The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐλέγχω (elegcho, 1651)

Meanings

[and] reprove, be exposed, being exposed, being rebuked, being reproved, expose, expose [them], exposes, he is convicted, I reprove, reprove, to convict, to expose, will expose

Greek-English Concordance: 17 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.18:15 15ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 15 {NEQ} If another {NEQ} believer * sins against you , * go privately and point out the offense {RPT} . If the other person listens and confesses it {RPT} , you have won that {NEQ} person back .
Luke.3:19 19 δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος, τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν Ἡρῴδης. 19 John also publicly criticized {NEQ} Herod Antipas , the ruler of Galilee , * for marrying Herodias , his {NEQ} brother’s {NEQ} wife , and for many other wrongs he had done .
John.3:20 20πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 20 {NEQ} All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their {NEQ} sins will be exposed .
John.8:46 46τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 46 Which of you can truthfully accuse me of sin ? And since I am telling you the truth , why don’t you believe me ?
John.16:8 8καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος, ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας, καὶ περὶ δικαιοσύνης, καὶ περὶ κρίσεως· 8 And when he comes , he will convict the world of its sin , and of God’s righteousness , and of the coming judgment .
1Cor.14:24 24ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων. 24 But if all of you are prophesying , and {NEQ} unbelievers or people who don’t understand these things come into your meeting , they will be convicted of sin {RPT} {RPT} and judged by what you say .
Eph.5:11 11καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καί, ἐλέγχετε. 11 {NEQ} Take no part in the worthless {RPT} deeds {NEQ} of evil and darkness ; instead , expose them .
Eph.5:13 13τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 13 But their evil intentions will be exposed when the light shines on them ,
1Tim.5:20 20τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε· ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 20 Those who sin should be reprimanded in front of the whole church ; this will serve as a strong warning to {NEQ} others .
2Tim.4:2 2κήρυξον τὸν λόγον· ἐπίστηθι, εὐκαίρως ἀκαίρως· ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ, καὶ διδαχῇ. 2 Preach the word of God . Be prepared , whether the time is favorable or not . Patiently correct , rebuke , and encourage your people {NEQ} with good teaching .
Titus.1:9 9ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου· ἵνα δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 9 He must have a strong belief in the trustworthy message he was {NEQ} taught ; then he will be able {NEQ} to encourage others with {NEQ} wholesome {RPT} teaching and show those who oppose it where they are wrong .
Titus.1:13 13 μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει. 13 This is true . So reprimand them sternly to make them strong in the faith .
Titus.2:15 15ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε· μετὰ πάσης ἐπιταγῆς, μηδείς σου περιφρονείτω. 15 You must teach these things and encourage the believers to do them . {NEQ} You have the authority to correct them when necessary , so don’t let anyone disregard what you say .
Heb.12:5 5καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται; Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· 5 And have you forgotten the encouraging words {RPT} God spoke to you as his children ? * He said , My child , * don’t make light of the LORD’s discipline , and don’t give up when he corrects you .
Jas.2:9 9εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε· ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται. 9 But if you favor some people over others , you are committing a sin . You are guilty of breaking the law .
Jude.1:15 15ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων· καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 15 to execute judgment on the people of the world . {NEQ} He will convict every person of all the ungodly things {RPT} they have {NEQ} {RPT} done and for all the insults that ungodly sinners {RPT} have spoken against him . * 
Rev.3:19 19ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω. ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 19 I correct and discipline everyone I love . So be diligent and turn from your indifference .