The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἕως (e(os, 2193)

Meanings

[no] more, as far as, as many as, how long, so much as, to, to [the] point of, until, unto, up to, while

Greek-English Concordance: 145 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:17 17πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David , {NEQ} {RPT} fourteen from David to the Babylonian exile , and {RPT} fourteen from the Babylonian exile to the Messiah .
Matt.1:25 25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν. καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 25 But he did not have sexual relations with her until her son was born . And Joseph named him Jesus .
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:15 15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 15 and they stayed there until Herod’s {NEQ} death . {NEQ} This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet : I called my {NEQ} Son out of Egypt . * 
Matt.5:18 18ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ οὐρανὸς καὶ γῆ, ἰῶτα ἓν μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 18 {NEQ} I tell you the truth , until {NEQ} heaven and {NEQ} earth disappear , not even the smallest detail of God’s law will disappear until its purpose is achieved .
Matt.5:25 25ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ. μήποτε, σὲ παραδῷ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· 25 When you are on the way to court with your adversary , settle your differences quickly . Otherwise , your accuser may hand you over to the judge , {NEQ} who will hand you over to an officer , and you will be thrown into prison .
Matt.5:26 26ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 26 And if that happens , you surely won’t be free again until you have paid the last penny . * 
Matt.10:11 11εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 11 Whenever {RPT} you enter a city or village , search for a {NEQ} {RPT} worthy person and stay in his home until you leave town .
Matt.10:23 23ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἔλθῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} When you are persecuted in one {NEQ} town , flee to the next . {NEQ} I tell you the truth , the Son of {NEQ} Man * will return before you have reached all the towns of {NEQ} Israel .
Matt.11:12 12ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 12 And from the time John the Baptist began preaching until now , the Kingdom of {NEQ} Heaven has been forcefully advancing , and violent people are attacking it . * 
Matt.11:13 13πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ νόμος, ἕως Ἰωάνου, ἐπροφήτευσαν. 13 For before John came , all the prophets and the law of Moses looked forward to this present time .
Matt.11:23 23καὶ σὺ Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 23 And you people of Capernaum , will you be honored in heaven ? No , you will go down to the place of the dead . * For if the miracles I did for you {NEQ} had been done in wicked Sodom , it would still be here {NEQ} today .
Matt.12:20 20κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει· ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 20 He will not crush the weakest reed or put out a flickering candle . Finally he will cause {NEQ} justice to be victorious .
Matt.13:30 30ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ. καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ σῖτον συνάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. 30 Let both grow together until the harvest . Then I will tell the harvesters to sort out the weeds , {NEQ} tie them into bundles , and burn them , and to put the wheat in the barn {RPT} .
Matt.13:33 33ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ· ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 33 Jesus also used this illustration {RPT} : The Kingdom of {NEQ} Heaven is like the yeast a woman {RPT} used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , {RPT} {RPT} it permeated every part of the dough .
Matt.14:22 22καὶ εὐθέως, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 22 Immediately after this , Jesus insisted that his disciples get back into {NEQ} the boat and cross {RPT} to the other side of the lake , while he sent the people home .
Matt.16:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 28 And I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Son of {NEQ} Man coming in his {NEQ} Kingdom .
Matt.17:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , {NEQ} Jesus commanded them , Don’t tell anyone what you have seen until the Son of {NEQ} Man * has been raised from the dead .
Matt.17:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη· ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 17 {NEQ} {NEQ} Jesus said , You faithless and corrupt people ! How long must I be with you ? How long must I put up with you ? Bring the boy here to me .
Matt.18:21 21τότε προσελθὼν Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 21 Then {NEQ} Peter came to him and asked {RPT} , Lord , how often should {NEQ} I forgive someone * who sins against me ? {NEQ} Seven times ?
Matt.18:22 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 22 No , not {NEQ} {RPT} {RPT} seven times , {NEQ} Jesus replied {RPT} , but {NEQ} seventy times seven ! * 
Matt.18:30 30 δὲ οὐκ ἤθελεν. ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 30 But his creditor wouldn’t wait . {NEQ} He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full .
Matt.18:34 34καὶ ὀργισθεὶς κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον. 34 Then the angry king {RPT} sent the man to prison {NEQ} to be tortured until he had paid his entire debt .
Matt.20:8 8ὀψίας δὲ γενομένης λέγει κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 8 {NEQ} That evening he told the foreman {RPT} to call the workers in and pay them , beginning with the last workers {NEQ} {NEQ} first .
Matt.22:26 26ὁμοίως καὶ δεύτερος· καὶ τρίτος· ἕως τῶν ἑπτά. 26 But the second brother also died , and the third brother married her . This continued with all seven of them .
Matt.22:44 44Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 44 The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Matt.23:39 39λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 39 For I tell you this , you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Matt.24:21 21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν. οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 21 For there will be greater anguish than at any time since the world began . And it will never be so great again .
Matt.24:27 27ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 27 For as the lightning flashes in the east and shines to the west , so it will be when the Son of {NEQ} Man * {NEQ} comes .
Matt.24:31 31καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων— ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν. 31 And he will send out his {NEQ} angels with the mighty blast of a trumpet , and they will gather his {NEQ} chosen ones from all over the world * from the farthest ends of the earth and heaven {RPT} .
Matt.24:34 34ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 34 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation * will not pass from the scene until all these things take place .
Matt.24:39 39καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας. οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 39 {NEQ} People didn’t realize what was going to happen until the flood came and swept them all away . That is the way it will be when the Son of {NEQ} Man {NEQ} comes .
Matt.26:29 29λέγω δὲ ὑμῖν— οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 29 {NEQ} Mark my words {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new with you in my {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom .
Matt.26:36 36τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 36 Then {NEQ} Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane , and he said , Sit here while I go over there to pray .
Matt.26:38 38τότε λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ψυχή μου ἕως θανάτου. μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ. 38 {NEQ} He told them , My {NEQ} soul is crushed with grief to the point of death . Stay here and keep watch with me .
Matt.26:58 58 δέ, Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 58 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and came to the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} He went in {RPT} and sat with the guards and waited to see how it would all end .
Matt.27:8 8διὸ ἐκλήθη ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 8 That is why the field {RPT} is still called the Field of Blood .
Matt.27:45 45ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας, σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 45 At noon , darkness fell across the whole land until three o’clock .
Matt.27:51 51καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη, ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω, εἰς δύο. καὶ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν. 51 At that moment the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two , from top to bottom . {NEQ} The earth shook , {NEQ} {NEQ} rocks split apart ,
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.6:10 10καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ̔Όπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 10 {NEQ} Wherever you go , he said {RPT} , stay in {RPT} the same house until you leave town .
Mark.6:23 23καὶ ὤμοσεν αὐτῇ, ̔Ό τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 23 He even vowed {RPT} , I will give you whatever you ask {RPT} , up to half my {NEQ} kingdom !
Mark.6:45 45καὶ εὐθύς, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 45 Immediately after this , Jesus insisted that his {NEQ} disciples get back into {NEQ} the boat and head across the lake to Bethsaida , while he sent the people home .
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.9:19 19 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, γενεὰ ἄπιστος· ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. 19 Jesus {NEQ} said to them , * You faithless people ! How long must I be with you ? How long must I put up with you ? Bring the boy to me .
Mark.12:36 36αὐτὸς Δαυείδ, εἶπεν, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 36 For David himself , speaking under the inspiration of the {RPT} Holy Spirit , said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Mark.13:19 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεός ἕως τοῦ νῦν. καὶ οὐ μὴ γένηται. 19 For there will be greater anguish in those {NEQ} days than at any time since {NEQ} God created {RPT} the world . And it will never be so great again .
Mark.13:27 27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων— ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 27 And he will send out his angels {NEQ} to gather his {NEQ} chosen ones from all over the world * from the farthest ends of the earth and heaven .
Mark.14:25 25ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 25 I tell you the truth , {NEQ} I will not drink wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new in the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.14:32 32καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 32 {NEQ} They went to the olive grove {RPT} called Gethsemane , and Jesus said {RPT} , Sit here while I go and pray .
Mark.14:34 34καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ψυχή μου ἕως θανάτου. μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 34 {NEQ} He told them , My {NEQ} soul is crushed with grief to the point of death . Stay here and keep watch with me .
Mark.14:54 54καί, Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. καὶ ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 54 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and went right into the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} {NEQ} There he sat with the guards , {NEQ} warming himself by the fire .
Mark.15:33 33καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 33 At noon , darkness fell across the whole {NEQ} land until three o’clock .
Mark.15:38 38καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω. 38 And the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two , from top to bottom .
Luke.1:80 80τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι. καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 80 John {NEQ} grew up and became strong in spirit . And he lived in the wilderness until he began his public ministry to {NEQ} Israel .
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.2:37 37καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων· οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν, λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 37 Then she lived as a widow to the age of eighty-four . * She never left the Temple but stayed there day and night , worshiping God with fasting and prayer .
Luke.4:29 29καὶ ἀναστάντες, ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὗ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν. ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν, 29 {NEQ} Jumping up , they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built {RPT} . They intended to push him over the cliff ,
Luke.4:42 42γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον. καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 42 {NEQ} Early the next morning Jesus went out to an isolated place . {NEQ} The crowds searched everywhere for him , and when they finally found him , {NEQ} they begged him {NEQ} not to leave them .
Luke.9:27 27λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 27 {NEQ} I tell you the truth , some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.9:41 41ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 41 {NEQ} Jesus said , You faithless and corrupt people ! How long must I be with you and put up with you ? Then he said to the man , Bring your {NEQ} son here .
Luke.10:15 15καὶ σὺ Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβήσῃ. 15 And you people of Capernaum , will you be honored in heaven ? No , you will go down to the place of the dead . * 
Luke.11:51 51ἀπὸ αἵματος ̔Άβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου, τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου. ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 51 from the murder of Abel to the murder of Zechariah , who was killed between the altar and the sanctuary . Yes , it will certainly be charged against {RPT} this {NEQ} generation .
Luke.12:50 50βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 50 {NEQ} I have a terrible baptism of suffering ahead of me , and I am under a heavy burden until it is accomplished .
Luke.12:59 59λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 59 And if that happens , you won’t be free again until you have paid the very last penny . * 
Luke.13:8 8 δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια. 8 {NEQ} The gardener answered {RPT} , Sir , give it one more chance . Leave it {NEQ} another {NEQ} year , and I’ll give it special attention and plenty of fertilizer .
Luke.13:21 21ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ. ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 21 It is like the yeast a woman used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , it permeated every part of the dough .
Luke.13:35 35ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 35 And now , look , your {NEQ} house is abandoned {RPT} . And {RPT} {RPT} you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Luke.15:4 4Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἕν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 4 If a man has a hundred sheep and one of them gets lost , what will he do ? Won’t he leave the ninety-nine others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it ?
Luke.15:8 8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν· οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 8 Or suppose a woman has ten silver coins * and {NEQ} loses one {RPT} . Won’t she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it ?
Luke.17:8 8ἀλλ᾽ οὐχί, ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασόν τι δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος, διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω· καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 8 No , he says {RPT} , Prepare my meal , {NEQ} put on your apron , and serve me while I eat . Then you can eat later .
Luke.20:43 43ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 43 until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Luke.21:32 32ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι, οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 32 I tell you the truth , {NEQ} this {NEQ} generation will not pass from the scene until all these things have taken place .
Luke.22:16 16λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 16 For I tell you now that I won’t eat this meal again until its meaning is fulfilled in the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.22:18 18λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 18 For {NEQ} {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the Kingdom of {NEQ} God has come .
Luke.22:51 51ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐᾶτε ἕως τούτου· καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. 51 But {NEQ} Jesus said , No more of this . And he touched the man’s ear and healed him .
Luke.23:5 5οἱ δὲ ἐπίσχυον. λέγοντες ὅτι, Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 5 Then they became insistent . But he is causing riots by his teaching wherever he goes {NEQ} {NEQ} all over {NEQ} Judea , from {NEQ} Galilee to Jerusalem !
Luke.23:44 44καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 44 By this time it was about noon , and darkness fell across the whole land until three o’clock .
Luke.24:49 49καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν. 49 And now I will send {NEQ} {RPT} the Holy Spirit , just as my {NEQ} Father {NEQ} promised . {RPT} But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven .
Luke.24:50 50ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὐτούς. 50 Then Jesus led them to Bethany , and lifting his {NEQ} hands to heaven , he blessed them .
John.2:7 7λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 7 {NEQ} Jesus told the servants , Fill the jars with water . {NEQ} When the jars had been filled ,
John.2:10 10καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν. καί, ὅταν μεθυσθῶσιν, τὸν ἐλάσσω. σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 10 A host always serves the best wine first , {NEQ} he said {RPT} . Then , when everyone has had a lot to drink , he brings out the less expensive wine . But you have kept the best {RPT} until now !
John.5:17 17 δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. 17 But {NEQ} Jesus replied {RPT} , My {NEQ} Father is always working , and so am I .
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.9:18 18οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος. 18 {NEQ} The Jewish leaders still refused to believe {NEQ} the man had been blind and could now see , so they called in his {NEQ} parents .
John.10:24 24ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ, ̔Έως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 24 {NEQ} The people surrounded him and asked {RPT} , How long are you going to keep us in suspense ? If you are the Messiah , tell us plainly .
John.13:38 38ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ, ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς. 38 Jesus answered , Die for me {RPT} ? I tell you the truth , Peter before the rooster crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
John.16:24 24ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδέν. ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε, καὶ λήμψεσθε, ἵνα χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη. 24 You haven’t done this before . Ask , using my {NEQ} name , and you will receive , {NEQ} and you will have abundant {NEQ} joy .
John.21:22 22λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ, μοι ἀκολούθει. 22 {NEQ} Jesus replied {RPT} , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ? As for you , follow me .
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
Acts.1:8 8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες, ἔν τε Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you . And you will be my witnesses , telling people about me everywhere in Jerusalem , {NEQ} throughout {NEQ} Judea , {NEQ} in Samaria , and to the ends of the earth .
Acts.1:22 22ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάνου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν· μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 22 from the time he was {NEQ} baptized by John until the day {RPT} he was taken from us . Whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' {NEQ} resurrection .
Acts.2:35 35ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 35 until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Acts.7:45 45ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν, μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυείδ· 45 Years later {NEQ} , when Joshua led our {NEQ} ancestors in battle against the nations that {NEQ} God drove out of this land {RPT} , the Tabernacle was taken with them into their new territory {RPT} . And it stayed there until the time of King David .
Acts.8:10 10 προσεῖχον πάντες, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες, Οὗτός ἐστιν Δύναμις τοῦ θεοῦ— καλουμένη Μεγάλη. 10 {RPT} {RPT} Everyone , from the least to the greatest , often spoke of him as {RPT} the Great One the Power of {NEQ} God .
Acts.8:40 40Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς ̓Άζωτον· καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 40 Meanwhile , Philip found himself farther north at the town of Azotus . He preached the Good News there and in every {NEQ} town along the way until he came to Caesarea .
Acts.9:38 38ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν. 38 But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda {RPT} , so they sent two men to beg him , Please come as soon as possible !
Acts.11:19 19οἱ μὲν οὖν, διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης, καὶ Κύπρου, καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον, εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 19 Meanwhile , the believers who had been scattered during the persecution after Stephen’s death traveled as far as Phoenicia , {NEQ} Cyprus , and Antioch of Syria . They preached the word of God , but only to Jews .
Acts.11:22 22ἠκούσθη δὲ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕως Ἀντιοχείας. 22 {NEQ} When the church {RPT} {RPT} at Jerusalem heard what had happened {RPT} , {NEQ} they sent Barnabas to Antioch .
Acts.13:20 20ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα, ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου. 20 All this took about 450 years . {NEQ} After that , God gave them judges to rule until the time of Samuel the prophet .
Acts.13:47 47οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 47 For the Lord gave us this command when he said , I have made you a light to the Gentiles , to bring salvation to {RPT} the farthest corners of the earth . * 
Acts.17:14 14εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ὑπέμεινάν τε τε Σίλας καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ. 14 {NEQ} {NEQ} The believers acted at once , sending {NEQ} Paul on to the coast , while {NEQ} {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy remained behind .
Acts.17:15 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 15 Those {NEQ} escorting {NEQ} Paul went with him all the way to Athens ; then they returned to Berea with instructions for {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy to hurry and join him .
Acts.21:5 5ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων, σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως. καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, προσευξάμενοι, 5 When we returned to the ship at {RPT} the end of the week , the entire congregation , including women and children , left the city and came down to the shore with us . {NEQ} There we knelt , prayed ,
Acts.21:26 26τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν· διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά. 26 So {NEQ} Paul went to {RPT} the Temple the next day with the other men {RPT} . They had already started the purification ritual , so he publicly announced the date {NEQ} when their vows would end and {NEQ} sacrifices would be offered for each of them .
Acts.23:12 12γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 12 {NEQ} The next morning a group of Jews * got together and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed {NEQ} Paul .
Acts.23:14 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 14 They went to the leading priests and {NEQ} elders and told them , We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed {NEQ} Paul .
Acts.23:21 21σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς. ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα. οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν. καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι, προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 21 But don’t {RPT} do it {RPT} ! There are {RPT} more than forty men hiding along the way {NEQ} ready to ambush him . They have vowed not to eat or drink anything until they have killed him . They are ready now , just waiting {NEQ} for your consent .
Acts.23:23 23καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους· ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας· καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός. 23 Then the commander called two of his officers and ordered , Get 200 soldiers ready to leave for Caesarea at nine o’clock {NEQ} tonight . Also take 200 spearmen and 70 mounted troops .
Acts.25:21 21τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν. ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 21 But {NEQ} Paul appealed to have his case decided by the emperor . So I ordered that he be held in custody until I could arrange to send him to Caesar .
Acts.26:11 11καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν· περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 11 {NEQ} Many times I had them punished in the synagogues to get them to curse Jesus . * {NEQ} I was so violently opposed to them that I even chased them down in foreign {NEQ} cities .
Acts.28:23 23ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἦλθαν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες· οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ· ἀπό τε τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας. 23 So a time was set {RPT} , and on that day a large number of people came to Paul’s lodging . {RPT} He explained and testified about the Kingdom of {NEQ} God and tried to persuade them about {NEQ} Jesus from the Scriptures . Using the law of Moses and the books of the prophets , he spoke to them from morning until evening .
Rom.3:12 12πάντες ἐξέκλιναν· ἅμα ἠχρεώθησαν. οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 12 All have turned away ; all have become useless . No one does good , not a single one . * 
Rom.11:8 8καθὼς γέγραπται, ̓Έδωκεν αὐτοῖς θεὸς πνεῦμα κατανύξεως· ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 8 As the Scriptures say , {NEQ} God has put them into a deep sleep . To {NEQ} this day he has shut their eyes so they do not see , and closed their ears so they do not hear . * 
1Cor.1:8 8ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 8 He {NEQ} will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our {NEQ} Lord Jesus Christ returns .
1Cor.4:5 5ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε— ἕως ἂν ἔλθῃ κύριος· ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν. καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 5 So don’t make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns . For he will bring our {NEQ} darkest secrets to light and will reveal our private motives . Then {NEQ} God will give to each one whatever {NEQ} praise is due .
1Cor.4:13 13δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα— ἕως ἄρτι. 13 We appeal gently when evil things are said about us . Yet we are treated like the world’s garbage , like everybody’s trash right up to the present moment .
1Cor.8:7 7ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ, ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου, ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. 7 However , not all believers know this . Some {NEQ} are {NEQ} accustomed to thinking of {NEQ} idols as being real , so when they eat food that has been offered to idols , they think of it as the worship of real gods , and their weak {NEQ} consciences are violated .
1Cor.15:6 6ἔπειτα, ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν. 6 After that , he was seen by more than 500 of his followers * at one time , {NEQ} most of whom are still alive , though some have died .
1Cor.16:8 8ἐπιμενῶ, δέ, ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς· 8 In the meantime , I will be staying here at Ephesus until the Festival of Pentecost .
2Cor.1:13 13οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἀναγινώσκετε, καὶ ἐπιγινώσκετε. ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 13 {NEQ} Our letters have been straightforward {RPT} , and there is nothing written between the lines and nothing you can’t understand . {NEQ} {NEQ} I hope someday you will fully understand us ,
2Cor.3:15 15ἀλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται· 15 Yes , even today when they read Moses' writings , their {NEQ} hearts are covered with that veil , and they do not understand .
2Cor.12:2 2οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα— θεὸς οἶδεν— ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 2 {NEQ} I {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} * was caught up to the third heaven fourteen years ago . Whether {RPT} {NEQ} I was in my body or out of my body , I don’t know only {NEQ} God knows .
2Thes.2:7 7τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. 7 For this lawlessness is already at work secretly , and it will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way .
1Tim.4:13 13ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 13 Until I get there , focus on {NEQ} reading the Scriptures to the church , {NEQ} encouraging the believers , and {NEQ} teaching them .
Heb.1:13 13πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 13 And God never said to any of the angels , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Heb.8:11 11καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι πάντες, εἰδήσουσίν με, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν. 11 And they will not need to teach their neighbors , nor will they need to teach their relatives , * saying , You should know the LORD . For everyone , from the least to the greatest {RPT} , will know me already .
Heb.10:13 13τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ· 13 {NEQ} {NEQ} There he waits until his {NEQ} enemies are humbled and made a footstool under his {NEQ} feet .
Jas.5:7 7μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς· μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. 7 Dear brothers and sisters , * be patient {NEQ} as you wait for the Lord’s {NEQ} return . Consider the farmers who patiently wait for {NEQ} {RPT} the rains in the fall and in the spring . They eagerly look for the valuable harvest to ripen .
2Pet.1:19 19καί, ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον· καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ— ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· 19 Because of that experience , we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets . {RPT} You must pay close attention to what they wrote , for their words are like a lamp shining in a dark place until the Day dawns , and Christ the Morning Star shines * in your {NEQ} hearts .
1Jn.2:9 9 λέγων, Ἐν τῷ φωτὶ εἶναι· καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 9 If anyone claims , I am living in the light , but hates a Christian brother or sister {RPT} , * that person is still living in {NEQ} darkness .
Rev.6:10 10καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ̔Έως πότε, δεσπότης, ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 10 {NEQ} They shouted to the Lord and said , O {NEQ} Sovereign Lord , {NEQ} holy and true , how long before you judge the people who belong to this world and avenge our {NEQ} blood for what they have done to us ?
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters * their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .