The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐπαγγέλλομαι (epaggellomai, 1861)

Meanings

having promised, he has promised, he promised, it has been promised, professing, promised, promising

Greek-English Concordance: 26 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.14:11 11οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. 11 {NEQ} They were delighted when they heard why he had come , and they promised to give him money . So he began looking for an opportunity to betray Jesus .
Acts.7:5 5καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός. καί, ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν— οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 5 But God gave him no inheritance here , not even one square foot of land . God did promise , however , that eventually the whole land would belong to Abraham and his {NEQ} descendants {RPT} even though he had no children yet .
Rom.4:21 21καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι. 21 {NEQ} He was fully convinced that God is able to do whatever he promises .
Gal.3:19 19τί, οὖν, νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη· ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἐπήγγελται· διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου. 19 Why , then , was the law given ? It was given alongside the promise to show people their sins . But the law was designed to last only until the coming of the child who was promised . God gave his law through angels to Moses , who was the mediator between God and the people .
1Tim.2:10 10ἀλλ᾽ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν. 10 For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do .
1Tim.6:21 21ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 21 Some people have wandered from the faith by following such foolishness . May God’s grace be with you all .
Titus.1:2 2ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο— ἀψευδὴς θεός— πρὸ χρόνων αἰωνίων. 2 This truth gives them confidence that they have eternal life , which God who does not lie promised them before the world began .
Heb.6:13 13τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος θεός· ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων· 13 For example , there was {NEQ} God’s promise to {NEQ} Abraham . Since there was no one greater to swear by , God took an oath in his own name , saying :
Heb.10:23 23κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ἐπαγγειλάμενος· 23 Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm , for God can be trusted to keep his promise .
Heb.11:11 11πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν, καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας· ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 11 It was by faith that even {RPT} Sarah was able to have a child , though she was barren and was too old . {NEQ} She believed  *  that God would keep his promise .
Heb.12:26 26οὗ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ̓Έτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 26 When God spoke from Mount Sinai his {NEQ} voice shook the earth , but now he makes another promise : Once again I will shake not only the earth but the heavens also .  * 
Jas.1:12 12μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. 12 God blesses those who patiently endure testing and temptation . {NEQ} Afterward they will receive the crown of {NEQ} life that God has promised to those who love him .
Jas.2:5 5ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; 5 Listen to me , dear brothers and sisters . Hasn’t {NEQ} God chosen the poor in this world to be rich in faith ? {NEQ} Aren’t they the ones who will inherit the Kingdom {RPT} he promised to those who love him ?
2Pet.2:19 19ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· γάρ τις ἥττηται τούτῳ δεδούλωται. 19 They promise freedom , but they themselves are slaves of sin and {NEQ} corruption . For you are a slave to whatever controls {RPT} you .
1Jn.2:25 25καὶ αὕτη ἐστὶν ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. 25 And in this fellowship we enjoy the {RPT} eternal life he promised us .