The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἐχθρός2 (echthros, 2190A)

Meanings

[the] enemies, an enemy, enemies, enemy, of [our] enemies

Greek-English Concordance: 60 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:43 43ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 43 You have heard the law that says , Love your {NEQ} neighbor * and hate your {NEQ} enemy .
Matt.5:44 44ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς. 44 But I say {RPT} , love your {NEQ} enemies ! * {NEQ} Pray for those who persecute you !
Matt.10:36 36καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 36 {NEQ} Your enemies will be right in your own {NEQ} household ! * 
Matt.13:25 25ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 25 But that night as the workers slept , his {NEQ} enemy came and planted weeds among the wheat , then slipped away .
Matt.13:39 39 δὲ ἐχθρὸς σπείρας αὐτά ἐστιν διάβολος. δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 39 {NEQ} The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil . {NEQ} The harvest is the end of the world , * and the harvesters are the angels .
Matt.22:44 44Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 44 The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Mark.12:36 36αὐτὸς Δαυείδ, εἶπεν, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 36 For David himself , speaking under the inspiration of the {RPT} Holy Spirit , said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Luke.1:71 71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς. 71 Now we will be saved from our enemies and from all who hate us .
Luke.1:74 74τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως, ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ, 74 We have been rescued from our enemies so we can serve God without fear ,
Luke.6:27 27ἀλλὰ ὑμῖν λέγω, τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. 27 But to you who are willing to listen , I say , love your {NEQ} enemies ! Do good to those who hate you .
Luke.6:35 35πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καὶ ἀγαθοποιεῖτε. καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες. καὶ ἔσται μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 35 {NEQ} Love your {NEQ} enemies ! {NEQ} Do good to them . {NEQ} Lend to them without expecting to be repaid . Then your {NEQ} reward from heaven will be very great , and you will truly be acting as children of the Most High , for he is kind to those who are unthankful and wicked .
Luke.10:19 19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 19 Look , I have given you {NEQ} authority {NEQ} over all the power of the enemy , and you can {NEQ} walk among snakes and scorpions and crush them . {NEQ} Nothing will injure you .
Luke.19:27 27πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτούς— ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 27 And as for these {NEQ} enemies of mine who didn’t want me to be their king bring them in and execute them right here in front of me .
Luke.19:43 43ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν. 43 {NEQ} Before long {RPT} {NEQ} your {NEQ} enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close in on you from every side .
Luke.20:43 43ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 43 until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Acts.2:35 35ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 35 until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Acts.13:10 10εἶπεν, πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης. οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας; 10 Then he said , You son of the devil , full of every sort of deceit and {RPT} fraud , and enemy of all that is good ! Will you never stop perverting the {RPT} true ways of the Lord ?
Rom.5:10 10εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· 10 For since our friendship with {NEQ} God was restored by the death of his {NEQ} Son while we were still his enemies , {RPT} we will certainly be saved through the life of his Son .
Rom.12:20 20ἀλλά, ἐὰν πεινᾷ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 20 Instead , If your {NEQ} enemies are hungry , feed them . If they are thirsty , give them something to drink . {NEQ} In doing this , you will heap burning coals of shame on their {NEQ} heads . * 
1Cor.15:25 25δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 For Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his {NEQ} feet .
1Cor.15:26 26ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται θάνατος. 26 And the last enemy to be destroyed is {NEQ} death .
Gal.4:16 16ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 16 Have I now become your enemy because I am telling you the truth ?
Phil.3:18 18πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ· 18 For I have told you often before , and I say it again with tears in my eyes , that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of {NEQ} Christ .
Col.1:21 21καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους· καὶ ἐχθρούς, τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς· 21 This includes you who were once far away from God . {NEQ} You were his enemies , separated from him by your {RPT} evil {NEQ} thoughts and {RPT} actions .
2Thes.3:15 15καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 15 {NEQ} Don’t think of them as enemies , but warn them as you would a brother or sister . * 
Heb.1:13 13πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 13 And God never said to any of the angels , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Heb.10:13 13τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ· 13 {NEQ} {NEQ} There he waits until his {NEQ} enemies are humbled and made a footstool under his {NEQ} feet .
Jas.4:4 4μοιχαλίδες· οὐκ οἴδατε ὅτι φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστίν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. 4 You adulterers ! * Don’t you realize that {NEQ} friendship with the world makes you an enemy of {NEQ} God ? I say it again : If you want to be a friend of the world , you make yourself an enemy of {NEQ} God .
Rev.11:5 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν. καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 5 {NEQ} If anyone tries to harm them , fire flashes from {RPT} their {NEQ} mouths and consumes their {NEQ} enemies . {NEQ} This is how anyone who tries to harm them {NEQ} must die {RPT} .
Rev.11:12 12καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, Ἀνάβατε ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 12 Then a loud voice from {NEQ} heaven called to the two prophets , Come up here ! And they rose to {NEQ} heaven in a cloud as their {NEQ} enemies watched {RPT} .