your {NEQ} hearts be dulled by carousing and drunkenness , and by the worries of this life . Don’t {NEQ} let that {NEQ} day catch you unaware ,
Luke.22:22 22ὅτι υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ παραδίδοται. 22 For it has been determined that the Son of {NEQ} Man * must die . But what sorrow awaits the one who betrays him .
John.1:8 8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς· ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 8 John himself was not the light ; he was simply a witness to tell about the light .
John.1:18 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 18 No one has ever seen God . But the unique One , who is himself God, * {RPT} is near to the {NEQ} Father’s heart . He has revealed God to us .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.2:21 21ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 21 But when Jesus said this temple , he meant his own {NEQ} body .
John.3:28 28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον ἐγώ, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ Χριστός· ἀλλ᾽ ὅτι, Ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 28 You yourselves know how plainly {RPT} {NEQ} I told you , I am not the Messiah . I am only {NEQ} here to prepare the way for him .
John.3:30 30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 30 He must become greater and greater , and I must become less and less .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
John.4:39 39ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι, Εἶπέν μοι πάντα ἐποίησα. 39 {NEQ} Many {NEQ} Samaritans from the {NEQ} village believed in Jesus because the woman had said , He told me everything {RPT} I ever did !
John.4:53 53ἔγνω οὖν πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 53 Then the father realized that that was the very time {NEQ} Jesus had told him , Your {NEQ} son will live . And he and his {NEQ} entire household believed in Jesus .
John.5:9 9καὶ εὐθέως, ἐγένετο ὑγιὴς ἄνθρωπος. καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 9 Instantly , the man was healed ! {NEQ} He rolled up his {NEQ} sleeping mat and began walking ! But this miracle happened on the Sabbath ,
John.5:11 11 δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 11 But he replied {RPT} , The man who healed me {RPT} told me , Pick up your {NEQ} mat and walk .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.5:35 35ἐκεῖνος ἦν λύχνος καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 35 John was like a {RPT} burning and shining lamp , and you were excited for a while about {NEQ} his message .
John.5:37 37καὶ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, 37 And the Father who sent me has testified about me himself . You have never heard his voice or seen him face to face ,
John.5:38 38καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος— τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 38 and you do not have his {NEQ} message in your hearts , because you do not believe me the one he sent to you .
John.5:39 39ἐραυνᾶτε τὰς γραφὰς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ. 39 You search the Scriptures because you think they give you eternal life . But the Scriptures {NEQ} point to me !
John.5:43 43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 43 For I have come to you in my {NEQ} Father’s {NEQ} name , and you have rejected me . Yet if others come in their own {RPT} name , you gladly welcome them .
John.5:46 46εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 46 {NEQ} If you really believed Moses , you would believe me , because he wrote about me .
John.5:47 47εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 47 But since you don’t believe {NEQ} what he wrote , how will you believe {NEQ} what I say ?
John.6:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ· ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 29 {NEQ} Jesus told them , This is the only work {NEQ} God wants from you : {NEQ} Believe in the one {RPT} he has sent .
John.7:11 11οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; 11 {NEQ} The Jewish leaders tried to find him at the festival and kept asking if anyone had seen him .
John.7:45 45ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, Διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 45 When the Temple guards returned without having arrested Jesus , the leading priests and Pharisees {NEQ} demanded {RPT} {RPT} , Why didn’t you bring him in ?
John.8:42 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 42 {NEQ} Jesus told them , If {NEQ} God were your Father , you would love me , because I have come to you from {RPT} {NEQ} God . {NEQ} I am not here on my own , but he sent me .
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
John.9:9 9ἄλλοι ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι, Ἐγώ εἰμι. 9 Some said {NEQ} he was , and others said , No , he just looks like him ! But the beggar kept saying , Yes , I am the same one !
John.9:11 11ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι, ̔Ύπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι. ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα. 11 He told them , The man {RPT} they call Jesus made mud and spread it over my {NEQ} eyes and told me , Go to the pool of Siloam and wash yourself . So I went and washed , and now I can see !
John.9:12 12καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; λέγει, Οὐκ οἶδα. 12 Where is he now ? {NEQ} they asked {RPT} . I don’t know , he replied .
John.9:25 25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα. ἓν οἶδα· ὅτι τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω. 25 {NEQ} I don’t know whether he is a sinner , the man replied . But I know this : {NEQ} I was blind , and now I can see !
John.9:28 28καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν, Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί. 28 Then they cursed him and said , You are his disciple , but we are disciples of {NEQ} Moses !
John.9:36 36ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς ἐστιν, κύριε; ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν. 36 The man answered , {NEQ} Who is he , sir ? I want to believe in him .
John.9:37 37εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 37 {NEQ} You have seen him , {NEQ} Jesus said {RPT} , and he is {NEQ} speaking to you !
John.10:1 1ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής. 10:1 I tell you the truth , anyone who sneaks over the wall of {NEQ} a sheepfold , rather than going through the gate , {RPT} must surely be a thief and a robber !
John.10:6 6ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἐλάλει αὐτοῖς, 6 Those who heard {RPT} {NEQ} Jesus use this {NEQ} illustration {NEQ} didn’t understand what he meant {RPT} {RPT} ,
John.10:35 35εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς, πρὸς οὓς λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι γραφή. 35 And you know that the Scriptures cannot be altered . So if those people who received {NEQ} God’s {NEQ} message were called gods ,
John.11:13 13εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 13 {NEQ} They thought {NEQ} Jesus meant Lazarus was simply sleeping , but {NEQ} Jesus meant Lazarus had died .
John.11:29 29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν. 29 So Mary immediately {NEQ} went to him .
John.11:49 49εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν, Καιάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν. 49 {NEQ} Caiaphas , who {RPT} was high priest at {NEQ} that time , * said {RPT} , You don’t know what you’re talking about !
John.11:51 51τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν· ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. 51 {NEQ} He did not say this on his own ; {NEQ} as high priest at that {NEQ} time he was led to prophesy that Jesus would die for the entire nation .
John.11:53 53ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας, ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 53 So from that {NEQ} time on , the Jewish leaders began to plot {NEQ} Jesus' death .
John.12:48 48 ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν, λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 48 But all who reject me and my {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} message {RPT} will be judged {RPT} on the day of judgment by the truth {RPT} I have spoken .
John.13:25 25ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 25 So that disciple leaned over to {NEQ} Jesus and asked {RPT} , Lord , who is it ?
John.13:26 26ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει, καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ, Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 26 {NEQ} Jesus responded , It is the one to whom I {NEQ} give {RPT} the bread I dip in the bowl . And when he had dipped it , {NEQ} {NEQ} he gave it to Judas , son of Simon Iscariot .
John.13:27 27καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Ὸ ποιεῖς· ποίησον τάχιον. 27 When Judas had eaten the bread , {NEQ} {NEQ} Satan entered into {RPT} him . Then {NEQ} Jesus told him , Hurry and do what you’re going to do .
John.13:30 30λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς, ἦν δὲ νύξ. 30 {NEQ} {RPT} {RPT} So Judas left at once , {NEQ} going out into the night .
John.14:20 20ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 20 When I am raised to life again , you will know that I am in my {NEQ} Father , and you are in me , and I am in you .
John.14:21 21 ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ἀγαπῶν με· δὲ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 21 Those who accept my {NEQ} commandments and obey them are the ones who love me . And because they love me , my {NEQ} Father will love them . And I will love them and reveal myself to each of them .
John.14:26 26 δὲ παράκλητος— τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον— πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ. 26 But {RPT} when the Father sends the Advocate as my {NEQ} representative that is , the {RPT} Holy Spirit he will teach you everything and will remind you of everything {RPT} I have told you .
John.15:26 26ὅταν ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός— τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 26 But I will send you {RPT} {RPT} {RPT} the Advocate {RPT} * the Spirit of {NEQ} truth . {NEQ} He will come {RPT} to you from the Father and {RPT} will testify all about me .
John.16:8 8καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος, ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας, καὶ περὶ δικαιοσύνης, καὶ περὶ κρίσεως· 8 And when he comes , he will convict the world of its sin , and of God’s righteousness , and of the coming judgment .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.16:14 14ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 He will bring me glory by telling you {NEQ} whatever he receives from {NEQ} me .
John.16:23 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 23 {NEQ} At that {NEQ} time you won’t need to ask me for anything . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} you will ask the Father directly , and he will grant your request because you use my {NEQ} name .
John.16:26 26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν, 26 Then you will ask in my {NEQ} name . {NEQ} I’m not saying {NEQ} {RPT} I will ask the Father on your behalf ,
John.18:13 13καὶ ἤγαγον πρὸς ̔Άνναν πρῶτον, ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 13 {NEQ} First they took him to Annas , {NEQ} {NEQ} the father-in-law of {NEQ} Caiaphas , {RPT} {NEQ} the high priest at that {NEQ} time . * 
John.18:15 15ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. 15 Simon Peter followed {NEQ} {NEQ} Jesus , as did another of the disciples . That other {NEQ} {NEQ} disciple was acquainted with the high priest , so he was allowed to enter {RPT} the high priest’s {NEQ} courtyard with {NEQ} Jesus .
John.18:17 17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 17 {NEQ} The woman {RPT} asked {NEQ} Peter , {NEQ} You’re not one of that {NEQ} man’s {NEQ} disciples , are you ? No , he said , I am not .
John.18:25 25ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος, εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 25 Meanwhile , as Simon Peter was standing {NEQ} by the fire warming himself , {NEQ} they asked him again , {NEQ} You’re not one of his {NEQ} disciples , are you ? He denied it , {NEQ} saying , No , I am not .
John.19:15 15ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 15 Away with him , they yelled {NEQ} . Away with him ! Crucify him ! What ? Crucify your {NEQ} king ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . We have no king but Caesar , the leading priests shouted back .
John.19:21 21ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μὴ γράφε, βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι, Ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἰμί. 21 Then the leading priests objected and said to {NEQ} Pilate , Change it from The King of the Jews to He said , I am King of the Jews .
John.19:27 27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, ̓Ίδε μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 27 And he said to this disciple , Here is your {NEQ} mother . And from then on this disciple took her into his home .
John.19:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, (ἦν γὰρ μεγάλη ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου). ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη· καὶ ἀρθῶσιν. 31 {NEQ} It was the day of preparation , and the Jewish leaders didn’t want the bodies hanging there the next day , which was the Sabbath ( and a very special Sabbath , because it was the Passover ) . So they asked {NEQ} Pilate to hasten their deaths by ordering that their {NEQ} legs be broken . Then their bodies could be taken down .
John.19:35 35(καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.) 35 ( {NEQ} This report is from an eyewitness giving an {NEQ} accurate {RPT} account . {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} He speaks the truth so that you also can believe . * )
John.20:13 13καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι, Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 13 Dear woman , why are you crying ? {NEQ} the angels asked her . Because they have taken away my {NEQ} Lord , she replied {RPT} , and I don’t know where they have put him .
John.20:15 15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 15 Dear woman , why are you crying ? Jesus asked her . Who are you looking for ? She thought {NEQ} he was the gardener . Sir , she said {RPT} , if you have taken him away , tell me where you have put him , and I will go and get him .
John.20:16 16λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί, Ῥαββουνεί (ὃ λέγεται Διδάσκαλε). 16 Mary ! Jesus said {RPT} . She turned to him and cried out , Rabboni ! ( which is Hebrew for Teacher ) .
John.20:19 19οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 19 {NEQ} {NEQ} That Sunday evening * the disciples were meeting {NEQ} behind locked {NEQ} doors {RPT} because they were afraid of the Jewish leaders . Suddenly , {NEQ} Jesus {NEQ} was standing there among them ! Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.21:3 3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθαν καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 3 Simon Peter said {RPT} , I’m going fishing . We’ll come , too , they all said {RPT} . So they went out in the boat , but they caught nothing all {NEQ} night .
John.21:7 7λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 7 Then the disciple {RPT} {NEQ} Jesus {RPT} loved said to {NEQ} Peter , It’s the Lord ! {NEQ} When Simon Peter heard that it was the Lord , he put on his tunic ( for he had stripped for work ) , {NEQ} jumped into the water , and headed to shore .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
Acts.1:19 19καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν Χωρίον Αἵματος.) 19 {NEQ} The news of his death spread to all the people of Jerusalem , and they gave {NEQ} the place the Aramaic name Akeldama , which means Field of Blood . )
Acts.2:18 18καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 18 In those {NEQ} days I will pour out {NEQ} my Spirit even on my {NEQ} servants men and {RPT} {RPT} women {RPT} alike and they will prophesy .
Acts.2:41 41οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ— ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 41 {NEQ} Those who {NEQ} believed what Peter said were baptized and added to the church {NEQ} {NEQ} that day about 3,000 in all .
Acts.3:13 13 θεὸς Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ— θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν— ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν. ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πειλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν. 13 For it is the God of Abraham , {NEQ} Isaac , and Jacob the God {NEQ} of all our ancestors who has brought glory to his servant Jesus by doing this . This is the same Jesus whom you {NEQ} handed over and rejected before Pilate , despite Pilate’s decision to release him .
Acts.3:23 23ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ. 23 Then Moses said , Anyone who will not listen to that {NEQ} Prophet will be completely cut off from God’s {NEQ} people . * 
Acts.7:41 41καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 41 So they made an idol shaped like a calf , and they sacrificed to it and celebrated over this thing they had made .
Acts.8:1 1Σαῦλος δέ, ἦν συνευδοκῶν, τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας, ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις, πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 8:1 Saul was one of the witnesses , and he agreed completely with the killing of Stephen . {NEQ} A great wave of persecution began that {NEQ} day , sweeping over the church in {RPT} Jerusalem ; and all the believers except the apostles were scattered through the regions {NEQ} of Judea and Samaria .
Acts.8:8 8ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 8 So there was great joy in that {NEQ} city .
Acts.9:37 37ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν. λούσαντες δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν ὑπερῴῳ. 37 About this time she became ill and died . {NEQ} Her body was washed for burial and laid in an upstairs room .
Acts.10:9 9τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι. περὶ ὥραν ἕκτην, 9 {NEQ} The next day as Cornelius’s messengers {NEQ} were nearing the town , Peter went up on the flat roof to pray . It was about noon ,
Acts.12:1 1κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 12:1 About that {NEQ} time {NEQ} King Herod Agrippa * began to persecute some believers in the church .
Acts.12:6 6ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος, μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν. φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 6 {NEQ} The night {NEQ} {NEQ} before Peter {NEQ} {NEQ} was to be placed on trial , he was asleep , fastened with two chains between two soldiers . {NEQ} Others stood guard at the prison {NEQ} gate .
Acts.14:21 21εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν, καὶ εἰς Ἰκόνιον, καὶ εἰς Ἀντιόχειαν, 21 After preaching the Good News in Derbe and making many disciples , Paul and Barnabas returned to {NEQ} Lystra , {NEQ} {RPT} Iconium , and {RPT} Antioch of Pisidia ,
Acts.16:3 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν· καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ̔Έλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 3 so {NEQ} Paul wanted him to join them on their journey . In deference to the Jews {RPT} of the area , {NEQ} he arranged for Timothy to be circumcised before they left , for everyone knew that his {NEQ} father was a Greek .
Acts.16:33 33καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτός, ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν· καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα. 33 Even at that {NEQ} hour of the night , the jailer cared for them and washed their wounds . Then he and everyone in his household were immediately baptized .
Acts.16:35 35ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 35 {NEQ} The next morning the city officials sent the police to tell the jailer , Let those {NEQ} men go !
Acts.19:16 16καὶ ἐφαλόμενος ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, κατακυριεύσας ἀμφοτέρων, ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους, ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 16 Then the man with {RPT} the {RPT} evil spirit leaped on {RPT} them , overpowered them , and attacked them with such violence that they fled from {RPT} the {NEQ} house , naked and battered .
Acts.19:23 23ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. 23 About that {NEQ} time , serious trouble developed in Ephesus concerning the Way .
Acts.20:2 2διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ· ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, 2 {NEQ} While there , {NEQ} he encouraged the believers in all the towns he passed through . Then he traveled down to {NEQ} Greece ,
Acts.21:6 6ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους. καὶ ἀνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 6 and said our farewells . Then we went aboard , and they returned {NEQ} home .
Acts.22:11 11ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 11 {NEQ} {NEQ} I was blinded by the intense {NEQ} {NEQ} light and had to be led by the hand to Damascus by my companions .
Acts.28:7 7ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία, τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ· ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν. 7 {NEQ} Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius , the chief official of the island . He welcomed us and treated us kindly for three days .
Rom.6:21 21τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε; ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε, τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. 21 And what was the result ? You are now ashamed of the things you used to do , {NEQ} things that end in eternal doom .
Rom.14:14 14οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινόν, δι᾽ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 14 I know and am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food , in and of itself , is wrong to eat . But if someone believes it is wrong , then for that person it is wrong .
Rom.14:15 15εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. 15 And if another {NEQ} believer is distressed by what you eat , you are not acting in love if you eat it . Don’t let your eating ruin someone for whom Christ died .
1Cor.9:25 25πᾶς δὲ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται· ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 25 {NEQ} All {NEQ} athletes are disciplined in their training . They {NEQ} {NEQ} do it to win a prize that will fade away , but we do it for an eternal prize .
1Cor.10:11 11ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις· ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 11 {NEQ} These things happened to them as examples for us . {NEQ} They were written down to warn us who live at the end of the age .
1Cor.10:28 28(ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν. μὴ ἐσθίετε, δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν. 28 ( But suppose someone tells you , This meat was offered to an idol . Don’t eat it , out of consideration for {NEQ} the conscience of the one who told you .
1Cor.15:11 11εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 11 So it makes no difference whether I preach or they preach , for we all preach the same message {NEQ} {RPT} you have already believed .
2Cor.7:8 8ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην βλέπω γὰρ ὅτι ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς· 8 I am not sorry that I sent that severe {NEQ} letter to you , though I was sorry at first , for {RPT} I know it was painful to you {NEQ} {NEQ} for a little while .
2Cor.8:9 9γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν, πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. 9 You know the {NEQ} generous grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ . Though he was rich , yet for your sakes he became poor , so that by his {NEQ} poverty he could make you rich .
2Cor.8:14 14ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα· ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα· ὅπως, γένηται ἰσότης. 14 Right now you have plenty and can help those who are in need . Later , they will have plenty and can share with you when you need it . In this way , things will be equal .
2Cor.10:18 18οὐ γὰρ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος· ἀλλὰ ὃν κύριος συνίστησιν. 18 {NEQ} When people commend {NEQ} themselves {RPT} , it doesn’t count for much . The important thing is for the Lord to commend them .
Eph.2:12 12ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ· ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας· ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 12 {NEQ} In those days you were living apart from Christ . You were excluded from {NEQ} citizenship among the people of {NEQ} Israel , and you did not know the covenant {NEQ} promises God had made to them . You lived in this world without God and without hope .
2Thes.1:10 10ὅταν ἔλθῃ, ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ— καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν· ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 10 When he comes on that {NEQ} day , he will receive glory from his {NEQ} holy people {NEQ} praise from all who believe . And this includes you , for you believed what we told you about him .
2Tim.1:12 12δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω· ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 12 That is why I am suffering {NEQ} here in prison . But I am not ashamed of it , for I know the one in whom I trust , and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him * until the day of his return .
2Tim.1:18 18δῴη αὐτῷ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 18 May the Lord show him special kindness on {RPT} the day of Christ’s return . And you know very well how helpful he was in Ephesus .
2Tim.2:13 13εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 13 If we are unfaithful , he remains faithful , for he cannot deny who he is .
2Tim.2:26 26καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος· ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 26 Then they will come to their senses and escape from the {NEQ} devil’s trap . For they have been held captive by him to do whatever he wants .
2Tim.3:9 9ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον· γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἐκείνων ἐγένετο. 9 But they won’t get away with this for long . {NEQ} Someday everyone will recognize what fools they are , just as with {RPT} Jannes and Jambres .
2Tim.4:8 8λοιπὸν ἀπόκειταί μοι— τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει μοι κύριος, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, δίκαιος κριτής· οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 8 And now the prize awaits me the crown of {NEQ} righteousness , which the Lord , the righteous Judge , will give me on the day of his return . And the prize is not just for me but for all who eagerly look forward to his {NEQ} appearing .
Titus.3:7 7ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 7 Because of his {NEQ} grace he declared us righteous and gave us confidence that we will inherit eternal life .
Heb.4:2 2καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι— καθάπερ κἀκεῖνοι·— ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συνκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 2 {NEQ} For this good news that God has prepared this rest has been announced to us just as it was to them . But it did them no good because they didn’t share the faith of those who listened to God . * 
Heb.4:11 11σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν· ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ, τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας. 11 So let us do our best to enter {RPT} that {NEQ} rest . But if we disobey God , as the people of Israel did , we will fall .
Heb.6:7 7γῆ γὰρ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετὸν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾽ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 7 When the ground {NEQ} soaks {RPT} up the falling {NEQ} rain and bears a good crop {RPT} for the farmer , it has {NEQ} God’s blessing .
Heb.8:7 7εἰ γὰρ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 7 {NEQ} If {NEQ} the first covenant had been faultless , there would have been no need for a second covenant to replace it .
Heb.8:10 10ὅτι αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς. καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 10 But this is the new covenant {RPT} I will make with the people of Israel on that {NEQ} day , * says the LORD : I will put my laws in their {NEQ} minds , and I will write them on their hearts . {NEQ} I will be their God , and they will be my people .
Heb.10:16 16Αὕτη διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς. 16 This is the new covenant {NEQ} I will make with my people on that {NEQ} day , * says the LORD : I will put my laws in their hearts , and I will write them on their {NEQ} minds . * 
Heb.11:15 15καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι· 15 {NEQ} If {NEQ} they had longed for the country {RPT} {RPT} they came from , they could have gone back .
Heb.12:25 25βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον, ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι· 25 Be careful that you do not refuse to listen to the One who is speaking . For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses , the earthly messenger , we will certainly not escape if we reject the One who speaks to us from heaven !
Jas.1:7 7μὴ γὰρ οἰέσθω ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου· 7 {NEQ} Such {NEQ} people should not expect to receive anything from the Lord .
Jas.4:15 15ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, Ἐὰν κύριος θέλῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἐκεῖνο. 15 What you ought to say is , If the Lord wants us to , {NEQ} we will live and do this or that .
2Pet.1:16 16οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν· ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος 16 For we were not making up clever stories when we told