The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εἶδον (eidon, 3708B)

Meanings

[and] see, [at] having seen, [will] you see, did experience, did see, did we see, have we seen, having seen, having seen [him], having seen [them], having seen [this], he could see, he experienced, he might see, he saw, he saw [it], I did see, I may look [at it], I saw, I see, let us see, look, may I see, perceive, saw, see, see [the angel], seeing, seeing [this], sees, they did see [it], they did see [them], they didsee, they may perceive, they may see, they saw, they saw [that], they see, to experience, to see, to see [you], we may see, we saw, you may see, you saw, you see

Greek-English Concordance: 344 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:2 2Ποῦ ἐστὶν τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 2 Where is the newborn king of the Jews ? We saw {NEQ} his {NEQ} star as it rose , * and we have come to worship him .
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.2:10 10ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 10 When they {NEQ} saw the star , they were filled with joy !
Matt.2:11 11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ. καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσόν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. 11 {NEQ} They entered the house and saw the child with his {NEQ} mother , Mary , and they bowed down and worshiped him . Then they opened their {NEQ} treasure chests and gave him gifts of gold , {RPT} frankincense , and myrrh .
Matt.2:16 16τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν· καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 16 {NEQ} Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him . {NEQ} He sent soldiers to kill all the boys {RPT} in and around Bethlehem {RPT} who were two years old and under , based on the wise men’s {RPT} report of the star’s first appearance .
Matt.3:7 7ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 But when he saw many {NEQ} Pharisees and Sadducees coming to watch him {NEQ} baptize , * he denounced them . You brood of snakes ! he exclaimed . Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.4:16 16 λαὸς καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα. καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 16 the people who sat in darkness have seen a great light . And for those who lived in the land {NEQ} where death casts its shadow , a light has shined {RPT} . * 
Matt.4:18 18περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδεν δύο ἀδελφούς— Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ— βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς. 18 One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of {NEQ} Galilee , he saw two brothers Simon , also {NEQ} called Peter , and Andrew {RPT} throwing a net into the water , for they fished for a living .
Matt.4:21 21καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον, τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν. καί, ἐκάλεσεν αὐτούς. 21 {NEQ} A little farther up the shore he saw two other brothers , James and John {RPT} , sitting in a boat with their {NEQ} father , Zebedee , repairing their {NEQ} nets . And he called them to come , too .
Matt.5:1 1ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ. προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 5:1 One day as he saw the crowds gathering , Jesus went up on the mountainside and sat down . His {NEQ} disciples gathered around him ,
Matt.5:16 16οὕτως, λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 16 In the same way , let your {NEQ} good deeds shine out for all to see {RPT} , so that everyone will praise your {NEQ} {RPT} heavenly {NEQ} Father .
Matt.8:14 14καὶ ἐλθὼν Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Peter’s {NEQ} house , {NEQ} Peter’s {NEQ} mother-in-law was sick in bed {NEQ} with a high fever .
Matt.8:18 18ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 18 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw the crowd around him , he instructed his disciples to cross to the other side of the lake .
Matt.8:34 34καὶ ἰδοὺ πᾶσα πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 34 Then the entire town came out to meet {NEQ} Jesus , but {NEQ} they begged him to go away and leave them alone .
Matt.9:2 2καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 2 {NEQ} {NEQ} Some people brought to him a paralyzed man on a mat . {NEQ} Seeing their {NEQ} faith , {NEQ} Jesus said to the paralyzed man , Be encouraged , my child ! Your {NEQ} sins are forgiven .
Matt.9:8 8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 8 {NEQ} Fear swept through the crowd as they saw this happen . And they praised {RPT} God for {RPT} sending a {NEQ} man with such great authority . * 
Matt.9:9 9καὶ παράγων Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 9 {NEQ} As {NEQ} Jesus was walking along {RPT} , he saw a man named Matthew sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him . So Matthew got up and followed him .
Matt.9:11 11καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει διδάσκαλος ὑμῶν; 11 But when the Pharisees saw this , they asked his {NEQ} disciples , Why does your {NEQ} teacher eat with such scum ? * 
Matt.9:22 22 δὲ Ἰησοῦς στραφείς, καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ. πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 22 {NEQ} {NEQ} Jesus turned around , and when he saw her he said , Daughter , be encouraged ! Your {NEQ} faith has made you well . And the woman was healed at that {NEQ} moment .
Matt.9:23 23καὶ ἐλθὼν Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον. 23 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at the {NEQ} official’s home , {NEQ} he saw the noisy crowd and heard the funeral music .
Matt.9:36 36ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι, ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 36 {NEQ} When he saw the crowds , he had compassion on them because they were confused and helpless , like sheep without a shepherd .
Matt.11:8 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδού. οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 8 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people with {NEQ} expensive clothes live in {NEQ} palaces .
Matt.11:9 9ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 9 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , and {NEQ} {RPT} he is more than a prophet .
Matt.12:2 2οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 2 But some Pharisees saw them do it and protested {RPT} , Look , your {NEQ} disciples are breaking the law by harvesting grain on the Sabbath .
Matt.12:38 38τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 38 One day some {NEQ} teachers of religious law and Pharisees came to Jesus and said , Teacher , we want you to show us a miraculous sign to prove your authority .
Matt.13:14 14καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς προφητεία Ἠσαΐου, λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε. καὶ βλέποντες, βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 14   {NEQ} This fulfills the prophecy of Isaiah that says {RPT} , When you hear what I say , {NEQ} you will not understand . {NEQ} When you see what I do , {RPT} {NEQ} you will not comprehend .
Matt.13:15 15ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν— μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 15 For the hearts of these {NEQ} people are hardened , and {NEQ} their ears cannot hear , and they have closed their {NEQ} eyes so their eyes cannot see , and their ears cannot hear , and their hearts cannot understand , and they cannot turn to me and let me heal them . * 
Matt.13:17 17ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 17 {NEQ} I tell you the truth , {NEQ} many prophets and righteous people longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Matt.14:14 14καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 14 {NEQ} Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them and healed their {NEQ} sick .
Matt.14:26 26οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι, Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 26 {NEQ} When the disciples saw him walking on the water , they were terrified . {NEQ} In their fear , they cried out , It’s a ghost !
Matt.16:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 28 And I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Son of {NEQ} Man coming in his {NEQ} Kingdom .
Matt.17:8 8ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 And when they looked up , Moses and Elijah were gone , and they {RPT} saw only {RPT} Jesus .
Matt.18:31 31ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα. καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 31 {NEQ} When some of the other servants {RPT} saw this , they were very upset . {NEQ} They went to the king {RPT} and told him everything that had happened .
Matt.20:3 3καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. 3 {NEQ} At nine o’clock in the morning he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing .
Matt.21:15 15ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ. ἠγανάκτησαν 15 {NEQ} The leading priests and the teachers of religious law saw these wonderful miracles and heard even the children {RPT} in the Temple shouting {NEQ} , Praise God for the Son of David . But the leaders were indignant .
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.21:20 20καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη συκῆ; 20 {NEQ} The disciples were amazed when they saw this and asked , How did the fig tree wither so quickly ?
Matt.21:32 32ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ. ὑμεῖς δὲ ἰδόντες, οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 32 For John the Baptist came and showed you the right way to live , but you didn’t believe him , while {RPT} tax collectors and {RPT} prostitutes did {RPT} . And even when you saw this happening , you refused {NEQ} to believe him and repent of your sins .
Matt.21:38 38οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱόν, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 38 But when the tenant farmers saw his son coming , they said to one another , {RPT} Here comes the heir to this estate . Come on , let’s kill him and get the estate for ourselves {RPT} !
Matt.22:11 11εἰσελθὼν δὲ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους, εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου. 11 But when the king came in to meet the guests , he noticed {RPT} a man who wasn’t wearing the proper clothes for a wedding .
Matt.23:39 39λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 39 For I tell you this , you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Matt.24:33 33οὕτως καί, ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 33 In the same way , when you see all these things , you can know his return is very near , right at the door .
Matt.25:37 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν· διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 37 Then these righteous ones will reply {RPT} , Lord , when did we ever see you hungry and feed you ? Or thirsty and give you something to drink ?
Matt.25:38 38πότε δέ σε εἴδαμεν ξένον καὶ συνηγάγομεν· γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 38 {RPT} {RPT} {RPT} Or a stranger and show you hospitality ? Or naked and give you clothing ?
Matt.25:39 39πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 39 {NEQ} When did we ever see you sick or in prison and visit you ?
Matt.25:44 44τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα διψῶντα ξένον γυμνὸν ἀσθενῆ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 44 Then they will reply {NEQ} , Lord , when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison , and not help you ?
Matt.26:8 8ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν· λέγοντες, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη; 8 {NEQ} The disciples were indignant when they saw this . What a waste ! they said .
Matt.26:58 58 δέ, Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 58 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and came to the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} He went in {RPT} and sat with the guards and waited to see how it would all end .
Matt.26:71 71ἐξελθόντα δέ, εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 71 Later , out by the gate , another servant girl noticed him and said to those standing around , This man was with Jesus of {NEQ} Nazareth . * 
Matt.27:3 3τότε ἰδὼν Ἰούδας παραδοὺς αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθείς· ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 3 When Judas , who had betrayed him , realized that Jesus had been condemned to die , he was filled with remorse . So he took the thirty pieces of silver back to the leading priests and the elders .
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Matt.27:49 49οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν, ̓Άφες· ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας σώσων αὐτόν. 49 But the rest said , Wait ! Let’s see whether Elijah comes to save him . * 
Matt.27:54 54 δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα. λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 54 {NEQ} The Roman officer * and the other soldiers {RPT} at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened . They said , This man truly was the Son of God !
Matt.28:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε. ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν. δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead , just as he said would happen . Come , see where his body was lying .
Matt.28:17 17καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν— οἱ δὲ ἐδίστασαν. 17 {NEQ} When they saw him , they worshiped him but some of them doubted !
Mark.1:10 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 10 {NEQ} {NEQ} As Jesus came up out of the water , he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him * like a dove .
Mark.1:16 16καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς. 16 One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of {NEQ} Galilee , he saw Simon * and his {NEQ} brother Andrew throwing a net into the water , for they fished for a living .
Mark.1:19 19καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον, τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 19 {NEQ} A little farther up the shore Jesus saw {NEQ} Zebedee’s sons , James and John {RPT} , {NEQ} {RPT} in a boat repairing their nets .
Mark.2:5 5καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, λέγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 5 {NEQ} Seeing their {NEQ} faith , {NEQ} Jesus said to the paralyzed man , My child , your {NEQ} sins are forgiven .
Mark.2:12 12καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον, ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι, Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 12 And the man jumped up , {NEQ} {NEQ} grabbed his mat , and walked out through the stunned onlookers . {NEQ} They were all amazed and praised {NEQ} God , exclaiming , We’ve never seen anything like this before !
Mark.2:14 14καὶ παράγων, εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 14 {NEQ} As he walked along , he saw Levi son of {NEQ} Alphaeus sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him . So Levi got up and followed him .
Mark.2:16 16καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι, Μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει; 16 But when the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees * saw him {NEQ} eating with {NEQ} tax collectors and other sinners , they asked his {NEQ} disciples , Why does he eat with such scum ? * 
Mark.4:12 12ἵνα· βλέποντες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσιν. καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσιν. μήποτε, ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. 12 so that the Scriptures might be fulfilled : When they see what I do , {NEQ} they will learn nothing . {NEQ} When they hear what I say , {NEQ} they will not understand . Otherwise , they will turn to me and be forgiven {RPT} . * 
Mark.5:6 6καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμεν, καὶ προσεκύνησεν αὐτόν. 6 {NEQ} When {NEQ} Jesus was still some distance away , the man saw him , ran to meet him , and bowed low before him .
Mark.5:14 14καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 14 {NEQ} The herdsmen {RPT} fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran . {NEQ} People rushed out to see what had happened .
Mark.5:16 16καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 16 Then those who had seen what happened told the others about the demon-possessed man and {RPT} the pigs .
Mark.5:22 22καὶ ἔρχεται, εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος. καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 22 Then a {NEQ} leader of the local synagogue , whose name was Jairus , arrived . {NEQ} When he saw Jesus , he fell at his {NEQ} feet ,
Mark.5:32 32καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 32 But he kept on looking around to see who had done it .
Mark.6:33 33καὶ εἶδαν αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. 33 But many people recognized them and saw them leaving , and people from many {NEQ} towns ran ahead along the shore and got there ahead of them .
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.6:38 38 δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, Πέντε καὶ δύο ἰχθύας. 38 How much bread do you have ? {NEQ} {NEQ} he asked {RPT} . Go and find out . {NEQ} They came back and reported , We have five loaves of bread and two fish .
Mark.6:48 48καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους, ἐν τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς, 48 {NEQ} He saw that they {NEQ} were in serious trouble , rowing hard and struggling against {RPT} the {NEQ} wind and waves . About three o’clock in the morning * Jesus came toward them , walking on the water . {NEQ} He intended to go past them ,
Mark.6:49 49οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα, ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν. 49 but when they saw him walking on the water , {NEQ} they cried out in terror , thinking {NEQ} he was a ghost .
Mark.6:50 50πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν καὶ ἐταράχθησαν. δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι. μὴ φοβεῖσθε. 50 {NEQ} {NEQ} They were all terrified when they saw him . But Jesus spoke to them at once . Don’t be afraid , {NEQ} he said {RPT} . Take courage ! I am here ! * 
Mark.7:2 2καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους. 2 {NEQ} They noticed that some of his {NEQ} disciples {NEQ} failed to follow the Jewish ritual of hand washing before eating .
Mark.8:33 33 δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν Πέτρῳ. καὶ λέγει, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 33 {NEQ} Jesus turned around and looked at his {NEQ} disciples , then reprimanded Peter . Get away from me , Satan ! {NEQ} he said . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , not {RPT} from {NEQ} God’s .
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.9:8 8καὶ ἐξάπινα, περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν, εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον. 8 Suddenly , when they looked around , Moses and Elijah were gone , and they saw only {NEQ} Jesus with them .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.9:14 14καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 14 {NEQ} When they returned to the other disciples , they saw a large crowd surrounding them , and some teachers of religious law were arguing with them .
Mark.9:15 15καὶ εὐθὺς πᾶς ὄχλος ἰδόντες αὐτόν, ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 15 {NEQ} {NEQ} When the crowd saw Jesus , they were overwhelmed with awe , and they ran to greet him .
Mark.9:20 20καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα, εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων. 20 So they brought the boy {NEQ} {RPT} . But when the evil spirit saw Jesus , it threw the child into a violent convulsion , and he fell to the ground , writhing and foaming at the mouth .
Mark.9:25 25ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ. λέγων αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 25 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw that the crowd of onlookers was growing , he rebuked the {RPT} evil * spirit . Listen , you spirit that makes this boy unable to hear and {NEQ} speak , he said {RPT} . I command you to come out of {RPT} this child and never enter {RPT} him again !
Mark.9:38 38ἔφη αὐτῷ Ἰωάνης, Διδάσκαλε, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 38 {NEQ} John said to Jesus , Teacher , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he wasn’t in our group .
Mark.10:14 14ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς, ἠγανάκτησεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̓Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με. μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 14 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw what was happening , he was angry with his disciples . {NEQ} He said to them , Let the children come to me . Don’t stop them ! For the Kingdom of {NEQ} God belongs to those who are like these children .
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Mark.11:20 20καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν, ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 20 {NEQ} The next morning as they passed by the fig tree he had cursed , the disciples noticed it had withered from the roots up .
Mark.12:15 15δῶμεν μὴ δῶμεν; δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 15 Should we pay them , or shouldn’t we ? {NEQ} Jesus saw through their {NEQ} hypocrisy and said {RPT} , Why are you trying to trap me ? Show me a Roman coin , * and I’ll tell you .
Mark.12:34 34καὶ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς, ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καί, οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 34 {NEQ} Realizing how much the man understood , {NEQ} Jesus said to him , You are not far from the Kingdom of {NEQ} God . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Mark.13:14 14ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. 14 {NEQ} The day is coming when you will see the sacrilegious object that causes desecration * standing where he * should not be . ( Reader , pay attention ! ) Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills .
Mark.13:29 29οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν, ἐπὶ θύραις. 29 In the same way , when you see all these things taking place , you can know that his return is very near , right at the door .
Mark.14:67 67καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον. ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ. 67 and noticed {NEQ} Peter warming himself at the fire . She looked at him closely and said , {NEQ} You were one of those with {RPT} Jesus of {RPT} Nazareth . * 
Mark.14:69 69καὶ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτόν, ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν ὅτι, Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. 69 {NEQ} When the servant girl saw him standing there , she began telling the others , This man is definitely one of them !
Mark.15:32 32 Χριστός, βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 32 Let this Messiah , this King of Israel , come down {NEQ} from the cross so we can see it and believe him ! Even the men who were crucified with {RPT} Jesus ridiculed him .
Mark.15:36 36δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. λέγων, ̓Άφετε· ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν. 36 {NEQ} One of them ran and filled a sponge with sour wine , holding it up to him on a reed stick so he could drink . Wait ! he said . Let’s see whether Elijah comes to take him down !
Mark.15:39 39ἰδὼν δὲ κεντυρίων παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν, Ἀληθῶς οὗτος ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 39 {NEQ} When the Roman officer * who stood facing him * saw how he had died , he exclaimed , This {NEQ} man truly was the Son of God !
Mark.16:5 5καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν. καὶ ἐξεθαμβήθησαν, 5 When they entered {RPT} the tomb , they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side . {NEQ} The women were shocked ,
Luke.1:12 12καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδὼν καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 12 {NEQ} Zechariah was shaken and overwhelmed with fear when he saw him .
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.2:17 17ἰδόντες δέ, ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 17 After seeing him , the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about {NEQ} this child .
Luke.2:20 20καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον· καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 20 {NEQ} The shepherds went back to their flocks , glorifying and praising {NEQ} God for all {RPT} they had heard and seen . It was just as the angel had told them .
Luke.2:26 26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. 26 and had revealed {NEQ} to him that he would not die until he had {NEQ} seen the Lord’s Messiah .
Luke.2:30 30ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 30 {NEQ} I have seen your {NEQ} salvation ,
Luke.2:48 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον· τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι, ζητοῦμέν σε. 48 {NEQ} {NEQ} {RPT} His parents didn’t know what to think . Son , {NEQ} his {NEQ} mother said to him , why have you done this to us ? {NEQ} Your {NEQ} father and I have been frantic , searching for you everywhere .
Luke.5:2 2καὶ εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἁλεεῖς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 2 {NEQ} He noticed two empty boats at the water’s edge , for the fishermen had left them and were washing their nets .
Luke.5:8 8ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος, προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, ̓Έξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ— ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε. 8 {NEQ} When Simon Peter realized what had happened , he fell to his knees before Jesus and said , Oh , Lord , please leave me {NEQ} I’m too much of a sinner to be around you .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.5:20 20καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν, ̓Άνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 20 {NEQ} Seeing their {NEQ} faith , Jesus said to the man , Young man , your {NEQ} sins are forgiven {RPT} .
Luke.5:26 26καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι, Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 26 {NEQ} Everyone was gripped with great wonder and {RPT} awe , and they praised {NEQ} God , exclaiming , We have seen amazing things today !
Luke.7:13 13καὶ ἰδὼν αὐτήν, κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ. καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. 13 {NEQ} When the Lord saw her , his heart overflowed with compassion {RPT} . Don’t cry ! {NEQ} he said {RPT} .
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.7:25 25ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 25 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people who wear beautiful clothes and live in luxury are found in {NEQ} palaces .
Luke.7:26 26ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου. 26 {RPT} {RPT} Were you looking for a prophet ? Yes , {NEQ} {RPT} and he is more than a prophet .
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.8:20 20ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε. 20 {NEQ} Someone told Jesus , Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to see you .
Luke.8:28 28ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ. καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. 28 {NEQ} As soon as he saw {NEQ} Jesus , he shrieked and fell down in front of him . Then he screamed , Why are you interfering with me , Jesus , Son of the Most High {NEQ} God ? Please , I beg you , don’t torture me !
Luke.8:34 34ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονός, ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 34 {NEQ} When the herdsmen saw it , they fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:36 36ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη δαιμονισθείς. 36 Then those who had seen what happened told the others how the demon-possessed man had been healed .
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
Luke.9:9 9εἶπεν δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 9 {NEQ} I beheaded John , Herod said , so who is this man about whom I hear such stories ? And he kept trying to see him .
Luke.9:27 27λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 27 {NEQ} I tell you the truth , some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.9:32 32 δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ. διαγρηγορήσαντες δέ, εἶδαν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 32 {NEQ} {NEQ} Peter and the others had fallen asleep . {NEQ} When they woke up , they saw Jesus' {NEQ} glory and the two men {NEQ} standing with him .
Luke.9:49 49ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 49 {NEQ} John said to Jesus , Master , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he isn’t in our group .
Luke.9:54 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 54 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When James and John saw this , they said to Jesus , Lord , {RPT} should we call down fire from {NEQ} heaven {NEQ} to burn them up * ?
Luke.10:24 24λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδαν· καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} many prophets and kings longed to see what you see , but they didn’t see it . And they longed to hear what you hear , but they didn’t hear it .
Luke.10:31 31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 31 {NEQ} By chance a priest came along . But when he saw the man lying there , he crossed to the other side of the road and passed him by .
Luke.10:32 32ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδών, ἀντιπαρῆλθεν. 32 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A Temple assistant * walked over and looked at him lying there , but he also passed by on the other side .
Luke.10:33 33Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ᾽ αὐτόν, καὶ ἰδών, ἐσπλαγχνίσθη. 33 Then a despised Samaritan came along , and when he saw the man , he felt compassion for him .
Luke.11:38 38 δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 38 {NEQ} His host was amazed to see that {NEQ} he sat down to eat without first performing the hand-washing ceremony required by Jewish custom .
Luke.12:54 54ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, ̔Όταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι, ̓Όμβρος ἔρχεται· καὶ γίνεται οὕτως. 54 Then Jesus turned to the crowd and said , When you see clouds beginning to form in the west , you say , Here comes a shower . And you are right .
Luke.13:12 12ἰδὼν δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς, προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου. 12 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw her , he called her over and said , Dear woman , you are healed of your {NEQ} sickness !
Luke.13:35 35ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 35 And now , look , your {NEQ} house is abandoned {RPT} . And {RPT} {RPT} you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Luke.14:18 18καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. 18 But they all began making excuses . One said {RPT} , I have just bought a field and must inspect it . Please excuse me .
Luke.15:20 20καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμών, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 20 So he returned home to his {NEQ} father . And while he was still a long way off , his {NEQ} father saw him coming . {NEQ} Filled with love and compassion , {NEQ} he ran to his son , embraced {RPT} him , and kissed him .
Luke.17:14 14καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 14 {NEQ} He looked at them and said , Go show yourselves to the priests . * And as they went , they were cleansed of their leprosy .
Luke.17:15 15εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν. 15 {NEQ} One of them , when he saw that he was healed , came back to Jesus , shouting , Praise {NEQ} God !
Luke.17:22 22εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν· καὶ οὐκ ὄψεσθε. 22   Then he said to his disciples , The time is coming when you will long to see the day when the Son {RPT} of Man returns , * but you won’t see it .
Luke.18:15 15προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται, ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. 15 One day some parents brought their little children to Jesus so he could touch and bless them . But when the disciples saw this , they scolded the parents for bothering him .
Luke.18:24 24ἰδὼν δέ, αὐτὸν Ἰησοῦς εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται· 24 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw this , * he said {RPT} , How hard it is for the rich to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.18:43 43καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν. καί, πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 43 Instantly the man could see , and he followed Jesus , praising {NEQ} God . And all who saw it praised {NEQ} God , too .
Luke.19:3 3καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 3 {NEQ} He tried to get a look at {NEQ} Jesus {RPT} {NEQ} , but he was {NEQ} {NEQ} too short to see over the crowd .
Luke.19:4 4καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree beside the road , {RPT} {RPT} {RPT} for Jesus was going to pass that way .
Luke.19:7 7καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον. λέγοντες ὅτι, Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 7 But the people {NEQ} were displeased . He has gone to be the guest of a notorious sinner , they grumbled .
Luke.19:37 37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων. 37 {NEQ} When he reached the place where the road started down the Mount of {NEQ} Olives , all of his followers began to shout and sing as they walked along , praising {NEQ} God for all the wonderful miracles {RPT} they had seen .
Luke.19:41 41καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν. 41 But as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead , he began to weep .
Luke.20:14 14ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοί, διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. ἀποκτείνωμεν αὐτὸν ἵνα ἡμῶν γένηται κληρονομία. 14 But when the tenant farmers saw his son , they said to each other , {RPT} Here comes the heir to this estate . Let’s kill him {NEQ} and get the estate for ourselves !
Luke.21:1 1ἀναβλέψας δέ, εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους. 21:1 {NEQ} While Jesus was in the Temple , he watched the rich people dropping their {NEQ} gifts in the collection box .
Luke.21:2 2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο. 2 Then a poor widow {NEQ} came by and dropped in two small coins {RPT} . * 
Luke.21:20 20ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἐρήμωσις αὐτῆς. 20 And when you see Jerusalem surrounded by armies , then you will know that the time of its destruction has arrived .
Luke.21:29 29καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς, ̓Ίδετε τὴν συκῆν, καὶ πάντα τὰ δένδρα. 29 Then he gave them this illustration : Notice the fig tree , or any other {NEQ} tree .
Luke.21:31 31οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 31 In the same way , when you see all these things taking place , you can know that the Kingdom of {NEQ} God is near .
Luke.22:49 49ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν, Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ; 49 {NEQ} When the other disciples {RPT} saw what was about to happen , they exclaimed , Lord , should we fight ? We brought the swords !
Luke.22:56 56ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ. εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. 56 {NEQ} A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him . Finally she said , {NEQ} This man was one of Jesus' followers !
Luke.22:58 58καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. δὲ Πέτρος ἔφη, ̓Άνθρωπε, οὐκ εἰμί. 58 After a while someone else looked at him and said , {NEQ} You must be one of them ! No , man , I’m not ! {NEQ} {NEQ} Peter retorted .
Luke.23:8 8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 8 {NEQ} {NEQ} Herod {NEQ} was delighted at the opportunity to see {NEQ} Jesus , because he had heard about him and had been hoping {RPT} for a long time to see him perform {RPT} {RPT} a miracle .
Luke.23:47 47ἰδὼν δὲ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον, ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων, ̓Όντως ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 47 {NEQ} When the Roman officer * overseeing the execution saw what had happened , he worshiped {NEQ} God and said , Surely this {NEQ} man was innocent . * 
Luke.24:24 24καὶ ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 24 {NEQ} Some of our men ran out to see , and sure enough , his body {NEQ} was gone , just as the women had said .
Luke.24:39 39ἴδετε τὰς χεῖράς μου· καὶ τοὺς πόδας μου· ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός. ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 39 Look at my {NEQ} hands . Look at {NEQ} my {NEQ} feet . You can see that it’s really me . Touch me and make sure that I am not a ghost , because ghosts don’t have bodies , as you see that I do .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.1:46 46καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος, ̓Έρχου καὶ ἴδε. 46 Nazareth ! {NEQ} exclaimed Nathanael {RPT} . Can anything good come from Nazareth ? Come and see for yourself , {NEQ} Philip replied {RPT} .
John.1:47 47εἶδεν Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ̓Ίδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης ἐν δόλος οὐκ ἔστιν. 47 {NEQ} {NEQ} {RPT} {NEQ} {RPT} {RPT} As they approached , {NEQ} Jesus said {RPT} , Now here is a genuine son of Israel a man of complete integrity .
John.1:48 48λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 48 How do you know about me ? Nathanael asked {RPT} . Jesus replied {RPT} , I could see you under the fig tree before Philip {NEQ} found you .
John.1:50 50ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̔Ότι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. 50 Jesus asked him , Do you believe this just because I told you {RPT} I had seen you under the fig tree ? You will see greater things than this .
John.3:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 3 Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , unless you are born again , * you cannot see the Kingdom of {NEQ} God .
John.4:29 29Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. μήτι οὗτός ἐστιν Χριστός; 29 Come and see a man who told me everything I ever did ! Could he possibly be the Messiah ?
John.4:48 48εἶπεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ πιστεύσητε; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked {RPT} , Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders ?
John.5:6 6τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 6 When {NEQ} Jesus saw him and knew {NEQ} he had been ill for a long time , he asked him , Would you like to get well ?
John.6:14 14οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἐποίησεν σημεῖον, ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἀληθῶς, προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 14 {NEQ} When the people saw him * do this miraculous sign , they exclaimed , Surely , he is the Prophet {RPT} we have been expecting ! * 
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:24 24ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his {NEQ} disciples were there , they got into {RPT} the boats and went across to Capernaum to look for {NEQ} him .
John.6:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 26 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , you want to be with me {NEQ} because I fed you , not because you understood the miraculous signs .
John.6:30 30εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 30 {NEQ} They answered {RPT} , {RPT} {NEQ} Show us a miraculous sign if you {NEQ} want us to believe in you . What can you do ?
John.7:52 52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Μὴ καί, σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐραύνησον καὶ ἴδε— ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. 52 They replied {RPT} , Are you from {NEQ} Galilee , too ? Search the Scriptures and see for yourself {NEQ} no prophet ever comes * from {NEQ} Galilee ! —————————
John.8:56 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 56 Your {NEQ} father Abraham rejoiced as he looked forward to {RPT} my {RPT} coming . {NEQ} He saw it and was glad .
John.9:1 1καὶ παράγων, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 9:1 As Jesus was walking along , he saw a man who had been blind from birth .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.11:32 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 32 {NEQ} When {NEQ} Mary arrived and saw Jesus {RPT} , she fell at his {NEQ} feet and said {RPT} , Lord , if only you had been here , my {NEQ} brother would not have died .
John.11:33 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 33 {NEQ} When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her , a deep anger welled up {NEQ} within him , * and he was deeply troubled .
John.11:34 34καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 34 Where have you put him ? {NEQ} he asked them . They told him , Lord , come and see .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:21 21οὗτοι οὖν προσῆλθαν Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 21 {RPT} {NEQ} paid a visit to Philip , who was from Bethsaida in {NEQ} Galilee . They said , {RPT} Sir , we want to meet {NEQ} Jesus .
John.12:40 40Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν— ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ, καὶ στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 40 The Lord has blinded their {NEQ} eyes and hardened their {NEQ} hearts so that {NEQ} their eyes cannot see , and their {NEQ} hearts cannot understand , and they cannot turn to me and have me heal them . * 
John.12:41 41ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 41 Isaiah was referring to Jesus when he said this , because he saw the future and spoke of the Messiah’s {NEQ} glory .
John.18:26 26λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 26 But one of the household slaves of the high priest , a relative {NEQ} of the man whose ear Peter had cut off , asked , Didn’t I see you out there in the olive grove with Jesus ?
John.19:6 6ὅτε οὖν εἶδον αὐτόν, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον· σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 6 When they saw him , the leading priests and {RPT} Temple guards began shouting , Crucify him ! Crucify him ! Take him yourselves and crucify him , {NEQ} Pilate said {RPT} . {NEQ} I find him not guilty .
John.19:26 26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἴδε υἱός σου. 26 {NEQ} When Jesus saw his mother {NEQ} standing there beside the disciple {RPT} he loved , he said to her , Dear woman , here is your {NEQ} son .
John.19:33 33ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη. 33 But when they came to {NEQ} Jesus , they saw that he was already dead , so they didn’t break his {NEQ} legs .
John.20:8 8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ἄλλος μαθητὴς ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν— 8 Then the disciple who {RPT} had reached the tomb first also went in , and he saw and believed
John.20:20 20καὶ τοῦτο εἰπών, ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 20 {NEQ} {RPT} As he spoke , he showed them the wounds in his hands and his side . {NEQ} They were filled with joy when they saw the Lord !
John.20:25 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω. 25 {NEQ} They told him , We have seen the Lord ! But he replied {RPT} , I won’t believe it unless I see the {NEQ} nail wounds in his {NEQ} hands , {NEQ} put my {NEQ} fingers into them , and place my {NEQ} hand into the wound in his {NEQ} side .
John.20:27 27εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου. καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου. καὶ μὴ γίνου ἄπιστος· ἀλλὰ πιστός. 27 Then he said to {NEQ} Thomas , Put your {NEQ} finger here , and look at my {NEQ} hands . {NEQ} Put your {NEQ} hand into the wound in my {NEQ} side . {NEQ} Don’t be faithless any longer . {NEQ} Believe !
John.20:29 29λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι, ἑώρακάς με πεπίστευκας. μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 29 Then {NEQ} Jesus told him , You believe because you have seen me . Blessed are those who {NEQ} believe without seeing me .
John.21:21 21τοῦτον οὖν ἰδὼν Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί; 21 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter asked {NEQ} Jesus , {NEQ} What about him , Lord ?
Acts.2:27 27ὅτι οὐκ ἐνκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 27 For you will not leave my {NEQ} soul among the dead * or allow your {NEQ} Holy One to rot in the grave .
Acts.2:31 31προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ· ὅτι οὔτε ἐνκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 31 David was looking into the future and speaking of the Messiah’s {NEQ} resurrection . He was saying that God would not leave him among the dead or allow {NEQ} his body to rot in the grave .
Acts.3:3 3ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 3 When he saw Peter and John about to enter , he asked {RPT} {RPT} {RPT} them for some money .
Acts.3:9 9καὶ εἶδεν πᾶς λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν. 9 {NEQ} All the people saw him walking and heard him praising {NEQ} God .
Acts.3:12 12ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ; ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 12 {NEQ} {NEQ} Peter saw his opportunity and addressed the crowd . People of Israel , he said , what is so surprising about this ? And why stare at us as though we had made this man {NEQ} walk by our own power or godliness ?
Acts.4:20 20οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 20 {NEQ} We cannot stop telling about everything we have seen and heard .
Acts.6:15 15καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 15 At this point everyone in the high council stared at Stephen , because his {NEQ} face became as bright as {RPT} an angel’s .
Acts.7:24 24καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον· ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 24 {NEQ} He saw an Egyptian mistreating an Israelite . So Moses came to the man’s defense and avenged him , killing the Egyptian .
Acts.7:31 31 δὲ Μωυσῆς ἰδών, ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα· προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ κυρίου, 31 {NEQ} When {NEQ} Moses saw it , he was amazed at the sight . {NEQ} As he went to take a closer look {RPT} , the voice of the LORD called out to him ,
Acts.7:34 34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς. καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 34 I have certainly seen the oppression of my {NEQ} people {NEQ} in Egypt . {NEQ} I have heard their {NEQ} groans and have come down to rescue them . Now go , for I am sending you back to Egypt . * 
Acts.7:55 55ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 55 But Stephen , full of the Holy Spirit , gazed steadily into {NEQ} heaven and saw the glory of God , and he saw Jesus standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Acts.8:18 18ἰδὼν δὲ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα. 18 {NEQ} When {NEQ} Simon saw that the Spirit was given when the apostles {NEQ} laid their hands on people , he offered them money to buy this power .
Acts.8:39 39ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 39 {NEQ} When they came up out of the water , the Spirit of the Lord snatched {NEQ} Philip away . The eunuch {NEQ} never saw him again but went on his {NEQ} way rejoicing .
Acts.9:12 12καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ. 12 {NEQ} I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying {NEQ} hands on him so he can see again .
Acts.9:27 27Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον· καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 27 Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul . He also told them that Saul had preached boldly in the name of {NEQ} Jesus in Damascus .
Acts.9:35 35καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 35 Then the whole population of Lydda and {NEQ} Sharon saw Aeneas walking around , and they turned to {RPT} the Lord .
Acts.9:40 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος· καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο. καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβειθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. 40 But {NEQ} Peter {NEQ} asked them all to leave the room ; then he knelt and prayed . {NEQ} Turning to the body he said , Get up , Tabitha . And she opened her {NEQ} eyes ! {NEQ} When she saw {NEQ} Peter , she sat up !
Acts.10:3 3εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν. καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 3 {NEQ} One afternoon about three o’clock , he had a vision in which he saw an angel of {NEQ} God coming toward him . Cornelius ! {NEQ} the angel said {RPT} .
Acts.10:17 17ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος, Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν; ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος. ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter was very perplexed . What could the vision mean ? Just then the men {RPT} sent by {NEQ} Cornelius found {NEQ} Simon’s {NEQ} house . Standing outside the gate ,
Acts.11:5 5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ, προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 5   I was in the town of Joppa , he said , and while I was praying , {NEQ} I went into a trance and saw a vision . {RPT} Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky . And it came right down to me .
Acts.11:6 6εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς, καὶ τὰ θηρία, καὶ τὰ ἑρπετά, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 6 When I looked inside the sheet , {NEQ} I saw all sorts of {NEQ} tame and {NEQ} wild animals , {NEQ} {NEQ} reptiles , and {NEQ} birds .
Acts.11:13 13ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον· 13 {NEQ} He told us how an angel had appeared to him in his {NEQ} home and had told him , Send messengers to Joppa , and summon a man named Simon Peter .
Acts.11:23 23ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ θεοῦ, ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ κυρίῳ. 23 When he arrived and saw this evidence of {RPT} {NEQ} God’s blessing , he was filled with joy , and he encouraged the believers to stay {NEQ} true to the Lord .
Acts.12:3 3ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων. 3 {NEQ} When Herod saw how much this pleased the Jewish people , he also arrested Peter . ( {NEQ} This took place during the Passover celebration . * )
Acts.12:16 16 δέ, Πέτρος ἐπέμενεν κρούων. ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτόν, καὶ ἐξέστησαν. 16 Meanwhile , {NEQ} Peter continued knocking . When they finally opened the door and saw him , {NEQ} they were amazed .
Acts.13:12 12τότε ἰδὼν ἀνθύπατος τὸ γεγονός, ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 12 {NEQ} When the governor saw what had happened , he became a believer , for he was astonished at the teaching about the Lord .
Acts.13:35 35διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ, λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 35 {NEQ} {NEQ} Another psalm explains it more fully : You will not allow your {NEQ} Holy One to rot in the grave . * 
Acts.13:36 36Δαυεὶδ μέν, γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ, ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδεν διαφθοράν. 36 This is not a reference to David , for after David had done the will of {NEQ} God in his own generation , he died and was buried with his {NEQ} ancestors , and his body decayed .
Acts.13:37 37ὃν δέ— θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 37 No , it was a reference to someone else someone whom {NEQ} God raised and whose body did not decay .
Acts.13:41 41̓Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 41 Look