The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐπιστολή (epistole, 1992)

Meanings

[his] epistles, an epistle, epistle, epistles

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.15:30 30οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν, καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 30 {NEQ} The messengers went at once to Antioch , where {NEQ} they called a general meeting of the believers and delivered the letter .
Acts.22:5 5ὡς καὶ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους, εἰς Ἰερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. 5 The high priest and the whole council of elders can testify that {RPT} this is so . For I received {NEQ} letters from them to our Jewish brothers in Damascus , authorizing me to bring {NEQ} the Christians from there to Jerusalem , in chains , to be punished .
Acts.23:25 25γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον· 25 Then he wrote this letter to the governor :
Acts.23:33 33οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 33 When they arrived in {NEQ} Caesarea , {NEQ} they presented {NEQ} Paul {RPT} and {RPT} the letter {NEQ} to Governor Felix .
Rom.16:22 22ἀσπάζομαι ὑμᾶς, ἐγώ, Τέρτιος, γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ. 22 I , Tertius , the one writing this letter for Paul , send my greetings {RPT} , too , as one of the Lord’s followers .
1Cor.5:9 9ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ, μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις· 9 When I wrote to you before , I told you not to associate with people who indulge in sexual sin .
1Cor.16:3 3ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι᾽ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ. 3 {NEQ} When I come , I will write letters of recommendation for the messengers {RPT} you choose to deliver your {NEQ} gift to Jerusalem .
2Cor.3:1 1ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἐξ ὑμῶν; 3:1 Are we beginning to praise ourselves again ? {NEQ} Are we like others , who need to bring you letters of recommendation , or who ask you to write such letters on their behalf ? Surely not !
2Cor.3:2 2 ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ· ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων· 2 The only letter of recommendation we need is you yourselves . Your lives are a letter written in our  *  {NEQ} hearts ; everyone can read it and recognize our good work among you .
2Cor.3:3 3φανερούμενοι, ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν· ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος· οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις. 3 Clearly , {NEQ} you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you . This letter is written not with pen and ink , but with the Spirit of the living God . It is carved not on tablets of stone , but on {RPT} human hearts .
2Cor.7:8 8ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην βλέπω γὰρ ὅτι ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς· 8 I am not sorry that I sent that severe {NEQ} letter to you , though I was sorry at first , for {RPT} I know it was painful to you {NEQ} {NEQ} for a little while .
2Cor.10:9 9ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν· 9 {NEQ} I’m not trying to frighten you by my letters .
2Cor.10:10 10ὅτι, Αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, Βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενής, καὶ λόγος ἐξουθενημένος. 10 For some say , Paul’s letters {NEQ} are demanding and forceful , but in person he is weak , and his speeches are worthless !
2Cor.10:11 11τοῦτο λογιζέσθω τοιοῦτος ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 11 {NEQ} Those people should realize {RPT} that our actions {RPT} when we arrive in person will be as forceful as what we say in our letters from far away .
Col.4:16 16καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καί, ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας· ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 16 {NEQ} After you have read this letter , pass it on to the church at Laodicea so they can read it , too . {NEQ} And you should read {NEQ} the letter I wrote to them .
1Thes.5:27 27ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 27 I command you in the name of the Lord to read this letter to all the brothers and sisters .
2Thes.2:2 2εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι (μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν) ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡμέρα τοῦ κυρίου. 2 {NEQ} {NEQ} Don’t be so easily shaken {RPT} or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun . Don’t believe them , even if they claim to have had a spiritual vision , {NEQ} {RPT} a revelation , or {RPT} a letter supposedly from us .
2Thes.2:15 15ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 15 With all these things in mind , dear brothers and sisters , stand firm and keep a strong grip on the teaching {RPT} we passed on to you both in person and by letter .
2Thes.3:14 14εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς· τοῦτον σημειοῦσθε μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῷ ἵνα ἐντραπῇ· 14 Take note of those who refuse to obey {NEQ} what we say in this letter . {RPT} Stay away from them so they will be ashamed .
2Thes.3:17 17 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου· ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω. 17   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . I DO THIS IN ALL MY LETTERS TO PROVE THEY ARE FROM ME .
2Pet.3:1 1ταύτην ἤδη ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν. 3:1 This is my second letter to you , dear friends , and in both of them I have tried to stimulate your {NEQ} wholesome thinking and refresh your memory .
2Pet.3:16 16ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα, οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς— πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 16 {NEQ} {NEQ} speaking of these things in all of his letters {RPT} . Some of his comments are hard to understand , and {RPT} those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different , just as they do with other parts of Scripture . And this will result in {NEQ} their destruction .