The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐπαίρω (epairo, 1869)

Meanings

having lifted, having lifted up, having raised, he lifted up, he was taken up, lift up, lifted up, lifting up, raised up, they lifted up, to raise up

Greek-English Concordance: 17 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.17:8 8ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 And when they looked up , Moses and Elijah were gone , and they {RPT} saw only {RPT} Jesus .
Luke.6:20 20καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 Then Jesus turned {RPT} to his {NEQ} disciples and said , God blesses you who are poor , for the Kingdom of {NEQ} God is yours .
Luke.11:27 27ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 27 {NEQ} {NEQ} As he was speaking {RPT} , a woman in the crowd called out {RPT} , God bless your mother the womb {NEQ} from which you came , and the breasts that nursed you !
Luke.16:23 23καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ· ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 23 and his soul went to the place of the dead .  *  There , in torment , he saw {RPT} Abraham in the far distance with Lazarus at his {NEQ} side .
Luke.18:13 13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν. ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, θεός, ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ. 13 But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to {NEQ} heaven as he prayed . Instead , he beat his {NEQ} chest in sorrow , saying , {NEQ} O God , be merciful to me , for I am a sinner .
Luke.21:28 28ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 28 So when all these things begin to happen , stand and look up {RPT} , for your {NEQ} salvation is near !
Luke.24:50 50ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὐτούς. 50 Then Jesus led them to Bethany , and lifting his {NEQ} hands to heaven , he blessed them .
John.4:35 35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι, ̓Έτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας· ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη 35 You know the saying , {NEQ} Four months between planting and {NEQ} harvest . But I say {RPT} , wake up {RPT} and look around . {NEQ} The fields are already ripe  *  for harvest .
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.13:18 18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην. ἀλλ᾽ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ· τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 18 I am not saying these things to all of you ; I know the ones I have chosen . But {NEQ} this fulfills the Scripture that says , The one who eats my {NEQ} food has turned against me {RPT} .  * 
John.17:1 1ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱὸν ἵνα υἱὸς δοξάσῃ σέ. 17:1 After saying all these things , Jesus {NEQ} looked up {RPT} to {NEQ} heaven and said , Father , the hour has come . Glorify your {NEQ} Son so he can give glory back to you .
Acts.1:9 9καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν, ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 9 After saying this , he was taken up into a cloud while they were watching , and they could no longer see him .
Acts.2:14 14σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, ̓Άνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες· τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 14 Then {NEQ} Peter stepped forward with the eleven other apostles and shouted to {RPT} the crowd , {NEQ} Listen carefully {RPT} , all of you , fellow Jews and residents of Jerusalem ! {RPT} Make no mistake about this .
Acts.14:11 11οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. 11 {NEQ} When the crowd saw what Paul had done , they shouted in their local dialect , These men are {NEQ} gods in human form {RPT} !
Acts.22:22 22ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου. καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον· οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν. 22 {NEQ} The crowd listened until Paul said that {NEQ} word . Then they all began to shout , Away with {NEQ} such a fellow ! {NEQ} He isn’t fit to live !
Acts.27:40 40καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν· ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ, κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 40 So they cut off the anchors and left them in the sea . Then they lowered the rudders , {NEQ} raised the foresail , and headed toward {NEQ} shore .
1Tim.2:8 8βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. 8 In every place of worship , {NEQ} I want {NEQ} men to pray with holy hands lifted up to God , free from anger and controversy .