The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἕτερος1 (e(teros, 2087)

Meanings

[a] different, [for] another, another, another [place], another [psalm], by [a] different, different, for another, in other, next [day], of others, on another [day], one different, other, other [person], other [things], other [words], other thing, other[s], others, to [a] different, to [a] different [one], to another, with other

Greek-English Concordance: 86 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:24 24οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 24 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Matt.8:21 21ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 21 {NEQ} Another of his {NEQ} disciples said {RPT} , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Matt.10:23 23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} When you are persecuted in one {NEQ} town , flee to the next . {NEQ} I tell you the truth , the Son of {NEQ} Man * will return before you have reached all the towns of {NEQ} Israel .
Matt.11:3 3εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἕτερον προσδοκῶμεν; 3 Are you the Messiah we’ve been expecting {RPT} , * or should we keep looking for someone else ?
Matt.11:16 16τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς· προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 16 {NEQ} To what can I compare this {NEQ} generation ? It is like children playing a game in the public square . They complain to their friends ,
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.16:14 14οἱ δὲ εἶπαν, Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν. 14 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say Jeremiah or one of the other prophets .
Mark.16:12 12Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 12 Afterward {NEQ} he appeared in a different form to two of his followers who were walking {NEQ} from Jerusalem into the country .
Luke.3:18 18πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 18 {NEQ} {NEQ} {NEQ} John used many such warnings as he announced the Good News to the people .
Luke.4:43 43 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι, Καί, ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 43 But he replied {RPT} , I must preach the Good News of the Kingdom of {NEQ} God in {NEQ} other towns , too , because that is why I was sent .
Luke.5:7 7καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ ἦλθαν, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 7 {NEQ} A shout for help {NEQ} {RPT} {NEQ} brought {RPT} their partners in the other boat , and soon both {NEQ} boats were filled with fish and on the verge of sinking {RPT} .
Luke.6:6 6ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ, εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν, καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν ξηρά. 6 {NEQ} {NEQ} On another Sabbath day , a man {NEQ} with a deformed {RPT} right {RPT} hand {RPT} {NEQ} was in the synagogue {RPT} while Jesus was {NEQ} teaching .
Luke.7:19 19ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἕτερον προσδοκῶμεν; 19 and he sent them to the Lord to ask him , Are you the Messiah we’ve been expecting , * or should we keep looking for someone else ?
Luke.7:41 41δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί— εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια δὲ ἕτερος πεντήκοντα. 41 Then Jesus told him this story : A man loaned money to two people 500 {RPT} pieces of silver * to {NEQ} one and 50 pieces to the other .
Luke.8:3 3καὶ Ἰωάνα, γυνὴ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαὶ αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 3 {NEQ} Joanna , the wife of Chuza , Herod’s business manager ; {NEQ} Susanna ; and many others who were contributing from their own {NEQ} resources to support Jesus and his disciples .
Luke.8:6 6καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ φυέν, ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 6 {NEQ} Other seed fell among {NEQ} rocks . {NEQ} It began to grow , but the plant soon wilted and died for lack of moisture .
Luke.8:7 7καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 7 {NEQ} Other seed fell among {NEQ} thorns that grew up with it and {RPT} {RPT} choked out the tender plants .
Luke.8:8 8καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν. καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων, ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 8 Still other seed fell on {RPT} fertile {RPT} soil . {NEQ} This seed grew and produced a crop that was a hundred times as much as had been planted ! When he had said this , he called out , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Luke.9:29 29καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 29 And as he was praying , the appearance of his {NEQ} face was transformed , and his {NEQ} clothes became dazzling white .
Luke.9:56 56καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. 56 So they went on to another village .
Luke.9:59 59εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. δὲ εἶπεν, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. 59 {NEQ} He said to another person , Come , follow me . The man agreed , but he said , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Luke.9:61 61εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε, πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου. 61 {NEQ} {NEQ} Another said , Yes , Lord , I will follow you , but first let me say good-bye to my family .
Luke.10:1 1μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 10:1 The Lord now {NEQ} chose seventy-two * other disciples and sent them ahead {RPT} in pairs to all the towns and places he {RPT} planned to visit .
Luke.11:16 16ἕτεροι δέ, πειράζοντες, σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ. 16 Others , trying to test Jesus , demanded that he show them a miraculous sign from heaven to prove his authority .
Luke.11:26 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before .
Luke.14:19 19καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 19 {NEQ} Another said , I have just bought five pairs of oxen , and I want to try them out . Please excuse me .
Luke.14:20 20καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 20 {NEQ} Another said , I now have a wife , so I can’t come .
Luke.14:31 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 31 Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers {NEQ} marching against him ?
Luke.16:7 7ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. 7 And how much do you owe my employer ? {NEQ} he asked the next man . I owe him 1,000 bushels of wheat , {NEQ} {NEQ} was the reply . Here , the manager said {RPT} , take {RPT} the bill and change it to 800 bushels . * 
Luke.16:13 13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 13 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Luke.16:18 18πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει. καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 18 For example , a man who divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery . And anyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery .
Luke.17:34 34λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς· εἷς παραλημφθήσεται, καὶ ἕτερος ἀφεθήσεται. 34 {NEQ} {RPT} That {NEQ} night two people will be asleep in one bed ; {NEQ} one will be taken , {NEQ} the other left .
Luke.17:35 35ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό· μία παραλημφθήσεται, δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. 35 Two women will be grinding flour together at the mill ; {NEQ} one will be taken , {NEQ} the other left . * 
Luke.18:10 10̓Άνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι· εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης. 10 Two men went to the Temple to pray . One was a Pharisee , and the other was a despised tax collector .
Luke.19:20 20καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. 20 But the third servant brought back only the original amount of money and said , {NEQ} Master , I hid your money and kept it safe .
Luke.20:11 11καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον, οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες, καὶ ἀτιμάσαντες, ἐξαπέστειλαν κενόν. 11 So the owner sent another servant , but they also {NEQ} insulted him , beat him up , and sent him away empty-handed .
Luke.22:65 65καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 65 And they hurled all sorts of terrible insults at him .
Luke.23:32 32ἤγοντο δέ, καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 32 Two {NEQ} others , both criminals , were led out to be executed with him .
Luke.23:40 40ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 40 But the other criminal protested {RPT} , Don’t you fear {NEQ} God even when you have been sentenced to die ?
John.19:37 37καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, ̓Όψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. 37 and {NEQ} {RPT} They will look on the one they pierced . * 
Acts.2:4 4καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 4 And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages , * as the Holy Spirit gave them this ability .
Acts.2:13 13ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι· Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν. 13 But others in the crowd ridiculed them , saying , They’re just drunk , that’s all !
Acts.2:40 40ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 40 Then Peter continued preaching for a long time , {NEQ} strongly urging all his listeners , Save yourselves from this {RPT} crooked {RPT} generation !
Acts.4:12 12καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 12 {NEQ} There is {NEQ} salvation in no one else ! {NEQ} God has {NEQ} given no other name under {NEQ} heaven by which we must be saved .
Acts.7:18 18ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ. 18 But then a new king came to the throne of Egypt who knew nothing about {NEQ} Joseph .
Acts.8:34 34ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός; 34 {NEQ} The eunuch asked {NEQ} Philip , Tell me {RPT} , {RPT} {RPT} was the prophet talking {RPT} about himself or {RPT} someone else ?
Acts.12:17 17κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπέν τε, Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 17 {NEQ} He motioned for them to quiet down and told them how the Lord had led him out {RPT} of {NEQ} prison . {NEQ} Tell James and the other brothers what happened , he said . And then he went to another place .
Acts.13:35 35διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ, λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 35 {NEQ} {NEQ} Another psalm explains it more fully : You will not allow your {NEQ} Holy One to rot in the grave . * 
Acts.15:35 35Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ· διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 35 {NEQ} Paul and Barnabas stayed in Antioch . They and many others taught and preached the word of the Lord there .
Acts.17:7 7οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων. καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι, Ἰησοῦν. 7 And Jason has welcomed them into his home . {NEQ} They are all guilty of treason against Caesar , for they profess allegiance to another king , named Jesus .
Acts.17:21 21(Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν λέγειν τι ἀκούειν τι καινότερον.) 21 ( It should be explained that all the Athenians as well as the foreigners in Athens seemed to spend all their time {RPT} {RPT} discussing the latest ideas . )
Acts.17:34 34τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν· ἐν οἷς καὶ Διονύσιος, Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 34 but some joined him and became believers . Among them were {NEQ} Dionysius , a member of the council , * {NEQ} a woman named Damaris , and others with them .
Acts.20:15 15κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου· τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον. 15 {RPT} The next day we sailed past the island of Kios . {NEQ} The following day we crossed to the island of Samos , and * a day later we arrived at Miletus .
Acts.23:6 6γνοὺς δὲ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων. περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 6 {NEQ} {NEQ} Paul realized that some members of the high council were Sadducees and some were Pharisees , so he shouted , Brothers , I am a Pharisee , as were my ancestors ! And I am on trial because my hope is in {NEQ} the resurrection of the dead !
Acts.27:1 1ὡς δὲ ἐκρίθη, τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν· παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης σεβαστῆς. 27:1 When {NEQ} the time came , we {NEQ} set sail for {NEQ} Italy . {NEQ} {NEQ} Paul and several other prisoners were placed in the custody of a Roman officer * named Julius , a captain of the Imperial Regiment .
Acts.27:3 3τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν. 3 {NEQ} The next day when we docked at Sidon , {NEQ} {NEQ} Julius was very kind to {NEQ} Paul and let him go ashore to visit with {NEQ} friends so they could provide for his needs .
Rom.7:3 3ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρός, μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 3 So while her husband is alive , she would be committing adultery if she married another man . But if her husband dies , she is free from that law and {NEQ} does not {RPT} commit adultery when she remarries .
Rom.7:4 4ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι· ἵνα, καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ. 4 So , my dear brothers and sisters , {NEQ} this is the point : You died to the power of the law when you died with Christ . And now you are united with {NEQ} the one who was raised from the dead . As a result , we can produce a harvest of good deeds for {NEQ} God .
Rom.7:23 23βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου· καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου. 23 But there is another power * within me that is at war {RPT} {RPT} {NEQ} with my mind . {NEQ} This power makes me a slave to the sin that is still within me .
Rom.8:39 39οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος— οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 39 No power in the sky above or in the earth below indeed , nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of {NEQ} God that is revealed {RPT} in Christ Jesus our {NEQ} Lord .
Rom.13:9 9τὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις. οὐ φονεύσεις. οὐ κλέψεις. οὐκ ἐπιθυμήσεις. καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή— ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 9 For the commandments say , You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not covet . * These and other such commandments are summed up in this one commandment {RPT} {RPT} : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
1Cor.3:4 4ὅταν γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ Ἀπολλώ, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε; 4 When {NEQ} one of you says , I am a follower of Paul , and another says , I follow Apollos , aren’t you acting just like people of the world ?
1Cor.4:6 6ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν δι᾽ ὑμᾶς· ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό Μὴ ὑπὲρ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὕπερ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 6 Dear brothers and sisters , * {NEQ} I have used Apollos and myself to illustrate what I’ve been saying {NEQ} {RPT} . {NEQ} {NEQ} {RPT} If {NEQ} you pay attention to what I have quoted from the Scriptures , * you won’t be proud of one of your leaders at the expense of {NEQ} another .
1Cor.12:9 9ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι· 9 The same Spirit gives great faith to another , and to someone else the one Spirit gives the gift of healing .
1Cor.12:10 10ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία· ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 10 {NEQ} He gives one person the power to perform miracles , and another the ability to prophesy . {NEQ} He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit . Still another person is given the ability to speak in unknown languages , * while another is given the ability to interpret what is being said .
1Cor.14:21 21ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι, Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ· καί, οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος. 21 It is written in the Scriptures * : I will speak to my own {NEQ} people through strange languages and through the lips of foreigners . But even then , they will not listen to me , * says the LORD .
1Cor.15:40 40καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλὰ ἑτέρα μὲν τῶν ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ τῶν ἐπιγείων. 40 There are also bodies in the heavens and bodies on the earth . {NEQ} {NEQ} {NEQ} The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies .
2Cor.11:4 4εἰ μὲν γὰρ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε οὐκ ἐλάβετε, εὐαγγέλιον ἕτερον οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 4 You happily put up with whatever anyone tells you , even if they preach a different Jesus than the one we preach , or {RPT} a different kind of Spirit than the one you received , or a different kind of gospel than the one you believed .
Gal.1:6 6θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς, ἐν χάριτι Χριστοῦ· εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον 6 I am shocked that you are turning away so soon from God , who called you to himself through the loving mercy of Christ . * You are following a different way that pretends to be the Good News
Gal.1:19 19ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 19 {NEQ} The only other apostle I met at that time was James , the {NEQ} Lord’s brother .
Eph.3:5 5 ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι· 5 God did not reveal it to previous generations , but now by his Spirit he has revealed it to {NEQ} his holy apostles and prophets .
1Tim.1:10 10πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται 10 The law is for people who are sexually immoral , or who practice homosexuality , or are slave traders , * liars , promise breakers , or who do {NEQ} anything else that contradicts the wholesome teaching
Heb.5:6 6καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 6 And in another passage God said to him , You are a priest forever in the order of Melchizedek . * 
Heb.7:11 11εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι; 11 So if the priesthood of Levi , on which the law was based , {NEQ} {NEQ} {NEQ} could have achieved the perfection God intended , why did God need to establish a different priesthood , with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron ? * 
Heb.7:13 13ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ· 13 For the priest we are talking about {RPT} belongs to a different tribe , whose members have never served at the altar as priests .
Heb.7:15 15καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδέκ, ἀνίσταται, ἱερεὺς ἕτερος· 15 {NEQ} This change has been made very clear since a different priest , who is like Melchizedek , has appeared .
Heb.11:36 36ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν, καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον· ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 36 Some were jeered at , and their backs were cut open with whips . Others were chained {NEQ} in prisons .
Jas.2:25 25ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη· οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη— ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα; 25 {NEQ} Rahab the prostitute is another example . {NEQ} She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road .
Jude.1:7 7ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 7 And don’t forget Sodom and Gomorrah and their neighboring {NEQ} towns , {RPT} {RPT} {RPT} which were filled with immorality and every kind of sexual perversion . Those cities were destroyed by fire and serve as a warning of the eternal fire of God’s judgment .