The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐλπίζω (elpizo, 1679)

Meanings

[of things] being hoped for, has set [her] hope, have hoped, he was hoping, hope, hoped, hopes, hoping, I am hoping, I hope, to have hope, we have hoped, we have put [our] hope, we hope [for], we hoped, were hoping, why does he hope [for it], will hope, you hope

Greek-English Concordance: 31 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:21 21καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 21 And his {NEQ} name will be the hope of all the world .  * 
Luke.6:34 34καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 34 And if you lend money only to those who can repay you , why should you get credit ? Even sinners will lend to other sinners for a full return .
Luke.23:8 8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 8 {NEQ} {NEQ} Herod {NEQ} was delighted at the opportunity to see {NEQ} Jesus , because he had heard about him and had been hoping {RPT} for a long time to see him perform {RPT} {RPT} a miracle .
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
John.5:45 45μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 45 Yet it isn’t {NEQ} I who will accuse you before the Father . Moses will {NEQ} accuse you ! Yes , Moses , in whom you put your hopes .
Acts.24:26 26ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ. 26 He also hoped that {NEQ} Paul would bribe him , so {NEQ} he sent for him quite often and talked with him .
Acts.26:7 7εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον, ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ. 7 In fact , that is why the twelve tribes of Israel zealously worship God night and day , and they share the same hope I have . Yet , Your Majesty , they accuse me for having this hope !
Rom.8:24 24τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· (ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει; 24 {NEQ} We were given this hope when we were saved . ( If we already have something , we don’t need to hope  *  for it {RPT} {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} .
Rom.8:25 25εἰ δὲ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾽ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.) 25 But if we look forward to something we don’t yet have , we must wait patiently and confidently . )
Rom.15:12 12καὶ πάλιν Ἠσαΐας λέγει, ̓Έσται ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 12 And in another place Isaiah said , The heir to David’s throne  *  will come , and he will rule over the Gentiles . They will place their hope on him .  * 
Rom.15:24 24ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς· καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ. 24 {NEQ} I am planning to go to {NEQ} Spain , and when I do , I will stop off in Rome . And after I have enjoyed your fellowship for a little while , you can provide for my journey .
1Cor.13:7 7πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 7 Love never gives up , never loses faith , is always hopeful , and endures through every circumstance .
1Cor.15:19 19εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. 19 And if our hope in Christ is only for this {NEQ} life , we are more to be pitied than anyone in the world .
1Cor.16:7 7οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν· ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος ἐπιτρέψῃ. 7 {NEQ} This time I don’t want {RPT} to make just a short visit and then go right on . {NEQ} I want to come and stay awhile {RPT} {RPT} , if the Lord will let me .
2Cor.1:10 10ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρύσατο ἡμᾶς, καὶ ῥύσεται· εἰς ὃν ἠλπίκαμεν, ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται· 10 And he did rescue us from mortal danger , and he will rescue us again . We have placed our confidence in him , {NEQ} and he will continue to rescue us .
2Cor.1:13 13οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἀναγινώσκετε, καὶ ἐπιγινώσκετε. ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 13 {NEQ} Our letters have been straightforward {RPT} , and there is nothing written between the lines and nothing you can’t understand . {NEQ} {NEQ} I hope someday you will fully understand us ,
2Cor.5:11 11εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν· θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δέ, καί, ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 11 Because we understand our fearful responsibility to the Lord , we work hard to persuade others . {NEQ} {NEQ} God knows we are sincere , and I hope you know this , too .
2Cor.8:5 5καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν, διὰ θελήματος θεοῦ· 5 They even did more than we had hoped , {NEQ} for their first action was to give themselves to the Lord and to us , just as God wanted them to do .
2Cor.13:6 6ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. 6 As you test yourselves , I hope {NEQ} {NEQ} you will recognize that we have not failed the test of apostolic authority .
Phil.2:19 19ἐλπίζω δέ, ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν· ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 19 {NEQ} If the Lord Jesus is willing , I hope to send Timothy to you soon for a visit . Then he can cheer me up by telling me how you are getting along .
Phil.2:23 23τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς· 23 {NEQ} {NEQ} I hope to send him to you just as soon as I find out what is going to happen to me here .
1Tim.3:14 14ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει, 14 I am writing these things to you now , even though I hope to be with you soon ,
1Tim.4:10 10εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα πιστῶν. 10 {NEQ} This is why we work hard and continue to struggle ,  *  for our hope is in the living God , who is the Savior of all people and particularly of all believers .
1Tim.5:5 5 δὲ ὄντως χήρα, καὶ μεμονωμένη, ἤλπικεν ἐπὶ θεόν· καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν, καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας· 5 Now a true widow , {NEQ} a woman who is truly alone in this world , has placed her hope in God . {NEQ} She prays night and day , {NEQ} asking God for his help .
1Tim.6:17 17τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου, ἀδηλότητι· ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῷ, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν· 17 Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money , which is so unreliable . Their trust should be in God , who richly gives us all we need for our enjoyment .
Phlm.1:22 22ἅμα δὲ καί, ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν. 22 One more thing please prepare a guest room for me , for I am hoping that God will answer your {NEQ} prayers and let me return to you soon .
Heb.11:1 1ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 11:1 {NEQ} Faith is the confidence that what we hope for will actually happen ; it gives us assurance about things we cannot see .
1Pet.1:13 13διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες· τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 13 So think clearly {RPT} and exercise self-control . Look forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world .
1Pet.3:5 5οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες (αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεόν) ἐκόσμουν ἑαυτάς· ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· 5 This is how the holy women of old made themselves beautiful . They trusted God and accepted the authority of their husbands .
2Jn.1:12 12πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος· ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι· ἵνα χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ. 12 I have much more to say to you , but I don’t want to do it with paper and ink . For I hope to visit you soon and talk with you face to face . Then our {NEQ} joy will be complete .
3Jn.1:14 14ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. 14 For I hope to see you soon , and then we will talk face to face .