The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐκκλησία (ekklesia, 1577)

Meanings

[a] church, [the] church, an assembly, assemblies, assembly, church, church (assembly), church [meeting], churches, of [the] congregation, of churches, to [the] church

Greek-English Concordance: 114 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.16:18 18κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 18 Now I say to you that you are Peter ( which means rock ) , * and upon this {NEQ} rock I will build my {NEQ} church , and all the powers of hell * will not conquer it .
Matt.18:17 17ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ. ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης. 17 {NEQ} If the person still refuses to listen {RPT} , take your case to the church . {NEQ} Then if he or she won’t accept the church’s decision , treat that person as a pagan or a corrupt tax collector .
Acts.5:11 11καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 11 Great fear gripped the entire church and {RPT} everyone else who heard what had happened .
Acts.7:38 38οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ, μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινά, καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν. ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν. 38 Moses was {NEQ} with our {NEQ} {NEQ} ancestors , the assembly of God’s people in the wilderness , when the angel {NEQ} spoke to him at {NEQ} Mount Sinai . And there Moses received life-giving words to pass on to us . * 
Acts.8:1 1Σαῦλος δέ, ἦν συνευδοκῶν, τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας, ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις, πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 8:1 Saul was one of the witnesses , and he agreed completely with the killing of Stephen . {NEQ} A great wave of persecution began that {NEQ} day , sweeping over the church in {RPT} Jerusalem ; and all the believers except the apostles were scattered through the regions {NEQ} of Judea and Samaria .
Acts.8:3 3Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν· κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 3 But Saul was going everywhere to destroy the church . He went from house to house , dragging out both men and women to throw them into prison .
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.11:22 22ἠκούσθη δὲ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως Ἀντιοχείας. 22 {NEQ} When the church {RPT} {RPT} at Jerusalem heard what had happened {RPT} , {NEQ} they sent Barnabas to Antioch .
Acts.11:26 26καὶ εὑρών, ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν· (χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.) 26 {NEQ} When he found him , he brought him back to Antioch . {NEQ} {NEQ} Both of them stayed there with the church {NEQ} for a full year , {NEQ} teaching large crowds of people . ( It was at Antioch {NEQ} that the believers * were first called Christians . )
Acts.12:1 1κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 12:1 About that {NEQ} time {NEQ} King Herod Agrippa * began to persecute some believers in the church .
Acts.12:5 5 μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ, προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ. 5 But while {NEQ} Peter was in {NEQ} prison , {NEQ} the church {NEQ} prayed very earnestly for him .
Acts.13:1 1ἦσαν δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι τε Βαρνάβας, καὶ Συμεὼν (ὁ καλούμενος Νίγερ), καὶ Λούκιος (ὁ Κυρηναῖος), Μαναήν (τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος), καὶ Σαῦλος. 13:1 {NEQ} Among the prophets and teachers of the church {NEQ} at Antioch of Syria were {RPT} {NEQ} Barnabas , {NEQ} Simeon ( {NEQ} called the black man * ) , {NEQ} Lucius ( {NEQ} from Cyrene ) , Manaen ( {NEQ} the childhood companion of {NEQ} King Herod Antipas * ) , and Saul .
Acts.14:23 23χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους· προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ, εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 23 Paul and Barnabas also {RPT} appointed elders in every church . With prayer and fasting , they turned the elders over to the care of the Lord , in whom they had put their trust .
Acts.14:27 27παραγενόμενοι δέ, καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν θεὸς μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 27 {NEQ} Upon arriving in Antioch , {NEQ} they called the church together and reported everything {NEQ} God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles , too .
Acts.15:3 3οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν· ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν— καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην— πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 3 {NEQ} The church {NEQ} sent the delegates to Jerusalem , and they stopped along the way in {NEQ} {NEQ} Phoenicia and Samaria to visit the believers . They told them {NEQ} {NEQ} much to everyone’s joy that the Gentiles , too , were being {NEQ} converted .
Acts.15:4 4παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱεροσόλυμα, παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. ἀνήγγειλάν τε ὅσα θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν. 4 {NEQ} When they arrived in Jerusalem , Barnabas and Paul were welcomed by the whole church , including the apostles and {NEQ} elders . {NEQ} They reported everything {NEQ} God had done through them .
Acts.15:22 22τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν, πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ· Ἰούδαν (τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν) καὶ Σίλαν— ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 22 Then the apostles and {RPT} elders together with the whole church in Jerusalem chose delegates , and they sent them to Antioch of Syria with {NEQ} Paul and Barnabas to report on this decision . The men chosen were two of the church leaders * Judas ( also {NEQ} called Barsabbas ) and Silas .
Acts.15:41 41διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 41 Then he traveled throughout {NEQ} Syria and {NEQ} Cilicia , strengthening the churches there .
Acts.16:5 5αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν. 5 So the churches were strengthened in their faith and grew larger every day .
Acts.18:22 22καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν· ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν. 22 The next stop was at the port of Caesarea . From there he went up and visited the church at Jerusalem * and then went back to Antioch .
Acts.19:32 32ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι, ἔκραζον, ἦν γὰρ ἐκκλησία συνκεχυμένη· καί, οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν. 32 Inside , the people were all shouting , some one thing and some another . {NEQ} Everything was in confusion . In fact , most of them didn’t even know why they were there .
Acts.19:39 39εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 39 And if there are complaints about other matters , they can be settled in a legal assembly .
Acts.19:41 41καὶ ταῦτα εἰπών, ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. 41 * Then he dismissed them , and they dispersed .
Acts.20:17 17ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου, πέμψας εἰς ̓Έφεσον, μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 17 But when we landed at {NEQ} Miletus , he sent a message to the elders of the church at Ephesus , asking them to come and meet him .
Acts.20:28 28προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ· ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους· ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου— 28 So guard yourselves and God’s people . Feed and shepherd {NEQ} God’s flock {NEQ} his church , {RPT} purchased with {RPT} his own {RPT} blood * over which the {RPT} Holy Spirit {RPT} has appointed you as elders . * 
Rom.16:1 1συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν καὶ διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενχρεαῖς. 16:1 {NEQ} I commend to you our {NEQ} sister Phoebe , who is {NEQ} a deacon in the church {NEQ} in Cenchrea .
Rom.16:4 4οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν· οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν· 4 In fact , they once risked their lives for me . I am thankful to them , and so are all the {NEQ} Gentile churches .
Rom.16:5 5καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου· ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν. 5 Also give my greetings to the church that meets in their home . Greet my {NEQ} dear friend Epenetus . He was the first person from the province of Asia to become a follower of Christ .
Rom.16:16 16ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 16 Greet each other in Christian love . * All the churches of {NEQ} Christ send you their greetings .
Rom.16:23 23ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος· ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ̓Έραστος, οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κουᾶρτος ἀδελφός. 23   Gaius says hello to you . He is my host and also serves as host to the whole church . Erastus , the {NEQ} city treasurer , sends you his greetings , and so does our brother Quartus . * 
1Cor.1:2 2τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν· 2 I am writing to {NEQ} God’s {RPT} church {RPT} {RPT} in Corinth , * to you who have been called by God to be his own holy people . He made you holy by means of Christ Jesus , * just as he did for all people everywhere who call on the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ , their Lord and ours .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.6:4 4βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε; 4 {NEQ} {NEQ} If you have legal disputes about such matters , why go to outside judges who are not respected by the church ?
1Cor.7:17 17εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν θεὸς οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 17 {NEQ} {NEQ} Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you , and remain as you were when {NEQ} God first called you . This is my rule for all the churches .
1Cor.10:32 32ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ ̔Έλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ· 32 Don’t give offense to {NEQ} Jews or Gentiles * or the church of {NEQ} God .
1Cor.11:16 16εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ. 16 But if anyone wants to argue about this , I simply say that we have no other custom than this , and neither do {NEQ} God’s other churches .
1Cor.11:18 18πρῶτον μὲν γάρ, συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω. 18 First {NEQ} {NEQ} , I hear that there are divisions among you when you meet as a church , and to some extent I believe it .
1Cor.11:22 22μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 22 What {NEQ} ? Don’t you have your own homes for eating and drinking ? Or do you really want to disgrace {NEQ} God’s {NEQ} church and shame the poor ? What am I supposed to say {RPT} ? Do you want me to praise you ? Well , I certainly will not praise you for this !
1Cor.12:28 28καὶ οὓς μὲν ἔθετο θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 28 Here are some of the parts {NEQ} God has appointed for the church : first are apostles , second are prophets , third are teachers , then those who do miracles , {RPT} those who have the gift of healing , those who can help others , those who have the gift of leadership , those who speak in unknown languages .
1Cor.14:4 4 λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. 4 A person who speaks in tongues is strengthened personally , but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church .
1Cor.14:5 5θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. 5 {NEQ} I wish you could all speak in tongues , but even more I wish you could all prophesy . For {NEQ} prophecy is greater than {NEQ} speaking in tongues , unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened .
1Cor.14:12 12οὕτως καὶ ὑμεῖς· ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 12 And the same is true for you . Since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives , seek those that will strengthen the whole church .
1Cor.14:19 19ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language .
1Cor.14:23 23ἐάν, οὖν, συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 23 Even so , if unbelievers or people who don’t understand these things come into {NEQ} your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language , {NEQ} they will think {NEQ} you are crazy .
1Cor.14:28 28ἐὰν δὲ μὴ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 28 But if no one is present who can interpret , they must be silent in your church meeting and speak in tongues {NEQ} to {NEQ} God privately .
1Cor.14:33 33οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. 33 For {NEQ} God is not a God of disorder but of peace , as in all the meetings of {NEQ} God’s holy people . * 
1Cor.14:34 34αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν. οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ νόμος λέγει. 34 {NEQ} Women should be silent during the church meetings . {NEQ} It is not proper for them to speak . {NEQ} They should be submissive , just as the law says .
1Cor.14:35 35εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 35 {NEQ} If they have any questions , they should ask their husbands at home , for it is improper for women to speak in church meetings . * 
1Cor.15:9 9ἐγὼ γάρ εἰμι ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων· ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ. 9 For I am the least of all the apostles . In fact , {RPT} I’m not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted {NEQ} God’s {NEQ} church .
1Cor.16:1 1περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους· ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 16:1 Now regarding your question about the money being collected {RPT} for {NEQ} God’s people in Jerusalem . You {RPT} {NEQ} should follow the same procedure I gave to the churches in {NEQ} Galatia .
1Cor.16:19 19ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας· ἀσπάζεται ὑμᾶς, ἐν κυρίῳ, πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 19 The churches here in the province of Asia * send greetings {RPT} in the Lord , as do {RPT} Aquila and Priscilla * and all the others who gather in their home for church meetings .
2Cor.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ἀδελφός· τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ. 1:1 This letter is from Paul , chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus , and from our brother Timothy . I am writing to {NEQ} {NEQ} God’s church {NEQ} {NEQ} in Corinth and to all of his holy people {RPT} {RPT} throughout {NEQ} Greece . * 
2Cor.8:1 1γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας· 8:1 Now I want you to know , dear brothers and sisters , * what {NEQ} God in his kindness {NEQ} has done through the churches {NEQ} in Macedonia .
2Cor.8:18 18συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν· οὗ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 18 We are {NEQ} also sending another brother with Titus . All the churches {NEQ} praise him as a preacher of the Good News .
2Cor.8:19 19οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν— πρὸς τὴν τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν. 19 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} He was appointed by the churches to accompany us {RPT} as we take the {RPT} offering to Jerusalem * a service that glorifies the Lord and shows our eagerness to help .
2Cor.8:23 23εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 23 If anyone asks about Titus , say that he is my partner who {NEQ} works with me to help you . And the brothers {RPT} with him have been sent by the churches , * and they bring honor to Christ .
2Cor.8:24 24τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 24 So show them your {NEQ} love , and prove to all the churches that our boasting about {NEQ} {RPT} you is justified .
2Cor.11:8 8ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, 8 I robbed other churches by accepting their contributions so {NEQ} I could serve you at no cost .
2Cor.11:28 28χωρὶς τῶν παρεκτός, ἐπίστασίς μοι καθ᾽ ἡμέραν μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 28 Then , besides all this , I have the daily burden of my concern for all the churches .
2Cor.12:13 13τί γάρ ἐστιν ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. 13 {NEQ} {NEQ} {NEQ} The only thing I failed to do , which I do in the other churches , was to become a financial burden to you . Please forgive me for this {NEQ} wrong !
Gal.1:2 2καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· 2 {NEQ} All the brothers and sisters * here join me in sending this letter to the churches of {NEQ} Galatia .
Gal.1:13 13ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ— ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ· καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. 13 {NEQ} You know what I was like when I followed the Jewish religion how I violently persecuted {NEQ} God’s {NEQ} church . {NEQ} I did my best to destroy it .
Gal.1:22 22ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ. 22 And still the Christians in the churches in {NEQ} Judea didn’t know me personally .
Eph.1:22 22καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ· 22 {NEQ} God has put all things {RPT} under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church .
Eph.3:10 10ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ· 10 God’s purpose in all this was to use the church to display {NEQ} his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and {NEQ} authorities in the heavenly places .
Eph.3:21 21αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 {NEQ} Glory to him in the church and in Christ Jesus through all {NEQ} generations forever and ever ! Amen .
Eph.5:23 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας· αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 23 For a husband is the head of his wife as {NEQ} Christ is the head of the church . He is the Savior of his body , the church .
Eph.5:24 24ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 24 {NEQ} As the church submits to {NEQ} Christ , so you wives should submit to your husbands in everything .
Eph.5:25 25οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν· καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς 25 For {NEQ} husbands , this means love your wives , just as {NEQ} Christ loved the church . {NEQ} He gave up his life for her
Eph.5:27 27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων· ἀλλ᾽ ἵνα, ἁγία καὶ ἄμωμος. 27 {NEQ} He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish . Instead , she will be holy and without fault .
Eph.5:29 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν· 29 {NEQ} No one {NEQ} hates his own {NEQ} body but feeds and cares for it , just as {NEQ} Christ cares for the church .
Eph.5:32 32τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 32 This is a great mystery , but it is an illustration of the way Christ and {RPT} the church are one .
Phil.3:6 6κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν· κατὰ δικαιοσύνην, τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 6 I was so zealous that I harshly persecuted the church . And as for righteousness , {RPT} I obeyed the law without fault .
Phil.4:15 15οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας· οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι· 15 {NEQ} As you know , you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the Good News and then traveled on from Macedonia . No other church did this .
Col.1:18 18καὶ αὐτός ἐστιν κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν· ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων· 18 Christ is also the head of the church , which is his body . He is the beginning , supreme over all who rise from the dead . * So he is first in everything .
Col.1:24 24νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐστιν ἐκκλησία· 24 {NEQ} I am glad when I suffer for you in my {NEQ} body , for I am participating in the sufferings of {NEQ} Christ that continue for his {NEQ} body , {RPT} {NEQ} the church .
Col.4:15 15ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφούς, καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. 15 Please give my greetings to our brothers and sisters * at Laodicea , and to Nympha and the church that meets in her house .
Col.4:16 16καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καί, ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας· ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 16 {NEQ} After you have read this letter , pass it on to the church at Laodicea so they can read it , too . {NEQ} And you should read {NEQ} the letter I wrote to them .
1Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ . May God give you grace and peace .
1Thes.2:14 14ὑμεῖς γάρ, μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων· 14 And then , dear brothers and sisters , {NEQ} {NEQ} you suffered persecution from your own countrymen . In this way , you imitated the believers in {NEQ} God’s {RPT} churches {RPT} in {NEQ} Judea who , because of their belief in Christ Jesus , {NEQ} {NEQ} suffered from {RPT} their own people , the Jews .
2Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God our Father and the Lord Jesus Christ .
2Thes.1:4 4ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε· 4 {NEQ} We proudly tell {NEQ} God’s other churches about {RPT} your {NEQ} {NEQ} endurance and faithfulness in all the persecutions and {NEQ} hardships you {RPT} are suffering .
1Tim.3:5 5εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται; 5 For if a man cannot manage his own household , how can he take care of God’s church ?
1Tim.3:15 15ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι· ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 15 so that {NEQ} if I am delayed , you will know how people must conduct themselves in the household of God . This is the church of the living God , which is the pillar and foundation of the truth .
1Tim.5:16 16εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς καὶ μὴ βαρείσθω ἐκκλησία· ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 16 If a woman who is a believer has relatives who are widows , she must take care of them and not put the responsibility on the church . Then the church can care for the widows who are truly alone .
Phlm.1:2 2καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ. 2 and to our sister Apphia , and to our {NEQ} fellow soldier Archippus , and to the church that meets in your house .
Heb.2:12 12λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου· ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 12 For he said to God , I will proclaim your {NEQ} name {NEQ} to my brothers and sisters . I will praise you among your assembled people . * 
Heb.12:23 23καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων, ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς· καὶ κριτῇ θεῷ, πάντων· καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων· 23 {NEQ} You have come to the assembly of God’s firstborn children , whose names are written in heaven . You have come to God himself , {NEQ} who is the judge over all things . {NEQ} You have come to the spirits of the righteous ones in heaven who have now been made perfect .
Jas.5:14 14ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 14 Are any of you sick ? You should call for the elders of the church to come and pray over you , anointing you with oil in the name of the Lord .
3Jn.1:6 6οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας· οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ. 6 They have told the church here of your {NEQ} loving friendship . Please continue providing for such teachers in a manner that pleases {NEQ} God .
3Jn.1:9 9ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀλλ᾽ φιλοπρωτεύων αὐτῶν, Διοτρέφης, οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 9 I wrote to the church about this , but Diotrephes , who loves to be the leader {RPT} , refuses to have anything to do with us .
3Jn.1:10 10διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει· καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 10 {NEQ} {NEQ} When I come , I will report some of {RPT} the things {RPT} he is doing and the evil accusations he is making against us . {NEQ} Not only does he refuse to welcome the traveling teachers , {NEQ} he also tells others not to help them . And when they do help , he puts them out of the church .
Rev.1:4 4Ἰωάνης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὤν, καὶ ἦν, καὶ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· 4 This letter is from John to the seven churches {RPT} in the province of Asia . * Grace and peace to you from the one who is , {NEQ} who always was , and who is still to come ; {NEQ} from the sevenfold Spirit {RPT} * before his {NEQ} throne ;
Rev.1:11 11λεγούσης, ̔Ὸ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς ̓Έφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν. 11 It said , Write in a book * everything you see , and send it to the seven churches in the cities of Ephesus , {NEQ} {RPT} Smyrna , {NEQ} {RPT} Pergamum , {NEQ} {RPT} Thyatira , {NEQ} {RPT} Sardis , {NEQ} {RPT} Philadelphia , and {RPT} Laodicea .
Rev.1:20 20τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 20 This is the meaning of the mystery of the seven stars {RPT} you saw in my {NEQ} right hand and the seven {RPT} gold lampstands : The seven stars are the angels * of the seven churches , and the {RPT} seven lampstands are the seven churches .
Rev.2:1 1τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· 2:1 Write this letter to the angel * of the church in Ephesus . This is the message from the one who holds the seven stars in his {NEQ} right hand , the one who walks among the seven gold {RPT} lampstands :
Rev.2:7 7 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις· τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 7 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches . To everyone who is victorious {RPT} I will give fruit from the tree of {NEQ} life {RPT} {NEQ} in the paradise of {NEQ} God .
Rev.2:8 8καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 8 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Smyrna . This is the message from the one who is the First and the Last , who was dead but is now alive :
Rev.2:11 11 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 11 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches . Whoever is victorious will not be harmed by the {RPT} second death .
Rev.2:12 12καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 12 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Pergamum . This is the message from the one with the {RPT} sharp {RPT} two-edged sword :
Rev.2:17 17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις· τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου. καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων· 17 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches . To everyone who is victorious I will give {RPT} some of the manna that has been hidden away in heaven . And I will give to each one a white stone , and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it .
Rev.2:18 18καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 18 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Thyatira . This is the message from the Son of {NEQ} God , whose {NEQ} eyes are {RPT} like flames of fire , {NEQ} whose feet {RPT} are like polished bronze :
Rev.2:23 23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας. καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 23 {NEQ} I will strike her {NEQ} children dead . Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person . And I will give to each of you whatever you deserve .
Rev.2:29 29 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 29 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches .
Rev.3:1 1καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς— καὶ νεκρὸς εἶ. 3:1 {NEQ} Write this letter to the angel * of the church in Sardis . This is the message from the one who has the sevenfold Spirit * of {NEQ} God and the seven stars : I know all the things you do , and that you have a reputation for being alive but you are dead .
Rev.3:6 6 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 6 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches .
Rev.3:7 7καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἅγιος ἀληθινός, ἔχων τὴν κλεῖν Δαυείδ· ἀνοίγων, καὶ οὐδεὶς κλείσει· καὶ κλείων, καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει· 7 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Philadelphia . This is the message from the one who is holy and {RPT} true , the one who has the key of David . What he opens , {NEQ} no one can close ; and what he closes , {NEQ} no one can open : * 
Rev.3:13 13 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 13 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches .
Rev.3:14 14καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἀμήν— μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· 14 {NEQ} Write this letter to the angel of the church in Laodicea . This is the message from the one who is the Amen the {RPT} faithful and true witness , the beginning * of {NEQ} God’s new {NEQ} creation :
Rev.3:22 22 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 22 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches .
Rev.22:16 16ἐγώ, Ἰησοῦς, ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ· ἀστὴρ λαμπρός, πρωινός. 16 I , Jesus , have sent my {NEQ} angel to give you this message for the churches . I am both the source of David and the heir to his throne . * I am the {RPT} bright {RPT} morning star .