The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἑαυτοῦ (e(autou, 1438)

Meanings

[but] himself, [for] yourselves, [he] himself, [with] his own, [yet] himself, for herself, for himself, for itself, for themselves, for yourselves, her, her own, herself, herself [for], himself, himself (at home), himself [about], his, his own, in himself, in themselves, itself, of himself, of itself, of ourselves, of them, of themselves, one another, oneself, our own, ourselves, own, own [woman], their, their own, them, themselves, to himself, to his, to themselves, to yourselves, with themselves, your own, yourselves

Greek-English Concordance: 311 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.6:34 34μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς. 34 So don’t worry about {NEQ} tomorrow , for {NEQ} tomorrow will bring its own worries . {NEQ} Today’s {NEQ} trouble is enough for today .
Matt.8:22 22 δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 22 But {NEQ} Jesus told him , Follow me now . {NEQ} Let the spiritually dead bury their own {NEQ} dead . * 
Matt.9:3 3καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ. 3 But some of the teachers of religious law said to themselves , That’s blasphemy ! Does he think he’s God ?
Matt.9:21 21ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. 21 for she thought , If I can just touch his {NEQ} robe , I will be healed .
Matt.12:25 25εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται. καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 25 {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts and replied {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A town or family splintered by feuding will fall apart .
Matt.12:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη. πῶς οὖν σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; 26 And if {NEQ} Satan is casting out {NEQ} Satan , he is divided and fighting against himself . {NEQ} His own {NEQ} kingdom will not survive .
Matt.12:45 45τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 45 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before . That will be the experience of this {NEQ} evil {NEQ} generation .
Matt.13:21 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 21 But since they don’t have deep roots , they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.15:30 30καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κυλλούς, κωφούς, καὶ ἑτέρους πολλούς. καὶ ἔριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 30 {NEQ} A vast crowd brought to him people who were {RPT} lame , blind , crippled , those who couldn’t speak , and many others . {NEQ} They laid them before Jesus , and he healed them all .
Matt.16:7 7οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι, ̓Άρτους οὐκ ἐλάβομεν. 7 At this they began to argue with each other {NEQ} because they hadn’t brought any bread .
Matt.16:8 8γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 8 {NEQ} {NEQ} Jesus knew what they were saying , so he said , You have so little faith ! Why are you arguing with each other about having no bread ?
Matt.16:24 24τότε Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:31 31ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα. καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 31 {NEQ} When some of the other servants {RPT} saw this , they were very upset . {NEQ} They went to the king {RPT} and told him everything that had happened .
Matt.19:12 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 12 {NEQ} Some are born as eunuchs , {NEQ} some {RPT} have been made eunuchs by others , and {RPT} some choose not to marry for the sake of the Kingdom of {NEQ} Heaven . Let anyone accept this who can .
Matt.21:8 8 δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 8 {NEQ} {NEQ} Most of the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others cut branches from the trees and spread them on the road .
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Matt.23:12 12ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 12 But those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Matt.23:31 31ὥστε, μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 31 But in saying that , you testify against yourselves that you are indeed the descendants of those who murdered the prophets .
Matt.25:1 1τότε ὁμοιωθήσεται βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 25:1 Then the Kingdom of {NEQ} Heaven will be like ten bridesmaids * who took their {NEQ} lamps and went to meet the bridegroom .
Matt.25:3 3αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον, 3 {NEQ} The five who were foolish {RPT} didn’t take enough {RPT} olive oil for their {NEQ} lamps ,
Matt.25:4 4αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. 4 but the other five were wise enough to take along {RPT} extra oil .
Matt.25:7 7τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 7 {NEQ} All the {NEQ} bridesmaids got up and prepared their {NEQ} lamps .
Matt.25:9 9ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι, Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν. πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 9 But the others replied , We don’t have enough for all of us . Go to a shop and buy some for yourselves .
Matt.26:11 11πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 11 {NEQ} You will always have the poor among you , but you will not always have me .
Matt.27:42 42̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. βασιλεὺς Ἰσραήλ, ἐστιν; καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 42   He saved others , they scoffed , but he can’t save himself ! So he is the King of Israel , is he ? Let him come down from the cross right now , and we will believe in him !
Mark.2:8 8καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 8 {NEQ} {NEQ} Jesus knew {RPT} immediately what they were thinking , so he asked them , Why do you question this in your {NEQ} hearts ?
Mark.3:24 24καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι βασιλεία ἐκείνη. 24 {NEQ} {NEQ} A kingdom divided by civil war will collapse {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:25 25καί, ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται οἰκία ἐκείνη στῆναι. 25 Similarly , {NEQ} a family splintered by feuding will fall apart {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.4:17 17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 17 But since they don’t have deep roots , {RPT} they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Mark.5:5 5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Day and night he wandered among the burial caves and in the hills , howling and cutting himself with sharp stones .
Mark.5:30 30καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 30 {NEQ} Jesus realized at once that healing power had gone out from {RPT} him , so he turned around in the crowd and asked , Who touched my {NEQ} robe ?
Mark.6:36 36ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τι φάγωσιν. 36 Send the crowds away so they can go to the nearby farms and villages and buy {RPT} something to eat .
Mark.6:51 51καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ἄνεμος. καὶ λίαν ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 51 Then he climbed {RPT} into the boat , and the wind stopped . {NEQ} They were totally amazed ,
Mark.8:14 14καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους. καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 14 But the disciples had forgotten to bring any food . They had {NEQ} only {RPT} one loaf of bread with them in the boat .
Mark.8:34 34καί, προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 34 Then , calling the crowd to join his {NEQ} disciples , he said {RPT} , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Mark.9:8 8καὶ ἐξάπινα, περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν, εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 Suddenly , when they looked around , Moses and Elijah were gone , and they saw only {NEQ} Jesus with them .
Mark.9:10 10καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες, τί ἐστιν Τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι; 10 So they kept it to themselves , but they often asked each other what he meant by rising from the dead .
Mark.9:50 50καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 50 {NEQ} Salt is good for seasoning . But if it loses its flavor , how do you make it salty again ? You must have the qualities of salt among yourselves and live in peace with each other .
Mark.12:33 33καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν. περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. 33 And I know it is important {NEQ} to love him with all my heart and {RPT} all my understanding and {RPT} all my strength , and {NEQ} to love my neighbor as myself . This is more important than to offer all of the burnt offerings and sacrifices required in the law .
Mark.13:9 9βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 9 {NEQ} When these things begin to happen , watch out ! You will be handed over {RPT} to the local councils and beaten in the synagogues . {NEQ} You will stand trial before governors and kings because you are my followers . But this will be your opportunity to tell them about me . * 
Mark.14:7 7πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῆσαι. ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 7 {NEQ} You will always have the poor among you , and you can help them whenever you want to . But you will not always have me .
Mark.15:31 31ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων· ἔλεγον, ̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 31   The leading priests and {NEQ} teachers of religious law also mocked Jesus . He saved others , they scoffed , but he can’t save himself !
Luke.1:24 24μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας, συνέλαβεν Ἐλεισάβετ, γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα 24   {NEQ} Soon afterward his {NEQ} wife , Elizabeth , became pregnant and {RPT} went into seclusion for five months .
Luke.2:3 3καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 3 All {NEQ} returned {RPT} to {NEQ} their own ancestral towns to register for this census .
Luke.2:39 39καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 39 {NEQ} When Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord , they returned home to Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.7:30 30οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. 30 But the Pharisees and {RPT} experts in religious law rejected {NEQ} God’s {NEQ} plan for them , for they had refused John’s baptism .
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.7:49 49καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Τίς οὗτός ἐστιν, ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 49 {NEQ} The men at the table said among themselves , Who is this man , that he goes around forgiving sins ?
Luke.9:23 23ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 23 Then he said to the crowd , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross daily , and follow me .
Luke.9:25 25τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς; 25 And what do you benefit if you gain the whole world but are yourself lost or destroyed ?
Luke.9:47 47 δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ. 47 But {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts , so he brought a little child {RPT} to his side .
Luke.9:60 60εἶπεν δὲ αὐτῷ, ̓Άφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 60 But Jesus told him , Let the spiritually dead bury their own {NEQ} dead ! * {NEQ} Your duty is to go and preach about the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.10:29 29 δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτόν, εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον; 29 {NEQ} The man wanted to justify his actions , so he asked {NEQ} Jesus , And who is my neighbor ?
Luke.11:17 17αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα, εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται. καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 17 {NEQ} He knew their {NEQ} thoughts , so he said {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A family splintered by feuding will fall apart .
Luke.11:18 18εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 18 {NEQ} You say I am empowered by Satan . {NEQ} But if {NEQ} Satan is divided and fighting against himself , how can his {NEQ} kingdom survive ?
Luke.11:21 21ὅταν ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ— 21 For when a strong man like Satan is fully armed and guards his {NEQ} palace , his {NEQ} possessions are safe
Luke.11:26 26τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 26 Then the spirit finds seven other spirits more evil than itself , and they all enter the person and live there . And so that {NEQ} person is worse off than before .
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.12:17 17καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω; ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου. 17 {NEQ} He said to himself , What should I do ? {NEQ} I don’t have room for all my {NEQ} crops .
Luke.12:21 21οὕτως, θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. 21 Yes , a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God .
Luke.12:33 33πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα· θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει. 33 Sell your {NEQ} possessions and give to those in need . This will store up treasure for you in {NEQ} heaven ! And the purses of heaven never get old or develop holes . Your treasure will be safe ; no thief can steal it and no moth can destroy it .
Luke.12:36 36καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων. ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 36 as though you were waiting for your {NEQ} master {NEQ} to return from the wedding feast . Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks .
Luke.12:57 57τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 57 Why can’t you decide for yourselves what is right ?
Luke.13:19 19ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ· καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 19 It is like a tiny mustard seed that a man planted in a garden ; {NEQ} it grows and becomes a tree , and the birds make nests in its {NEQ} branches .
Luke.13:34 34Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 34 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects {NEQ} her chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Luke.14:11 11ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 11 For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.14:27 27ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27 And if you do not carry your own {NEQ} cross and follow me , you cannot be my disciple .
Luke.14:33 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 33 So you cannot become my disciple {RPT} without giving up everything {NEQ} you own .
Luke.15:17 17εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. 17 {NEQ} When he finally came to his senses , he said to himself , At home {RPT} even the hired servants have food enough to spare , and here I am dying of hunger !
Luke.15:20 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμών, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 20 So he returned home to his {NEQ} father . And while he was still a long way off , his {NEQ} father saw him coming . {NEQ} Filled with love and compassion , {NEQ} he ran to his son , embraced {RPT} him , and kissed him .
Luke.16:3 3εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ οἰκονόμος, Τί ποιήσω; ὅτι κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 3 {NEQ} The manager thought to himself , Now what ? {NEQ} My {NEQ} boss has fired me . I don’t have the strength to dig ditches , and I’m too proud to beg .
Luke.16:4 4ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν. 4 Ah , I know how to ensure that I’ll have plenty of friends who will give me a home when I am fired .
Luke.16:5 5καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ. ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; 5 So he invited each person who owed money to his {NEQ} employer to come and discuss the situation . He asked the first one , How much do you owe him ?
Luke.16:8 8καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 8 {NEQ} The rich man had to admire the {NEQ} dishonest rascal for being so shrewd . And it is true that the children of this {NEQ} world are more shrewd in dealing with the world around {RPT} them than are the children of the light .
Luke.16:9 9καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω· ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας. ἵνα, ὅταν ἐκλίπῃ, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 9 {NEQ} {RPT} Here’s the lesson : Use your worldly resources to benefit others and make friends . Then , when your earthly possessions are gone , they will welcome you to an eternal home . * 
Luke.16:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 15 Then he said to them , You like to appear {NEQ} righteous in public , but {NEQ} God knows your {NEQ} hearts . {NEQ} What this world honors is detestable in the sight of {NEQ} God .
Luke.17:3 3προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 3 So watch yourselves ! If another believer {RPT} * sins , rebuke that person ; then if there is repentance , forgive {RPT} .
Luke.17:14 14καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 14 {NEQ} He looked at them and said , Go show yourselves to the priests . * And as they went , they were cleansed of their leprosy .
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.18:9 9εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην· 9 Then Jesus told this {NEQ} story to some who had great confidence in their own {NEQ} righteousness and scorned everyone else :
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.18:14 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 14 I tell you , this sinner , not the Pharisee , returned {NEQ} home {RPT} justified before God . For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.19:12 12εἶπεν οὖν, ̓Άνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 12 {NEQ} He said , A nobleman was called away to a distant empire to be crowned king and then return .
Luke.19:13 13καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ἔρχομαι. 13 Before he left , he called together ten of his servants and divided among them ten pounds of silver , * {NEQ} saying {RPT} , Invest this for me while I am gone .
Luke.20:20 20καὶ παρατηρήσαντες, ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι· ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 20 {NEQ} Watching for their opportunity , the leaders sent spies pretending to be honest men . {NEQ} They tried to get Jesus to say something that could be reported to the Roman governor so he would arrest Jesus .
Luke.21:30 30ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 30 When the leaves come out , you know without being told that {NEQ} summer is near .
Luke.21:34 34προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς· μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ, καὶ μερίμναις βιωτικαῖς· καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη, 34 {NEQ} Watch out ! Don’t let your {NEQ} hearts be dulled by carousing and drunkenness , and by the worries of this life . Don’t {NEQ} let that {NEQ} day catch you unaware ,
Luke.22:17 17καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας, εἶπεν, Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς. 17 Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it . Then he said , Take this and share it among yourselves .
Luke.22:23 23καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν. 23 {NEQ} The disciples began to ask each other which {NEQ} of them would {NEQ} ever do such a thing .
Luke.23:2 2ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστόν, βασιλέα εἶναι. 2 {NEQ} They began to state their case {RPT} : This man {NEQ} has been leading our people astray {NEQ} by telling them not to pay their taxes to the Roman government and by claiming he is the Messiah , a king .
Luke.23:28 28στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 28 But Jesus turned and said to them , Daughters of Jerusalem , don’t weep for me , but weep for yourselves and for your {NEQ} children .
Luke.23:35 35καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες· ̓Άλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἐκλεκτός. 35 {NEQ} {NEQ} The crowd watched and the leaders scoffed . He saved others , they said , let him save himself if he is really {NEQ} God’s {NEQ} Messiah , the Chosen One .
Luke.24:12 12 δέ, Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον. καὶ παρακύψας, βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός. 12 However , {NEQ} Peter jumped up and ran to the tomb to look . {NEQ} Stooping , he peered in and saw the empty linen wrappings ; then he went home again , wondering what had happened .
Luke.24:27 27καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 27 Then Jesus took them through the writings of Moses and {RPT} all the prophets , explaining {RPT} from all the Scriptures the things concerning himself .
John.5:18 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 18 So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him . For he not only broke the Sabbath , {RPT} {RPT} he called {NEQ} God his Father , thereby making himself equal with {NEQ} God .
John.5:19 19ἀπεκρίνατο οὖν Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 19 So {NEQ} Jesus explained {RPT} , I tell you the truth , the Son can do {RPT} nothing by himself . He does only what he sees the Father doing . {NEQ} Whatever the Father does , {RPT} the Son also does .
John.5:26 26ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 26 {NEQ} {NEQ} The Father has life in himself , and he has granted that same life-giving power to his Son {RPT} {RPT} .
John.5:42 42ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 42 because I know you don’t have {NEQ} {NEQ} God’s {NEQ} love within you .
John.6:53 53εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 53 So {NEQ} Jesus said again {RPT} , I tell you the truth , unless you eat the flesh of the Son of {RPT} Man and drink his {NEQ} blood , you cannot have eternal life within you .
John.6:61 61εἰδὼς δὲ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 61 {NEQ} {NEQ} Jesus was aware that his {NEQ} disciples were complaining {NEQ} {NEQ} , so he said to them , Does this offend you ?
John.7:18 18 ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 18 Those who speak for themselves want {NEQ} glory {NEQ} only for themselves , {NEQ} but a person who seeks {NEQ} to honor the one who sent him speaks truth , not {NEQ} {RPT} {RPT} lies .
John.8:22 22ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν; ὅτι λέγει, ̔Όπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 22 {NEQ} The people * asked , {NEQ} Is he planning to commit suicide ? {NEQ} What does he mean , You cannot come where I am going ?
John.9:21 21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 21 but we don’t know how he can see or who healed him . {RPT} {RPT} {RPT} Ask him . He is old enough to speak for himself .
John.11:33 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 33 {NEQ} When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her , a deep anger welled up {NEQ} within him , * and he was deeply troubled .
John.11:38 38Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον, ἦν δὲ σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. 38 {NEQ} Jesus was still angry as he arrived at the tomb , {NEQ} a cave with a {NEQ} stone rolled across its entrance .
John.11:51 51τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν· ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. 51 {NEQ} He did not say this on his own ; {NEQ} as high priest at that {NEQ} time he was led to prophesy that Jesus would die for the entire nation .
John.11:55 55ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 55 It was now almost time for the Jewish {NEQ} Passover celebration , and many people from all over the country arrived in Jerusalem several days early so they could go through the purification ceremony before {NEQ} Passover began .
John.12:8 8τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 {NEQ} You will always have the poor among you , but you will not always have me .
John.13:4 4ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν, 4 So he got up from the table , {NEQ} took off his robe , {NEQ} wrapped a towel around his waist ,
John.15:4 4μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 4 Remain in me , and I will remain in you . For a branch cannot produce fruit {NEQ} {NEQ} if it is severed from the vine , and you cannot be fruitful unless you remain in me .
John.16:13 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν. οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ· ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούει λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 13 {NEQ} When the Spirit of {NEQ} truth comes , he will guide you into all {NEQ} truth . {NEQ} He will not speak on his own but will tell you what he has heard . {NEQ} He will tell you about the future .
John.17:13 13νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι. καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. 13 {NEQ} Now I am coming to you . {NEQ} I told them many things while I was with them in this world so they would be filled with {NEQ} {RPT} my {RPT} joy .
John.19:7 7ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 7 The Jewish leaders replied {RPT} , {RPT} {RPT} {NEQ} {NEQ} By our law he ought to die because he called himself the Son of God .
John.19:12 12ἐκ τούτου Πειλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν, οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 12 Then {NEQ} Pilate tried to release him , but the Jewish leaders shouted , If you release this man , you are no friend of {NEQ} Caesar . * Anyone who declares himself a king is a rebel against {NEQ} Caesar .
John.19:24 24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 24 So they said , Rather than tearing it apart , {RPT} let’s throw dice * for it . {NEQ} This fulfilled the Scripture that says , They divided my {NEQ} garments among themselves and threw dice for my {NEQ} clothing . * So that is what they did .
John.21:1 1μετὰ ταῦτα, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 21:1 Later , Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of {NEQ} Galilee . * {NEQ} This is how it happened .
John.21:7 7λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 7 Then the disciple {RPT} {NEQ} Jesus {RPT} loved said to {NEQ} Peter , It’s the Lord ! {NEQ} When Simon Peter heard that it was the Lord , he put on his tunic ( for he had stripped for work ) , {NEQ} jumped into the water , and headed to shore .
Acts.1:3 3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς· καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 3 During the forty days after he suffered and died , he appeared to the apostles from time to time , and he proved to them in many ways that {NEQ} he was actually alive . And he talked to them {RPT} about the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.5:35 35εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 35 Then he said to his colleagues , Men of Israel , take care what you are planning to do to these {NEQ} men !
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.7:21 21ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτόν, θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. 21 {NEQ} When they had to abandon him , Pharaoh’s {NEQ} daughter {NEQ} adopted him and raised him as her own son .
Acts.8:9 9ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων, καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν· 9 {NEQ} A man named Simon had been a sorcerer there for many years , {NEQ} amazing the people of {NEQ} Samaria and claiming to be someone great .
Acts.8:34 34ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός; 34 {NEQ} The eunuch asked {NEQ} Philip , Tell me {RPT} , {RPT} {RPT} was the prophet talking {RPT} about himself or {RPT} someone else ?
Acts.10:17 17ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος, Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν; ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος. ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter was very perplexed . What could the vision mean ? Just then the men {RPT} sent by {NEQ} Cornelius found {NEQ} Simon’s {NEQ} house . Standing outside the gate ,
Acts.12:11 11καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. 11 {NEQ} {NEQ} Peter finally came to his senses . {NEQ} It’s really true ! he said . {NEQ} The Lord has sent his {NEQ} angel and saved me from Herod and from what the {NEQ} Jewish leaders * had planned to do to me !
Acts.13:46 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 46 Then {NEQ} Paul and {NEQ} Barnabas spoke out boldly and declared , It was necessary that we first preach the word of {NEQ} God to you Jews . But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal {NEQ} life , {NEQ} we will offer it to the Gentiles .
Acts.14:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 14 But when the apostles Barnabas and Paul heard what was happening , they tore their {NEQ} clothing in dismay and ran out among the people , shouting ,
Acts.15:29 29ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων, καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν, καὶ πορνείας· ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτούς, εὖ πράξετε. ἔρρωσθε. 29 You must abstain from eating food offered to idols , {NEQ} from consuming blood or the meat of strangled animals , and from sexual immorality . If you do this , you will do well . Farewell .
Acts.16:27 27ἔξυπνος δὲ γενόμενος δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς· σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 27 {NEQ} The jailer woke up {NEQ} to see the {NEQ} prison doors wide open . He assumed the prisoners had escaped , so he drew his sword to kill himself .
Acts.19:31 31τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν, μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. 31 {NEQ} {NEQ} Some of the officials of the province , friends of Paul , also sent a message to him , begging him not to risk his life by entering the amphitheater .
Acts.20:28 28προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ· ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους· ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου— 28 So guard yourselves and God’s people . Feed and shepherd {NEQ} God’s flock {NEQ} his church , {RPT} purchased with {RPT} his own {RPT} blood * over which the {RPT} Holy Spirit {RPT} has appointed you as elders . * 
Acts.20:30 30καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν. 30 Even some men from your own group will rise up and distort the truth {NEQ} in order to draw a following .
Acts.21:11 11καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 11 {NEQ} He came over {RPT} , {NEQ} took {NEQ} Paul’s {NEQ} belt , and bound his own {NEQ} feet and {NEQ} hands with it . Then he said , The {RPT} Holy Spirit declares , So shall the owner of this {NEQ} belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles .
Acts.21:23 23τοῦτο οὖν ποίησον σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν. 23 {NEQ} Here’s what we want you to do . We have four men here who have completed their vow .
Acts.23:12 12γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 12 {NEQ} The next morning a group of Jews * got together and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed {NEQ} Paul .
Acts.23:14 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 14 They went to the leading priests and {NEQ} elders and told them , We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed {NEQ} Paul .
Acts.23:21 21σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς. ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα. οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν. καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι, προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 21 But don’t {RPT} do it {RPT} ! There are {RPT} more than forty men hiding along the way {NEQ} ready to ambush him . They have vowed not to eat or drink anything until they have killed him . They are ready now , just waiting {NEQ} for your consent .
Acts.25:4 4 μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι· 4 But {NEQ} Festus replied that {NEQ} Paul was at Caesarea and he himself would be returning there soon .
Acts.28:16 16ὅτε δὲ εἰσήλθαμεν εἰς Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ᾽ ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 16 {NEQ} When we arrived in Rome , {NEQ} Paul was permitted to have his own private lodging , though he {NEQ} was guarded by a soldier .
Rom.1:27 27ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους· ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 27 And the men , instead of having normal sexual relations with {NEQ} women , burned with {NEQ} lust {RPT} for each other . Men did {NEQ} shameful things with other men , and as a result of this sin {RPT} , they suffered within themselves {NEQ} the penalty {RPT} they deserved .
Rom.2:14 14ὅταν γὰρ ἔθνη, τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος. 14 Even Gentiles , who do not have God’s written law , show that {NEQ} they know his law when they instinctively obey it , even without having heard it .
Rom.4:19 19καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει, κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον, ἑκατονταετής που ὑπάρχων— καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας· 19 And Abraham’s faith did not weaken , even though , at about 100 years of age , he figured his {NEQ} body was as good as dead and so was Sarah’s {NEQ} womb .
Rom.5:8 8συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 8 But {NEQ} God showed his great {NEQ} love for us by sending Christ to die for us {NEQ} while we were still sinners .
Rom.6:11 11οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 11 So you also should consider yourselves to be dead {NEQ} to the power of sin and alive to {NEQ} God through Christ Jesus .
Rom.6:13 13μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ· ἀλλά, παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ, ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν, ζῶντας· καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ. 13 Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve {NEQ} sin . Instead , give yourselves completely to {NEQ} God , for you were dead , but now you have new life . So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of {NEQ} God .
Rom.6:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; 16 Don’t you realize that you become the slave of whatever you choose to obey ? {RPT} You {RPT} can be a slave {RPT} {RPT} to sin , which leads to death , or you can choose to obey God , which leads to righteous living .
Rom.8:3 3τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός· θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας· καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί· 3 The law of Moses {NEQ} was unable to save us because of the weakness of our sinful nature . * So God did what the law could not do . He sent {NEQ} his own Son in a body like the bodies we sinners have . And in that body God declared an end to {NEQ} sin’s control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins .
Rom.8:23 23οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες, ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. 23 And we believers also groan , even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory , for we long for our bodies to be released from sin and suffering . We , too , wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as his adopted children , * including the new bodies he has promised us .
Rom.11:25 25οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι· ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 25 {NEQ} I want you to understand this {NEQ} mystery , dear brothers and sisters , * so that you will not feel proud about yourselves . {NEQ} Some of the people of Israel have hard hearts , but this will last only until the full number of {NEQ} Gentiles comes to Christ .
Rom.12:16 16τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες· μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς. 16 Live in harmony with each other . Don’t be too proud to {NEQ} enjoy the company of {NEQ} ordinary people . And don’t think you know it all !
Rom.12:19 19μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί· ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις· ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος. 19 Dear friends , never take revenge . {NEQ} Leave that to the righteous anger of God . For the Scriptures say , I will take revenge ; I will pay them back , * says the LORD .
Rom.13:2 2ὥστε ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. 2 So anyone who rebels against {NEQ} authority is rebelling against what {NEQ} God has instituted , and they {RPT} will be punished .
Rom.14:7 7οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 7 For we don’t live for ourselves or {RPT} die for ourselves .
Rom.14:12 12ἄρα οὖν, ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ. 12 Yes , each of us will give a personal account to {NEQ} God .
Rom.14:14 14οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινόν, δι᾽ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 14 I know and am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food , in and of itself , is wrong to eat . But if someone believes it is wrong , then for that person it is wrong .
Rom.14:22 22σὺ πίστιν ἣν ἔχεις, κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν δοκιμάζει· 22 You {RPT} may believe there’s nothing wrong with what you are doing , but keep it between yourself and {NEQ} God . Blessed are those who don’t feel guilty for doing something they have decided is right .
Rom.15:1 1ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν· καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 15:1 {NEQ} We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this . {NEQ} We must not just please ourselves .
Rom.15:3 3καὶ γὰρ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σέ, ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ. 3 For even {NEQ} Christ didn’t live to please himself . As the Scriptures say , The insults of those who insult you , O God , have fallen on {RPT} me . * 
Rom.16:4 4οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν· οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν· 4 In fact , they once risked their lives for me . I am thankful to them , and so are all the {NEQ} Gentile churches .
Rom.16:18 18οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν· ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ. καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 18 {NEQ} {NEQ} Such people are not serving Christ our {NEQ} Lord ; {NEQ} they are serving their own personal interests . {NEQ} By {NEQ} smooth talk and glowing words they deceive innocent people .
1Cor.3:18 18μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός. 18 Stop deceiving yourselves . If you think {NEQ} you are wise by this {NEQ} world’s standards , you need to become a fool to be truly wise .
1Cor.6:7 7ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστὶν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν. διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 7 Even to have such {NEQ} lawsuits {NEQ} with one another is a defeat for you . Why not just accept the injustice and leave it at that ? Why not {RPT} let yourselves be cheated ?
1Cor.6:19 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, 19   {NEQ} Don’t you realize that your {NEQ} body is the temple of the Holy Spirit , who lives in you and was given to you by God ? {NEQ} You do not belong to yourself ,
1Cor.7:2 2διὰ δὲ τὰς πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 2 But because there is so much {NEQ} sexual immorality , each man should have his own {NEQ} wife , and each woman should have her own husband .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.7:38 38ὥστε καὶ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει. 38 So {NEQ} the person who marries his {NEQ} fiancée does well , and the person who doesn’t marry does even better .
1Cor.10:24 24μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω· ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. 24 Don’t be concerned for your own good but for the good of {NEQ} others .
1Cor.10:29 29συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου.) ἱνατί γὰρ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 29 {NEQ} It might not be a matter of conscience for you , but it is for {NEQ} the other person . ) For why should my {NEQ} freedom be limited by what someone else thinks ?
1Cor.11:28 28δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. 28 That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup .
1Cor.11:29 29 γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ, ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα. 29 For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ , * you are eating and drinking God’s judgment upon yourself .
1Cor.11:31 31εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα· 31 But if we would examine ourselves , we would not be judged by God in this way .
1Cor.13:5 5οὐκ ἀσχημονεῖ· οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς· οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν· 5 or rude . It does not demand its own way . It is not irritable , and it keeps no record of being {NEQ} wronged .
1Cor.14:4 4 λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. 4 A person who speaks in tongues is strengthened personally , but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church .
1Cor.14:28 28ἐὰν δὲ μὴ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 28 But if no one is present who can interpret , they must be silent in your church meeting and speak in tongues {NEQ} to {NEQ} God privately .
1Cor.16:2 2κατὰ μίαν σαββάτου, ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων τι ἐὰν εὐοδῶται· ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. 2 On the first day of each week , you should each put aside a portion of the money you have earned . Don’t wait until I get there and then try to collect it all at once .
1Cor.16:15 15παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, (οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·) 15 You know that Stephanas and his household were the first of the harvest of believers {NEQ} in Greece , * and they are spending their lives in service {NEQ} to God’s people . {NEQ} I urge you , dear brothers and sisters , * 
2Cor.1:9 9ἀλλά, αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν· ἵνα, μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ, τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς· 9 In fact , we expected to {NEQ} die . But as a result , we stopped relying on ourselves and learned to rely only on {NEQ} God , who raises the dead .
2Cor.3:1 1ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἐξ ὑμῶν; 3:1 Are we beginning to praise ourselves again ? {NEQ} Are we like others , who need to bring you letters of recommendation , or who ask you to write such letters on their behalf ? Surely not !
2Cor.3:5 5οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν· ἀλλ᾽ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ. 5 It is not that we think we are qualified to do {RPT} anything on our own . {NEQ} Our {NEQ} qualification comes from {NEQ} God .
2Cor.4:2 2ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης· μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 2   {RPT} We reject all shameful deeds and underhanded methods . We don’t try to trick anyone or distort the word {NEQ} of God . {RPT} We tell the truth before {NEQ} God , and all who are honest know this .
2Cor.4:5 5οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν κύριον· ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 5 You see , we don’t go around preaching about ourselves . {NEQ} We preach that Jesus Christ is Lord , and we ourselves are your servants for Jesus' sake .
2Cor.5:12 12οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν; ἀλλά, ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ ἐν καρδίᾳ. 12 Are we commending ourselves to you again ? No {RPT} , we are giving you a reason to be proud of us , * so you can answer those who brag about having a spectacular ministry rather than having a sincere heart .
2Cor.5:15 15καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν· ἀλλά, τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 15 {NEQ} He died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves . Instead , they will live for Christ , who died and was raised for them .
2Cor.5:18 18τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ, τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ· καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς· 18 And all of this is a gift from {NEQ} God , who brought us back to himself through Christ . And God has given us this task of {NEQ} reconciling people to him .
2Cor.5:19 19ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ, κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν· καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 19 For God was in Christ , reconciling the world to himself , no longer counting people’s {NEQ} sins against them . And he gave us this wonderful message of {NEQ} reconciliation .
2Cor.6:4 4ἀλλ᾽ ἐν παντί, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι· ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχωρίαις· 4 {NEQ} In everything we do , we show that we are true ministers of God . We {RPT} patiently endure {RPT} troubles and {RPT} hardships and {RPT} calamities of every kind .
2Cor.7:1 1ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος· ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην, ἐν φόβῳ θεοῦ. 7:1 Because we have these {NEQ} promises , dear friends , let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit . And let us work toward complete holiness because we fear God .
2Cor.7:11 11ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν· σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 11 Just see what this godly sorrow produced in you ! Such earnestness , such concern to clear yourselves , such indignation , such alarm , such longing to see me , such zeal , and such a readiness to punish wrong . You showed that you have done everything necessary to make {NEQ} things right .
2Cor.8:5 5καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν, διὰ θελήματος θεοῦ· 5 They even did more than we had hoped , {NEQ} for their first action was to give themselves to the Lord and to us , just as God wanted them to do .
2Cor.10:7 7τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς. 7 Look at the obvious facts . * {NEQ} Those who say they belong to Christ must recognize {NEQ} that we belong to Christ as much as they do .
2Cor.10:12 12οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν. 12 Oh , don’t worry ; {NEQ} we wouldn’t dare say that we are as wonderful as these other men who tell you how important they are ! But they are only comparing themselves with each other , {NEQ} using themselves as the standard of measurement {RPT} . How ignorant !
2Cor.10:14 14οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς, ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς· ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 14 We are not reaching beyond these boundaries when we claim authority over you , {NEQ} as if we had never visited you . For we were the first to travel all the way to Corinth with the Good News of {NEQ} Christ .
2Cor.10:18 18οὐ γὰρ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος· ἀλλὰ ὃν κύριος συνίστησιν. 18 {NEQ} When people commend {NEQ} themselves {RPT} , it doesn’t count for much . The important thing is for the Lord to commend them .
2Cor.13:5 5ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει· ἑαυτοὺς δοκιμάζετε· οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν; εἰ μήτι, ἀδόκιμοί ἐστε. 5 Examine yourselves to see if your faith is genuine . Test yourselves . Surely you know that Jesus Christ is among you * ; if not , you have failed the test of genuine faith .
Gal.1:4 4τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 4 Jesus gave his life for our {NEQ} sins , just as {NEQ} God {NEQ} our Father planned , in order to rescue us from {RPT} this evil {NEQ} world in which we live .
Gal.2:12 12πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δέ, ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν· φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 12 When he first arrived , {NEQ} he ate with the Gentile Christians , who were not circumcised . But afterward , when some friends of James came , Peter wouldn’t eat with the Gentiles anymore . He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision .
Gal.2:20 20Χριστῷ συνεσταύρωμαι. ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός. δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 20 My old self has been crucified with Christ . * {NEQ} It is no longer I who live , but Christ lives in me . So I live in this earthly body by trusting in {NEQ} the Son of {NEQ} God , who loved me and gave himself for me .
Gal.6:3 3εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν. 3 {NEQ} If you think you are too important to help someone , you are only fooling yourself . You are not that important .
Gal.6:4 4τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 4 {NEQ} {NEQ} Pay careful attention to your own {NEQ} work , for then you will get the satisfaction of a job well done , and you won’t need to compare yourself to anyone else .
Gal.6:8 8ὅτι σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν· δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 8 {NEQ} Those who live only to satisfy their own {NEQ} sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature . But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit .
Eph.4:16 16ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας· κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται, εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 16 He makes the whole body fit together perfectly . As each part does its own special work , it helps the other parts grow , so that the whole body is healthy and growing and full of love .
Eph.4:19 19οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτούς, παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ· εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 19 They have no sense of shame . They live for {NEQ} lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity .
Eph.5:2 2καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ· καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 2 {NEQ} Live a life filled with love , following the example of {NEQ} Christ . He loved us * and offered himself {NEQ} as a sacrifice for us , a pleasing aroma to {NEQ} God .
Eph.5:25 25οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν· καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς 25 For {NEQ} husbands , this means love your wives , just as {NEQ} Christ loved the church . {NEQ} He gave up his life for her
Eph.5:27 27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων· ἀλλ᾽ ἵνα, ἁγία καὶ ἄμωμος. 27 {NEQ} He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish . Instead , she will be holy and without fault .
Eph.5:28 28οὕτως, ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. 28 In the same way , {NEQ} husbands ought {NEQ} to love their {NEQ} wives as they love their own {NEQ} bodies . For a man who loves his {NEQ} wife actually shows love for himself .
Eph.5:29 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν· 29 {NEQ} No one {NEQ} hates his own {NEQ} body but feeds and cares for it , just as {NEQ} Christ cares for the church .
Eph.5:33 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 33 So again I say , {RPT} each man must love his {NEQ} wife {NEQ} as he loves himself , and the wife {NEQ} must respect her husband .
Phil.2:3 3μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν, μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν· ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν· 3 Don’t be selfish ; don’t try to impress others . {NEQ} Be humble , thinking of others as better than yourselves .
Phil.2:4 4μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ καί, τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. 4 Don’t look out only for your own interests , but {NEQ} take an interest in others , too .
Phil.2:7 7ἀλλά, ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου λαβὼν ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, 7 Instead , he gave up his divine privileges * ; he took the humble position of a slave * and was born as a human being . When he appeared in human form , * 
Phil.2:8 8ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου— θανάτου δὲ σταυροῦ. 8 he humbled himself in obedience to {NEQ} {RPT} God and died a criminal’s death on a cross .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
Phil.2:21 21οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 21 {NEQ} All the others care only for {RPT} themselves and not for what matters to Jesus Christ .
1Thes.2:7 7δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν· ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα· 7 As apostles of Christ we certainly had a right to make some demands of you , but instead we were like children * among you . Or we were like a mother feeding and caring for her own {NEQ} children .
1Thes.2:8 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλά, καί, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 8 {NEQ} We loved you so much that we shared with you not only {NEQ} God’s {NEQ} Good News but our own {NEQ} lives , too .
1Thes.2:11 11καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ· 11 And you know that we treated each of you as a father treats his own children .
1Thes.2:12 12παρακαλοῦντες ὑμᾶς, καὶ