The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐλεέω (eleeo, 1653)

Meanings

had mercy [on], have mercy [on], having been shown mercy, having received mercy, he had mercy [on], he has mercy [on], he may show mercy [on], I have mercy [on], I received mercy, I will have mercy [on], may receive mercy, showing mercy, to have mercy [on], we received mercy, will be shown mercy, you received mercy

Greek-English Concordance: 29 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:7 7μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 7 God blesses those who are merciful , for they will be shown mercy .
Matt.9:27 27καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν, τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυείδ. 27 After {NEQ} Jesus left the girl’s home , two blind men followed along behind him , shouting , {NEQ} Son of David , have mercy on us !
Matt.15:22 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 22 {NEQ} {NEQ} A Gentile  *  woman who lived there came to him , pleading , Have mercy on me , O Lord , Son of David ! For my {NEQ} daughter is possessed by a demon that torments her severely .
Matt.17:15 15Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει. πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 15   Lord , have mercy on my {NEQ} son . {NEQ} He has seizures and suffers terribly . {NEQ} He often falls into the fire or {RPT} into the water .
Matt.18:33 33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 33 Shouldn’t you {NEQ} have mercy on your {NEQ} fellow servant , just as I had mercy on you ?
Matt.20:30 30καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν. ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 30 {NEQ} {NEQ} Two blind men were sitting beside the road . When they heard that Jesus was coming that way , they began shouting , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.20:31 31 δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 31 Be quiet ! {NEQ} the crowd yelled at them . But they only shouted louder , Lord , Son of David , have mercy on us !
Mark.5:19 19καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, ̔Ύπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε. 19 But Jesus said {RPT} , {NEQ} No , {RPT} go {RPT} {NEQ} home to your family , and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has been {RPT} .
Mark.10:47 47καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς Ναζαρηνός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Υἱὲ Δαυείδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. 47 {NEQ} When Bartimaeus heard that Jesus of {NEQ} Nazareth was nearby , he began to shout , {NEQ} Jesus , Son of David , have mercy on me !
Mark.10:48 48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ̔Ίνα σιωπήσῃ. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 48 {NEQ} Be quiet ! many of the people yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Luke.17:13 13καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 13 {NEQ} {RPT} crying out , Jesus , Master , have mercy on us !
Luke.18:38 38καὶ ἐβόησεν λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 38 So he began shouting , Jesus , Son of David , have mercy on me !
Luke.18:39 39καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ, αὐτός. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 39 Be quiet ! {NEQ} the people in front yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
Rom.9:15 15τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. 15 For God said to {NEQ} Moses , I will show mercy to anyone I choose , and I will show compassion to anyone I choose .  * 
Rom.9:18 18ἄρα οὖν, ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 18 So you see , God chooses to show mercy to some , and he chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen .
Rom.11:30 30ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ. 30 {NEQ} {NEQ} Once , you Gentiles were rebels against {NEQ} God , but when the people of Israel rebelled against him , God was merciful to you instead .
Rom.11:31 31οὕτως καί, οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, ἵνα, καί, αὐτοὶ ἐλεηθῶσιν. 31 {NEQ} {NEQ} Now they are the rebels , and God’s {NEQ} mercy has come to you so that they , too , will share  *  in God’s mercy .
Rom.11:32 32συνέκλεισεν γὰρ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ. 32 For {NEQ} God has imprisoned {NEQ} everyone in disobedience so he could have mercy on {NEQ} everyone .
Rom.12:8 8εἴτε παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει· μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι· προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ· ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 8 If your gift is to encourage others , be encouraging . If {NEQ} it is giving , give generously . If God has given you leadership ability , take the responsibility seriously . And if you have a gift for showing kindness to others , do it gladly .
1Cor.7:25 25περὶ δὲ τῶν παρθένων· ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω· γνώμην δὲ δίδωμι, ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 25 Now regarding your question about the young women who are not yet married . I do not have a command from the Lord for them . But the Lord in his mercy has given me wisdom that can be trusted , and I will share it with you .
2Cor.4:1 1διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐγκακοῦμεν. 4:1 Therefore , since God in his mercy has given us {NEQ} this {NEQ} new way ,  *  we never give up .
Phil.2:27 27καὶ γάρ, ἠσθένησεν, παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλὰ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν— οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ. 27 And he certainly was ill ; in fact , he almost died . But {NEQ} God had mercy on him {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} and also on me , so that I would not have one sorrow after another .
1Tim.1:13 13τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον· καὶ διώκτην, καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ· 13 even though I used to blaspheme the name of Christ . {NEQ} In my insolence , {NEQ} I persecuted his people . But God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief .
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
1Pet.2:10 10Οἵ ποτε οὐ λαός· νῦν δὲ λαὸς θεοῦ. οἱ οὐκ ἠλεημένοι· νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 10 Once you had no identity as a people ; now {NEQ} you are God’s people . Once you received no mercy ; now {NEQ} you have received God’s mercy .  *