The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐντολή (entole, 1785)

Meanings

[a] command, [a] command [to do so], [a] commandment, [the] commandments, command, commanded, commandment, commandments, commands

Greek-English Concordance: 68 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:19 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 19 {RPT} {RPT} So if you ignore the {RPT} least commandment and teach others to do the same , you will be called the least in the Kingdom of {NEQ} Heaven . But anyone who obeys God’s laws and teaches them {RPT} will be called great in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.15:3 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς, παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 3 {NEQ} Jesus replied {RPT} , And why do you , by your {NEQ} traditions , violate the direct commandments of {NEQ} God ?
Matt.19:17 17 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς. 17 Why ask me about what is good ? Jesus {NEQ} replied {RPT} . There is only One who is {NEQ} good . But to answer your question if you want to receive {RPT} eternal life , keep * the commandments .
Matt.22:36 36Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 36 Teacher , which is the most important commandment in the law of Moses ?
Matt.22:38 38αὕτη ἐστὶν μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 38 This is the first and greatest commandment .
Matt.22:40 40ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται. 40 The entire law and all the demands of the prophets are based on these two {NEQ} commandments .
Mark.7:8 8ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. 8 For you ignore {NEQ} God’s {NEQ} law and substitute your own {NEQ} tradition .
Mark.7:9 9καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 9 Then he said {RPT} , You skillfully sidestep {NEQ} God’s {NEQ} law in order to hold on to your own {NEQ} tradition .
Mark.10:5 5 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 5 But {NEQ} Jesus responded {RPT} , He wrote {RPT} this {NEQ} commandment only as a concession to your {NEQ} hard hearts .
Mark.10:19 19τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ φονεύσῃς. μὴ μοιχεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. μὴ ἀποστερήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 19 But to answer your question , you know the commandments : You must not murder . You must not commit adultery . You must not steal . You must not testify falsely . You must not cheat anyone . Honor your {NEQ} father and {NEQ} mother . * 
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.12:31 31δευτέρα αὕτη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 31 The second is equally important : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * No other commandment is greater than these .
Luke.1:6 6ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 6 Zechariah and Elizabeth were {NEQ} righteous in {NEQ} God’s eyes , careful to obey {NEQ} all of the Lord’s {NEQ} commandments and regulations .
Luke.15:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον· καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 29 but he replied {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} All these years I’ve slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to . And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my {NEQ} friends .
Luke.18:20 20τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς. μὴ φονεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 But to answer your question , you know the commandments : You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not testify falsely . Honor {NEQ} your father and {NEQ} mother . * 
Luke.23:56 56ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον, ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 56 Then they went home and prepared spices and ointments to anoint his body . But by the time they were finished the {NEQ} Sabbath had begun , so they rested as required by the law .
John.10:18 18οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ· ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 18 No one can take my life from me . {NEQ} I sacrifice it voluntarily . For I have the authority to lay it down {RPT} {RPT} when I want to and also to take it up again . {NEQ} For this is what my {NEQ} Father has commanded .
John.11:57 57δεδώκεισαν δέ, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 57 Meanwhile , the leading priests and {NEQ} Pharisees had publicly ordered that {NEQ} anyone seeing Jesus must report it immediately so they could arrest him .
John.12:49 49ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα ἀλλ᾽ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 49 {NEQ} I don’t speak on my own authority . {NEQ} The Father who sent me {RPT} has commanded me what to say and how to say it .
John.12:50 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν· οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι πατὴρ οὕτως λαλῶ. 50 And I know {NEQ} his {NEQ} commands lead to eternal life ; so I say whatever the Father tells me {RPT} to say .
John.13:34 34ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 34 So now I am giving you a new commandment : {NEQ} Love each other . Just as I have loved you , {NEQ} you should love each other .
John.14:15 15ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. 15 If you love me , obey * {RPT} my {RPT} commandments .
John.14:21 21 ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ἀγαπῶν με· δὲ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 21 Those who accept my {NEQ} commandments and obey them are the ones who love me . And because they love me , my {NEQ} Father will love them . And I will love them and reveal myself to each of them .
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
John.15:10 10ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τοῦ πατρὸς τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 10 When you obey my {NEQ} commandments , you remain in my {NEQ} love , just as I obey my {NEQ} Father’s {NEQ} commandments and remain in his {NEQ} love .
John.15:12 12αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ ἐμή· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 12 This is {RPT} my {RPT} commandment : {NEQ} Love each other in the same way I have loved you .
Acts.17:15 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 15 Those {NEQ} escorting {NEQ} Paul went with him all the way to Athens ; then they returned to Berea with instructions for {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy to hurry and join him .
Rom.7:8 8ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν, χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 8 But {NEQ} sin used this command to arouse all kinds of covetous desires within me ! If there were no law , sin would not have that power .
Rom.7:9 9ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ, ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἁμαρτία ἀνέζησεν, 9 {NEQ} At one time I lived without understanding the law . But when I learned the command not to covet , for instance , the power of sin came to life ,
Rom.7:10 10ἐγὼ δὲ ἀπέθανον. καὶ εὑρέθη μοι ἐντολή, εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον· 10 and I died . So I discovered that the law’s commands , which were supposed to bring {NEQ} life , brought spiritual death instead .
Rom.7:11 11 γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με· καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 11 {NEQ} {NEQ} Sin took advantage of those commands and deceived me ; {NEQ} it used the commands to kill me .
Rom.7:12 12ὥστε, μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 12 But still , the {NEQ} law itself is holy , and its commands are holy and right and good .
Rom.7:13 13τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοί, ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 13 But how can that be ? Did the law , which is good , cause my death ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} Sin used what was good to bring about my condemnation to death . So we can see how terrible {NEQ} sin really is . It uses God’s good commands for its own evil purposes .
Rom.13:9 9τὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις. οὐ φονεύσεις. οὐ κλέψεις. οὐκ ἐπιθυμήσεις. καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή— ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 9 For the commandments say , You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not covet . * These and other such commandments are summed up in this one commandment {RPT} {RPT} : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
1Cor.7:19 19 περιτομὴ οὐδέν ἐστιν καὶ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν· ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 19 For it makes no difference whether or {NEQ} not a man has been {NEQ} circumcised . The important thing is to keep God’s commandments .
1Cor.14:37 37εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή. 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual , you should recognize that what I am saying {RPT} is a command from the Lord himself .
Eph.2:15 15τὸν νόμον, τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας· ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην· 15 He did this by ending the system of law with its {NEQ} commandments and {NEQ} regulations . He made peace between Jews and Gentiles by creating in himself {NEQ} one new people from the two groups .
Eph.6:2 2 Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα· ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 2 Honor your {NEQ} father and {RPT} mother . This is the first commandment with a promise :
Col.4:10 10ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος, συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ἀνεψιὸς Βαρνάβα· περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολὰς ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, 10 Aristarchus , who is in prison with me , sends you his greetings , and so does Mark , Barnabas’s {NEQ} cousin . {RPT} As you were instructed before , make Mark welcome if he comes your way .
1Tim.6:14 14τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον· ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 14 that you obey this command without wavering . Then no one can find fault with you from now until our {NEQ} Lord Jesus Christ {NEQ} comes again .
Titus.1:14 14μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 14 They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth .
Heb.7:5 5καὶ οἱ μέν, ἐκ τῶν υἱῶν Λευεί, τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαόν, κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ· 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Now the law of Moses required that the priests , who are descendants of Levi , must collect a tithe from {NEQ} {NEQ} the rest of {RPT} the people of Israel , * who are also descendants of Abraham .
Heb.7:16 16ὅς, οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. 16 Jesus became a priest , not by meeting the physical requirement of belonging to the tribe of Levi , but by the power of a life that cannot be destroyed .
Heb.7:18 18ἀθέτησις μὲν γάρ, γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές· 18 Yes , the old requirement about the priesthood was set aside because it was {NEQ} weak and useless .
Heb.9:19 19λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων, μετὰ ὕδατος, καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν 19 For after Moses had read each of God’s commandments to all the people , he took the blood of {RPT} calves and {RPT} goats , * along with water , and sprinkled both the book of God’s law {RPT} and all the people , using hyssop branches and scarlet wool .
2Pet.2:21 21κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 21 {NEQ} It would be better if they had never known the way to {NEQ} righteousness than to know it and then reject the command they were given to live a holy life .
2Pet.3:2 2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 2   I want you to remember what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your {NEQ} apostles .
1Jn.2:3 3καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 3 And {NEQ} {NEQ} we can be sure that we know him if we obey his {NEQ} commandments .
1Jn.2:4 4 λέγων ὅτι, ̓Έγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστὶν καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν. 4 If someone claims , I know God , but doesn’t obey God’s {NEQ} commandments , that person is a liar and is not living in the truth .
1Jn.2:7 7ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν· ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἐντολὴ παλαιά ἐστιν λόγος ὃν ἠκούσατε. 7 Dear friends , I am not writing a new commandment for you ; rather it is an old one {RPT} you have had from the very beginning . This {RPT} old commandment to love one another is the same message {RPT} you heard before .
1Jn.2:8 8πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν· ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν ὑμῖν· ὅτι σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 8 Yet it is also new {RPT} {RPT} . {RPT} Jesus lived the truth of this commandment , and you also are living it . For the darkness is disappearing , and the {RPT} true light is already shining .
1Jn.3:22 22καὶ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 22 And we will receive from him whatever we ask because {RPT} {RPT} we obey him and do the things that please him .
1Jn.3:23 23καὶ αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ αὐτοῦ· ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 23 And this is his {NEQ} commandment : {NEQ} We must believe in the name of his {NEQ} Son , Jesus Christ , and love one another , just as he commanded us .
1Jn.3:24 24καὶ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 24 {NEQ} Those who obey God’s {NEQ} commandments remain in fellowship with him , and he with them . And we know {NEQ} he lives in us because {RPT} the Spirit {RPT} he gave us lives in us .
1Jn.4:21 21καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 21 And he has given us this {NEQ} command : {NEQ} Those who love {NEQ} God must also love their {NEQ} Christian brothers and sisters . * 
1Jn.5:2 2ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 2 {RPT} {RPT} We know {NEQ} we love {NEQ} God’s {NEQ} children if we love {NEQ} God and obey his {NEQ} commandments .
1Jn.5:3 3αὕτη γάρ ἐστιν ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν· 3 {RPT} {NEQ} {NEQ} Loving {NEQ} God means {NEQ} keeping his {NEQ} commandments , and his {NEQ} commandments are not burdensome .
2Jn.1:4 4ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 4 How happy I was {NEQ} to meet some of your {NEQ} children and find them living according to the truth , just as the Father commanded .
2Jn.1:5 5καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν· ἀλλὰ ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 5 I am writing {RPT} {NEQ} {NEQ} to remind you , dear friends , * that we should love one another . This is not {NEQ} a new commandment , but one we have had from the beginning .
2Jn.1:6 6καὶ αὕτη ἐστὶν ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, αὕτη ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 6 {NEQ} {NEQ} Love {RPT} means {NEQ} doing what God has commanded us , and he {RPT} has {NEQ} commanded us to love one another {NEQ} {RPT} , just as you heard from the beginning .
Rev.12:17 17καὶ ὠργίσθη δράκων ἐπὶ τῇ γυναικὶ καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς— τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 17 And the dragon was angry at the woman and declared war against the rest of her {NEQ} children all who keep {NEQ} God’s {NEQ} commandments and maintain their testimony for Jesus .
Rev.14:12 12ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 12 This means that {NEQ} God’s holy people {NEQ} must endure persecution patiently , {NEQ} obeying his {NEQ} commands and maintaining their faith in Jesus .