The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐμός (emos, 1699)

Meanings

[he is] my, by my, me, mine, my, my own, of me, of mine, of my, to my, with my, with my own

Greek-English Concordance: 69 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.18:20 20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 20 For where two or three gather together as {NEQ} my followers , * I am there among them .
Matt.20:23 23λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι· ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 23 Jesus told them , You will indeed drink from my bitter cup . But I have no right to say who will sit on my right or {RPT} my left . {NEQ} My {NEQ} Father has prepared those places for the ones he has chosen .
Mark.8:38 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 38 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message in these {NEQ} adulterous and sinful days , {NEQ} the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his {NEQ} Father with the {RPT} holy angels .
Mark.10:40 40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι· ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 40 But I have no right to say who {NEQ} will sit on my right or {RPT} my left . {NEQ} God has prepared those places for the ones he has chosen .
Luke.9:26 26ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 26 If anyone is ashamed of me and my {NEQ} message , the Son of {NEQ} Man will be ashamed of that person when he returns in his {NEQ} glory and in the glory of the Father and the holy angels .
Luke.22:19 19καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας, ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 19   {NEQ} He took some bread and gave thanks to God for it . Then he broke it in pieces and gave it to the disciples , saying , This is my {RPT} body , {RPT} which is given for you . Do this to remember {NEQ} me .
John.3:29 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν, χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 29 It is the bridegroom who marries the bride , and the best man is simply glad {NEQ} to stand with him and hear his vows . Therefore , {RPT} {RPT} I am filled with {RPT} joy at his success .
John.4:34 34λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 34 Then {NEQ} Jesus explained {RPT} : My nourishment comes from doing the will of God , who sent me , and from finishing his {NEQ} work .
John.5:30 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω. καί, κρίσις ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 30 I {RPT} can do nothing on my own . I judge as God tells me . Therefore , {RPT} my {RPT} judgment is just , because {NEQ} I carry out the will of the one who sent me , not {NEQ} my own {NEQ} will .
John.5:47 47εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 47 But since you don’t believe {NEQ} what he wrote , how will you believe {NEQ} what I say ?
John.6:38 38ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 38 For I have come down from {NEQ} heaven to do {NEQ} the will of God who sent me , not to do {RPT} my own {RPT} will .
John.7:6 6λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν· δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 6 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Now is not the right time for {RPT} me to go , {RPT} but {RPT} you can go anytime .
John.7:8 8ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν. ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 8 You go on . I’m not going * to this {NEQ} festival , because {NEQ} my time has not yet come .
John.7:16 16ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμή· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 16 So {NEQ} Jesus told them , {NEQ} My message is not my own ; it comes from God who sent me .
John.8:16 16καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, κρίσις ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί· ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ πέμψας με πατήρ. 16 And {NEQ} if I did , {RPT} my {RPT} judgment would be correct in every respect because I am not alone . {NEQ} The Father * who sent me {NEQ} is with me .
John.8:31 31ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε. 31 {NEQ} {NEQ} Jesus said to the people who believed in him , You are truly my disciples if you remain faithful to {RPT} my {RPT} teachings .
John.8:37 37οἶδα ὅτι σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε. ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι λόγος ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 37 Yes , I realize that you are descendants of Abraham . And yet some of you are trying to kill me because there’s no room in your hearts for {RPT} my {RPT} message .
John.8:43 43διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 43 Why can’t you understand {RPT} what {RPT} I am saying ? It’s because you can’t even hear {RPT} me !
John.8:51 51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 51 I tell you the truth , {NEQ} anyone who obeys my {NEQ} teaching will never die !
John.8:56 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 56 Your {NEQ} father Abraham rejoiced as he looked forward to {RPT} my {RPT} coming . {NEQ} He saw it and was glad .
John.10:14 14ἐγώ εἰμι ποιμὴν καλός· καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά, 14 I am the good {RPT} shepherd ; {NEQ} I know {RPT} my own sheep , and they know me {RPT} {RPT} ,
John.10:26 26ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. 26 But you don’t believe me because you are not {RPT} my {RPT} sheep .
John.10:27 27τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν· κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι. 27 {RPT} My {RPT} sheep listen to my {NEQ} voice ; I know them , and they follow me .
John.12:26 26ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ. 26 {NEQ} Anyone who wants to serve me must follow me , {RPT} because {RPT} my {RPT} servants must be {NEQ} where I am . {NEQ} And the Father will honor anyone {RPT} who serves me .
John.13:35 35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 35 {NEQ} Your love for one another will prove to the world that you are my disciples .
John.14:15 15ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. 15 If you love me , obey * {RPT} my {RPT} commandments .
John.14:24 24 μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ. καὶ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός· ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 24 Anyone who doesn’t love me will not obey me . And remember , my {NEQ} words are not my own . What I am telling you is from {NEQ} the Father who sent me .
John.14:27 27εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν— εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία μηδὲ δειλιάτω. 27 {NEQ} I am leaving you with a gift peace of mind and heart {RPT} . And the peace I give is a gift {RPT} the world cannot give . So don’t be troubled or afraid .
John.15:9 9καθὼς ἠγάπησέν με πατὴρ κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα. μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 9 I have loved you even as the Father has loved me . Remain in {RPT} my {RPT} love .
John.15:11 11ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα χαρὰ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ· καὶ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 11 I have told you these things so that you will be filled with {RPT} my {RPT} joy . {NEQ} Yes , your {NEQ} joy will overflow !
John.15:12 12αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ ἐμή· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 12 This is {RPT} my {RPT} commandment : {NEQ} Love each other in the same way I have loved you .
John.16:15 15πάντα ὅσα ἔχει πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι, Ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 All that belongs to the Father is mine ; this is why I said , {NEQ} The Spirit will tell you whatever he receives from {NEQ} me .
John.17:10 10καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 10 {NEQ} All who are mine belong to you , and you have given them to me , so {NEQ} they bring me glory .
John.17:13 13νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι. καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. 13 {NEQ} Now I am coming to you . {NEQ} I told them many things while I was with them in this world so they would be filled with {NEQ} {RPT} my {RPT} joy .
John.17:24 24πατήρ, δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ· ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 24 Father , I want these whom you have given me to be with me {NEQ} where I am . Then they can see all the glory {RPT} {RPT} {RPT} you gave me because you loved me even before the world began !
John.18:36 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν βασιλεία ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις. νῦν δὲ βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 36 Jesus answered , {RPT} My {RPT} Kingdom is not an earthly kingdom . If it were {RPT} , {RPT} my {RPT} followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders . {NEQ} But {RPT} my {RPT} Kingdom is not of this {NEQ} world .
Rom.3:7 7εἰ δέ, ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 7 But , someone might still argue , how can God condemn {NEQ} me as a sinner if {NEQ} my dishonesty highlights his {NEQ} truthfulness and brings him more {NEQ} glory ?
Rom.10:1 1ἀδελφοί, μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 10:1 Dear brothers and sisters , * {NEQ} the longing of {NEQ} my heart and my prayer to {NEQ} God is for the people of Israel to be saved .
1Cor.1:15 15ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε. 15 for now no one can say {NEQ} they were baptized in {NEQ} my name .
1Cor.5:4 4ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ· συναχθέντων ὑμῶν. καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ. 4 in the name of the Lord Jesus {RPT} . You must call a meeting of the church . * {NEQ} I will be present with you in {NEQ} spirit , and so will the power of our {NEQ} Lord Jesus .
1Cor.7:40 40μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 40 But in {NEQ} my opinion it would be better for her to stay single , {NEQ} and I think I am giving you counsel from God’s Spirit when I say this .
1Cor.9:3 3 ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη. 3 This is my {NEQ} answer to those who question my authority . * 
1Cor.11:24 24καὶ εὐχαριστήσας. ἔκλασεν καὶ εἶπεν, Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 24 and gave thanks to God for it . Then he broke it in pieces and said , This is my {NEQ} body , which is given for you . * Do this to remember {NEQ} me .
1Cor.11:25 25ὡσαύτως καί, τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐστίν— ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι. τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 25 In the same way , he took the cup of wine after supper , saying , This {NEQ} cup is the new covenant between God and his people an agreement confirmed with {NEQ} my blood . Do this to remember {NEQ} me as often as you drink it .
1Cor.16:18 18ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα, καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 18 {NEQ} They have been a wonderful encouragement to {NEQ} me , as they have been to {NEQ} you . {NEQ} You must show your appreciation to all who serve so well .
1Cor.16:21 21 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου. 21   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL .
2Cor.1:23 23ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν· ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 23 Now I call upon {RPT} {NEQ} God as {NEQ} my witness that I am telling the truth . {NEQ} The reason I didn’t return to Corinth was to spare you from a severe rebuke .
2Cor.2:3 3καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτό, ἵνα μή, ἐλθών, λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν· πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν. 3 That is why I wrote to you as I did , so that when I do come , I won’t be grieved by the very ones who ought to give me the greatest joy . Surely you all know that my {NEQ} joy comes from your {RPT} being joyful .
2Cor.8:23 23εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 23 If anyone asks about Titus , say that he is my partner who {NEQ} works with me to help you . And the brothers {RPT} with him have been sent by the churches , * and they bring honor to Christ .
Gal.1:13 13ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ— ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ· καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. 13 {NEQ} You know what I was like when I followed the Jewish religion how I violently persecuted {NEQ} God’s {NEQ} church . {NEQ} I did my best to destroy it .
Gal.6:11 11ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 11   NOTICE WHAT LARGE LETTERS {RPT} I USE AS I WRITE THESE CLOSING WORDS {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING .
Phil.1:26 26ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί, διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 26 And when {NEQ} I come to you again , {NEQ} you will have even more reason to take pride in Christ Jesus because of what he is doing through me .
Phil.3:9 9καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ· μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου· ἀλλά, τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ· τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει· 9 and become one with him . I no longer count on my own righteousness {RPT} through obeying the law ; rather , I become {RPT} righteous through faith in Christ . * For God’s way of making us right with himself depends on {NEQ} faith .
Col.4:18 18 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 18   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . Remember my {NEQ} chains . {NEQ} May God’s grace be with you .
2Thes.3:17 17 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου· ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω. 17   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . I DO THIS IN ALL MY LETTERS TO PROVE THEY ARE FROM ME .
Phlm.1:10 10παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου· ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ὀνήσιμον. 10 I appeal to you to show kindness to {NEQ} my child , Onesimus . I became his father in the faith while here in prison .
Phlm.1:12 12ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα. 12 I am sending him back to you , and with him comes my own heart .
Phlm.1:19 19ἐγώ, Παῦλος, ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί· Ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 19 I , PAUL , WRITE THIS WITH {NEQ} MY OWN HAND : I WILL REPAY IT . AND I WON’T MENTION {RPT} THAT {NEQ} YOU OWE ME YOUR VERY SOUL !
2Pet.1:15 15σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 15 {NEQ} so I will work hard to make sure you always remember {NEQ} these things after {NEQ} I am gone .
3Jn.1:4 4μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαρὰν ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 4 I could have no greater joy than {RPT} to hear that my {NEQ} children are following the truth .
Rev.2:20 20ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ· ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα— Ἰεζάβελ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν— καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους, πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 20 But I have this complaint against you . {NEQ} You are permitting that woman that Jezebel who calls herself a prophet {NEQ} to lead my {NEQ} servants astray . {NEQ} She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols .