The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἕκαστος2 (e(kastos, 1538A)

Meanings

[to] each, [upon] each, each, each man, each one, each ones, each person, each woman, every person, of each, of each one, to each, to each man, to each one

Greek-English Concordance: 154 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.16:27 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 27 For the Son of {NEQ} Man will come with his {NEQ} angels in the glory of his {NEQ} Father and {NEQ} will judge all people according to their {NEQ} deeds .
Matt.18:35 35οὕτως καὶ πατήρ μου οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 35 That’s what my {RPT} heavenly {RPT} Father will do to you if you refuse to forgive {NEQ} your {NEQ} brothers and sisters * from your {NEQ} heart .
Matt.25:15 15καὶ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, δὲ δύο, δὲ ἕν— ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν. καὶ ἀπεδήμησεν. 15 He gave five bags of silver * {NEQ} to one , {NEQ} two bags of silver to another , and one bag of silver to the last dividing it in proportion to {NEQ} their abilities . He then left on his trip .
Matt.26:22 22καὶ λυπούμενοι σφόδρα, ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος, Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 22 {NEQ} Greatly distressed , each one asked {RPT} in turn , Am I the one , Lord ?
Mark.13:34 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 34 The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip . When he left {NEQ} home {RPT} , {NEQ} he gave each of his {NEQ} slaves {NEQ} instructions about the work they were to do , and he told the gatekeeper to watch for his return .
Luke.2:3 3καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 3 All {NEQ} returned {RPT} to {NEQ} their own ancestral towns to register for this census .
Luke.4:40 40δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν. δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν, τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 40 {NEQ} As the sun went down that evening , people throughout the village brought sick family members to Jesus . No matter what their diseases were , {NEQ} {NEQ} the touch of his hand healed every one {RPT} {RPT} .
Luke.13:15 15ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ, οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπάγων ποτίζει; 15 But the Lord replied {RPT} , You hypocrites ! Each of you works on the Sabbath day ! Don’t you untie your {NEQ} ox or your donkey from its stall on the Sabbath and lead it out for water ?
Luke.16:5 5καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ. ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; 5 So he invited each person who owed money to his {NEQ} employer to come and discuss the situation . He asked the first one , How much do you owe him ?
John.6:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ. 7 Philip replied {RPT} , Even if we worked for months , we wouldn’t have enough money * to feed them !
John.7:53 53Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 53 Then the meeting broke up , and everybody went {RPT} {NEQ} home .
John.16:32 32ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα— καὶ ἐλήλυθεν— ἵνα σκορπισθῆτε, ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 32 But the time is coming indeed it’s here now when you will be scattered , each one going his own way , leaving me alone . Yet I am not alone because the Father is with me .
Acts.2:3 3καί, ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 3 Then , what looked like flames or tongues of fire appeared {RPT} and settled on each of them .
Acts.2:6 6γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 6 When they heard the loud {NEQ} noise , everyone came running , and they were bewildered to hear their {NEQ} own languages being spoken by the believers .
Acts.2:8 8καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἐγεννήθημεν; 8 and yet we hear them speaking in our {NEQ} own native languages !
Acts.2:38 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, φησίν, Καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν· καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 38   Peter {NEQ} replied {RPT} , Each of you must repent of your sins and turn to God , and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness {NEQ} of your sins . Then you will receive the gift of the Holy Spirit .
Acts.3:26 26ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ, ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 26 When {NEQ} God raised up his {NEQ} servant , Jesus , he sent him first to you people of Israel , to bless you by turning each of you back from your {NEQ} sinful ways .
Acts.4:35 35καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 35   and bring the money to the apostles to give {NEQ} to those in need .
Acts.11:29 29τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· 29 So the believers in Antioch decided {RPT} to send relief to the brothers and sisters * in {NEQ} Judea , everyone giving as much as they could .
Acts.17:27 27ζητεῖν τὸν θεόν, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν— καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 27 His purpose was for the nations to seek after {NEQ} God and perhaps feel their way toward him and find him though he is not far from any one of us .
Acts.20:31 31διὸ γρηγορεῖτε. μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν— νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην, μετὰ δακρύων, νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 31 {NEQ} Watch out ! Remember {NEQ} the three years I was with you my constant watch and care over you night and day , and my many tears for you .
Acts.21:19 19καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 19 {NEQ} After greeting them , Paul gave a detailed account of the things {NEQ} God had accomplished among the Gentiles through his {NEQ} ministry .
Acts.21:26 26τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν· διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά. 26 So {NEQ} Paul went to {RPT} the Temple the next day with the other men {RPT} . They had already started the purification ritual , so he publicly announced the date {NEQ} when their vows would end and {NEQ} sacrifices would be offered for each of them .
Rom.2:6 6ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 6 He will judge everyone according to what they have done .
Rom.12:3 3λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ δεῖ φρονεῖν· ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 3 Because of the privilege and authority * God has given me , {NEQ} I give each of you this warning : Don’t think you are better than you really are . {NEQ} Be honest in your evaluation of yourselves , measuring yourselves by the faith {NEQ} God has given us . * 
Rom.14:5 5ὃς μὲν γάρ, κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ̈ πληροφορείσθω. 5 In the same way , some think one day is more holy than another day , while others think every day is alike . You should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable .
Rom.14:12 12ἄρα οὖν, ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ. 12 Yes , each of us will give a personal account to {NEQ} God .
Rom.15:2 2ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 2 We should help others do what is right and {NEQ} build them up in the Lord .
1Cor.1:12 12λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου· Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 12 {RPT} {NEQ} {RPT} {NEQ} Some of you are saying , I am a follower of Paul . Others are saying , I follow Apollos , or I follow Peter , * or I follow only Christ .
1Cor.3:5 5τί, οὖν, ἐστὶν Ἀπολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε· καὶ ἑκάστῳ ὡς κύριος ἔδωκεν. 5 After all , who is Apollos ? Who {NEQ} is Paul ? We are only God’s servants through whom you believed the Good News . {NEQ} Each of us did the work the Lord gave us .
1Cor.3:8 8 φυτεύων δὲ καὶ ποτίζων ἕν εἰσιν· ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. 8 {NEQ} The one who plants and the one who waters work together with the same purpose . And both {RPT} {RPT} will be rewarded for their own hard work .
1Cor.3:10 10κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα· ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 10 Because of {NEQ} God’s {NEQ} grace {RPT} to me , I have laid the foundation like an expert builder . Now others are building on it . But whoever is building on this foundation must be very careful .
1Cor.3:13 13ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ δοκιμάσει. 13 But on the judgment day {RPT} , {NEQ} fire will reveal what kind of {NEQ} work each builder has done . {NEQ} The fire will show if a person’s {NEQ} work has any value .
1Cor.4:5 5ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε— ἕως ἂν ἔλθῃ κύριος· ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν. καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 5 So don’t make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns . For he will bring our {NEQ} darkest secrets to light and will reveal our private motives . Then {NEQ} God will give to each one whatever {NEQ} praise is due .
1Cor.7:2 2διὰ δὲ τὰς πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 2 But because there is so much {NEQ} sexual immorality , each man should have his own {NEQ} wife , and each woman should have her own husband .
1Cor.7:7 7θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι, ὡς καὶ ἐμαυτόν. ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ· μὲν οὕτως, δὲ οὕτως. 7 But I wish everyone were single , just as I am . Yet each person has a special gift from God , {NEQ} {NEQ} of one kind {NEQ} or another .
1Cor.7:17 17εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν θεὸς οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 17 {NEQ} {NEQ} Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you , and remain as you were when {NEQ} God first called you . This is my rule for all the churches .
1Cor.7:20 20ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω. 20 Yes , each of you should remain {RPT} {RPT} as you were {RPT} when God called you .
1Cor.7:24 24ἕκαστος, ἐν ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ. 24 Each of you , dear brothers and sisters , * {RPT} {RPT} should remain as you were when God first called you .
1Cor.11:21 21ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν· καί, ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ μεθύει. 21 For some of you hurry {NEQ} {NEQ} to eat your own meal without sharing with others . As a result , some go hungry while others get drunk .
1Cor.12:7 7ἑκάστῳ δὲ δίδοται φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. 7 {NEQ} A {NEQ} spiritual gift is given to each of us so we can help each other .
1Cor.12:18 18νυνὶ δὲ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν. 18 But our bodies have many parts , and {NEQ} God has put each part just where he wants it .
1Cor.14:26 26τί οὖν, ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 26 Well , my brothers and sisters , let’s summarize . When you meet together , one will sing , another will teach , another will tell some special revelation God has given , one will speak in tongues , and another will interpret what is said . But everything that is done must strengthen all of you .
1Cor.15:23 23ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 23 But there is an order to this resurrection : Christ was raised as the first of the harvest ; then all who {NEQ} belong to Christ will be raised when he {NEQ} comes back .
1Cor.15:38 38 δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν· καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. 38 Then {NEQ} God gives it the new body he wants it to have . {NEQ} A different plant grows from each kind of {NEQ} seed .
1Cor.16:2 2κατὰ μίαν σαββάτου, ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων τι ἐὰν εὐοδῶται· ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. 2 On the first day of each week , you should each put aside a portion of the money you have earned . Don’t wait until I get there and then try to collect it all at once .
2Cor.5:10 10τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ· ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 10 For we must {NEQ} all stand before {RPT} Christ to be judged . {NEQ} We will each receive whatever we deserve for the {RPT} good or evil {NEQ} {RPT} we have done in this earthly body .
2Cor.9:7 7ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ· μὴ ἐκ λύπης ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ θεός. 7 {NEQ} You must each decide in your heart how much to give . And don’t give reluctantly or in response to pressure . For {NEQ} God loves a person who gives cheerfully . * 
Gal.6:4 4τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 4 {NEQ} {NEQ} Pay careful attention to your own {NEQ} work , for then you will get the satisfaction of a job well done , and you won’t need to compare yourself to anyone else .
Gal.6:5 5ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 5 For we are each responsible for our own conduct .
Eph.4:7 7ἑνὶ δέ, ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 7 However , he has given each one of us a special gift * through the generosity of {NEQ} Christ .
Eph.4:16 16ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας· κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται, εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 16 He makes the whole body fit together perfectly . As each part does its own special work , it helps the other parts grow , so that the whole body is healthy and growing and full of love .
Eph.4:25 25διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 25 So stop telling {NEQ} lies . Let us tell {RPT} our {NEQ} neighbors the truth , for we are all parts of the same body .
Eph.5:33 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 33 So again I say , {RPT} each man must love his {NEQ} wife {NEQ} as he loves himself , and the wife {NEQ} must respect her husband .
Eph.6:8 8εἰδότες ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 8 Remember that the Lord will reward each one of us for the good {NEQ} {NEQ} we do , whether we are slaves or free .
Phil.2:4 4μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ καί, τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. 4 Don’t look out only for your own interests , but {NEQ} take an interest in others , too .
Col.4:6 6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 6 Let your conversation {NEQ} be gracious and attractive * so that you will have the right response for everyone .
1Thes.2:11 11καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ· 11 And you know that we treated each of you as a father treats his own children .
1Thes.4:4 4εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ— 4 Then each of you will control his own {NEQ} body * and live in holiness and honor
2Thes.1:3 3εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους· 3 Dear brothers and sisters , * we can’t help but {NEQ} thank {NEQ} God for you , because your {NEQ} faith is flourishing and your {NEQ} love for one another is growing .
Heb.6:11 11ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδήν, πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἄχρι τέλους· 11 {NEQ} Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts , in order to {NEQ} make certain that what you hope for will come true .
Heb.8:11 11καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι πάντες, εἰδήσουσίν με, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν. 11 And they will not need to teach their neighbors , nor will they need to teach their relatives , * saying , You should know the LORD . For everyone , from the least to the greatest {RPT} , will know me already .
Heb.11:21 21πίστει Ἰακώβ, ἀποθνῄσκων, ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 21 It was by faith that Jacob , when he was old and dying , blessed each of Joseph’s {NEQ} sons and bowed in worship as he leaned on his {NEQ} staff .
Jas.1:14 14ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας, ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος· 14 {NEQ} {NEQ} Temptation comes from our own desires , which entice us and drag us away .
1Pet.1:17 17καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε· τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον· ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· 17 And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites . He will judge or reward you according to what you do . So you must live in reverent fear of him during your {NEQ} time as {NEQ} foreigners in the land .
1Pet.4:10 10ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες· ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ. 10 God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts . Use them well to serve one another .
Rev.2:23 23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας. καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 23 {NEQ} I will strike her {NEQ} children dead . Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person . And I will give to each of you whatever you deserve .
Rev.5:8 8καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. 8 And when he took the scroll , the four living beings and the twenty-four elders fell down before the Lamb . Each one had a harp , and they held gold bowls filled with incense , which are the prayers {NEQ} of God’s people .
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters * their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .
Rev.20:13 13καὶ ἔδωκεν θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 {NEQ} The sea gave up {RPT} {NEQ} its {RPT} dead , and {NEQ} death and the grave * gave up {RPT} {NEQ} their {RPT} dead . And all were judged according to their {NEQ} deeds .
Rev.21:21 21καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται— ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρόν, ὡς ὕαλος διαυγής. 21 {NEQ} The twelve gates were made of {RPT} pearls each {NEQ} gate from {NEQ} a single pearl ! And the main street was pure gold , as clear as glass .
Rev.22:12 12ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 12 Look , I am coming soon , {NEQ} bringing my {NEQ} reward with me to repay all people according to their deeds .