The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εἰ (ei, 1487)

Meanings

(now, [is it] if, [to see] if, [what] if, but only, certainly not, except, if, if (provided), if [in contrast], if [it means], if [there is], if of course, in no way, it may be, only, otherwise, otherwise [on the other hand], perhaps, since, surely, that, unless, whether

Greek-English Concordance: 503 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:3 3καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 3 During that time the devil * came and said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell {NEQ} these {NEQ} stones to become loaves of bread .
Matt.4:6 6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω. γέγραπται γὰρ ὅτι, Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 6 and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off ! For the Scriptures say , He will order his {NEQ} angels to protect you . And they will hold you up with their hands so you won’t even hurt your {NEQ} foot on a stone . * 
Matt.5:13 13ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ; ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 13 You are the salt of the earth . But what good is {NEQ} salt if it has lost its flavor ? Can you make it salty again ? {NEQ} {NEQ} It will be thrown out and trampled underfoot as worthless .
Matt.5:29 29εἰ δὲ ὀφθαλμός σου— δεξιός— σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 29 So if your {NEQ} eye even your good eye * causes you to lust , gouge it out and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.5:30 30καί εἰ δεξιά σοὺ χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 30 And if your hand even your {NEQ} stronger hand * causes you to sin , cut it off and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.6:1 1προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς, εἰ δὲ μή γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 6:1 {NEQ} Watch out ! Don’t do your {NEQ} good deeds publicly , to be admired by others , for you will lose the reward from your {RPT} Father {RPT} in {NEQ} heaven .
Matt.6:23 23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 23 But when your {NEQ} eye is bad {NEQ} , your whole {NEQ} body is filled with darkness . And if the light you think you have is actually {NEQ} darkness , how deep that darkness is !
Matt.6:30 30εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 30 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.8:31 31οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 31 So the demons begged {RPT} , If you cast us out , send us into that herd of {NEQ} pigs .
Matt.9:17 17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται. ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 17 And no one puts new wine into old wineskins . For the old skins would burst from the pressure , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins . {NEQ} New wine is stored in new wineskins so that both are preserved .
Matt.10:25 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 25 {NEQ} Students {NEQ} are to be like their {NEQ} teacher , and {NEQ} slaves are to be like their {NEQ} master . And since I , the master of the household , have been called the prince of demons , * the members of my household will be called by even worse names !
Matt.11:14 14καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλείας, μέλλων ἔρχεσθαι. 14 And if you are willing to accept what I say , he is Elijah , the one the prophets said would come . * 
Matt.11:21 21οὐαί σοι, Χοραζείν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδάν· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ, μετενόησαν. 21 What sorrow awaits you , Korazin {RPT} {RPT} and Bethsaida ! For if the miracles {RPT} I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon , their people would have repented of their sins long ago , clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse .
Matt.11:23 23καὶ σὺ Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 23 And you people of Capernaum , will you be honored in heaven ? No , you will go down to the place of the dead . * For if the miracles I did for you {NEQ} had been done in wicked Sodom , it would still be here {NEQ} today .
Matt.11:27 27πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 27 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly knows the Son except the Father , and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Matt.12:4 4πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God , and he and his companions broke the law by eating {NEQ} the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat .
Matt.12:7 7εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· ̓Έλεος θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 7 But you would not have condemned my innocent disciples if you knew the meaning of this Scripture : I want you to show mercy , {NEQ} not offer sacrifices . * 
Matt.12:10 10καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν θεραπεύειν; (ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.) 10 where he noticed a man with a deformed hand . {NEQ} The Pharisees asked Jesus , Does the law permit a person to work by healing on the Sabbath ? ( They were hoping he would say yes , so they could bring charges against him . )
Matt.12:24 24οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἶπον, Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 24 But when the Pharisees heard about the miracle , they said , No wonder he can cast out {NEQ} demons . He gets his power from {NEQ} Satan , * the prince of {NEQ} demons .
Matt.12:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη. πῶς οὖν σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; 26 And if {NEQ} Satan is casting out {NEQ} Satan , he is divided and fighting against himself . {NEQ} His own {NEQ} kingdom will not survive .
Matt.12:27 27καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 27 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out {NEQ} demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Matt.12:28 28εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 28 But if I am casting out {NEQ} demons by the Spirit of God , then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Matt.12:39 39 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Γενεά, πονηρὰ καὶ μοιχαλίς, σημεῖον ἐπιζητεῖ· καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 39 But Jesus replied {RPT} , Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign ; but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah .
Matt.13:57 57καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 57 And they were deeply offended and refused to believe in him . Then {NEQ} Jesus told them , A prophet is honored everywhere except in his own {NEQ} hometown and among his own {NEQ} family .
Matt.14:17 17οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 17 But we have only five loaves of bread and two fish ! {NEQ} they answered {RPT} .
Matt.14:28 28ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 28 Then {NEQ} Peter called to him , Lord , if it’s really you , tell me to come to you , walking on the water .
Matt.15:24 24 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα— οἴκου Ἰσραήλ. 24 Then Jesus said to the woman , I was sent only to help God’s {RPT} lost {RPT} sheep the people of Israel .
Matt.16:4 4γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. 4 Only an evil , {NEQ} adulterous generation would demand a miraculous sign , but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah . * Then Jesus left them and went away .
Matt.16:24 24τότε Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Matt.17:4 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς— σοί μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 4 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Lord , it’s wonderful for us to be here ! If you want , I’ll make {RPT} three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Matt.17:8 8ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 And when they looked up , Moses and Elijah were gone , and they {RPT} saw only {RPT} Jesus .
Matt.18:8 8εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλὸν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 8 So if your {NEQ} hand or {NEQ} foot {RPT} causes you to sin , cut it off and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into {RPT} {RPT} eternal fire with both of your hands and {RPT} feet .
Matt.18:9 9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 9 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of {NEQ} hell . * 
Matt.18:28 28ἐξελθὼν δέ, δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 28 But when the man left the king , {RPT} he went to a {NEQ} fellow servant {RPT} who owed him a few thousand dollars . * {NEQ} He grabbed him by the throat and demanded instant payment .
Matt.19:3 3καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 3 {NEQ} Some Pharisees came {RPT} and tried to trap him {NEQ} with this question : Should a man be allowed to divorce his {NEQ} wife for just any reason ?
Matt.19:10 10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 10 Jesus' {NEQ} disciples then said to him , If this is the case , it is better not to marry !
Matt.19:17 17 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς. 17 Why ask me about what is good ? Jesus {NEQ} replied {RPT} . There is only One who is {NEQ} good . But to answer your question if you want to receive {RPT} eternal life , keep * the commandments .
Matt.19:21 21ἔφη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς. καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. 21 {NEQ} Jesus told him , If you want to be perfect , go and sell all your possessions and give the money to the poor , and you will have treasure in heaven . Then come , follow me .
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.22:45 45εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτόν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν; 45 Since David called the Messiah my Lord , how can the Messiah be his son ?
Matt.23:30 30καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 30 Then you say , If we had lived in the days of our {NEQ} ancestors , we would never have joined them in {NEQ} killing the prophets .
Matt.24:22 22καί, εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 22   In fact , unless that {NEQ} time of calamity is shortened , not a single person {NEQ} will survive . But it will be shortened for the sake of {NEQ} God’s chosen ones .
Matt.24:24 24ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 24 For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive , if possible , even God’s chosen ones .
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.24:43 43ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 43 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would keep watch and not {RPT} permit his {NEQ} house to be broken into .
Matt.26:24 24 μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 24 For the Son of {NEQ} Man must die , as the Scriptures declared long ago {RPT} . But how terrible it will be for the one who {RPT} betrays him . It would be far better for that man if he had never been born !
Matt.26:33 33ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 33 {NEQ} {NEQ} Peter declared {RPT} , Even if everyone else deserts you , I will never desert you .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.26:42 42πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, Πάτερ μου· εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 42 Then Jesus left them a second time and prayed , My Father ! If this cup cannot be taken away * unless I drink it , your {NEQ} will be done .
Matt.26:63 63 δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος— ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ. 63 But {NEQ} Jesus remained silent . Then the high priest said to him , I demand in the name of the living {NEQ} God {NEQ} tell us if you are the Messiah , the Son of {NEQ} God .
Matt.27:40 40καὶ λέγοντες, καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν. σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 40 Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days . Well then , if you are the Son of {NEQ} God , save yourself and come down from the cross !
Matt.27:43 43πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν. εἶπεν γὰρ ὅτι, Θεοῦ εἰμὶ υἱός. 43 He trusted {NEQ} God , so let God rescue him now if he wants him ! For he said , I am the Son of God .
Matt.27:49 49οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν, ̓Άφες· ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας σώσων αὐτόν. 49 But the rest said , Wait ! Let’s see whether Elijah comes to save him . * 
Mark.2:7 7Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ; βλασφημεῖ· τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς θεός; 7 What is he saying ? This is blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Mark.2:21 21οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν; εἰ δὲ μή αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 21 Besides , who would patch old clothing with new cloth ? For the new {RPT} patch would shrink and rip away {RPT} from the old cloth , leaving an even bigger tear than before .
Mark.2:22 22καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή ῥήξει οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 22 And no one puts new wine into old wineskins . For the wine would burst the wineskins , and the wine and the skins would both be lost . {NEQ} New wine calls for new wineskins .
Mark.2:26 26πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ (ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως) καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν. 26 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God ( during the days when Abiathar was high priest ) and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat . He also gave {NEQ} some to his companions .
Mark.3:2 2καὶ παρετήρουν αὐτόν, εἰ τοῖς σάββασιν. θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 2 Since it was the Sabbath , {NEQ} Jesus' enemies watched him closely . If he healed the man’s hand , they planned to accuse him of working on the Sabbath .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.4:23 23εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 23 {NEQ} Anyone with ears to hear should listen and understand .
Mark.5:37 37καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην (τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου). 37 Then Jesus stopped the crowd and wouldn’t let anyone go with {RPT} him except {NEQ} Peter , {NEQ} James , and John ( the brother of James ) .
Mark.6:4 4καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 4 Then {NEQ} Jesus told them , A prophet is honored everywhere except in his own {NEQ} hometown and among his {NEQ} relatives and {RPT} his own {NEQ} family .
Mark.6:5 5καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 5 And because of their unbelief , he couldn’t do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them .
Mark.6:8 8καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον— μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν· 8 {NEQ} He told them to take nothing for their journey except a walking stick no food , no traveler’s bag , no money . * 
Mark.8:12 12καί, ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 12 {NEQ} When he heard this , he sighed deeply in his {NEQ} spirit and said , Why do these {NEQ} people keep demanding a miraculous sign ? I tell you the truth , I will not give this {NEQ} generation any such sign .
Mark.8:14 14καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους. καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 14 But the disciples had forgotten to bring any food . They had {NEQ} only {RPT} one loaf of bread with them in the boat .
Mark.8:23 23καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης. καί, πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι βλέπεις; 23 {NEQ} Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village . Then , spitting on the man’s eyes , he laid his hands on him and asked {RPT} , Can you see anything now ?
Mark.8:34 34καί, προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 34 Then , calling the crowd to join his {NEQ} disciples , he said {RPT} , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Mark.9:8 8καὶ ἐξάπινα, περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν, εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 Suddenly , when they looked around , Moses and Elijah were gone , and they saw only {NEQ} Jesus with them .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
Mark.9:23 23 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τό, Εἰ δύνῃ; πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 23 What do you mean , If I can ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} . Anything is possible if a person believes .
Mark.9:29 29καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. 29 {NEQ} Jesus replied {RPT} , This {NEQ} kind can be cast out only by prayer . * 
Mark.9:35 35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 35 {NEQ} He sat down , called the twelve disciples over to him , and said {RPT} , {NEQ} Whoever wants to be first must take last place and be the servant of everyone else .
Mark.9:42 42καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 42 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be {NEQ} {NEQ} better for you {NEQ} to be thrown into the sea with a large millstone hung around your {NEQ} neck .
Mark.10:2 2καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν· Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν; 2 Some Pharisees {NEQ} came and tried to trap him with this question {RPT} : Should a man be allowed to divorce his wife ?
Mark.10:18 18 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 18 Why do you call me good ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} . Only {NEQ} God is truly good .
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Mark.11:25 25καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καί, πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 25 But when you are praying , first forgive anyone you are holding a grudge against , so that your {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will forgive {RPT} your {NEQ} sins , too . * 
Mark.13:20 20καί, εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 20 In fact , unless the Lord shortens that time of calamity , not a single person will survive . But for the sake of his chosen ones he has shortened those days .
Mark.13:22 22ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς. 22 For false messiahs and false prophets will rise up and perform signs and wonders so as to deceive , if possible , even God’s chosen ones .
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.14:21 21ὅτι μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 21 For the Son of {NEQ} Man * must die , as the Scriptures declared long ago {RPT} . But how terrible it will be for the one who {RPT} betrays him . It would be far better for that {NEQ} man if he had never been born !
Mark.14:29 29 δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 29 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Even if everyone else deserts you , I never will .
Mark.14:35 35καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὥρα. 35 {NEQ} He went on a little farther and fell to the ground . {NEQ} He prayed that , {NEQ} if it were possible , the awful hour awaiting him might pass him by .
Mark.15:36 36δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. λέγων, ̓Άφετε· ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν. 36 {NEQ} One of them ran and filled a sponge with sour wine , holding it up to him on a reed stick so he could drink . Wait ! he said . Let’s see whether Elijah comes to take him down !
Mark.15:44 44 δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν· 44 {NEQ} {NEQ} Pilate couldn’t believe that Jesus was already dead , so he called for the Roman officer and asked {RPT} if he had died yet .
Luke.4:3 3εἶπεν δὲ αὐτῷ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 3 Then the devil said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell this {NEQ} stone to become a loaf of bread .
Luke.4:9 9ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 9 Then the devil took him to Jerusalem , to the highest point of the Temple , and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off !
Luke.4:26 26καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας— εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα, τῆς Σιδωνίας, πρὸς γυναῖκα χήραν. 26 Yet Elijah was not sent to any of them . He was sent {NEQ} instead to a foreigner a widow of Zarephath in the land of Sidon .
Luke.4:27 27καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη— εἰ μὴ Ναιμάν, Σύρος. 27 And there were many lepers in {NEQ} Israel in the time of the prophet Elisha , but the only one {RPT} healed was Naaman , a Syrian .
Luke.5:21 21καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος; ὃς λαλεῖ βλασφημίας. τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος θεός; 21 But the Pharisees and {RPT} teachers of religious law said to themselves , Who does he think he is ? That’s blasphemy ! Only {NEQ} God can forgive sins !
Luke.5:36 36ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι· Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν. εἰ δὲ μή γε καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ, οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 36 Then Jesus gave them this illustration : No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch {RPT} an old garment . For then the new garment would be ruined {NEQ} , and the new {RPT} patch {RPT} wouldn’t even match the old garment .
Luke.5:37 37καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μή γε ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς· καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται. 37 And no one puts new wine into old wineskins . For the {RPT} new wine would burst the wineskins , {NEQ} spilling the wine and ruining the skins .
Luke.6:4 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν. καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests can eat . He also gave some to his companions .
Luke.6:7 7παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 7 {NEQ} The teachers of religious law and the Pharisees watched Jesus closely . If he healed the man’s hand , they planned to accuse him of working on the Sabbath .
Luke.6:9 9εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτῶ ὑμᾶς. εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι, κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσαι; 9 Then {NEQ} Jesus said to his critics , I have a question for you . Does the law permit good deeds on the Sabbath , or is it a day for doing evil ? Is this a day to save life or to destroy it ?
Luke.6:32 32καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 32 {NEQ} If you love only those who love you , why should you get credit for that ? Even {NEQ} {NEQ} sinners love those who love them !
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.9:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο. εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα; 13 But Jesus said {NEQ} {RPT} , You feed them . But we have only five loaves of bread and two fish , they answered . Or are you expecting us to go and buy enough food for this whole {NEQ} crowd ?
Luke.9:23 23ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 23 Then he said to the crowd , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross daily , and follow me .
Luke.10:6 6καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 6 If those who live there are peaceful , the blessing will stand {RPT} {RPT} ; if they are not , the blessing will return to you .
Luke.10:13 13οὐαί σοι, Χοραζείν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι, μετενόησαν. 13 What sorrow awaits you , Korazin and {RPT} {RPT} Bethsaida ! For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon , their people would have repented of their sins long ago , clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse .
Luke.10:22 22πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι. 22 My {NEQ} Father has entrusted everything to me . {NEQ} No one truly {NEQ} {NEQ} knows the Son except the Father , and no one truly knows {NEQ} {NEQ} the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him .
Luke.11:8 8λέγω ὑμῖν— εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. 8 But I tell you this though he {RPT} won’t do it for friendship’s sake {RPT} , if you keep knocking long enough , he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence . * 
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.11:18 18εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 18 {NEQ} You say I am empowered by Satan . {NEQ} But if {NEQ} Satan is divided and fighting against himself , how can his {NEQ} kingdom survive ?
Luke.11:19 19εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο, αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. 19 And if I am empowered by Satan , what about your own exorcists ? They cast out demons , too , so they will condemn you for what you have said .
Luke.11:20 20εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 But if I am casting out {NEQ} demons by the power of God , * then the Kingdom of {NEQ} God has arrived among you .
Luke.11:29 29τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων, ἤρξατο λέγειν, γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν, σημεῖον ζητεῖ. καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. 29 {NEQ} As the crowd pressed in on Jesus , he said , This {RPT} evil {NEQ} generation {NEQ} keeps asking me to show them a miraculous sign . But the only sign I will give them is the sign of Jonah .
Luke.11:36 36εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 36 If you are filled with light , with no dark corners , then your whole {NEQ} life will be radiant , as though a floodlight were filling you with {NEQ} light .
Luke.12:26 26εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 26 And if worry can’t accomplish a little thing like that , what’s the use of worrying over bigger things ?
Luke.12:28 28εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 28 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Luke.12:39 39τοῦτο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would not permit his {NEQ} house to be broken into .
Luke.12:49 49πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 49 I have come to set the world on fire , and I wish it were already burning !
Luke.13:9 9κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον. εἰ δὲ μή γε, ἐκκόψεις αὐτήν. 9 If we get figs next year , fine . If not , then you can cut it down .
Luke.13:23 23εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 23 {NEQ} Someone asked him , Lord , will only a few {NEQ} be saved ? {NEQ} He replied {RPT} ,
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.14:28 28τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 28 But don’t begin until you count the cost . For who would begin construction of a building without first {NEQ} calculating the cost to see if there is enough money to finish it ?
Luke.14:31 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 31 Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers {NEQ} marching against him ?
Luke.14:32 32εἰ δὲ μή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 32 And if he can’t , he will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away .
Luke.16:11 11εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 11 And if you are untrustworthy about worldly wealth , who will trust you with the true riches of heaven ?
Luke.16:12 12καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 12 And if you are not faithful with other people’s things , why should you be trusted with things of your own ?
Luke.16:31 31εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 31 But Abraham said {RPT} , If they won’t listen to Moses and the prophets , they won’t listen even if someone rises from the dead .
Luke.17:2 2λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 2 It would be better {RPT} {NEQ} to be thrown into the sea with a millstone hung around your {NEQ} neck than to cause one of these {NEQ} little ones to fall into sin .
Luke.17:6 6εἶπεν δὲ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 6 {NEQ} The Lord answered , If you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mulberry tree , May you be uprooted and thrown into the sea , and it would obey you !
Luke.17:18 18οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος; 18 Has no one returned to give glory to {NEQ} God except this {NEQ} foreigner ?
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.18:19 19εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 19 Why do you call me good ? {NEQ} {NEQ} Jesus asked him . Only {NEQ} God is truly good .
Luke.19:8 8σταθεὶς δέ, Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 8 Meanwhile , Zacchaeus stood before the Lord and said , {NEQ} I will give {NEQ} half my wealth to the poor , Lord , and if I have cheated people on their taxes , I will give them back four times as much !
Luke.19:42 42λέγων ὅτι, Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην. νῦν δέ, ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 42 How I wish today that you of all people would understand the way to peace . But now it is too late , and peace is hidden from your eyes .
Luke.22:42 42λέγων, Πάτερ, εἰ βούλει, παρένεγκε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 42 Father , if you are willing , please take this {NEQ} cup of suffering away from me . Yet I want your {NEQ} will to be done , {RPT} not mine .
Luke.22:49 49ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν, Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ; 49 {NEQ} When the other disciples {RPT} saw what was about to happen , they exclaimed , Lord , should we fight ? We brought the swords !
Luke.22:67 67λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ Χριστός; εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε· 67 and they said , Tell us , {NEQ} are you the Messiah ? But he replied {RPT} , If I tell you , you won’t believe me .
Luke.23:6 6Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν, Εἰ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν; 6 Oh , is he a Galilean ? Pilate asked .
Luke.23:31 31ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; 31 For if these things are done when the tree is green , what will happen when it is dry ? * 
Luke.23:35 35καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες· ̓Άλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἐκλεκτός. 35 {NEQ} {NEQ} The crowd watched and the leaders scoffed . He saved others , they said , let him save himself if he is really {NEQ} God’s {NEQ} Messiah , the Chosen One .
Luke.23:37 37καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 37 {NEQ} They called out to him , If you are the King of the Jews , save yourself !
John.1:25 25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλείας οὐδὲ προφήτης; 25 {NEQ} asked him , {NEQ} {RPT} If you aren’t the Messiah or Elijah or the Prophet , {NEQ} what right do you have to baptize ?
John.3:12 12εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 12 But if you don’t believe me when I tell you about earthly things , how can you possibly believe if I tell you about heavenly things ?
John.3:13 13καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν· εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 13 {NEQ} No one has ever gone to {NEQ} heaven and returned . But the Son of {NEQ} Man * {NEQ} has come down from {NEQ} heaven .
John.4:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 10 Jesus replied {RPT} , If you only knew the gift {NEQ} God has for you and who you are {NEQ} speaking to , you would ask me {RPT} {RPT} {RPT} , and I would give you living water .
John.5:46 46εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 46 {NEQ} If you really believed Moses , you would believe me , because he wrote about me .
John.5:47 47εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 47 But since you don’t believe {NEQ} what he wrote , how will you believe {NEQ} what I say ?
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:46 46(οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις· εἰ μὴ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα.) 46 ( Not that anyone has ever seen the Father ; only I , who was sent from {NEQ} God , {RPT} have seen him . )
John.7:4 4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 4 {NEQ} You can’t become famous if you hide like this ! If you can do such wonderful things , show yourself to the world !
John.7:23 23εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωυσέως. ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 23 For if the correct time for circumcising your son falls on the Sabbath , you go ahead and do it so as not to break the law of Moses . So why should you be angry with me for healing a man on the Sabbath ?
John.8:19 19ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστὶν πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καί, τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. 19 {NEQ} Where is your {NEQ} father ? they asked {RPT} . Jesus answered , Since you don’t know who I am , you don’t know who my {NEQ} Father is . If you knew me , you would also know my {NEQ} Father .
John.8:39 39ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 39 Our {NEQ} father is Abraham ! they declared {RPT} . No , {NEQ} Jesus replied {RPT} , for if you were really the children of {NEQ} Abraham , you would follow {NEQ} his example . * 
John.8:42 42εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 42 {NEQ} Jesus told them , If {NEQ} God were your Father , you would love me , because I have come to you from {RPT} {NEQ} God . {NEQ} I am not here on my own , but he sent me .
John.8:46 46τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 46 Which of you can truthfully accuse me of sin ? And since I am telling you the truth , why don’t you believe me ?
John.9:25 25ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα. ἓν οἶδα· ὅτι τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω. 25 {NEQ} I don’t know whether he is a sinner , the man replied . But I know this : {NEQ} I was blind , and now I can see !
John.9:33 33εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 33 If this man were not from God , he couldn’t have done it .
John.9:41 41εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν. νῦν δὲ λέγετε ὅτι, Βλέπομεν· ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 41 If you were blind , you wouldn’t be guilty , {NEQ} Jesus replied {RPT} . {NEQ} But you remain {NEQ} guilty because you claim you can see .
John.10:10 10 κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 10 The thief’s purpose is to steal and kill and destroy . My purpose is to give them {NEQ} {RPT} a rich and satisfying life .
John.10:24 24ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ, ̔Έως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 24 {NEQ} The people surrounded him and asked {RPT} , How long are you going to keep us in suspense ? If you are the Messiah , tell us plainly .
John.10:35 35εἰ ἐκείνους εἶπεν θεούς, πρὸς οὓς λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι γραφή. 35 And you know that the Scriptures cannot be altered . So if those people who received {NEQ} God’s {NEQ} message were called gods ,
John.10:37 37εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου μὴ πιστεύετέ μοι. 37 Don’t believe me unless I carry out my {NEQ} Father’s {NEQ} work .
John.10:38 38εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε· ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 38 But if I do his work , believe in the evidence of the miraculous works I have done , even if you don’t believe me . Then you will know and understand that the Father is in me , and I am in the Father .
John.11:12 12εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 12 {NEQ} The disciples said {RPT} , Lord , if he is sleeping , he will soon get better !
John.11:21 21εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἀδελφός μου· 21 {NEQ} {NEQ} Martha said to {NEQ} Jesus , Lord , if only you had been here , {NEQ} my brother would not have died .
John.11:32 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 32 {NEQ} When {NEQ} Mary arrived and saw Jesus {RPT} , she fell at his {NEQ} feet and said {RPT} , Lord , if only you had been here , my {NEQ} brother would not have died .
John.13:10 10λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν, εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 10 Jesus replied {RPT} , {NEQ} A person who has bathed all over does not need to wash , except for the feet , * to be entirely clean . And you disciples are clean , but not all of you .
John.13:14 14εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 14 And since I , your {NEQ} Lord and {NEQ} Teacher , have washed your {NEQ} feet , {NEQ} you ought to wash each other’s {NEQ} feet .
John.13:17 17εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 17 Now that you know these things , God will bless you for doing them .
John.13:32 32εἰ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 32   And since {NEQ} God receives glory because of the Son , * {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} he will soon give glory to the Son .
John.14:2 2ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν. εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; 2 There is more than enough room in my {NEQ} Father’s {NEQ} home . * If this were not so , would I have told you that I am going to prepare a place for you ? * 
John.14:6 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ὁδός, καὶ ἀλήθεια, καὶ ζωή. οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 6 Jesus told him , I am the way , {NEQ} the truth , and the life . No one can come to the Father except through me .
John.14:7 7εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε. ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 7 If you had really known me , {NEQ} you would know who my {NEQ} Father is . * From now on , you do know him and have seen him !
John.14:11 11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μὴ διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 11 Just believe {RPT} that I am in the Father and the Father is in me . Or at least believe because of the work you have seen me do .
John.14:28 28ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Ὑπάγω, καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι πατὴρ μείζων μού ἐστιν. 28 Remember what I told you : I am going away , but I will come back to you again . If you really loved me , you would be happy that {NEQ} I am going to the Father , who is greater than I am .
John.15:18 18εἰ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 18 If the world hates you , remember that it hated me first .
John.15:19 19εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει, ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς κόσμος. 19 The world would love you as one of its own if you belonged to it , {NEQ} but you are no longer part of the world . {NEQ} I chose you to come out of the world , so it hates you .
John.15:20 20μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν; Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 20 Do you remember what {RPT} I told you ? A slave is not greater than the master {RPT} . Since they persecuted me , naturally they will persecute you . And if they had listened to me , {NEQ} they would listen to {NEQ} you .
John.15:22 22εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 22 They would not be guilty if I had not come and spoken to them . But now they have no excuse for their {NEQ} sin .
John.15:24 24εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δέ, καὶ ἑωράκασιν, καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 24 If I hadn’t done such miraculous signs among them that no one else could do , they would not be guilty . But as it is , {NEQ} they have seen everything I did , yet they still hate me and my {NEQ} Father .
John.17:12 12ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα γραφὴ πληρωθῇ. 12 During my time here , I protected them by the power of the name {RPT} you {RPT} gave me . * {NEQ} I guarded them so that not one was lost , except the one headed for {NEQ} destruction , as the Scriptures foretold .
John.18:8 8ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι. εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν. 8 I told you that I AM he , Jesus said . And since I am the one you want , let these others go .
John.18:23 23ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς τί με δέρεις; 23 Jesus replied {RPT} , If I said anything wrong , you must prove it . But if I’m speaking the truth , why are you beating me ?
John.18:30 30ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 30 We wouldn’t have handed him over to you if he weren’t a criminal ! they retorted {RPT} .
John.18:36 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν βασιλεία ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις. νῦν δὲ βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 36 Jesus answered , {RPT} My {RPT} Kingdom is not an earthly kingdom . If it were {RPT} , {RPT} my {RPT} followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders . {NEQ} But {RPT} my {RPT} Kingdom is not of this {NEQ} world .
John.19:11 11ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν. διὰ τοῦτο παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 11 Then Jesus said {RPT} , You would have no power over me at all unless it were given to you from above . So the one who handed me over to you has the greater sin .
John.19:15 15ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 15 Away with him , they yelled {NEQ} . Away with him ! Crucify him ! What ? Crucify your {NEQ} king ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . We have no king but Caesar , the leading priests shouted back .
John.20:15 15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 15 Dear woman , why are you crying ? Jesus asked her . Who are you looking for ? She thought {NEQ} he was the gardener . Sir , she said {RPT} , if you have taken him away , tell me where you have put him , and I will go and get him .
Acts.1:6 6οἱ μὲν οὖν συνελθόντες, ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 6 So {NEQ} when the apostles were with Jesus , they kept asking him , Lord , has the {NEQ} time come for you to free {NEQ} Israel and restore our {NEQ} kingdom ?
Acts.4:9 9εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς; ἐν τίνι οὗτος σέσωσται; 9 {NEQ} are we being questioned today because we’ve done a good deed for a crippled man ? Do you want to know how he was healed ?
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.5:8 8ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος, Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; δὲ εἶπεν, Ναί, τοσούτου. 8 {NEQ} Peter asked her , {NEQ} {RPT} Was this the price you and your husband received for your land ? Yes , {NEQ} she replied , that was the price .
Acts.5:39 39εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστίν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς· μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. 39 But if it is from God , you will not be able to overthrow them . You may even find yourselves fighting against God !
Acts.7:1 1εἶπεν δὲ ἀρχιερεύς, Εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; 7:1 Then the high priest asked Stephen , Are these accusations true ?
Acts.8:22 22μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου· εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἐπίνοια τῆς καρδίας σου, 22 {NEQ} Repent of your {NEQ} wickedness {NEQ} and pray to the Lord . Perhaps he will forgive {RPT} your {NEQ} evil thoughts ,
Acts.10:18 18καὶ φωνήσαντες ἐπύθοντο εἰ Σίμων ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. 18 {NEQ} they asked if a man named Simon Peter was staying there .
Acts.11:17 17εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν; 17   And since {NEQ} God gave these Gentiles the same gift he gave {NEQ} {NEQ} us when we believed in the Lord Jesus Christ , who was I to stand in {NEQ} God’s way ?
Acts.11:19 19οἱ μὲν οὖν, διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης, καὶ Κύπρου, καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον, εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 19 Meanwhile , the believers who had been scattered during the persecution after Stephen’s death traveled as far as Phoenicia , {NEQ} Cyprus , and Antioch of Syria . They preached the word of God , but only to Jews .
Acts.13:15 15μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες· ̓Άνδρες ἀδελφοί, εἴ τις ἔστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. 15 {NEQ} After the usual readings from the books of Moses * and the prophets , those in charge of the service sent them this message : Brothers , if you have any word of encouragement for the people , come and give it .
Acts.16:15 15ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν. λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 15 {NEQ} {NEQ} She was baptized along with other members of her household , and she asked us to be her guests . If you agree that I am a true believer in the Lord , she said , come and stay {RPT} at my {NEQ} home . And she urged us until we agreed .
Acts.17:11 11οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας· καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 11 And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica , and they listened eagerly to Paul’s message . They searched the Scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth .
Acts.17:27 27ζητεῖν τὸν θεόν, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν— καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 27 His purpose was for the nations to seek after {NEQ} God and perhaps feel their way toward him and find him though he is not far from any one of us .
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.18:15 15εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 15 But since it is merely a question of words and names and {NEQ} your Jewish law {NEQ} , take care of it yourselves . I refuse to judge such matters .
Acts.19:2 2εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 2 {NEQ} Did you receive the Holy Spirit when you believed ? he asked them . No , they replied {NEQ} , we haven’t even heard that there is a Holy Spirit .
Acts.19:38 38εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 38 If Demetrius and the {NEQ} {RPT} craftsmen have a case against them , the courts are in session and the officials can hear the case at once . Let them make formal charges .
Acts.19:39 39εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 39 And if there are complaints about other matters , they can be settled in a legal assembly .
Acts.20:16 16κεκρίκει γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν ̓Έφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ. ἔσπευδεν γάρ, εἰ δυνατόν, εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 16 {NEQ} {NEQ} Paul had decided to sail on past {NEQ} Ephesus , for he didn’t want to spend any more time in the province of Asia . {NEQ} He was hurrying to get to Jerusalem , if possible , in time for {RPT} the Festival of {NEQ} Pentecost .
Acts.21:37 37μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ; δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; 37   {NEQ} As {NEQ} Paul was about to be taken inside , he said to the commander , May I have a word with you ? Do you know Greek ? the {NEQ} commander asked , surprised .
Acts.22:25 25ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 25 When {NEQ} they tied Paul down to lash him , {NEQ} Paul said to the officer * standing there , {NEQ} Is it legal for you to whip a Roman citizen who {NEQ} hasn’t even been tried ?
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.24:19 19τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι— οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ. 19 But some Jews from the province of Asia were there and they ought to be {RPT} here to bring charges if they have anything against me !
Acts.25:5 5Οἱ οὖν ἐν ὑμῖν, φησίν, Δυνατοὶ συνκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 5 So he said , Those of you in authority can return with me . If Paul has done anything wrong , you can make your accusations {RPT} .
Acts.25:11 11εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν· εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι· Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 11 If {NEQ} {NEQ} I have done something worthy of death , I don’t refuse {NEQ} to die . But if I am innocent , no one has a right to turn me over to these men to kill me . I appeal to Caesar !
Acts.25:20 20ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν, ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. 20   {NEQ} I was at a loss to know how to {NEQ} investigate these things , so I asked him whether he would be willing to stand trial on these charges in Jerusalem .
Acts.26:8 8τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει; 8 Why does it seem incredible to any of you that {NEQ} God can raise the dead ?
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this