The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐπιστρέφω (epistrepho, 1994)

Meanings

do let him turn back, do you turn, having returned, having turned, having turned back, he turns around, he will turn back, I turned, I will return, let him [re]turn, one turns, returned, they may turn, they returned, they should turn, they turn, to turn, to turn [them], to turn back, turn, turned, turning, turns back, you turned

Greek-English Concordance: 31 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:44 44τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κεκοσμημένον. 44 Then it says , I will return to the person {RPT} I came from . So it returns and finds its former home empty , swept , and in order .
Matt.13:15 15ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν— μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 15 For the hearts of these {NEQ} people are hardened , and {NEQ} their ears cannot hear , and they have closed their {NEQ} eyes so their eyes cannot see , and their ears cannot hear , and their hearts cannot understand , and they cannot turn to me and let me heal them . * 
Matt.24:18 18καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 18 {NEQ} A person out in the field must not return even to get a coat {RPT} .
Mark.4:12 12ἵνα· βλέποντες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσιν. καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσιν. μήποτε, ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. 12 so that the Scriptures might be fulfilled : When they see what I do , {NEQ} they will learn nothing . {NEQ} When they hear what I say , {NEQ} they will not understand . Otherwise , they will turn to me and be forgiven {RPT} . * 
Mark.13:16 16καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 16 {NEQ} A person out in the field must not return even to get a coat {RPT} .
Luke.1:16 16καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν. 16 And he will turn many Israelites to {RPT} the Lord their {NEQ} God .
Luke.1:17 17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου· ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων· ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 17 {NEQ} He will be a man {RPT} {RPT} with the spirit and power of Elijah . He will prepare the people for the coming of the Lord . He will turn the hearts of the fathers to {RPT} their children , * and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly .
Luke.2:39 39καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 39 {NEQ} When Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord , they returned home to Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.8:55 55καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα. καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 55 And at that moment her life * returned , and she immediately stood up ! Then Jesus told them to give her something to eat .
Luke.17:4 4καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 4 Even if that person wrongs you seven times a day and each time turns again and asks {RPT} forgiveness , you must forgive {RPT} .
Luke.17:31 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 31 On that {NEQ} day a person {NEQ} out on the deck of a roof must not go down into the house {RPT} {NEQ} to pack {RPT} . {NEQ} A person out in the field must {NEQ} not return home .
Luke.22:32 32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου. καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας, στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 32 But I have pleaded in prayer for you , Simon , that your {NEQ} faith should not fail . So when you have repented and turned to me again , strengthen your {NEQ} brothers .
Acts.3:19 19μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε, πρὸς τὸ ἐξαλιφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας. 19 Now repent of your sins and turn to God , so that your {NEQ} sins may be wiped away .
Acts.9:35 35καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 35 Then the whole population of Lydda and {NEQ} Sharon saw Aeneas walking around , and they turned to {RPT} the Lord .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.11:21 21καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 21 {NEQ} The power of the Lord was with them , and a large number of these Gentiles believed and turned to {RPT} the Lord .
Acts.14:15 15καὶ λέγοντες, ̓Άνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι· εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 15 {NEQ} Friends , * why are you doing this ? {NEQ} We are merely human beings just like you ! We have come to bring you the Good News that you should turn from these {NEQ} worthless things and turn to the living God , who made {NEQ} heaven and {NEQ} earth , {NEQ} the sea , and everything in them .
Acts.15:19 19διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν· 19 And so my judgment is that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to {RPT} {NEQ} God .
Acts.15:36 36μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 36 After some time Paul said to Barnabas , Let’s go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord , to see how the new believers are doing .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.26:18 18ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν· τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 18 to open their eyes , so they may turn from darkness to light and from the power of {NEQ} Satan to {NEQ} God . Then they {NEQ} will receive forgiveness for their sins and be given a place among God’s people , who are set apart by faith {NEQ} in me .
Acts.26:20 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε, καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν— ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 20 {NEQ} I preached first to those in Damascus {NEQ} , then in Jerusalem and throughout all {NEQ} Judea , and also to the Gentiles , that all must repent of their sins and turn to {NEQ} God and {NEQ} prove they have changed by the good things they do .
Acts.28:27 27ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν— μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 27        For the hearts of these {NEQ} people are hardened , and their ears cannot hear , and they have closed their {NEQ} eyes so their eyes cannot see , and their ears cannot hear , and their hearts cannot understand , and they cannot turn to me and let me heal them . * 
2Cor.3:16 16ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 16 But whenever someone turns to the Lord , the veil is taken away .
Gal.4:9 9νῦν δὲ γνόντες θεὸν (μᾶλλον, δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ), πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 9 So now that you know God ( or should I say , now that God knows you ) , why do you want to go back again and become slaves {RPT} once more to the weak and useless spiritual principles of this world ?
1Thes.1:9 9αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ· 9 for they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} idols to serve the living and true God .
Jas.5:19 19ἀδελφοί μου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 19 My dear brothers and sisters , if someone among you wanders away from the truth and is brought back {NEQ} {RPT} ,
Jas.5:20 20γινώσκετε ὅτι ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 20 you can be sure that whoever brings the sinner back {RPT} will save that person from death and bring about the forgiveness of many sins .
2Pet.2:22 22συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας· Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα· καί, Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 22 They prove the truth of this proverb : A dog returns to its vomit . * And another says , A washed pig returns to the mud .
Rev.1:12 12καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς. 12 {NEQ} When I turned to see who was speaking to me , {NEQ} I saw seven gold lampstands .