The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐπιθυμία (epithymia, 1939)

Meanings

[its] lusts, [the] lust, [the] lusts, desire, desires, in [the] lusts, lust, lusts, of lust, passions, with [great] desire

Greek-English Concordance: 38 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.4:19 19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος, καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι, συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 19 but all too quickly the message is crowded out by the worries of this {NEQ} life , {NEQ} the lure of {NEQ} wealth , and the desire for other things , so no fruit is produced .
Luke.22:15 15καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 15 {NEQ} Jesus said {RPT} , I have been very eager to eat this {NEQ} Passover meal with you before my suffering begins .
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
Rom.1:24 24διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν· τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς· 24 So {NEQ} God abandoned them to do whatever shameful things their {NEQ} hearts desired . As a result , they did vile and degrading things with {RPT} each other’s {NEQ} bodies .
Rom.6:12 12μὴ οὖν βασιλευέτω ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι· εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ· 12 {NEQ} Do not let {NEQ} sin control the way you live ;  *  do not give in to {NEQ} sinful desires {RPT} .
Rom.7:7 7τί οὖν ἐροῦμεν; νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλά, τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις. 7 Well then , am I suggesting that the law of God is sinful ? Of course not ! In fact , it was the law that showed me my sin . {NEQ} {NEQ} I would never have known that coveting is wrong if the law had not said , You must not covet .  * 
Rom.7:8 8ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν, χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 8 But {NEQ} sin used this command to arouse all kinds of covetous desires within me ! If there were no law , sin would not have that power .
Rom.13:14 14ἀλλά, ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν· καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. 14 Instead , clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ . And don’t let yourself think about ways to indulge your evil desires .
Gal.5:16 16λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε· καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 16 So I say , let the Holy Spirit guide your lives . Then you won’t be doing what your sinful nature craves .
Gal.5:24 24οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 24 {NEQ} Those who belong to {NEQ} Christ Jesus have nailed {NEQ} the passions and {NEQ} desires of their sinful nature to his cross and crucified them there .
Eph.2:3 3ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν· καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί· 3 {NEQ} {RPT} All of us used to live that way , following the passionate desires and {NEQ} inclinations of {NEQ} our {NEQ} sinful nature . {NEQ} By our very nature we were subject to God’s anger , just like everyone else .
Eph.4:22 22ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης· 22 throw off your {NEQ} old sinful nature and {NEQ} your former way of life , which is corrupted by {NEQ} lust and {NEQ} deception .
Phil.1:23 23συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο· τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον· 23 I’m torn {NEQ} between {NEQ} two desires : I long to go and be with Christ , {NEQ} which would be far better for me .
Col.3:5 5νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη, τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν· καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία· 5 So put to death the sinful , earthly things {RPT} lurking within you . Have nothing to do with sexual immorality , impurity , lust , and evil desires . {NEQ} Don’t be {NEQ} greedy , for a greedy person is an idolater , worshiping the things of this world .
1Thes.2:17 17ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, (προσώπῳ οὐ καρδίᾳ), περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 17 {NEQ} Dear brothers and sisters , after we were separated from {RPT} you for a little while ( though our hearts never left you ) , we tried very hard to come back because of our intense longing to see you again .
1Thes.4:5 5μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη, τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν· 5 not in lustful passion like the pagans who do not know {NEQ} God and his ways .
1Tim.6:9 9οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 9 But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by {NEQ} many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction .
2Tim.2:22 22τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε· δίωκε δέ, δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 22 {NEQ} {NEQ} Run from anything that stimulates youthful lusts . Instead , pursue righteous living , faithfulness , love , and peace . Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts .
2Tim.3:6 6ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις· 6 {NEQ} They are the kind who work their way into people’s homes and win the confidence of  *  vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires .
2Tim.4:3 3ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται· ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν· 3 For a time is coming when people will no longer listen to {NEQ} sound and wholesome teaching . {NEQ} They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear .
Titus.2:12 12παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας· σωφρόνως, καὶ δικαίως, καὶ εὐσεβῶς, ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 12 And we are instructed to turn from {NEQ} godless living and {NEQ} sinful pleasures . We should live in this evil world with wisdom , {NEQ} righteousness , and devotion to God ,
Titus.3:3 3ἦμεν γάρ, ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς· πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις, καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις· ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες· στυγητοὶ μισοῦντες ἀλλήλους. 3 {NEQ} Once we , too , were foolish and disobedient . We were misled and became slaves to many lusts and pleasures . Our lives were full of evil and envy , and we hated {RPT} each other .
Jas.1:14 14ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας, ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος· 14 {NEQ} {NEQ} Temptation comes from our own desires , which entice us and drag us away .
Jas.1:15 15εἶτα ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν· δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα, ἀποκύει θάνατον. 15 {NEQ} These desires give birth to sinful actions . And when {NEQ} sin is allowed to grow , it gives birth to death .
1Pet.1:14 14ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς— πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ— ὑμῶν ἐπιθυμίαις· 14 So you must live as God’s obedient children . Don’t slip back into your old ways of living {NEQ} to satisfy your own desires . You didn’t know any better then .
1Pet.2:11 11ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 11 Dear friends , I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from {NEQ} worldly desires that wage war against your very souls .
1Pet.4:2 2εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι θεοῦ, τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 2 {NEQ} {NEQ} You won’t spend the rest of your lives chasing your own desires , but you will be anxious to do the will of God .
1Pet.4:3 3ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος, τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους— ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 3 {NEQ} You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy their immorality and lust , their feasting and drunkenness and wild parties , and their terrible worship of idols .
2Pet.1:4 4δι᾽ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται· ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 4 And because of his glory and excellence , he has given us {NEQ} great and precious promises . These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the {RPT} {NEQ} world’s corruption caused by human desires .
2Pet.2:10 10μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους, καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταὶ αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες, 10 He is especially {NEQ} hard on those who follow their own twisted sexual desire , and who despise authority . These people are proud and arrogant , daring even to scoff at supernatural beings  *  without so much as trembling .
2Pet.2:18 18ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν· ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις· τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους· 18 {NEQ} They brag about themselves with empty , foolish boasting . With an appeal to twisted sexual desires , they lure back into sin those who have barely escaped from {RPT} a lifestyle of deception .
2Pet.3:3 3τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι· 3   Most importantly , I want to remind you that in the last days scoffers will come , mocking the truth and following their {NEQ} own desires .
1Jn.2:16 16ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀλαζονεία τοῦ βίου. οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός· ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. 16 For the world offers only a craving {NEQ} for physical pleasure , {NEQ} a craving for everything we {NEQ} see , and {NEQ} pride in our achievements and possessions . These are not from the Father , but are from this world .
1Jn.2:17 17καὶ κόσμος παράγεται, καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ· δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 17 And this world is fading away , along with everything that people crave {RPT} . But anyone who does what pleases {NEQ} God will live forever .
Jude.1:16 16οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι. καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 16 These people are grumblers and complainers , living only to satisfy their {NEQ} desires . {NEQ} They brag loudly about themselves , and they flatter others to get what they want .
Jude.1:18 18ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 18 {RPT} They told you that in the last times there would be scoffers whose purpose in life is to satisfy {NEQ} their {NEQ} ungodly desires .
Rev.18:14 14καὶ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 14 {NEQ} The fancy things you loved so much are gone {RPT} , they cry . {NEQ} All your luxuries and {NEQ} splendor are gone {RPT} forever , {NEQ} never to be yours again {RPT} .