The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐργάζομαι (ergazomai, 2038)

Meanings

[and] work, am working, do work [for], do you perform, does achieve, does work, he was working, he works, is working, performed, performing, she does, she has performed, to work, we may work, we should work, we worked [for], work, work you do, worked, working, works, you commit

Greek-English Concordance: 42 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.7:23 23καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι, Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 23 But I will reply {RPT} , I never knew you . Get away from {RPT} me , you who break God’s laws .
Matt.21:28 28τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 28 But what do you think about this ? A man with two sons told the older boy , Son , go out and work in the vineyard today .
Matt.25:16 16εὐθέως πορευθεὶς τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε. 16 The servant who received the five bags of silver began to invest the money {RPT} and earned five more .
Matt.26:10 10γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ; 10 But {NEQ} Jesus , aware of this , replied {RPT} , Why criticize this woman for doing such a good thing to me ?
Mark.14:6 6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ̓Άφετε αὐτήν. τί αὐτῇ κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί; 6 But {NEQ} Jesus replied , Leave her alone . Why criticize her for doing such a good thing to me ?
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.5:17 17 δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. 17 But {NEQ} Jesus replied {RPT} , My {NEQ} Father is always working , and so am I .
John.6:27 27ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ πατὴρ ἐσφράγισεν θεός. 27 But don’t be so concerned about {RPT} perishable things like {RPT} food . {RPT} {RPT} Spend your energy seeking the eternal life that the Son of {NEQ} Man * can give you . For {RPT} God the Father has given me the seal of his approval .
John.6:28 28εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 28 {NEQ} They replied {RPT} , {NEQ} We want to perform {NEQ} God’s {NEQ} works , too . What should we do ?
John.6:30 30εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 30 {NEQ} They answered {RPT} , {RPT} {NEQ} Show us a miraculous sign if you {NEQ} want us to believe in you . What can you do ?
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
Acts.10:35 35ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν. 35 {NEQ} In every nation he accepts those who fear him and do what is right .
Acts.13:41 41̓Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 41 Look , {NEQ} you mockers , {NEQ} be amazed and die ! For I am doing something in your own {NEQ} day , something {RPT} you wouldn’t believe even if someone told you about it . * 
Acts.18:3 3καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι, ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο, ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ. 3 Paul lived and worked with them , for they were tentmakers * {NEQ} {NEQ} {NEQ} just as he was .
Rom.2:10 10δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι· 10 But there will be glory and honor and peace from God for all who do good {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile .
Rom.4:4 4τῷ δὲ ἐργαζομένῳ, μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα· 4 {NEQ} When people work , their wages are not a gift , but something they have earned .
Rom.4:5 5τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην· 5 But people {RPT} {RPT} are counted as righteous , not because of their work , but because of their faith in God who forgives sinners .
Rom.13:10 10 ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται, πλήρωμα οὖν νόμου ἀγάπη. 10 {NEQ} Love does no wrong to {NEQ} others , so {NEQ} love fulfills the requirements of God’s law .
1Cor.4:12 12καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν· διωκόμενοι ἀνεχόμεθα· 12 {NEQ} We work wearily with our own hands to earn our living . We bless those who curse us . We are patient with those who abuse us .
1Cor.9:6 6 μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; 6 Or is it only Barnabas and I who {NEQ} have to work to support {NEQ} ourselves ?
1Cor.9:13 13οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν; οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται. 13 Don’t you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple ? And those who serve at the altar get a share of the sacrificial offerings .
1Cor.16:10 10ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται, ὡς κἀγώ· 10 {NEQ} When Timothy comes , don’t intimidate him {RPT} . He is doing {NEQ} the Lord’s work , just as I am .
2Cor.7:10 10 γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται. δὲ τοῦ κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. 10 For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation . There’s no regret for that kind of sorrow . But {NEQ} worldly {NEQ} sorrow , which lacks repentance , results in spiritual death .
Gal.6:10 10ἄρα οὖν, ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας— μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 10 Therefore , whenever we have the opportunity , we should do {NEQ} good to everyone {NEQ} especially to those in the family of {NEQ} faith .
Eph.4:28 28 κλέπτων, μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δέ, κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 28 If you are a thief , quit stealing . Instead , use your hands for good hard work , and then give generously to others in need .
Col.3:23 23 ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις· 23 Work willingly at whatever you do , as though you were working for the Lord rather than for people .
1Thes.2:9 9μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον; νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 9 {NEQ} Don’t you remember , dear brothers and sisters , how hard we worked among you ? Night and day we toiled to earn a living so that we would not be a burden to any of you as we preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News to you .
1Thes.4:11 11καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν, καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν· 11 {NEQ} Make it your goal to live a quiet life , {NEQ} minding your own business and working with your {NEQ} hands , just as we instructed you before .
2Thes.3:8 8οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος· ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν· 8 We never accepted food from anyone without paying for it . {NEQ} We worked hard day and night so we would not be a burden to any of you .
2Thes.3:10 10καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι· Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω. 10 Even {NEQ} while we were with you , we gave you this command : {NEQ} Those unwilling to work will not get to eat .
2Thes.3:11 11ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους· 11 Yet we hear that some of you are living idle lives , refusing to work and meddling in other people’s business .
2Thes.3:12 12τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 12 {NEQ} We command {NEQ} such people and urge them in the name of the Lord Jesus Christ to settle down and work to earn their own {NEQ} living .
Heb.11:33 33οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ἠργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν· ἔφραξαν στόματα λεόντων, 33 By faith these people overthrew kingdoms , ruled with justice , and received what God had promised them . They shut the mouths of lions ,
Jas.1:20 20ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ οὐκ ἐργάζεται. 20 Human anger {NEQ} * does not produce the righteousness * God desires .
Jas.2:9 9εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε· ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται. 9 But if you favor some people over others , you are committing a sin . You are guilty of breaking the law .
2Jn.1:8 8βλέπετε ἑαυτούς ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἠργασάμεθα· ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε. 8 Watch out that you do not lose what we * have worked so hard to achieve . {NEQ} Be diligent so that you receive your full reward .
3Jn.1:5 5ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοῦτο ξένους. 5 Dear friend , you are being faithful to God when you care for the traveling teachers who pass through , even though they are strangers to you .
Rev.18:17 17ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· 17 {NEQ} In a single moment all the wealth of the city is gone ! And all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance .